Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årsmøde i DN Odense 5.11.2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årsmøde i DN Odense 5.11.2014."— Præsentationens transcript:

1 Årsmøde i DN Odense

2 Vores kontakt til indvandrere Vi har i rigtig mange år ønsket en kontakt til indvandrere, men det blev ved snakken. Nu bød lejligheden sig, da de nærmest kom vandrende selv på en plejedag på Dyred Banke. De hjalp med til at fælde og slæbe. Vi håber at vi kan holde kontakt til dem.

3 Jagtudstilling – jagt og outdoor ved Britt Erbs
I april blev der afholdt en stor jagt og outdoormesse. Britt stod for et meget stort arbejde med at arrangere og koordinere. Det skylder vi Britt meget tak for.

4 Havneopfyldning ved Lindø
Der skal fyldes en halv kvadratkilometer dyrebar fjordbund op ved Lindøterminalen for at skaffe mere plads til havnen. I den forbindelse har vi krævet at der skal ske kompensation i form af at man giver noget tilbage til naturen ved Odense Fjord. F.eks. ved at genskabe en strandsø bag digerne. Det kan gøres mange steder ved fjorden. Vi har selv flere arealer i kikkerten, men ønsker ingen navne nævnt af hensyn til lodsejerspekulationer. Men om der overhovedet bliver noget ud af det skind er op til Kystdirektoratet.

5

6 Nyt vådomåde i Birkum Mose
Midt i oktober blev der indviet et nyt vådområde i Birkum Mose. Vådområdet kan fjerne 3-4 tons kvælstof. Eet af delområderne tilhører Fraugdegård. Vi håber nu, at vådområdet ad åre kan udvides til også at omfatte Sanderumgårds del af Kærby Mose.

7

8 Bjørnekloindsats Året hvor Bjørnekloindsatsen startede op – DN hjalp til ved lille arrangement I 2014 slap kommunen bjørneklobekæmpelsen løs. Nu skal lodsejere bekæmpe bjørneklo ! DN var med ved et lille arrangement i Hindemosen, hvor vi lagde leer til. Vi kunne vise, hvor effektive leer er.

9 Vandprojekt i Munke Mose
Året for det store vandprojekt i Munke Mose – 11.2 – blev færdigt Projekter der hindrer oversvømmelser er in. Odense Kommune eller rettere forsyningsselskabet laver i disse år særdeles store projekter, hvor man kan spare vand, som ellers ville oversvømme huse. I Munke Mose har man bygget et stort forsinkelsesbassin til adskillige hundrede millioner kr.

10 Nye regler for fiskeri i Seden Strand
Tidligere var der fiskere der havde mere end meter net i Seden Strand til at fange fisk i. Nu er reglerne blevet strammet, og det er kun muligt at have 135 meter net. Det har dog ikke ekstensiveret fiskeriet i området. Her i eftersommeren stod der mange net inde midt i vildtreservatet syd for Vigelsø, dér hvor der var mest vegetation. Tilsyn og tømning af net er en stor forstyrrelse for fuglene i reservatet.

11 Tarup-Davinde dagen Vil du sige et par ord om det Morten ?

12 Dyred Banke Carsten vil du sige lidt om det vi går og laver ved Dyred Banke ?

13 Offentlig tur til Dalum Papir
Først på året havde DN Odense en offentlig tur til Dalum Papir, hvor en repræsentant for Odense kommune fortalte om projektet om eventuel fjernelse af opstemningen ved Dalum Papirfabrik. Arrangementet tiltrak omkring 100 tilhørere og var en stor succes. Der var både tilhængere og modstandere af et eventuelt projekt. Pt. er et konsulentfirma ved at afrapportere deres undersøgelser af flora og fauna samt risikovurdering af, at vandstanden i de tilstødende Natura 2000 områder falder, hvis stemmet trækkes.

14 Samarbejde med Odense kommune omkring Tinderboks – tusindårsskoven
Samarbejde med Odense kommune omkring Tinderboks – tusindårsskoven. Hvad får vi ud af det? Erstatningsskov på 2 hektar hvoraf den ene er successionsskov Der lægges dødt ved ind i skoven Der plantes flere bærbærende træer og buske + Hassel Der etableres et overdrev på bakken ved fjernelse af snebær mv. Der etableres en bræmme af uslået græs langs skoven Der etableres en sommerfugleeng

15

16 Bæredygtighedspris Poul Carlsbæk fra DN Odense indstillede i foråret Lakseriet til Odense Kommunes bæredygtighedspris.

17 Rundt med kommunen om evt. ny natur i Småstenskrog
I foråret havde formanden Lars Kildahl Sønderby fra Odense kommune med på tur ved Småstenskrog nord for Seden Strandby. Det førte med sig, at kommunen udbad sig et projektforslag fra ingeniørfirmaet Rambøll. Et meget spændende forslag der bygger på at sommerdigerne skal fjernes, et kanaliseret vandløb løbe snoet gennem engene og at remiser i engene skal væk. Desuden skal hele området afgræsses.

18

19 Markfirben i Odense Kommune
Firben er sjældne i Odense Kommune og markfirben mente man slet ikke fandtes. Det var derfor en stor overraskelse af Odense Kommunes konsulent kunne bekræfte, at arten findes i kommunen, nærmere betegnet ved Allested Vejle.

20

21 Deltog IKKE i fjordens dag
For første gang i fjordens historie deltog vi IKKE i arrangement – pga. mangel på manpower. Ærgerligt, men måske næste år ?

22 Protest mod udvidelse af Utzonsparken
Utzonparken ligger i forlængelse af Åsum, hen mod Kertemindevejen. Det er en forholdsvis ny udstykning tæt på til Odense Å. Vi har arbejdet meget for at bevare ådalen, den er nemlig ikke med i fredningen af åen. Derfor har vi osse protesteret over at der skal bygges mere i ådalen. Indtil videre ved vi ikke hvordan sagen ender.

23

24 Vandplan. Formand næstformand – Limrenden, Vejrup Å, Odense Å
I forbindelse med Vandmiljøplanen er der også planer for at vores vandløb skal have det bedre. Det førte til, at formanden blev DNs repræsentant og næstformand i vandrådet. Vi holdt 3-4 møder i foråret og landede på, at de vandløb der skal have det bedre er: Limrenden Odense Å ved Dalum Papir Vejrup Å

25 Ny sø på 8 hektar ved det gamle Roulund
Ved det gamle Roulund bliver der gravet en 8 hektar ny sø, sådan at forstå, at de 6 hektar kommer til at stå med permanent vand og de 2 bliver til ekstreme vandhændelser. Vi har samarbejdet med kommunen og vandselskabet, bl.a. om at få et antal – træfrie – øer i søen. Det bliver et spændende projekt.

26

27 Usædvanlig mange søger om fældning af fredede træer
Der er mange fredede træer i Odense Kommune. Når de kommer til at stå i vejen for at folk kan få sol ind i deres stuer eller at træerne bliver dårlige ser vi mange ansøgninger om at fælde træerne. I de fleste tilfælde er vi ikke imod. Nogen gang beder vi dog om at selve stammen kommer til at stå tilbage som en højstub. Vi har bl.a. set ansøgninger ved Dalumgård, Langelinie 3 og Næsby Skovvænge.

28 Klage over at tung erhverv skal ligge ude på landet (Lumby)
Klage over at tung erhverv skal ligge ude på landet (Lumby). DN mener de skal ligge i Tietgenbyen. DN Odense påklager ikke ret mange sager, højst 1-3 om året. I denne sag var der tale om et nedknusningsanlæg som skulle placeres i Lumby-området. Da man har lavet Tietgenbyen til tung erhverv mv. mente vi at man ikke skal placere nedknusningsanlæg ude på landet men her i Tietgenbyen. Vi påklagede sagen og vandt den.

29 Opstemningen ved Dalum Papir
Som det fremgik at årsmødet sidste år, planlægger kommunen at fjerne opstemningen ved Dalum Papirfabrik, dog ikke førend at man har undersøgt virkningerne på miljøet. Det vil sige, at man skal finde ud af, om de udpegningsnaturtyper som er en del af det Natura 2000 område der ligger omkring Odense Å fra Dalum Papir og opstrøms, tager skade. Bliver de mindre fugtige, vil det kunne betyde at de spændende planter og insekter dér forsvinder. Vi venter nu i spænding på rapporterne.

30 Korsagervej. Anker lovliggørende sag om hytte på næs i en sø.
Som tidligere nævnt anker vi kun få sager. Korsagervej var én af dem. En ejer af en sø havde valgt at placere en hytte ude på et næs i en grusgravssø. Odense Kommune valgte at lovliggøre hytten, hvilket vi ankede, idet vi mente at hytten kunne placeres på en for landskabet og fuglene mere optimal placering. Vi vandt sagen !

31

32 Lavet park i skoven på Hollufgård
Morten Jerris fra afdelingen opdagede at der blev foretaget arbejder i den del af parken på Hollufgård, der ligger op til møllesøen. Arbejderne bestod i at stensætte bredderne af vandløb samt faktisk at omskabe denne del af skoven til en del af parken. Vi holdt et møde med Odense Kommune om sagen. Vi mener stadig at man på forhånd skulle have orienteret foreningen om indgrebet, men valgte ikke at foretage os videre i sagen. Vi er dog stadig kritiske overfor projektet.

33 Diget på Vigelsø Selvom Vigelsø ikke ligger i Odense kommune har afdelingen involveret sig så meget i projektet, at jeg lige vil sige et par ord. Stormen Bodil slog hul i diget og nu står inddæmningen under vand. Derved kan fuglene ikke bunde og ynglefuglene har ikke mange steder at anbringe sine reder. Flere gode personer har været involveret i sagen der nu er endt med at diget bliver retableret så vi kan få de fugle igen, der er flygtet fra øen pga. digebruddet.

34

35 Sørenden kritiseres af biologer
Sørenden er et vandløb der løber ud i Stavis Å omtrent neden for Næsbyhoved Broby. Vandløbet har fået mere variation og er kommet nærmere terræn. Men fremtrædende biologer kritiserer vandløbsrestaureringe, fordi det er låst fast ved hjælp af titusindvis af sten, der betyder at det ikke vil kunne arbejde og flytte sig.

36

37 Flere vandhuller ønskes på Stige Ø
Der er et fint lille vandhul på Stige Ø, som har givet et stort løft for biodiversiteten på Stige Ø, bl.a. er her kommet ynglende padder og guldsmede og vandnymfer. DN har foreslået at der graves et antal flere vandhuller. Den person der står for området har foreløbig svaret nej, men vi har ingen logisk forklaring fået og stiller os naturligvis ikke tilfreds med det.

38 Genopdyrkningsret i Ernebjerg Skovmose
Ernebjerg Skovmose er et ca. 3 hektar stort eng-moseområde inde midt i Ernebjerg Skov. Af uransagelige grunde har ejeren fået en genopdyrkningsret på mosen, skønt det af luftfotos fremgår at den ikke har været opdyrket. Vi forfølger sagen.

39

40 Havørnen fik 2 flotte unger blot 2,5 kilometer fra fjorden
Der har ikke ynglet havørne ved Odense Fjord de seneste 150 år, så det at et ørnepar fik 2 flotte havørneunger på vingerne blot 2,5 kilometer fra fjorden er en lille sensation. Fuglene fouragerer hovedsagelig i Odense Fjord og de kan nu efter yngletiden ses i hele fjordområdet.

41 Nordic race slider på Odense Å og slider på overdrevet ved Stenløseskoven
Nordic Race er en dyst for mænd i vand og på land, hvor der indgår flere discipliner af sport. Racet blev gennemført i foråret og det har slidt på både bunden af Odense Å hvor man løb over flere hundredemeter. Desuden havde man anbragt redskaber på overdrevet ved Stenløseskoven uden at spørge. Det førte til meget slid på arealet.

42 Søgt om, og fået, trailer til vores legrej
Vi gennemfører 5-6 naturplejearrangementer om året, bl.a. på Kratluskerengen ved Søhus, ved Stenløseskoven og på Dyred Banke. Det har knebet med at opbevare alt det grej og vi har nu fået bevilget en trailer til opbevaring af grejet.

43 Lerindvinding i Øghaven
Regionen ønsker Øghaven udlagt som graveområde for ler. Det vil betyde fældning af hele skoven og den skal først retableres efter endt gravning. Skoven er af lang alder og kontinuitet og den står på meget kuperet terræn. Vi er helt uforstående og synes det virker helt forrykt og ubæredygtigt. Samtidig med at man planter skove ved Elmelund som først får store naturværdier om flere hundrede år, vil man fælde skov der allerede HAR naturværdier.

44


Download ppt "Årsmøde i DN Odense 5.11.2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google