Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pædagogisk idræt som middel og metode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pædagogisk idræt som middel og metode"— Præsentationens transcript:

1 Pædagogisk idræt som middel og metode
Fredericia d. 4/2 2015 Pædagogisk idræt som middel og metode Peter Büchner Hede, 2015

2 Pædagogisk idræt Fortæl mig det, og jeg glemmer det.
Vis mig det, og jeg husker det. Involver mig i det, og jeg forstår. Kinesisk ordsprog. Peter Büchner Hede, 2015

3 Pædagogisk idræt Hvad skal I lære noget om i dag?
Hvorfor pædagogisk idræt er en velegnet pædagogisk metode til at fremme bevægelsesglæde hos alle børn i skole og SFO. Peter Büchner Hede, 2015

4 Pædagogisk idræt INDHOLD I OPLÆGGET: Hvad er idræt?
Hvad er Pædagogisk idræt? Hvad ligger fokus på? Pædagogisk idræt i praksis Hvorfor er Pædagogisk idræt relevant at bringe i spil? Peter Büchner Hede, 2015

5 Pædagogisk idræt Kurt Lund Curth, 2013 Peter Büchner Hede, 2015

6 Pædagogisk idræt Hvem er de idrætsusikre børn?
Klar sammenhæng mellem forældres uddannelsesniveau og motionsvaner Børn fra ikke-udsatte familier går oftere til idræt i fritiden Ingen eller begrænset tilknytning til foreningsidræt Ensidige idrætstilbud i skole og fritid Dårlige kropsoplevelser Manglende interesse og motivation Socialt og motorisk udfordrede Peter Büchner Hede, 2015

7 Pædagogisk idræt Børn og unges tidsforbrug; skærme
7-11 årige: 2.01 timer på en gennemsnitlig skoledag 7-11 årige: 3.17 timer på en gennemsnitling weekenddag 12-17 årige: 2.49 timer på en gennemsnitlig skoledag 12-17 årige: 4.27 timer på en gennemsnitlig weekenddag Børn og unges tidsforbrug; motion og sport 7-11 årige: 0.19 timer på en gennemsnitlig skoledag 7-11 årige: 0.30 timer på en gennemsnitlig weekenddag 12-17 årige: 0.35 timer på en gennemsnitlig skoledag 12-17 årige: 0.37 timer på en gennemsnitlig weekenddag Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2013 Peter Büchner Hede, 2015

8 Pædagogisk idræt Folkeskolereformens tre overordnede mål:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger. Peter Büchner Hede, 2015

9 Pædagogisk idræt Syv perspektiver fra konsensuskonferencen i 2011
Forskernes konklusion hænger sammen med: at fysisk aktivitet forbedrer kognition at det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer at fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer der kan fremme hjernens strukturelle og funktionelle ændring gennem læring og erfaring at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse at fysisk aktivitet øger hjernens modstandsevne mod kognitiv svækkelse som følge af alder og sygdom at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring Peter Büchner Hede, 2015

10 Pædagogisk idræt Hvad er Pædagogisk idræt?
Den pædagogiske intention eller mål virkeliggøres gennem idræt, leg og bevægelse Læreplan Handleplan Læringsmål Pædagogikken kommer altid først!! Idræt tilpasset barnet Pædagogisk idræt er brugen af idræt i en didaktisk forståelseramme på holdnings- og værdiplan. I Pædagogisk idræt arbejder man med det hele menneske. Peter Büchner Hede, 2015

11 Pædagogisk idræt Kerneværdier i Pædagogisk idræt Bevægelsesglæde Bevægelsesvaner Nuanceforskel i deltagelse Peter Büchner Hede, 2015

12 Pædagogisk idræt Perspektiver i Pædagogisk idræt Læringsperspektiv
Udviklingsperspektiv Sundhedsperspektiv Inklusionsperspektiv Innovationsperspektiv Rollemodelperspektiv Peter Büchner Hede, 2015

13 Kroppen som grundlæggende vilkår Traditioner, vaner og normer
Pædagogisk idræt Pædagogisk idræt Kroppen som grundlæggende vilkår Traditioner, vaner og normer Idræt Løb, spring, kast Færdigheder Konkurrence kamp Leg Universelle lege rollelege regellege Bevægelse Grundmotorik, grundlege Sanser, motorik, Koordination, rytme Sandholm og Christensen, 2012 Peter Büchner Hede, 2015

14 Pædagogisk idræt Læringsperpektiv
Læringssyn – barnet lærer med hele kroppen og ved at imitere Handling, oplevelse, forståelse Fokuspunkter Fysisk: balance, kropskontrol/bevidsthed, styrke, puls, koordination, kropssprog, kropshistorier Psykisk: selvværd, mod, tillid, afstemning af følelser, udtryk for følelser, vente på tur, rollefleksibilitet Socialt: samarbejde, kommunikation, respekt, vise hensyn, relationer, forhandle Kognitiv: erkendelse, former, tal, bogstaver, tak tik, strategi, begreber, læse/regne, Rum – formelt/uformelt (organisering, struktur, indretning, inventar m.m.). Tænker vi i fremmere eller begrænsninger? Transferværdi – læring er relations- og kontekstbestemt Motivation – indre/ydre (drivkraft bag al læring) Indre motivation er kendetegnet ved lyst, interesse, mening, mulighed for at vælge (autonomi), direkte kobling til aktiviteten, behov Ydre motivation er kendetegnet ved præstige, belønning, straf, styring. Flow (Vygotsky) Peter Büchner Hede, 2015

15 Pædagogisk idræt Peter Büchner Hede, 2015

16 Pædagogisk idræt FLOW – fremmende organisering kræver:
Gode muligheder for at tage initiativ, styre sig selv og tage ansvar Konkrete energigivende mål Håndterbare ubureaukratiske regler Fleksible muligheder for at afstemme udfordringer og kompetencer Ikke – ydmygende information om, hvor godt man klarer sig Distraherende faktorer kan fjernes, så det er muligt at koncentrere sig (Knoop, 2013). Peter Büchner Hede, 2015

17 Pædagogisk idræt Udviklingsperspektiv
Progression i aktiviteterne – sværhedsgraden øges over tid Maksimal udfordring Zonen for nærmeste udvikling Refleksion over, under, i, efter aktiviteten – skal der ændres noget og hvorfor? EVALUERING Præcise og evaluerbare mål Relevante evalueringsmetoder (video, foto, observation m.m.) Måler vi på det, vi tror, vi gør? Sammenhæng mellem det vi spørger om, og det vi gerne vil vide noget om SMTTE Peter Büchner Hede, 2015

18 Pædagogisk idræt Situation Mål Tiltag Tegn Evaluering
Beskriv her den kontekst, hvori man har en intention om at skabe en forandring Beskriv her det eller de konkrete mål, man ønsker at arbejde hen i mod. Beskriv her, hvad man konkret sætter i værk. Dette kunne være aktiviteter, ændre på ram-mer, struktur osv. Beskriv her, hvad man kigger efter i forhold til om man arbejder hen i mod målet. Dette kunne være ændrede relationer, motivation, færre konflikter osv. Beskriv her, hvor ofte der gøres status, om der skal justeres på tiltag og derfor også tegn, hvilke dokumentationsmetoder, der anvendes osv. Peter Büchner Hede, 2015

19 Pædagogisk idræt Sundhedsperspektiv
WHO´s definition – sundhed er mere end blot fravær af sygdom Det brede sundhedsbegreb – krav og kompetencer Sundhedsvægten OAS (Antonovsky) Begribelighed – forudsigelighed Håndterbarhed – belastningsbalance Meningsfuldhed – deltagelse Stressorer 1-1½ times bevægelse hver dag med moderat til høj puls. Vigtigt at pulsen kommer op. Ved 10 min. aktivitet frigives 200 kemiske stoffer i hjernen. Virkning holder i flere timer. I et læringsperspektiv Peter Büchner Hede, 2015

20 Pædagogisk idræt Effekt ved høj puls i mindst en halv time:
Øget ilttilførsel til hjernen Reducerer stress Flere positive følelser Udskiller hormoner til hjernen, som øger dens fleksibilitet og evnen til at skabe nye hjerneceller Fysisk aktivitet som konkret holdsport styrker: Koncentrationsevne Selvkontrol Vedholdenhed Samarbejde Sidegevinster som øget selvværd, selvtillid, kropskompetence og livsglæde. God legekvalitet Peter Büchner Hede, 2015

21 Pædagogisk idræt Inklusionsperspektiv
Perifer legitim deltagelse (afkodning af aktiviteten) Pædagogisk bagdør Nuanceforskel i deltagelse (roller) Opmærksomhed på udsatte positioner Mange lege er ekskluderende – overvej, hvordan man gør dem inkluderende Arbejde med fællesskabet SIP model Peter Büchner Hede, 2015

22 Inklusion Peter Büchner Hede, 2015

23 Bent Madsen Inklusion og integration
Integrationsperspektiv Inklusionsperspektiv Afvigelse individuelt defineret Afvigelse relationelt defineret Intervention i forhold til individet Intervention i det sociale miljø Normalisering (monokulturelt) Diversitet (multikulturelt) Ressourcer tilføres individet Ressourcer tilføres fællesskabet Forskellighed som problem Forskellighed som ressource Udvikling gennem identitetsdannelse Læring gennem social deltagelse Det selvrealiserende individ Den kompetente medborger Integration forudsætter segregering Undgå eksklusion i normale systemer Peter Büchner Hede, 2015

24 Pædagogisk idræt Pædagogisk bagdør SIP – modellen - De fire spørgsmål
Hvordan skabes udsatte positioner? Hvad giver adgang til deltagelse? Hvilke dilemmaer befinder de professionelle sig i? Hvilke pædagogiske og organisatoriske handlemuligheder er der?. Peter Büchner Hede, 2015

25 Pædagogisk idræt Kan anvendes som analyse af aktiviteten – før, under og efter Hvilke forskellige typer positioner kan spores i aktiviteten – og hvordan opstår udsatte positioner? Hvilke forskellige former for fællesskab eller tilhørighed kan spores i aktiviteten – og hvad giver adgang til deltagelse? Hvilke forskellige bekymringer og værdier kan spores i de involveredes ageren i situationen – og hvilke grundlæggende dilemmaer befinder de(n) professionelle sig i? Hvordan kunne de(n) professionelle håndtere dilemmaerne anderledes i aktiviteten – og hvilke alternative strategier, procedurer, arbejdsdelinger eller organiseringer vil kunne øge kvaliteten af dilemmahåndteringen i lignende arbejdssituationer i fremtiden? Peter Büchner Hede, 2015

26 Pædagogisk idræt Innovationsperspektiv Kreativitet Procesorienteret
Arbejde med nyskabende miljøer Twiste og blande aktiviteter sammen Inddrage børnenes egne ideer Give Pædagogisk idræt flere udtryk?? Udvikling af skole/SFO på værdiplan ift. hverdagspraksis Peter Büchner Hede, 2015

27 Pædagogisk idræt Rollemodelsperspektiv
Krop imiterer krop (spejlneuroner) Normer, vaner, kultur, roller Formidling – konvergent/divergent Positioner Foran Ved siden Bagved Rammesætter – forudsigelighed/uforudsigelighed Igangsætter/deltager/observatør/motivator Peter Büchner Hede, 2015

28 Pædagogisk idræt Centrale kernebegreber Dobbeltsocialisering
Barnet er sin krop Dobbeltsocialisering Hverdagspædagogik Læringsforståelse Sansestimulering Fænomenologi Grundsyn/holdninger Hjernemodning Begrebsafklaring Kan/skal-aktiviteter Peter Büchner Hede, 2015

29 Pædagogisk idræt Opbygning af aktivitetsforløb Igangsætning
Over, under, rundt om Hovedaktivitet(er) På tur med kroppen Radiobiler Admiral Klemmefange med 4 fokuspunkter Afslutning Trække til bunke Fokus: Psykisk Peter Büchner Hede, 2015

30 Pædagogisk idræt Hvilke elementer kunne en almindelig dag opbygges af:
Morgenbevægelse i SFO Udedansk/udematematik Legepatrulje Pædagogisk idræt Brainbreaks Bevægelsesbånd Bevægelse i Understøttende Undervisning (o-løb, QR koder) Hente-diktat Peter Büchner Hede, 2015

31 Pædagogisk idræt Peter Büchner Hede, 2015

32 Pædagogisk idræt Hvorfor er Pædagogisk idræt relevant at bringe i spil for dig? Peter Büchner Hede, 2015


Download ppt "Pædagogisk idræt som middel og metode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google