Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Celle.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Celle."— Præsentationens transcript:

1 Celle

2 Arvemateriale

3 Ukøn formering

4 alkohol

5 Sproglighed og skriftlighed i biologi

6 Det vil sige det handler om
Dagligdags sprog Begyndende fagsprog fagsprog

7 Konklusion Forståelsen opstår via et sprogligt fællesskab.
Derfor handler det ikke bare om at forstå, men også at formulere…

8 Om biologi i videnskabet
Videnskaben skal finde ”sandheden”. Naturvidenskaber finder således ”sande” beskrivelser af naturen. Det ved vi jo godt at man filosofisk angriber og det er jo så baggrunden for den konstruktivistiske tradition, der siger at at alle konstruktioner opstår i socialt samspil. Virkeligheden betragtes i socialkonstruktivismen ikke som et spørgsmål om enten objektets eller subjektets egen eksistens, men derimod som et spørgsmål om den mening objekter og subjekter skaber gennem deres relationer til hinanden. Sagt på en anden måde betyder det, at der inden for socialkonstruktivismen ikke findes individuelle konstruktioner. Alt foregår inden for rammerne af individernes sociale interaktion. socialkonstruktivismen, der udspringer af den konstruktivistiske tradition fremhæver at alle konstruktioner opstår i socialt samspil. Virkeligheden betragtes i socialkonstruktivismen ikke som et spørgsmål om enten objektets eller subjektets egen eksistens, men derimod som et spørgsmål om den mening objekter og subjekter skaber gennem deres relationer til hinanden. Sagt på en anden måde betyder det, at der inden for socialkonstruktivismen ikke findes individuelle konstruktioner. Alt foregår inden for rammerne af individernes sociale interaktion.

9 Skriftlighed med reformen
Med reformen er der sat fokus på den skriftlige dimension i hele gymnasiets fagrække. Reformen lægger op til, at der arbejdes mere målrettet og systematisk med elevernes skriftlige kompetencer. Samarbejdet mellem lærere i og på tværs af fag skal styrkes, således at arbejdet med skriftlighed i de forskellige fag understøtter hinanden." Skriftlighed efter reformen Skrivning er for alle fag i gymnasiets fagrække Elevvinkel: skriftlighed som bidrag til studiekompetence Lærerplanens fagvinkel: skriftlighed som led i udviklingen af faglig viden og kompetence

10 Hvad siger læreplanerne?
Biologi A, B og C ”Det skriftlige arbejde i biologi skal give eleverne mulighed for at fordybe sig i biologiske problemstillinger og styrke tilegnelsen af biologisk viden og arbejdsmetoder. Det skriftlige arbejde tilrettelægges, så der er progression i fagets skriftlighed og sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag i udviklingen den enkelte elevs skriftlige kompetencer”

11 Progression for skolen
Skolen er forpligtet til at udarbejde en samlet plan for det skriftlige arbejde Progression i skriftlighed er en fælles opgave som involverer alle fag AT, DHO, SRO og SRP spiller ofte en særlig rolle

12 Hvad skal trænes og hvorfor?
”Eleverne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer: – genrebevidsthed – sproglig korrekthed – disposition – argumentation – anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. – præsentation – relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste.” Bilag 4: Elevernes studieforberedende skrivekompetencer – stx, juni 2013

13 Skrivning som læringsværktøj
Ind-tekster – erkendelse for en selv f.eks. hurtigskrivning, logbog, journaler, opgaver, mindmap, referater…. Ud-tekster – kommunikation og formidling f.eks. rapporter, poster, artikler, fællesdokumenter.

14 Genrer Den videnskabelige artikel Forsøgsrapporter
Den akademiske opgave SRO, SRP, SSO Skriftlige eksamensopgaver

15 Skriftlighed som læreproces
1. Formulere sin forståelse 2. Reflektere over eget arbejde 3. Reflektere over rettelser og kommentarer Konkrete skriveøvelser (gerne i hånden – både skrive og tegne) Hurtigskrivning som opsummering fra sidst Matrixgrupper med skriftligt produkt Mit liv som plante Tekst en figur Skriv på hinandens idéer og svar Hvor har jeg dog lært meget!

16 Bearbejdning og formidling
At producere skrivehandlinger (f.eks. rapportens enkelte dele) Forpligtelse gennem formidling (sproglig, strukturel) Respons

17 Den fokuserede rapport
Begræns arbejdet – hold fokus Rapport med udvalgte afsnit Dele laves i klassen Der skal IKKE sænkes slagskibe – vær præcis med hvad der ønskes! Formål Teori Hypotese Metode Resultater Diskussion Konklusion

18 Fokus og differentiering
Delelementer af opgavegenrer trænes særskilt, før de sættes sammen til hele opgaver Vær klar i opgaveformuleringen om fokuspunkt Tilbagemeldingen skal rette sig mod dette fokus Ikke alle behøver at besvare hele opgaven/den samme opgave Der er intet krav om, at alle opgaver skal karakterbedømmes Der er intet krav om, at alle besvarelser skal rettes fuldstændigt igennem

19 Ideer til skriveøvelser
Ind-tekster Journaler, noter, hurtig-skrivning, opgaver (gruppe, individuelt, differentierede, læseopgaver, tests), interaktive opgaver, mindmap, referater, regneark.. Ud-tekster Posters, ppt’s, multimedier, fællesdokumenter, wikis Dogmeskrivning Formulere en biologisk problemstilling (hypotese, model, dilemma)  Hvad undrer? Hvad er problemet? Hvad vil vi gerne undersøge? (IBSE) Forstå et teknisk kompliceret forsøg  beskriv opstillingen på skrift: Hvad ser jeg? Hvad kan det måle? Sætte enkeltprocesser /-faktorer ind i systemer  begrebskort Databehandling  beskrive grafer – detaljeret og med fagsprog! Koble data til forklaringer  skriv en figurtekst Forstå og anvende teori  argumentation Skabe overblik efter forløbene  logbog

20 Hvor og hvordan trænes eksamensopgaver?
Afleveringer Omlagt skriftlighed Opgaver i timerne Klassiske fejltyper: - Ufokuseret klipning af kendte tekster (”copy paste”) - Beskrivelser, ingen forklaringer → træn de to dele adskilt

21 Feedforward og feedback
”Vi skal lære eleverne at skrive - i stedet for gentagne gange at konstatere, at det kan de ikke” Eva Heltberg Del op i mindre delopgaver Ret kun med fokus på enkelte elementer Præciser også hvad der er gået godt

22 Værktøjer ?

23 (Gruppe- eller individuelle)wikies hos http://www.wikispaces.com
I min undervisning har jeg for at strukturere og deltage i elevernes læringsproces, fået alle elever til at oprette læringswikis, i hvilke jeg kan følge deres læringsproces. Jeg er om jeg så må sige med i deres daglige notater.  I praksis fungerer det på denne måde: Eleverne opretter sig som bruger med navnet: FornavnEfternavnÅrstal, påhttp://www. wikispaces.com(den er gratis at anvende til undervisning) og opretter en blog med deres navn + eventuelt fag. Herefter inviterer de mig via mail. Jeg bekræfter tilmeldingen og beder om , hver gang eleven laver ændringer i sin wiki. Jeg får herved muligheden for løbende at følge med i elevernes forståelse, anvendelse af fagsprog, de links de anvender, deres faglige niveau osv. og rette fejl, stimulere nysgerrighed o.lign.  Inditil videre viser de foreløbige evalueringer at de studerende giver udtryk for stor tilfredshed med at få deres fejl kommenteret med det samme, så de ikke sidder og bruger tid på lave det forkerte. Spørgsmål der rejser sig er: Hvordan struktureres undervisningen i det daglige? hvordan administreres elevtid/rettetid? Hvad med skriftlige svage elever? Egentlig bare en bog, men en bog der udnytter mediets muligheder. Tænk på Wikipedia. Dvs. at den kan inddrage billeder, video og lyd på måder almindelige bøger ikke kan. Den kan også basere sig på links så man ved læsningen hele tiden kan klikke sig ind på hjemmesider hvor man kan se eksempler, figurer, animationer og lignende. Bogen skrives i dokumenter som gruppen deler. Derudover skal I lægge relevant baggrundsmateriale ind i gruppens mappe. Det kan være journaler, billeder m.m.

24 Et eksempel Elev skriver ”DNA regulerer cellen”
”Det nye i Ny Skriftlighed er, at der i bekendtgørelsen anlægges et bredere og mere helheds- og procesorienteret syn på skriftlighed. Foruden læreplanernes fagvinkel, hvor fokus er på anvendelsen af skriftlighed som led i tilegnelsen af faglig viden og metode, anlægges der nu også i hovedbekendtgørelsen en elevvinkel, hvor fokus er på udviklingen af generelle (overfaglige) skrivekompetencer, som i bilag 4 til stx-bekendtgørelsen omtales som ’studieforberedende skrivekompetencer’.” Desuden skal skriftlighed ikke blot forstås som den skriveaktivitet, der resulterer i en færdig opgave (formidlingsskrivning). Skriftlighed opfattes også som en del af undervisningen – som et redskab til at til at stimulere og generere tankeprocesser, til at fastholde viden og til at evaluere. I progressionsplanen omtales førstnævnte i overensstemmelse med moderne skrivepædagogik som tænkeskrivning (fx hurtigskrivning, brainstorm, mindmap mm.). ….Konstruktivisme, reduktionisme, videnskabelighed, argumentation, hermeneutsi spiral…bla bla bla.

25

26 Programmer Wikispaces Bambuser YouTube ShowMe(Ipad)

27 Flipped classroom =share&list=PLqG3O8K3QXc51D2v1NbJ9ckDO- mzZB629


Download ppt "Celle."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google