Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ODM’s chefnetværksmøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ODM’s chefnetværksmøde"— Præsentationens transcript:

1 ODM’s chefnetværksmøde
22. januar 2015 i Korsør Elsebeth Hjortshøj Rasmussen /

2 Konserveringscentre Lovændring pr. 1. januar 2016

3 FØR ændring af museumsloven
(Amtslige) Statslige tilskud Ydelse Bevaringscenter Museum Tilskuddet er momsfrit (bevaringscentret skal ikke afregne moms af det).

4 EFTER ændring af museumsloven
Statslige tilskud Vederlag (+ moms ) Bevaringscenter Ydelse Museum Tilskuddet er momsfrit (museet skal ikke afregne moms af det) Bevaringscentret skal opkræve moms af det vederlag, som centret modtager fra museet (bindende svar) Museet vil i så fald - som udgangspunkt - ikke have ret til at fradrage momsen Tilskuddet bliver dermed ”størrelsen af momsen” mindre værd, når museet modtager tilskuddet i.f.t., når bevaringscenteret modtager tilskuddet

5 simplificeret oversigt over et museums ret til momsfradrag
En skematisk og simplificeret oversigt over et museums ret til momsfradrag (særlige regler for offentligt ejede museer) Delvis momsfradragsret Udgifter anvendes til både momspligtige og momsfrie aktiviteter (fællesudgifter)  F.eks. administration, telefon, edb, revision, el, vand, varme, alarmanlæg og visse bygninger/lokaler Ingen moms- fradragsret Fuld moms-fradragsret Udgifter anvendes udelukkende til momsfrie aktiviteter som f.eks. Den rene museumsdrift, herunder rene udstillinger og udgifter, som iflg. momsloven ikke er fradragsberettigede for nogen virksomheder. Som udgangspunkt vil udgifter til konservering af udstillingsgenstande henhøre til denne kategori Udgifter anvendes udelukkende til momspligtige aktiviteter som f.eks. - Salg af bøger, plakater, postkort og kunsthåndværk - Salg af mad, drikkevarer og kioskvarer, - Udlejning af medarbejdere - Salg af markedsføring (sponsorer) - Salg af konsulent/ rådgivningsbistand - Udlejning af fast ejendom hvis frivillig registeret herfor

6 Bindende svar – SKM SR Skatterådet er blevet spurgt – med Fonden Konserveringscentret Vejle som spørger - om de momsretlige konsekvenser som følge af, at lov nr af 23. december fra 1. januar 2016 flytter statstilskuddene fra bevaringscentrene til de museer, som i dag er tilknyttet bevaringscentrene. Skatterådet har således alene givet svar på eventuelle påtænkte dispositioner som følge af omfordelingen af statstilskuddene Skatterådet er blevet spurgt om følgende: Er Fonden Konserveringscentret Vejles levering af konserveringsydelser mod vederlag til statsanerkendte museer fritaget for moms efter momslovens §13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter og den samme paragraf, som f.eks. momsfritager entré til museer)? Skatterådet har svaret ”nej” hertil Konserveringsydelserne vil være momspligtige

7 Bindende svar – SKM SR Skatterådet er blevet spurgt om følgende (fortsat): Såfremt Fonden Konserveringscentret Vejle bliver fusioneret med et statsanerkendt museum, og museet bliver den fortsættende enhed, vil dette museums levering af konserveringsydelser mod vederlag til andre statsanerkendte museer da være fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter)? Skatterådet har svaret ”nej” hertil Konserveringsydelserne vil være momspligtige Det bemærkes, at i ovennævnte eksempel vil Fonden Konserveringscentret Vejle momsfrit kunne foretage konserveringsopgaver på museets egne genstande. Det vil blot være arbejde inden for samme juridiske enhed og dermed ikke ”levering mod vederlag”

8 Bindende svar – SKM SR Skatterådet er blevet spurgt om følgende (fortsat): Såfremt flere statsanerkendte museer danner en gruppe (f.eks. forening eller I/S) med det formål at levere konserveringsydelser til gruppens medlemmer, og konserveringsaktiviteterne i Fonden Konserveringscentret Vejle overdrages til gruppen, vil gruppens levering af konserveringsydelser til gruppens medlemmer da være fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19? Skatterådet har svaret ”nej” hertil Konserveringsydelserne vil være momspligtige Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19 indeholder 4 betingelser og en af dem er, at fritagelsen ikke må kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Momsfritagelse kan ifølge Skatterådet ikke opnås i.h.t. momslovens § 13, stk. 1, nr. 19 allerede af den grund, at den ville kunne fremkalde konkurrencefordrejning i.f.t. andre aktører, der leverer konserveringsydelser (med moms)

9 Bindende svar – SKM SR Skatterådet er blevet spurgt om følgende (fortsat): Såfremt der stiftes en forening med statsanerkendte museer som medlemmer, og foreningen har til formål at forske inden for bevaring af Danmarks kulturarv og yde rådgivning, konservering samt tilsyn med medlemmernes samlinger og bygninger for derved at sikre medlemmernes iagttagelse af museumslovens § 2 samt i mindre omfang at yde rådgivning og konservering for eksterne uden for foreningens medlemsskare, vil dette formål da være omfattet af et af de formål, som er oplistet i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4?

10 Bindende svar – SKM SR Fortsat fra forrige slide (spørgsmål nr. 4): Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 er affattet på følgende måde: ”Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift (moms): Foreningers og organisationers levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen (momsfritagelsen) ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.”

11 Bindende svar – SKM SR Fortsat fra forrige slide (spørgsmål nr. 4): Skatterådet har svaret ”nej” til spørgsmål 4 Skatterådet anser ikke formålet som skitseret i spørgsmål 4 for omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Ydermere finder Skatterådet, at en momsfritagelse i.h.t. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 ikke kan opnås allerede af den grund, at den ville kunne fremkalde konkurrencefordrejning i.f.t. andre aktører, der leverer konserveringsydelser (med moms)

12 Bevaringscentrene kan ikke organisere sig ud af en momspligt
Bevaringscentre skal opkræve moms af alle konserveringsydelser Hvis museer køber konserveringsydelser i udlandet, skal de også afregne dansk moms af disse indkøb Konklusion

13 Momskompensationsordningen – Nye regler fra 2014
(en momsrefusion udover den, som kan fås via SKAT og momsangivelsen)

14 Momskompensationsordningen – Skærpede krav fra 2015
Et museum har mulighed for at få delvis kompensation af en del af de udgifter til moms, som museet ikke kan få refunderet via SKAT og momsangivelsen Hvordan? Først og fremmest kræver det, at museet først bliver godkendt af SKAT efter ligningslovens § 8 A (som en velgørende, almennyttig organisation) Det vil alle museer, som den klare hovedregel kunne blive, hvis antallet af gavegivere (private, virksomheder, fonde m.v.) i EU/EØS overstiger 100 om året, og hver enkelt gavegiver skal i løbet af året have ydet en gave på mindst 200 kr. til museet og – såfremt museet er organiseret som en forening – har mindst 300 kontingentbetalende medlemmer Og egenkapitalen overstiger DKK Der vil også være mulighed for at blive godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3 (løbende ydelser) salg af fast

15 Momskompensationsordningen – Skærpede krav fra 2015
Ved godkendelse efter ligningslovens § 8 A vil gavegivere til museet få ret til skattefradrag af deres donationer (dog kan hver enkelt gavegiver maksimum opnå kr. i skattefradrag for 2014) Næste ansøgningsfrist til godkendelse efter ligningslovens § 8 A er den 1. oktober , hvis museet for 2015 skal kunne opnå ret til momskompensation Udvikling i praksis ved salg af fast Momskompensationsordningen – Skærpede krav fra 2015

16 Momskompensationsordningen
Ansøgning om momskompensation indsendes som en årlig ansøgning Ansøgningsfristen for 2015 er den 1. juli 2016 Momskompensationen opgøres i forhold til følgende 2 forhold: Museets udgifter til købsmoms i ansøgningsåret (der ydes ikke kompensation for moms af udgifter, hvor museet har fået fradrag for momsen via SKAT) Museets egenfinansieringsgrad Ad 2 – Egenfinansieringsgrad ”Private indtægter” kan være kontingenter, arv, entréindtægter og donationer m.v. Egenfinansieringsgraden er (de ”private indtægter” ) i forhold til (museets samlede indtægter minus de momspligtige indtægter) ”Private indtægter” er som en tommelfingerregel de indtægter, der ikke stammer fra offentlige tilskud, herunder stat, regioner, offentlige institutioner, EU eller tilsvarende organisationer, og ikke stammer fra momspligtige aktiviteter Jo flere ”private indtægter”, jo større momskompensation

17 Momskompensationsordningen
EKSEMPEL Museum A er blevet godkendt efter ligningslovens § 8 A i 2015 og søger om momskompensation for 2015: (1) Udgift til købsmoms i DKK (2) Egenfinansieringsgrad f.eks. 40% (3) Momskompensation for 2015 (1x2) DKK De DKK kan museet søge om at få udbetalt i momskompensation Ansøgning sker til SKAT, Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne Oplysningerne i pkt. (1) og (2) skal være afgivet på baggrund af en revisorerklæring fra en registreret eller en statsautoriseret revisor Udvikling i praksis ved salg af fast

18 Momskompensationsordningen
Fra 1. januar 2014 er der kommet et loft over udbetalingerne til momskompensation (afsat en pulje) Den afsatte pulje udgør cirka 150 mio. DKK for 2014 For 2015 er puljens størrelse ukendt Såfremt det samlede beløb, der ansøges om, overstiger det afsatte puljebeløb, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb Udvikling i praksis ved salg af fast

19 Momsfradrag - Udstillinger

20 Delvist momsfradrag - Udstillinger
Kan museer opnå delvist momsfradrag (den delvise momsfradragsprocent) af udgifter til permanente udstillinger og særudstillinger? SKAT har i et bindende svar (ikke offentliggjort) åbnet op for denne mulighed, såfremt museet har sponsorer, der kræver markedsføring/omtale til gengæld for sine bidrag (momspligtige bidrag) Som udgangspunkt kan alene spørger støtte ret på et bindende svar, men…. Sponsorens navn/logo bør sandsynligvis stå i udstillingsrummene eller i nær tilknytning hertil, men….. Der kan dermed argumenteres for, at der i visse situationer skal være ret til delvist momsfradrag af udgifter til indretning af udstillingslokaler, transport af udstillingsgenstande, ……men også til køb af udstillingsgenstande og konservering af udstillingsgenstande?

21 Delvist momsfradrag - Udstillinger
Kan museer opnå delvist momsfradrag (den delvise momsfradragsprocent) af udgifter til permanente udstillinger og særudstillinger? Landsskatteretten har i en ikke offentliggjort afgørelse (j. nr ) bl.a. afgjort, at et museum ikke havde ret til delvist momsfradrag af udgifter til en udstilling, selv om museet solgte plakater (med moms) i relation til udstillingen Men hvad nu hvis et museum sælger kataloger udarbejdet i relation til udstillingen?

22 Delvist momsfradrag - Udstillinger
Overvej at indhente et bindende svar eller opgør et momskrav vedrørende udstillingsomkostninger 3 år tilbage og indsend til SKAT med begrundelse for anmodningen!

23 Momsreguleringsforpligtelse – Investeringsgoder
Kan indeholde sovende og ofte glemte momsfradrag, men også indeholde krav om efterbetaling af moms

24 Investeringsgoder Som investeringsgoder anses:
Opførelse af fast ejendom, herunder til- og ombygning (10 års reguleringsperiode) Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til en samlet årlig værdi af mere end DKK eksklusive moms (5 års reguleringsperiode) Maskiner og inventar og andre driftsmidler, der er undergivet værdiforringelse, og som har en anskaffelsespris på mere end DKK ekskl. moms pr. stk. (5 års reguleringsperiode). Ny fra 1. juli 2014 – Ydelser med samme egenskaber som materielle investeringsgoder, hvis anskaffelsespris eller fremstillingspris overstiger DKK , jf. senere slide

25 Momsreguleringsforpligtelse
Baggrunden for reglerne om momsreguleringsforpligtelse Momsfradrag er et straksfradrag – modsat skattereglerne – fradrages på faktureringstidspunktet Kan både være fuldt momsfradrag og delvist momsfradrag Ved investeringsgoder anses straksfradraget som et a conto fradrag Regulering ved ændret anvendelse I både op- og nedadgående retning! Ingen pligt til at regulere, hvis ændringen udgør mindre end 10 procentpoints i forhold til det tidspunkt, hvor fradraget blev taget!! Ret til at regulere, selv om ændringen kun udgør 1 procentpoint i forhold til det tidspunkt, hvor fradraget blev taget

26 Momsreguleringsforpligtelse
Et eksempel: Vi er i år 2011 Et museum har i 2004 bygget et nyt indgangsparti, garderobe, toiletter og administration for 4 mio. kr. plus moms 1 mio. kr., i alt 5 mio. kr. I 2004 har museet en delvist momsfradragsprocent på 14% og får et straksfradrag på 14% af udgifterne til ovennævnte I 2005 udgør museets delvise momsfradragsprocent 3%, i %, i %, i %, i %, i % Glemte fradrag kan tilbagesøges 3 år tilbage

27 Momsregulering - eksempel
Anskaffelsestidspunkt År 2004 Anskaffelsespris DKK Regnskabsår Kalender

28 Momsrefusion i EU (og lande uden for EU)

29 Momsrefusion i EU Et museum har afholdt udgifter, hvor der er opkrævet tysk, fransk, græsk eller anden anden ”EU-moms” Museet kan søge om at få refunderet momsen Hvis virksomheder i det pågældende land vil have ret til momsfradrag for den pågældende udgift, vil en dansk virksomhed også have ret til at få den udenlandske moms refunderet af den tilsvarende udgift Hvis den danske virksomhed, herunder museer, anvender udgiften til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, kan den kun få refunderet ”udgiften x brøken” . Det skal i så fald oplyses, hvad størrelsen af den delvise momsfradragsprocent (brøken) udgør

30 Momsrefusion i EU Museet skal udfylde en ansøgning i TastSelv Erhverv
Skal først tilmelde sig momsrefusionssystemet i TastSelv Erhverv SKAT sender ansøgningen videre til myndighederne i EU-landet, som behandler ansøgningen SKAT kontrollerer kun, at man har udfyldt de relevante felter i ansøgningen, og at den danske virksomhed (det danske museum) er momsregistreret.

31 Momsrefusion i EU og lande uden for EU
Frister: Ansøgningsfrist – i EU-lande - er 30. september i kalenderåret efter tilbagebetalingsåret. Accept af ansøgning forudsætter, at samtlige krævede oplysninger er afgivet Accept/afvisning gives senest 4 måneder efter myndighedernes modtagelse Hvis en medlemsstat anmoder om yderligere oplysninger, forlænges perioden til 2 måneder efter myndighedernes modtagelse af yderligere oplysninger Ved accept skal udbetaling ske senest 10 arbejdsdage efter accept. Hvis denne frist overskrides, vil beløbet blive forrentet OBS! Det bemærkes, at flere ikke EU-lande, f.eks. Norge, også i et vist omfang refunderer danske virksomheders udgifter til moms i de pågældende lande. Ansøgningsfristen er ikke den samme som ved ansøgning om momsrefusion i andre EU-lande

32 I er altid velkomne til at ringe til mig, hvis I har spørgsmål


Download ppt "ODM’s chefnetværksmøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google