Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medarbejderrepræsentation i historisk perspektiv Oplæg v/vicedirektør Victor Kjær Erhvervsstyrelsen CO-industri d. 6. november 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medarbejderrepræsentation i historisk perspektiv Oplæg v/vicedirektør Victor Kjær Erhvervsstyrelsen CO-industri d. 6. november 2012."— Præsentationens transcript:

1 Medarbejderrepræsentation i historisk perspektiv Oplæg v/vicedirektør Victor Kjær Erhvervsstyrelsen CO-industri d. 6. november 2012

2 Indledning  Reglerne om selskabsrepræsentation blev indført i Danmark i 1974  Reglerne finder alene anvendelse på aktie- og anpartsselskaber. Senere er koncerner af aktie- og an partsselskaber og erhvervsdrivende fonde kommet til.  Frivillighed og ligestilling Den danske ordning om medarbejderrepræsentation er et til bud til de ansatte om at tage et reelt medansvar på lige fod med den øvrige bestyrelse

3 Medarbejderrepræsentation i historisk perspektiv I  Udviklingen i Danmark  Udviklingen af det arbejdsretlige system Septemberforliget fra 1899  Økonomisk demokrati - industrielt demokrati En variant af industrielt demokrati  Debatten i fagbevægelsen

4 Medarbejderrepræsentation i historisk perspektiv II  Ikke direkte indflydelse uden ØD  Mindretallets holdning  Reformarbejder med aktieselskabsloven  Fællesnordisk A/S-lovgivning

5 Medarbejderrepræsentation i historisk perspektiv III  Mellemspil om realkreditten  ID og ØD op på regeringsniveau Forslag om økonomisk demokrati  Erling Jensen satser på medarbejderrepræsentation

6 Medarbejderrepræsentation i historisk perspektiv IV  Forslaget i Folketinget  Fælles fodslag i erhvervsorganisationer  ØD kuldsejlede

7 Medarbejderrepræsentationsreglerne i dag I  Selskabslovens kapitel 8  Medarbejderrepræsentationsbekendtgørelsen  Modernisering af selskabslovene øget fleksibilitet

8 Medarbejderrepræsentationsreglerne i dag II  Erfaringer med de ændrede regler Ny bekendtgørelse er trådt i kraft den 15. april 2012.  Ændringerne er:  af mere teknisk karakter,  af ledelsesbegreberne i nogle tilfælde,  ændringer, der kodificerer styrelsens praksis, og  præciseringer af bekendtgørelsesteksten.  Evaluering af Selskabsloven

9 Antal fonde og selskaber, som har medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelserne  0,3 % af alle anpartsselskaber har medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer  3,0 % af alle aktieselskaber har medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer  3,9 % af alle erhvervsdrivende fonde har medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

10 Hvilke spørgsmål får Erhvervsstyrelsen Top 6 liste over de mest hyppigt forekommende medarbejderrepræsentations spørgsmål: 1. Koncernrepræsentation 2. Ligestilling 3. Hvornår er man ansat? 4. Fravigelser i fremgangsmåden 5. Suppleanter for de medarbejdervalgte 6. Vedtægter  Hjemmearbejdet er i orden

11 Medarbejderrepræsentation i Europa  EU  De europæiske udfordringer SE/SE

12 Lovforslag om kvinder i bestyrelsen  Regeringen har den 3. oktober 2012 fremsat et lovforslag (L 17) vedrørende den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen i de 1100 største danske virksomheder.  Hovedindhold:  Fastsættelse af et måltal for andelen af det underrepræsenterede i det øverste ledelsesorgan.  Udarbejdelse af politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.  Afrapportering i årsregnskabet.

13 Måltal for bestyrelsen  Fastsættelse af et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn og  fastsættelse af en tidshorisont inden for hvilken, måltallet forventes opfyldt – som udgangspunkt inden for 4 år.  Måltallet omfatter kun de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

14 Kvinder i bestyrelser pr. maj 2012 Fordeling af kvinder i bestyrelser Medarbejder- valgte medlemmer Generalforsam- lingsvalgte medlemmer Aktieselskaber:22,24 pct.19,15 pct. Børsnoterede selskaber: 31,65 pct.7,24 pct. Statslige aktieselskaber: 35 pct.20,88 pct.

15 Komitéen for god selskabsledelse  Uafhængig komité sammensat af personlig udvalgte repræsentanter  Sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen  Opgaver bl.a.: Følge udviklingen i god selskabsledelse nationalt og internationalt Indsamle erfaringer og synspunkter fra selskaberne i forbindelse med arbejdet med anbefalingerne Med passende mellemrun tilpasse de gældende anbefalinger så de understøtter gældende lovgivning i DK og i EU og anerkendt best practice i øvrigt

16 Efterlevelse af Komitéens anbefalinger 2011 Efterlevelse af alle anbefalinger af alle undersøgte selskaber

17 Undersøgelsens grundlag  Årlig intern undersøgelse i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S  40 selskaber, der alle er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og med hjemsted i DK, herunder samtlige C20 og large cap- selskaber samt ud­valgte (8) mid og (10) small cap-selskaber.  Selskaber med regnskabsår 1/1-31/12  Positiv udvikling fra 2010-2011 En meget høj efterlevelse på 95 pct., dvs. en stigning på 6 pct.- point i forhold til undersøgelsen vedr. 2010.

18 9 bedst fulgte anbefalinger

19 Anbefalinger med lavest efterlevelse  Bestyrelsesevaluering - anbefaling 5.11.2. (2011:18 pct./2010:19 pct.)  Forklaring om vederlagspolitikken og efterlevelsen - anbefaling 6.2.2. (2011:10 pct./2010: 17 pct.)  Oplysning om individuelle vederlagsforhold - anbefaling 6.2.3. (2011: 16 pct./2010: 36 pct.)

20 Rapportering om samfundsansvar Som en del af ledelsesberetningen skal oplyses:  Virksomhedens politikker for samfundsansvar  Hvordan føres disse politikker ud i livet?  Hvad er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar og forventninger til fremtiden? Hvis virksomheden ikke har formuleret politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses.

21 Positive erfaringer med lovkravet Årlig undersøgelse af lovkravet siden 2009 Efter 3 år:  97 % efterlever lovens krav  94 % af de rapporterende virksomheder arbejder med samfundsansvar  83 % har konsistens eller nogen konsistens mellem politik, handlinger og resultater

22 Rapportering om arbejdstagerforhold  81 % rapporterer om sociale forhold på danske arbejdspladser. Det er det emne som næst flest virksomheder rapporterer om  Til sammenligning rapporterer godt 40 % om arbejdstageragtigheder  67 % rapporterer om handlinger vedrørende sociale forhold på danske arbejdspladser  30 % rapporterer om resultater indenfor arbejdstagerrettigheder - i 2009 var det tilsvarende 12 %

23 Spørgsmål?


Download ppt "Medarbejderrepræsentation i historisk perspektiv Oplæg v/vicedirektør Victor Kjær Erhvervsstyrelsen CO-industri d. 6. november 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google