Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jord-ERFA-midt indeklima

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jord-ERFA-midt indeklima"— Præsentationens transcript:

1 Jord-ERFA-midt indeklima
19. maj 2011 Embedslæge Helene Bavnhøj Hansen Embedslægerne Midtjylland

2 Præsentation ELI Embedslægen er Overvåger af folkesundheden
Sundhedsfaglig rådgiver for myndigheder og sundhedspersoner i region, kommune og andre offentlige instanser Tilsynsmyndighed for sundhedspersoner, plejehjem og kosmetiske klinikker

3 Portefølje Retsmedicin Tilsyn smitsomme sygdomme: Miljømedicin
retslige ligsyn, kørekort Tilsyn sundhedsvæsen, plejehjem, sundhedspersoner smitsomme sygdomme: overvågning, smitteopsporing, profylakse smittespredning Miljømedicin vandforurening, jordforurening, indeklima Beredskab kemikalieudslip, brande, pulverbreve, epidemier Sundhedsjura Sundhedsaftaler

4 Embedslægeinstitutionerne
En filial af Sundhedsstyrelsen i hver region Nord: Ålborg Midt: Århus Syd: Ribe Sjælland: Sorø Hovedstaden og Bornholm: København Embedslægernes (og Sundhedsstyrelsens) vagtordning En vestvagt (Nord, Midt og Syd): En østvagt (Sjælland og Hovedstaden): Vagten dækkes af embedslæger med særlig viden om beredskab, smitsomme sygdomme og miljømedicin -CBRNE.

5 Miljømedicin hos Embedslægerne
vandforurening inkl. varmtvandssystemer Fugt og skimmelsvamp i boliger Jordforurening PCB i indeklima - bygningsmaterialer Støjsager Luftforurening Orienteringssager –ankeret Miljøklagenævnet

6 Ankeret Miljøklagenævnet
Afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens Kap. 3, 4 og 5. Omhandler afgørelser vedrørende Beskyttelse af jord og grundvand (Kap. 3), Beskyttelse af overfladevand (Kap. 4) samt Forurenende virksomhed (Kap. 5). Lov om vandforsyning. Embedslægeinstitutionen kan påklage langt hovedparten af alle afgørelser truffet i henhold til loven (§76). Lov om Jordforurening. Visse afgørelser truffet i henhold til loven kan påklages af embedslægeinstitutionen (§82). Slambekendtgørelsen. En væsentlig del af afgørelserne kan ankes i henhold til ankereglerne i Miljøbeskyttelsesloven, dvs. embedslægeinstitutionerne kan anke. Bekendtgørelse om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

7 Lovgivning – sundhedsskadeligt indeklima
LBK /02/2010 Byfornyelsesloven LBK /10/2010 Byggeloven BEK /12/2008 BR 2008 bygningsreglement

8 Grænseværdier Grænseværdi: Påbud og sanktioner ved overskridelse
Miljøstyrelsens grænseværdiudvalg sundhedsbaseret + teknisk/økonomisk/politisk vurdering AT har andre GV Tærskelværdi: Sundhedsbaseret ADI, TDI, PTWI udregnet fra NOEL, LOEL, NOAEL, LOAEL via sikkerhedsfaktorer 10 dyr mennesker 10 individuel følsomhed få mange 10 store doser små doser kvalitetskriterium: Sundhedsbaseret sikkerhedsgrænse, luft –vand-jord-afskæring-afdampning, ud fra procedure B-værdi: bidragsværdi – ud fra luftkvalitetskriteriet Aktionsniveau: PCB, ud fra tyske toks. data, Sundhedsstyrelsens anbefalinger Når man skal til at anvende toksikologien i daglig rådgivning PTWI: provisional tolerable weekly intake vand: grundvand

9 Indeklima Røg Fugt og skimmel Klorerede opløsningsmidler *
- tobak/brænderøg/luftforurening udefra Fugt og skimmel Klorerede opløsningsmidler * Oliestoffer * PCB

10 Generelle anbefalinger vedr. indeklima
Udluftning Ventilation Rengøring Adfærd ( rygning, tøjtørring, kost)

11 Aktionsmuligheder Kondemnering

12 Luftforurening - stoffer
Partikler PAH dioxiner kulilte VOC NOX SO2 Ozon benzen m.m.

13 Eksponeringsveje Mave-tarm-kanal Luftvejene Huden

14 Optagelse/omsætning/udskillelse
Lipofile / fedtopløselige: Høj optagelse i mennesker – hud, lunger, mave-tarmsystem passerer via moderkage fostre - har ufuldstændige biologiske barrierer: blod-hjerne blod-testes udskilles bl.a. med modermælk

15 Følsomme grupper –gravide/fostre
Eksponering via moderkage Ufuldstændige biologiske barrierer Sårbare vinduer i fostrets udvikling

16 Følsomme grupper – børn
spiser/drikker/ånder mere + større overflade i forhold til vægt højere stofskifte hånd - til mund-adfærd kan ikke selv vurdere, hvad der er farligt leger ude optager mere fra tarmkanalen har mere umoden hjerne, dvs. er mere følsomme for giftvirkning eksponering via modermælk Ved amning kan en kvinde afgive halvdelen af den gennem livet deponerede mængde PCB

17 Cocktaileffekter - hvad sker der, når man blander?
pesticider - bisphenol A –phthalater – parabener PCB ( flere congenere) – giftige tungmetaller –klorerede opløsningsmidler

18 Forskning i dag- cocktaileffekter & lav-dosis effekter
Synergistisk effekt ved lave ”ubetydelige” doser uden forventet effekt af det enkelte stof – til forskel fra traditionel interaktion af 2-3 stoffer ved doser i effektniveau

19 Lav-dosis effekter Dosis-effekt-kurve

20 Risikovurdering Fedtopløselige stoffer Følsomme grupper,
Cocktail-effekter lav-dosis effekter Eksponeringstid

21 Klorerede opløsningsmidler
PCE luftkvalitetskriterie 6 µg/m3 TCE luftkvalitetskriterie 1µg/m3 Beruselse-hjerneskade-abort ( store doser) Fosterskader IARC ( WHO): gr. 2A - sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker

22 Sundhedsstyrelsens rådgivning
Under GV ok, hvis ikke undgås GV => 10 x GV tolereres nogle måneder max. ca. 2 år Over 10 x GV kan tolereres i uger forholdene bringes i orden så hurtigt som mulig planlægning af indsats uden forsinkelse indføres mulige afhjælpende foranstaltninger i mellemtiden som udluftning, indkapsling, fravær fra boligen mm. berørte informeres og rådgives, herunder særligt følsomme

23 Fosterskader ?– gravide udsat for PCE i drikkevand

24 olielugt % olielugt i beboelses- eller opholdsrum
ved lugt er afdampningskriterier overskredet Påvirker velbefindende nu og her, kvalme, ubehag. På lang sigt kræft, luftvejssygd. immunsystem Årsagen findes og afhjælpes Evt. kontrolmåle efter afhjælpning Risikovurdering Følsomme grupper Lang eksponeringstid Eksponeringsvej: indånding Fedtopløselige stoffer: høj optagelse lunger

25 Spørgsmål ? Har nogen noteret noget uartikuleret undren ned, der kan verbaliseres nu?

26 Tak for opmærksomheden
Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf


Download ppt "Jord-ERFA-midt indeklima"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google