Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Poreluft og indeklima – hvordan er de to koblet?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Poreluft og indeklima – hvordan er de to koblet?"— Præsentationens transcript:

1 Poreluft og indeklima – hvordan er de to koblet?
Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog for det videre arbejde Poreluft og indeklima – hvordan er de to koblet? Temadag A Vingstedcentret d. 9. marts 2009 Anders G. Christensen, NIRAS Annette Pia Mortensen, NIRAS Mette Christophersen, Region Syddanmark

2 Processer og faktorer, som påvirker transporten af miljøfremmende stoffer
i den umættede zone Meteorologiske faktorer Tryk Vind Nedbør Temperatur Geologiske faktorer Sprækker og revner Permeabilitet Diffusivitet Porøsitet Vandindhold Indhold af Org. C Processer Diffusion Advektion Fortynding Opløsning Sorption Nedbrydning Umættet zone Forurening Grundvand

3 Baggrund for temadag Udført mange projekter med fokus på poreluftmålinger og indeklima de seneste år – både i DK og især i USA Nogle indikere meget store både tidslige og rumlige variationer – andre ikke så store variationer Vil forsøge at give et overblik over dem i dag

4 Poreluftprojektet Udført (Miljøprojekt 1094 og 1095 fra 2006) Målinger på hhv. sand og ler lokalitet Sand: 3 kontinuerte målerunder af 2-3 ugers varighed på 7 udendørs poreluftsonder og 8 poreluftsonder under gulv. Måling af bl.a. PCE, radon, barometertryk, differenstryk, temperatur og relativ fugtighed Ler: 5 målerunder 26 poreluftsonder og boringssonder. Måling af bl.a. PCE, TCE, differenstryk, modtryk og grundvandsstanden Præsenteret på vintermødet i 2005

5 Konstaterede tidslige variationer i poreluftsmålinger i terræn
Ikke muligt p.t. at forklare alle de konstaterede variationer Delkonklusion: ikke muligt at afgøre om en poreluftmåling ligger under, på eller over det reelle gennemsnit Usikkerhederne har specielt betydning: vurdering af kortlægning vurdering af indeklima Anbefales at igangsætte arbejde med det mål at få bedre forståelse for variationerne og udarbejde et nyt risikovurderingsværktøj

6 Poreluftprojektkatalog – det videre arbejde med variationer i poreluftens forureningsindhold
Overordnet formål: at skabe et mere kvalificeret grundlag for de beslutninger, der tages i forbindelse med jordforureningssager, hvor poreluft anvendes. Dette gøres ved at nedsætte usikkerhederne på poreluftmålinger, og blive bedre til at vurdere resultaterne

7 Hvad er formålet med en konkret poreluftmåling!!?? Og hvor er den målt??

8 To parallelle spor Spor 1: Vidensopbygning
At forbedre vores viden om hvilke faktorer, der har væsentligst indvirkning på den tidslige variation i poreluftkoncentrationen hvor hyppige og hvor store variationer i poreluftkoncentrationerne kan faktorerne afstedkomme Omfatter projekter med opstilling af matematiske modeller, feltforsøg, udvikling af nye målemetoder m.v. Bliver udført af NIRAS, COWI og Geosyntec – Anders fortæller om det senere

9 Spor 2: Anvendelse og formidling af eksisterende viden
Skal sikre, at myndigheder og rådgivere håndterer usikkerhederne omkring variationerne i poreluftkoncentrationen på den bedst mulige måde ud fra den foreliggende viden Opnå forståelse for, at betydningen af usikkerhederne afhænger af formålet med poreluftmålingen Kombinere og sammenstille den eksisterende viden bl.a. fra spor 1, og gøre denne viden anvendelsesorienteret Typer af projekter: f.eks. vejledninger om risikovurdering og undersøgelsesstrategier, prøvetagningsmanualer m.v. Bliver udført af Orbicon – Anette fortæller om det senere

10 Zonering Udgør ingen risiko Skal revurderes Skal revurderes Udgør en risiko Størrelsen på midterzonerne vil afhænge af med hvor stor sikkerhed den sande middelværdi kan fastlægges. Jo større sikkerhed jo mindre midterzoner Grænseværdi Flere undersøgelsespunkter Flere målerunder Traditionel strategi Optimale målebetingelser

11 Dagens program Del I: Variationer i poreluftens forureningsindhold
Vurderinger af usikkerheder på poreluftmålinger v/ Anette Andersen Variationer i poreluftens forureningsindhold – modelsimuleringer v/ Anders Christensen Diskussion

12 Dagens program - fortsat
Del II: Methods and case studies to understand the vapour intrusion process Overview of the US vapour intrusion framework v/ Thomas McHugh Airflow and VOC migration around buildings and recomendations for vapour intrusion studies v/ Thomas McHugh Sporing af aktive transportveje v/ Per Loll Brug af radonmålinger v/ Børge Hvidberg og Jesper B. Petersen Kontrol af indeklimasikring v/ Walter Sebastian Diskussion

13 Dagens program - fortsat
Del III: Baggrundsværdier af VOC’er og strategier for kontrolmålinger af gennemførte indeklimasikringer Målte baggrundsværdier for benzen og PCE v/ Jacqueline A. Falkenberg Kontrolmåling til dokumentation af afværgeforanstaltninger v/ Tage V. Bote Diskussion

14 Tab ikke modet! Andre har det sværere end os!!!

15 Diskussion – del I Hvad kan vi konkludere? Kan vi lave en ny metodik?
Hvordan kan der følges op på de gennemførte projekter?

16 Diskussion – del II Hvilke metoder skal vi anvende i fremtiden ?
Er der behov for en ændring af den nuværende måletekniske praksis ?

17 Diskussion del III Har vi nok viden til at kunne foretage både de rigtige målinger og vurderinger? Er der behov for opfølgende projekter?


Download ppt "Poreluft og indeklima – hvordan er de to koblet?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google