Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generelt om takstanalysen Takstanalysen blev offentliggjort den 28. august 2007 Takstanalysen skal være en del af grundlaget for efterårets drøftelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generelt om takstanalysen Takstanalysen blev offentliggjort den 28. august 2007 Takstanalysen skal være en del af grundlaget for efterårets drøftelser."— Præsentationens transcript:

1 Generelt om takstanalysen Takstanalysen blev offentliggjort den 28. august 2007 Takstanalysen skal være en del af grundlaget for efterårets drøftelser af rammevilkårene på AMU- området. Takstanalysen belyser regnskabsresultaterne for 2006 for uddannelsesinstitutioner, der udbyder fag inden for AMU-området. Analysen fokuserer primært på institutionernes resultat på undervisningsområdet.

2 Generelt om AMU Mere end 600.000 kursister gennemfører årligt et AMU fag. Dette svarer inden for AMU-området til ca. 10.000 årselever. Samtlige fag inden for AMU-området har en varighed på mellem 1-14 dage. Den gennemsnitlige varighed for et fag var i 2006 ca. 3,5 dage.

3 Resultat på undervisningsområdet Udviklingen i underskuddet (mio. kr.), i 2007 priser Underskuddet på AMU-området er vokset fra ca. 67,3 mio. kr. i 2004 til ca. 78,4 mio. kr. i 2006

4 Resultat fordelt på skoletype

5 Underskud på takstgruppe 1 & 2 -Ud af de 13 takster er takstgruppe 1 og 2 karakteriseret ved at udgøre ca. 68,4 mio. kr. af det samlede underskud på 78,4 mio. kr. - Over halvdelen af aktiviteten er i 2006 blevet afholdt inden for takstgruppe 1 & 2

6 TakstFamiliegruppeResultatÅrs- elever Resultat pr. årselev 1Ika Teori -1.944.767 -22.065.620 393 2.194 -4.954 -10.059 2Fødevareindustri Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler) -1.309.212 -43.209.341 89 2.400 -14.650 -18.006 Størstedelen af aktiviteten inden for takstgruppe 1 afholdes inden for uddannelsesgruppen (familiegruppen) ’teori’ Inden for familiegruppen ’teori’ udbydes fag lige fra Økonomistyring i butikken, over medhjælpere i pædagogiske døgntilbud til faglig regning og matematik. Størstedelen af aktiviteten inden for takstgruppe 2 afholdes inden for uddannelsesgruppen (familiegruppen) ’teori med øvelser inkl. lovgivningsregler’. Inden for familiegruppen ’teori med øvelser’, udbydes blandt andre fagene: Regneark – opdatering for administrative funktioner, Kvalitetssikring af malearbejde, Planlægning af pædagogiske aktiviteter og Arbejde med ældre i eget hjem.

7 Virksomhedsforlagt undervisning Til al virksomhedsforlagt undervisning, dvs. undervisning gennemført på en virksomhed, udbetales takst 2. Ca. 2/3 af den virksomhedsforlagte undervisning gennemføres for fag inden for takstgruppe 1. Ca. ¼ af den virksomhedsforlagte undervisning gennemføres for fag inden for takstgruppe 2. Udgifter og indtægter følger det enkelte fag, dvs. at fag udbudt inden for takstgruppe 1 opnår en større indtægt ved at gennemføre kurset som virksomhedsforlagt, mens fag inden for takstgruppe 3- 13 opnår en lavere indtægt ved at blive gennemført som virksomhedsforlagt. Da størstedelen af institutionerne adspurgt har mellem 20 og 99 km. fra institutionen til virksomheden, kan en forklaring på underskuddet være, at udgiften til at afholde faget stiger, som følge af lærertransporttiden.

8 Udviklingen i takstunderskuddet - udvikling i aktivitet (2004-2006) -Der er i perioden 2004-2006 sket et samlet aktivitetsfald på ca. 8 pct. - Aktivitetsfaldet vedrører primært ledige 200420052006 Procent- mæssig udviling fra 2004- 2006 Beskæftigede6.7786.5996.922 2 Grundlæggende voksenuddannelse 3332 -3 Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse 1.5411.295966-37 I alt UVM rekvirerede/finansierede 8.3527.9267.920-5 I alt ledige rekvirerede fra AF og kommunerne – ikke Finansieret i UVM 1.4671.7681.102-25 I alt9.8199.6949.022 -8

9 Fordeling af AMU-aktivitet i pct. - 59 pct. af skolerne har en aktivitet på under 99 årselever. - 21 pct. har en aktivitet på mellem 100-199 årselever. - 20 pct. har en aktivitet på over 200 årselever. Antal skoler Samlet aktivitet Mellem 1-49 årselever 42 8 Mellem 50-99 årselever 17 10 Mellem 100-199 årselever 21 25 Mellem 200-299 årselever 8 16 Mellem 300-399 årselever 8 24 Over 400 årselever 4 17 I alt 100 Således har ca. 80 pct. af de i analysen inddragede skoler en aktivitet på under 199 årselever. Disse skolers aktivitet udgør 43 pct. af den samlede aktivitet

10 Skolernes resultat i 2006 fordelt på aktivitetsområder AMU aktiviteten udgør typisk under 10 pct. af skolernes samlede aktivitet. Kun 6 AMU-centre udbyder overvejende AMU aktivitet. Ses der overordnet på den samlede økonomi for erhvervsskolerne inkl. AMU-centrene, viser takstanalysen, at sektoren har et samlet overskud i 2006 på 56,6 mio. kr. Det er især erhvervsuddannelserne og de korte videregående uddannelser, der giver overskud.

11 Resultat på IV, 2005-2006 -Den overvejende del af institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, med fuld betaling fra virksomhederne, er AMU-relateret. -Den indtægtsdækkede virksomhed er overskudsgivende, men overskuddet er faldet fra ca. 190,1 mio. kr. til ca. 161,5 mio. kr. i perioden 2005-2006. Dette svarer til en tilbagegang på ca. 15 pct.

12 Det videre forløb Rammevilkårene på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde skal drøftes mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i sensommeren 2007 – og efterfølgende drøftes politisk med aftalepartierne (DF, S og RV) bag velfærdsaftalen og aftalen om udmøntningen af globaliseringspuljen. Takstanalysen indgår i de forestående drøftelser med parterne og i de politiske forhandlinger om bedre økonomiske rammevilkår på AMU-området, herunder ny takststruktur og en friere deltagerbetaling. Evt. ændringer som følge af efterårets forhandlinger vil indgå i ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2008.


Download ppt "Generelt om takstanalysen Takstanalysen blev offentliggjort den 28. august 2007 Takstanalysen skal være en del af grundlaget for efterårets drøftelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google