Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik Hvad er Lokal Agenda 21? Agenda 21 er en international ramme.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik Hvad er Lokal Agenda 21? Agenda 21 er en international ramme."— Præsentationens transcript:

1 Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik
Hvad er Lokal Agenda 21? Agenda 21 er en international ramme for en bred indsats for bæredygtig udvikling, der er udsprunget af FN-konferencen for Miljø og Udvikling i Rio i Alle regionsråd og kommunalbestyrelser skal i første halvdel af den kommunale og regionale valgperiode redegøre for deres strategi for deres bidrag til en bæredygtig udvikling. Strategien for Lokal Agenda 21 skal som minimum indeholde politiske målsætninger for bidrag til: • mindskelse af miljøbelastningen, • fremme af bæredygtig byudvikling og bydannelse, • fremme af biologisk mangfoldighed • inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det Lokale Agenda 21-arbejde, og • fremme samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold . De fleste kommuner vælger at se den Lokale Agenda 21-strategi i tæt sammenhæng med kommunens planstrategi.

2 LA21 indsatsen i de gamle kommuner
Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik LA21 indsatsen i de gamle kommuner Stor forskel på hvordan LA 21 var prioriteret: I Vordingborg, Langebæk og Præstø havde man integreret LA21 i planstrategierne, men ikke afsat specielle ressourcer til at løfte opaven På Møn have man nedsat et LA 21-råd og afsat ressourcer til både administration og projekter inden for bæredygtig udvikling. LA 21-rådet gennemførte mindre projekter og hjalp med at medfinansiere borgerprojekter vedr. bæredygtig udvikling. De var endvidere høringspart og havde mulighed for at udtale sig om sektorplaner inden de blev sendt i høring. Der blev ikke nedsat et selvstændigt LA 21-råd ved kommunesammenlægningen

3 LA21 indsatsen i den nye kommune
Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik LA21 indsatsen i den nye kommune Mål: Vi udarbejder tværgående handlingsplaner for målene for den lokale Agenda 21 indsats inden for de 5 punkter af mennesker, natur/miljø og økonomi: MENNESKER Social og kulturel dimension JORDEN Miljømæssig dimension PENGE Økonomisk dimension

4 Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen
PKT 1: Mindskelse af miljøbelastningen Vi vil - når vi lokalplanlægger, bygger og sælger jord – fremme miljøvenligt byggeri, som fx 0-energi-huse samt vedvarende energikilder, Vi vil ved ny boligbebyggelse arbejde for tilslutning til fælles tekniske anlæg (kloakering, fjernvarme) eller alternativt sikre, at der etableres alternative ressourcebesparende og miljøaflastende løsninger. Vi vil arbejde for at fremme forståelsen - og nødvendigheden af og muligheder for genbrug af affald, sikring af drikkevandet og råstofressourcerne samt minimering af miljøgener. Vi vil – ”feje foran egen dør” Vi vil arbejde for kollektiv trafik, cykel mv. bl.a. ved at forbedre stisystemer og trafiksikkerhed. Vi vil arbejde for at godstransportarbejdet sker ved søtransport frem for vejtransport. Skoler, SFO og daginstitutioner arbejder med LA 21 bl.a. gennem deltagelse i Jordens Dag og andre aktiviteter, der fremmer forståelse og interesser for begrænsning af ressourceforbrug og forurening.

5 Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen
PKT 2: Bæredygtig byudvikling og bydannelse Vi vil ved ny byudvikling, byforskønnelse og fastlæggelse af centerstruktur sikre en passende balance mellem byfortætning og grønne arealer i byerne og ved at styrke bysamfund med kollektiv trafik. Kultur- og fritidspolitikken samt miljøhensyn synliggøres og tænkes ind i lokalplanlægning, byforskønnelsesprojekter mv. Vi arbejder for at skabe balance mellem erhverv og bosætning, så der er kortest mulig afstand mellem bolig og arbejdsplads (mulighed for at bo, leve og arbejde lokalt). Trafiksikkerhed prioriteres højt ved ombygning og nyanlæg. Vi deltager i trafiksikkerhedskampagner sammen med andre kommuner og politiet. Vi søger at udbygge og styrke infostrukturen, så der i højere grad er mulighed for etablering af mindre arbejdspladser, hjemmearbejdspladser, fjernundervisning mv.

6 Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen
PKT 3: Fremme af biologisk mangfoldighed Vi iværksætter tiltag til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Vi udarbejder pesticidhandlingsplan for afvikling af brug af pesticider på offentlige arealer. Vi vil sikre at udviklingen af landdistrikterne går hånd i hånd med en rig natur og et rent miljø med varierede landskaber, så der opstå balance mellem benyttelse og beskyttelse.

7 Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen
PKT 4: Inddragelse af befolkningen i det lokale Agenda 21 arbejde Øget borgerinvolvering via lokalråd så tidligt som muligt i planlægningsprocesserne. - mulighed for reel indflydelse af betydning for ens dagligdag. Kommunens 17 lokalråd og lokalområder inddrages i tilrettelæggelsen af LA 21-arbejdet: lokale indsatser i lokale områder. Dialogmøder helhedsorienteret og tværsektorielt tænkning. Vi vil løbende informere kommunens borgere om resultater og sammenhænge i indsatsen på området for by- og landdistriktsudvikling. Vi skal signalere åbenhed, engagement samt viljestyrke, så både virksomheder og borgere oplever venlig, effektiv og målrettet betjening. Vi vil arbejde for, at også borgere med funktionsnedsættelse får mulighed for at tage del i kultur- og fritidstilbud samt deltage i den demokratiske proces. Børn og unge arbejder med LA 21, herunder om bæredygtig udvikling, sundhed og sunde kostvaner i undervisningen på skolerne og i SFO’er og daginstitutioner. Vi vil arbejde for, at ældre med reducerede fysiske, fysiske og sociale færdigheder oplever en sammenhængende kommunal indsats der understøtter: Kontinuiteten i den enkeltes tilværelse, den enkeltes selvbestemmelse, brugen af egne ressourcer og indflydelse på egne forhold.

8 Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik
Pkt. 5: Samspil og samarbejde på tværs om planlægning og nye tiltag Alle fagsekretariater (decentral model) arbejder med gennemførelsen af LA 21. Sundhed og trivsel integreres i planlægningen fx ved planlægning af attraktive stier og sammenhængende stisystemer, der fremmer borgernes mulighed for at cykle/gå/rulle og ved at forskønne torve og pladser, der skaber åbne, trygge og attraktive samlingssteder for lokalbefolkningen. Landdistriktsudviklingen skal være helhedsorienteret, bæredygtig og tværsektoriel. Vi vil skabe en sundheds- og uddannelsesmæssig beskæftigelsesindsats, der bygger på forebyggelse og helhedsorientering gennem en samarbejdende, afklarende, motiverende og nærværende indstilling. Vi skal skabe et fagligt bæredygtigt miljø i arbejdsmarkedscentret gennem fokus på større viden, hurtig og effektiv individuel indgriben, decentral vejledning i de enkelte jobcentre og satelitter, møde kunderne hvor de er – geografisk og personligt, deltagelse i udviklende projekter, videndeling og uddannelse for de ansatte og endelig samarbejde i og på tværs af teams, med eksterne aktører og virksomheder. Kultur- og fritidspolitikken knyttes tæt sammen med naturpolitikken. Sundhed og trivsel skal indgå som et element i og på tværs af alle forvaltningsområder.

9 Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik
Bæredygtig udvikling handler om at skabe gode levevilkår, styrke samarbejdet og udvikle demokratiet. I kommuneplanen bliver målene opstillet efter de 5 punkter for at synliggøre indsatsen og fordelingen på de 5 indsatsområder samt synliggøre det tværfaglige fokus.

10 Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik
Klimastrategi MENNESKER Social og kulturel dimension JORDEN Miljømæssig dimension PENGE Økonomisk dimension

11 Mål: I planperioden skal der
Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik Mål: I planperioden skal der udarbejdes en klimastrategi, som skal implementeres i alle fremtidige planer og projekter i administrations- og driftsorg.

12 Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik
Klimaforandringerne gennem begrænsning og med tilpasning. Begrænsning = medvirke til at nedsætte udslippet af drivhusgasser. (f.eks. modernisering af bygningsmassen, reduktion af energiforbrug, udskiftning af energikilderne til vedvarende energi og nedsætte behovet for biltrafik i byerne) Tilpasning = håndtere konsekvenserne af et foranderligt klima. (f.eks. ske gennem ændret arealanvendelse, hvor truede arealer friholdes for boliger og offentlige bygninger med vitale funktioner.) Eksisterende bebyggelser sikres med diger og andre oversvømmelsessikringer. Kloakanlægget kan dimensioneres til at kunne klare afstrømningen til et vist niveau, mens overskydende overfladevand ledes til udvalgte vådområder, som integreres i byernes grønne struktur. Effektiv klimatilpasningsstrategi kræver et godt videngrundlag og rette måleredskaber og handlemuligheder. En strategi kræver, at man: - Identificerer klimafølsomme områder - Foretager risikovurderinger - Identificerer mulige tilpasningsmuligheder - Træffer beslutning om tilpasningsmål - Træffer beslutning om implementering af strategien - Foretager løbende overvågning og justering af målsætningen

13 Hvad kan Miljørådet bidrage med? Hvad gøres p.t.?
Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik Giver det mening? Kan det gøres bedre? Hvad kan Miljørådet bidrage med? Hvad gøres p.t.?


Download ppt "Bæredygtig udvikling i Vordingborg kommune efter strukturreformen – initiativer og politik Hvad er Lokal Agenda 21? Agenda 21 er en international ramme."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google