Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fællesskolen Starup Øsby Informationsmøde om skolåret

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fællesskolen Starup Øsby Informationsmøde om skolåret"— Præsentationens transcript:

1 Fællesskolen Starup Øsby Informationsmøde om skolåret 2014-2015
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

2 Informationsmøde 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. 3.Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes trivsel skal øges.

3 Indsatsområder og fokus på læring, motivation og trivsel
•En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring •Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere •Få klare mål og regelforenklinger En anden skoledag med nye rammer, som motiverer og aktiverer, så eleverne lærer mere.

4 Fokus på Fokus på: Elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel
Elevernes læringsstrategier og – kompetencer Elevernes kreativitet, bevægelse og læring gennem teori og praksis Samarbejde mellem lærere og pædagoger Bevægelse og motion Mulighed for lektiehjælp

5 En længere og varieret skoledag
Der indføres en skoleuge på: •30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, •33 timer for 4. til 6. klasse og •35 timer for 7. til 9. klasse. I en overgangsperiode frem til næste folketingsvalg vil skoleugen dog forkortes, hvis eleverne fravælger tilbuddet om lektiehjælp, således at skoleugen bliver

6 En længere og varieret skoledag
•28 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, •30 timer for 4. til 6. klasse og •33 timer for 7. til 9. klasse. I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene samt ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige

7 Mere tid til fagene Engelsk fra 1. klasse og tidligere andet fremmedsprog – tysk fra 5. klasse. Flere timer i dansk og matematik i klasse Styrkelse af idræt, musik, natur og teknik Håndværk og design fra 4. klasse – udviklingsområde. Valgfag fra 7. klasse – ikke aktuelt for os.

8 Eksempel på skoledag i indskolingen 0.-3. klasse
Elevskema Eksempel 1. klasse  SFO har  åbent alle  hverdage Kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Opstart/un. Støt 07: :00 Understøt 1 08: :45 Dansk Matematik 2 08: :30 Pause 20 min. 09: :50 3 09: :35 Engelsk Billedkunst Kristendom Idræt 4 10: :20 N/T Musik Iddræt Pause 35 min. 11: :55 Eleverne har aktiv pause kl Spisepause kl 5 11: :40 Lærer i 5. lektion er tilstede i spisepause. 6 12: :25 Faglig fordybelse Pause 10 min. 13: :35  SFO  SFO????  SFO starter  efter sidste lektion 7 13: :20 8 14: :05 15: :00 SFO  16: :30  16:30-17:00

9 Eksempel på skema på mellemtrinnet 4.-6. klasse
Elevskema Eksempel 6. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Opstart/un. Støt 07: :00 Understøt 1 08: :45 Dansk Matematik 2 08: :30 Pause 20 min. 09: :50 3 09: :35 Engelsk Tysk Historie 4 10: :20 Kristendom Idræt Sløjd Pause 35 min. 11: :55 Eleverne har aktiv pause kl Spisepause kl 5 11: :40 Madkund N/T 5. lektions lærer er tilstede i spisepausen. 6 12: :25 Musik Pause 10 min. 13: :35 7 13: :20 8 14: :05 Faglig fordybelse  Faglig fordybelse 15: :00 16: :30

10 Morgenbånd Morgenbånd kl – kan varetages af alle lærere/padagoger og hver cirkel udarbejder plan for hvem der har opgaven. Lærere/pædagoger der har 1. lektion er oplagte deltagere her. Cirkelkoordinator er tovholder for denne opgave. Indholdet kan være: den gode opstart på skoledagen, gennemgang af dagens program, læsebånd, motion og bevægelse. Morgensang skal være en aktivitet i et af ugens morgenbånd.

11 Understøttende undervisning – faglig fordybelse
Understøttende undervisning er et samlebegreb for nye aktiviteter på alle klassetrin, bl.a. lektiecafé og fordybelse, talentforløb, innovation og entreprenørskab, trivsel og inklusion, IT og digitalisering samt motion og bevægelse. Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i de traditionelle fag og skal lægges i den del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning

12 Understøttende undervisning
Den understøttende undervisning skal være med til at ruste eleverne til det 21. århundrede, hvor det bl.a. handler om at kunne samarbejde, skabe ny viden og løse problemer sammen til nytte for samfundet. Den skal også være med til at fremme elevernes læring og trivsel og gøre skoledagen spændende og afvekslende. F.eks. ved at give eleverne mulighed for at arbejde på tværs af klasser og klassetrin og ved at bruge andre fagpersoner i undervisningen. Den understøttende undervisning kan dermed varetages af lærere, pædagoger og personer med andre relevante kvalifikationer.

13 Understøttende undervisning
Den understøttende undervisning skal berige elevernes skoledag og være et integreret og meningsfuldt supplement til skolens øvrige aktiviteter. Den understøttende undervisning kan bl.a. bestå af:

14 Faglig fordybelse/lektiehjælp
Opgaver med direkte fagrelateret indhold. Praktiske og projektorienterede forløb. Træning og automatisering af færdigheder.

15 Understøttende undervisning
Hyppig opfølgning – elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning

16 Understøttende undervisning
Motion og bevægelse i det omfang, eleverne ikke får det i forbindelse med undervisningen i fagene.

17 Understøttende undervisning
Samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv. Samarbejde med erhvervslivet.

18 Understøttende undervisning
Klassens tid Trivselsarbejde

19 Understøttende undervisning
Indhold og tilrettelæggelse af den understøttende undervisning sker i et samarbejde med teamets medlemmer og den lærer eller pædagog der står for undervisningen, herunder rolle- og ansvarsfordelingen.

20 Lektiecafe/faglig fordybelse
Lektiecaféen skal tilbydes på alle skoler som et frivilligt tilbud i skoleårene Fra og med august 2016 er lektiecafé obligatorisk. Lektiecaféen vil i praksis koble sig til faglig fordybelse, så de elever der er færdige med lektierne, også har glæde af at være i lektiecaféen.

21 Hyppig opfølgning Hyppig opfølgning (mentorordning):
Hver lærer/pædagog for tildelt ansvaret for en række børn. Der skal afholdes mindst 10 årlige samtaler med hvert barn. Hver samtale er på 15. til 20 min. Hyppig opfølgning – elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning på elevens almene trivsel.

22 Mentorordning og hyppig opfølgning
Fællesskolen indfører mentorordning for alle elever på skolen. Hver måned har alle elever en samtale med sin mentor. Hvad er indholdet, placeringen og omfanget af samtalen? Hvem kan være mentor? Hvordan er klasselærerrollen fremover?

23 Elevernes frikvarterer og spisepause
Skolens har 60 min frikvarter hver dag. 1 lærer eller pædagog pr. klasse har tilsyn/opholder sig sammen med eleverne ude/inde. Vi har ændret placering af spisepause. Således at eleverne først har 20 min. frikvarter og dernæst 15 min. spisepause. Her har den lærer/pædagog, der har 5. lektion tilsyn og skal sørge for at spisepausen afvikles roligt og hyggeligt.

24 Mere motion og bevægelse
Et af temaerne i Folkeskolereformen er min. 45 min. bevægelse hver dag. Hvert klasseteam er ansvarlig for løsningen af denne opgave. Idrætslæreren i teamet forventes at være aktiv med gode ideer og henvisninger til materiale. Vi reserverer derfor ikke tid til mere bevægelse, men lader bevægelse være en del af undervisningen. Legepatrulje vil stå for aktiviteter i udvalgte frikvarterer.

25 Forældresamarbejde og lejrskole
Forældremøder – der afholdes årligt et forældremøde i hver klasse. Mødet afholdes i september/oktober. 0. kl., 3. kl. og 6. kl. afholdes et ekstra forældremøde sidst på skoleåret. Alle klasser kan afholde flere forældremøder, hvis lærere og forældre finder dette nødvendigt. Hjembesøg – foretages af 2 lærere i 1. klasse. Dette er et tilbud til forældrene og formålet med besøget skal være tydeligt.

26 Skole-hjem samarbejde
Skole-hjemsamtaler - Der afholdes min. 1 årlig skole-hjemsamtale og eleven er altid inviteret med. I klasse foregår skole-hjemsamtalerne efter cafe-modellen. Her er næsten alle klassens lærere til stede og forældrene kan besøge lærerne på skift. Hver lærer bør opholde sig i lukket lokale. Samtalerne foregår i lærernes arbejdstid. Skolefest – begge matrikler afholder skolefester som tidligere. Hytteture – 2 dage (1 overnatning) i 2. klasse og 3 dage (2 overnatninger) i 4. klasse. Lejrskole – 5 dage (4 overnatninger). Bornholm er af økonomiske årsager ikke mulig.

27 Kontakt til skolens personale
Skolens lærere kan kun kontaktes i arbejdstiden. Mandage – Tirsdag – Torsdage Fredage KUN meget vigtige og korte telefon samtaler kan forekomme. Alle arbejdesdage starter kl på begge matrikler. Alle lærere tjekker INTRA mail kl

28 Fremtiden former vi selv.
Kære forældre Vi sætter med denne skolereform og ændring af lærernes arbejdstid, en stor og langvarrig proces i gang. Det er helt sikkert, at vi ikke er klar med alt til d. 1.august 2014. Vi skal i fællesskab forme fremtiden og finde de løsninger, der er mulige og bedst for Fællesskolen Starup Øsby.


Download ppt "Fællesskolen Starup Øsby Informationsmøde om skolåret"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google