Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark1 Servicefællesskabet for Geodata Workshop 11. juni 2002 Opsamling og anbefalinger Vagn W. Laursen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark1 Servicefællesskabet for Geodata Workshop 11. juni 2002 Opsamling og anbefalinger Vagn W. Laursen."— Præsentationens transcript:

1 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark1 Servicefællesskabet for Geodata Workshop 11. juni 2002 Opsamling og anbefalinger Vagn W. Laursen Visioner Barrierer Løsninger

2 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark2 Visioner - 1 Geodata er nødvendige  Samfundet ville ”falde sammen”  Rumlige ejendoms- og geodata er rygraden i samfundet Fokus flyttes fra kortlægning til geo- og medieteknologier Man kan bruge data og skabe værdier i de private virksomheder - Direct Marketing På alle niveauer arbejdes med åbenhed og mulighed for dataudveksling Tilpasning af lovgivningen m.h.p. øget anvendelse af data Kommunerne og staten skal se på data som en fællesressource, som skal deles med andre offentlige brugere (hvad med de private ?) GI og GIS - en integreret del af den generelle IT

3 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark3 Visioner - 2 Offentlig information og kommunikation med brugerne kan udbygges langt mere ved anvendelse af geodata Formulering af en national infrastruktur for stedbestemt information (NISI) Geodata skal kunne anvendelse på tværs af i den offentlige forvaltning og blandt private virksomheder og organisationer Klarhed over opgave- og ansvarsfordeling Stram styring af struktur og kvalitet for at opnå bedre udnyttelse af data Øget inddragelse af geodata i bl.a. den offentlige administration => et bedre beslutningsgrundlag Fokus på teknikker vedr. lagring, udveksling, distribution og formidling af geodata

4 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark4 Organisation - 1 Geodata fordrer autoritativ, statslig fokus på rumlige objekters klassifikation, registrering, ajourføring og anvendelse. Forskning og udvikling - Nye teknologier for gamle fag og nye paradigmaer for vidensudvikling Flytte fokus  Fra mange-myndighed-kortlægning til nødvendig samordnet geodataproduktion  Fra sektordatasamlinger til sektorintegrerende dataflow og – formidling

5 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark5 Organisation - 2 Nødvendig organisering af geodata  Effektiv, ajourførende geodata organisation  Produktion af fællesdata kan udliciteres yderligere  Opløsning af skel mellem erhvervsministerium, justitsministerium og miljøministerium  Udvikling af styrelse for Spatial Information Management - Til afløsning af den traditionelle fokus på kort og matrikler. Til udbydere  Vær opmærksomme på, hvilke virksomheds- processer, GIS og geodata skal integreres i og hvor de gør nytte.

6 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark6 Organisation - 3 Fremtidens forvaltning - Krav  Forvaltningen skal være hvor borgere og virksomheder er  Nærhed og bekvemmelighed i den digitale forvaltning Infrastruktur forudsætninger  Mediekonvergensen skal indtænkes i selve IT- systemernes arkitektur - åbne standarder  Terminalkonvergens - det at stadigt flere apparater ’smelter’ sammen og giver adgang til interaktive, virtuelle tjenester  Sikker og stabil trådløs kommunikation

7 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark7 Organisation - 4 Der bør gives elektronisk adgang til alle relevante offentlige data (ejendomsdata, tinglysning, mv.) Teknisk og juridisk enkel ramme om data - OIS er en glimrende model Geodata et element i kommunens infrastruktur. Geodata skabes ved kilden og genbruges af alle. Sagt så tit: Støt FOT tankegangen Servicefællesskabet-alle parter involveres Kommunale kortsamarbejder-samme niveau tilstræbes aht. standardisering Snaptun-samarbejdet udbygges Offentlige Informations Server (OIS) udbygges og samordnes med Kortforsyningen – konceptet udvikles yderligere

8 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark8 Organisation - 5 Fokus på ejerskab i f.t. de enkelte datasamlinger Kompetence- og ansvarsplacering (“pligter” og rettigheder) Barriere: Videregivelse af data er omfattet af for mange forbehold for fejl, mangler og kvalitetsbrister  Afklare rækkevidden af ansvar ved videregivelse – udvikle forpligtende administrativ praksis for kvalitetssikring – afveje væsentlighed og risiko konkret – fyldige og forpligtende ”varedeklarationer” for leverancer af kort og data Barriere: Videregivelse blokeret af persondataloven?  Til myndighedsbrug: Nej - Til kommerciel brug: Ja  Barrieren modsvarer lovgivers hensigt - overveje anvendelsen af CPR-nr som datanøgle Fokus på private data indsamlere

9 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark9 Standarder - 1 Mål for XML-projekt  Sikre forudsætninger for billigere og lettere adgang til udveksling af data mellem offentlige myndigheder og offentlige og private, ved standardisering af data og etablering af infostrukturbase.  Stadig større dataudvekslingspotentiale og -behov fordrer øget fokus udvekslingsformater og visualisering Fælles basiskort/objekter-ramme for temadata og kommunikation Der fokuseres på international standardisering - (ISO, INSPIRE)

10 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark10 Standarder - 2 Fokus på formidling af information om tilgængelige datasamlinger - metadata Fokus på datas organisering og datamodeller Fokus på principper for georelatering af de forskellige datatyper Øget mulighed for integreret anvendelse af forskellige typer geodata Standardisering - lagring og udveksling af data Metadatabeskrivelser Opstilling af datamodeller - med fokus på objektdef. og “nøgler” Fastlæggelse af standarder for produktion og udveksling af geodata

11 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark11 Anvendelser - 1 Operative funktioner  Masseforvaltning, enkeltsagsbehandling, drift og overvågning af tekniske anlæg, miljøovervågning og risikosystemer, markedsovervågning, Strategiske funktioner  Planlægning, lokalisering, markedsanalyser, navigering Massemarkedet  LocationsBasedServices, WEB-sites med alle geodata

12 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark12 Anvendelser - 2 Geodata er væsentlig del af udvikling af;  Det digitale boligmarked  professionelt rådgivningsværktøj Privat anvendelse er ofte i form af add-on’s til basisdata (basisdata: kort, adresser, vej- og stinet, by- og landskabsmodeller m.m.)  Danmarks Turistråd (ikke-kommerciel platform for omfattende kommerciel aktivitet)  Post Danmark (offentlig service, men sammenlignelig med andre aktører indenfor logistik og distribution) Specialiserede anvendelser kræver ofte forædling af data

13 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark13 Data - 1 Geodata traditionelt  Rumlig rettighedsinformation (land use)  Belåning, Beliggenhed (skel og adresse)  Bebyggelse, Beboelse, Beskatning  Benyttelse, Beskyttelse, Byrder (servitutter og planer) Topografisk Information (land cover)  Veje, Arealanvendelse, Vegetation,  Kyst, Bymønster, Bolig og erhvervsområder.  Tilgængelighed, fugtighed og udsyn Geodata giver overblikket i informationskaos.

14 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark14 Økonomi – priser - 1 Barrierer: Det offentlige må gøre sig klart, om det man har med at gøre er  Et offentligt gode Virksomheder skal ikke betale for data men for tilretning og leverance  En privatøkonomisk optimering af offentlig virksomhed Det kan undre, at man vælger begrænsede datamængder og høj pris  i stedet for Store datamængder og lav pris Løsning: Priser kan ikke fastsættes mellem de offentlige myndigheder alene.  Private virksomheders synspunkter må inddrages i prisdannelsen.  Ellers kommer markedet måske ikke i gang.

15 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark15 Økonomi – priser - 2 Prisen på offentlige data - og geodataløsninger - stopper i dag mange initiativer Behovet for geodata er knyttet til forretningen: Giver det ikke værdi, er det uinteressant Fuldstændige, ajourførte geografiske basisdata er centrale, men der er - og bør være - konkurrence på området (offentlige og private producenter og dataejere) Offentlige geografiske basisdata bør være ’fælles gods’ uden eller med lave omkostninger for brugerne Frikøb adresserne Geodata skal markedsføres Ensartet prissætning

16 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark16 Økonomi – priser - 3 Behov for organisations- og økonomimodel  Kommunernes betalingsmodeller  Lokalaftaler med forsyningsselskaber  KMS's finansieringsaftaler med Finansministeriet skal analyseres og ses i sammenhæng med en "samfundsnytte" faktor.  Fællesproduktion, vedligeholdelse og udvikling til gavn for alle sektorer kræver en organisering af dataflow og økonomien.

17 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark17 Økonomi – priser - 4 Barriere: Høj pris på grundkort  Flytte ligevægtspunktet på markedet for grundkort – skabe øget anvendelse til lavere priser – udviklingsinitiativer på udbuds- og efterspørgselsside Barriere: Høje/uensartede priser for registerdata og stedfæstede adresser  Gennemføre aftalte princip om at prissætte til distributionsomkostningerne – tema i (årlige) forhandlinger om den kommunale økonomi Barriere: Gevinster ved øget anvendelse af geodata tilfalder ikke nødvendigvis den, der investerer og skaber mulighederne  Udvikle nye ydelseskombinationer - Skabe forpligtende servicefællesskaber baseret på ”sammenskudsgilder” (mellem parter, hvis fælles gevinster overstiger investeringer/omkostninger) – udvikle mekanismer til at sikre korrekt betaling for betalingspligtig anvendelse

18 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark18 Opgaver for servicefællesskabet Ansvars- og kompetenceafklaring Afdækning af geodataområdet - eksisterende datasamlinger Prispolitik Standarder/datamodeller Retningslinier for distribution og formidling af geodata Nye anvendelsesområder for geodata Retningslinier for opbygning af metadatabaser

19 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark19 Statistik Visioner16 stk Organisation30 stk Standarder12 stk Anvendelser 8 stk Data 8 stk Økonomi – priser19 stk Opgaver for SFG 7 stk + + + + + NB! Opgørelsen er statistisk usikker

20 Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark20 Geoforum Danmark Tak for nu


Download ppt "Geodata - Visioner Barrierer Løsninger Geoforum Danmark1 Servicefællesskabet for Geodata Workshop 11. juni 2002 Opsamling og anbefalinger Vagn W. Laursen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google