Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Radisson, H. C. Andersen, Odense 3. – 5. september 2008 Arbejdstidsaftale 08.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Radisson, H. C. Andersen, Odense 3. – 5. september 2008 Arbejdstidsaftale 08."— Præsentationens transcript:

1 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Radisson, H. C. Andersen, Odense 3. – 5. september 2008 Arbejdstidsaftale 08

2 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Arbejdstidsaftale 08 Aftalen: –Maksimum og omregningsfaktor –Den enkelte lærers undervisningstimetal –Årligt timetal – grundskema –Arbejdstidens placering –Andre opgaver – tilrettelæggelse

3 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Arbejdstidsaftale 08 Fokuspunkter for kredsens arbejde: –Værdigrundlag – attraktiv arbejdsplads –Resursesikring – resumé: sikker viden om opgavernes omfang omsætning af opgaverne til Arbejdstidsaftale 08 faktorer og maksimum lønaftale implementering

4 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Maksimum og omregningsfaktor UndervisningUndervisnings -opgaven Andre opgaver FaktorMaksimum 05 aftalen08 aftalen646 + 775 =1 + 1,2 =1.672,4/2,20 = 7066461.4212512,20760

5 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Den enkelte lærers undervisningstimetal OpgaveoversigtOmregningsfaktor(1+1,20=) 2,20 Andre opgaverUndervisning Maksimalt undervisningstimetal 760,00 6. ferieuge0 - PR, pæd.dage30 13,64 Klasselærer75 34,09 Kursus65 29,55 Undervisningstimer682,73

6 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Undervisningsopgaven – undervisning Et samlet hele for både undervisning og opgaver i tilknytning til undervisningen. Undervisningstiden - Folkeskolelovens § 16 - Timefordelingsplanen Fagenes årlige timetal overføres til lærerens opgaveoversigt

7 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Undervisningsopgaven – undervisning Til undervisning 682,73 Undervisning 2. B dansk300 2. B dansk - klassens tid22,5 2. B billedkunst60 2. A billedkunst60 3. B billedkunst60 5. B engelsk90 5. A engelsk90 Undervisning i alt682,50

8 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Placering af undervisningen: Samarbejde om principperne og rammerne for placeringen af undervisningstimerne Skolelederen udarbejder grundskema – fagenes timetal ”nedbrydes” til skema/-er, der angiver undervisningen placering Grundlag for supplerende tid til fx lejrskoler Ikke optælling/konkret opgørelse

9 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Årligt timetal – grundskema Grundskema for undervisningens (fag, klasser/hold) placering 200 skoledage – 40 uger: –Fx 150 timer matematik  5 ugentlige lektioner (150/45*60/40) Færre skoledage – samme timetal – flere timer i nogle uger Flere skoledage – samme timetal – færre timer i nogle uger Færre skoledage – færre timer – samme ugentlige timetal

10 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Til undervisning 682,73 Grundskema 40 uger30 uger Undervisning Lektioner 2. B dansk300 10 2. B dansk - klassens tid22,5 1 2. B billedkunst60 2 2. A billedkunst60 2 3. B billedkunst60 2 5. B engelsk90 3 5. A engelsk90 3 Undervisning i alt682,50 221

11 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Arbejdstidens placering Ikke traditionel møde-/tjenesteplansbestemmelser, Ikke op til bureaukratiske regler om tilstedeværelse Udgangspunktet for planlægning af arbejdstiden - lærerne/teamet planlægger. Aftalen præciserer, at lærerne er til stede på skolen, forudsat det giver mening i forhold til opgaverne, og forudsat at de fysiske rammer er i orden. Principper for lærernes tilstedeværelse på skolen er tema for samarbejdet mellem skolens leder og lærerne/teamene.

12 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Andre opgaver – tilrettelæggelse Tiden til ”andre opgaver” fastsættes som udgangspunkt af skolelederen i dialog med læreren Der skal tages højde for hele opgavens omfang. Læreren kan opgøre tiden svarende til timerammer. Skoleleder og TR kan indgå akkordaftale akkordaftaler på kommunalt niveau, hvis det findes hensigtsmæssigt af hensyn til opgavens særlige karakter

13 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Fokuspunkter for kredsene Den enkelte lærers undervisningstimetal Der skal aftales: Et maksimalt undervisningstimetal Omregningsfaktor for undervisningen Omregningsfaktor for ny-uddannede, der sikrer en nedsættelse af det maksimale undervisningstimetal med 30 timer Lokal lønaftale

14 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Den enkelte lærers undervisningstimetal Der kan aftales: Anden omregningsfaktor for hold, to-lærer, midlertidige tilfældige vikartimer Omregningsfaktor for undervisning ved selvstændige specialskoler, centerklasser, specialklasserækker, Omregningsfaktor for undervisning heldagsskoler, heldagsklasser, Omregningsfaktor for undervisnings interne skoler på døgninstitutioner (SL) Hvis der indgås særlig aftale for de forskellige skoleformer, skal der aftales en omregningsfaktor for både nyuddannede og ikke-nyuddannede.

15 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Opgavernes nuværende omfang Sikker viden – fx –Lejrskoler –Prøveafvikling –Elevsamtaler –Sociale arrangementer –Udviklingsaktiviteter –Fleksibilitetspuljer –Andre opgaver

16 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Beregning af faktor og maksimum Undervisning Undervisnings -opgaven Andre opgaverFaktor Maksim um 05 aftalen 08 aftalen 706 646 1.421 251 2,20 760 721 666 1.499 174 2,25 743 692 665 1.483 189 2,23 750

17 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Andre opgaver Opgaver der ikke indgår i undervisningsopgaven. Tillagt en eller nogle lærere bortset fra: Deltagelse i møder fælles for alle lærere, fx pædagogisk råd og pædagogiske dage Medarbejdersamtaler Nedsætter undervisningstimetallet i forhold til bilag 6A-D - alle uanset beskæftigelsesgrad Risiko for ”gråzoner” ”møder fælles for alle lærere”, der indgår som ”andre opgaver”, møder i relation til undervisningen med alle relevante parter

18 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Undervisningsopgaven – udvikling Udviklingsaktiviteter, der har sammenhæng med og som udspringer af undervisningen er omfattet af undervisningsopgaven Pædagogiske dage og udviklingsprojekter uden for egen skole indgår som ”andre opgaver

19 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Undervisningsopgaven eller Andre opgaver Eksempel på effekt: UdviklingsaktiviteterUndervisning U-opgaven Andre opgaver08 aftalen U- opgaven Andre opgaverFaktorMaks. 13306461421,2251,2 2,20 760 33106461441,2231,2 2,23 750

20 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Anden omregningsfaktor Hold- og tolærertimer – timer ud over fagets timetal Midlertidige tilfældige vikar Opgavernes nuværende omfang ? Omfordeling: Skal nogle undervisningstimer have mindre omregningsfaktor skal andre have højere !

21 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Fagenes årlige timetal Konsekvens af de ændrede undervisningsbegreb: –Hidtidig praksis – ikke mere undervisning –Det nuværende omfang af elevernes undervisningstimetal –Grundskema i prøveterminen – de nuværende prøveaftaler

22 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Lønaftaler ”Skal”-aftale: Bilag 6 A-D, pkt. 5 Overenskomstens Bilag 3 Lønaftalen skal indeholde Undervisningstillæg Specialklassetillæg Arbejdstidsbestemte tillæg Akkordtillæg Tillæg for selvstyrende team Opmærksom på væsentlige lønændringer Værdien af lokale overtidsaftaler

23 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Sikker viden: Aftale om statistikgrundlag fremgår bl.a.: ”Lønstatistikken skal som minimum indeholde oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling fordelt på løndele (grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension). Tillægsdelene skal kunne fordeles på centralt og lokalt aftalte tillæg.”

24 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Modeller for lokal aftale om løn: Tillægsmodellen Garantilønsmodellen ”Kommune”-tillægsmodellen ”Kommune”-tillægsmodel med løngaranti Udvidet ”kommune”-tillægsmodel

25 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Implementering Tids- og handleplan Indsamling af data Forhandlinger Aftale – bilag 6 A-D involvering af Skolelederne, skolelederne og TR i 2. bølge, lærere/medlemmer i 3. bølge

26 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 TR’s rolle TR og skoleledelse skal drøfte de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen Fokus på arbejdsmiljøet både på skolen og for den enkelte lærer TR aftalekompetencen til at indgå aftale om skoleakkorder TR og skoleledelse skal løbende samarbejde om: –Implementeringen af den lokale arbejdstidsaftale –Hvorvidt aftalen indfrier målsætningen om øget engagement, professionalisme, fleksibilitet og mindre bureaukrati

27 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Fokuspunkter - resumé Værdigrundlag – attraktiv arbejdsplads Resursesikring – resumé: sikker viden om opgavernes omfang omsætning af opgaverne til Arbejdstidsaftale 08 faktorer og maksimum lønaftale implementering

28 DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Gruppedrøftelse Temaer for gruppedrøftelsen: –Konkrete spørgsmål til forståelsen af aftalen –Fokuspunkter for kredsens arbejde med implementeringen


Download ppt "DLF kredsformandskonference 3. – 5. september 2008 Radisson, H. C. Andersen, Odense 3. – 5. september 2008 Arbejdstidsaftale 08."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google