Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Private veje - forandring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Private veje - forandring"— Præsentationens transcript:

1 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Forandringer vedr. private veje dispositioner er grundlæggende et privatretligt anliggende kommunen overvåger og løser konflikter Hvis kommunen involveres eller selv tager affære, er der to regelsystemer til rådighed: Planloven (udlæg og virkeliggørelse) Privatvejsloven (udlæg, virkeliggørelse, istandsættelse m.m.) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

2 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Focus i det følgende er indholdet af det relevante retsgrundlag i disse love og samspillet mellem disse love Forandring vedr. private veje det følgende angår alene nedlægning og omlægning ikke forandringer vedrørende vejprofilet eller vejens udform-ning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

3 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Forandring på grundlag af PL Virkeliggørelse forudsætter lokalplan ej handlepligt privat initiativ ekspropriation - hvis væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse (primært: nødvendig, aktuel) også selv om den kun er til fordel for private Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

4 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Hvis ekspropriation, skal tab erstattes udredes af kommunen, men ekspropriation kan gøres betinget af, at den til hvis fordel, der eksproprie-res, dækker kommunens udgift (PL indeholder ikke en bestemmelse svarende til PVL § 64) PVL § 64, stk. 1. Udgif-ten til erstatning i de i §§ 26, 37, 40, 48, stk. 3, og 53, stk. 3, nævnte tilfælde afholdes af ved-kommende kommune. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

5 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Alle de tab, der kan henføres til forandringen, erstattes selve arealafståelsen følgeudgifter ulemper og gener (støj, lugt, lys) akavede tilkørselsforhold afledte (udgifter til interne forandringer på ejendommen, f.eks. nye tilkørsler, ramper eller ombygninger) sml.: KFE (der gav erstatning for ”udgifter til in-terne omlægninger af færdselsarealer”) arealerstatning opgøres netto (dog ikke neg.!) KFE (Overtaksation) Nedlæggelse af en offentlig vej nødvendiggjorde, at der blev etableret anden vejadgang til en erhvervsejendom i landzone, hvilket sket ved at udvide en be-stående privat fællesvej. Den vejberettigede kunne ikke kræve samme standard på erstatningsvejen som den tidligere vej. Derimod ”kan der efter taksationspraksis være tale om at yde erstatning for ejerens eventuelle udgifter til interne omlægninger af færdsels-arealer mv. som følge af de ændrede adgangsforhold, samt for ulemper for-bundet hermed”. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

6 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Erstatter PL nedlæggelse efter PVL § 43 ? Stk. 1. Reglerne i §§ 23-29, jf. §§ 31-34, *) finder ikke anvendelse, når private fællesveje 1) fastlægges endeligt ved lokalplan eller 2) fastlægges ved beslutning af en ekspropriationskommission efter lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. *) om vejudlæg og vejprojekt PVLcirk: ja (pkt. 43) Reglerne finder også anvendelse ved vejnedlæggelser, der er forudsat i en lokalplan. I sådanne tilfælde kan nedlæggelsen dog også gennemføres ved ekspropriation i medfør af kommuneplanlovens bestemmelser. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

7 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 men: i lokalplanen tages der ikke nødvendigvis stilling til vejens stand eller dens etablering, ligesom der tilbagestår en afklaring af de praktiske og økonomiske forhold, vejnedlæggelsen kan give anledning til PVL-proceduren må derfor anvendes supplerende, hvis der er behov for at få afklaret disse forhold (bemærk hertil, at substitueringsbestemmelsen i PVL§ 43 kun omfatter vejud-læg - ikke nedlæggelse) Er ekspropriation ikke mulig, kan nedlæggelse ske efter kap. 9 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

8 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Forandring på grundlag af PVL Forandring er som udgangspunkt et privatretligt anliggende Kommunen kommer ind hvis aftale ikke er mulig kommunen selv ønsker det Anmodning forudsætter, at den pågældende er grundejer, der har den fornødne retlige interesse KFE (Overtaksation) En privat fællesvej til en mindre landbrugsejendom hindrede grusindvinding på en kommunalt ejet ejendom. Beslutning om omlægning stadfæstet. typisk vejejer: vejen ”ligger i vejen” (KFE råstof-udnyttelse) også en vejberettiget (f.eks. bedre tilkørselsforhold) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

9 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Kræver nedlæggelse godkendelse? Udlæg gør (bortset fra L,F,S veje på landet) Ingen regler i PVL om nedlæggelse (ud over kap. 9) som skal anvendes i byer m.m. (brev af 4. feb. 1993) også anvendelig på udlagte (men ikke anlagte veje) (skr. af 8. jan. 1986) men er ikke obligatorisk på landet (bl.a. brev af 8. nov. 1993) det gælder også veje, hvis udlæg forudsætter godkendelse kommunen kan derfor heller ikke kræve en nedlagt vej reta-bleret (saml. NBL § 26 - færdsel på veje i d.å.l.) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

10 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Forandring på kommunens foranledning (PVL § 55, stk. 1) forudsætter Stk. 1. Hvis vejmyndigheden ikke selv har rejst spørgsmål om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan vejmyndigheden fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 56, stk. 2, mellem de grundejere, der er interesseret i nedlæggelsen eller omlægningen. I omkostnin-gerne fradrages beløb, der måtte fremkomme ved afhændelse af arealer i henhold til § 56, stk. 1. at der varetages færdsels-mæssige hensyn, eller forfølges mere brede kom-munale formål, f.eks. plan-lægningsmæssige eller miljømæssige (fredeliggøre et naturområde) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

11 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Hvis anmodning - har kommunen pligt til at tage stilling (men skal ikke nødven digvis beslutte) - før beslutning, skal nedlæggelsesproceduren gennemføres offentliggørelse indkaldelse indsigelse evt. åstedsmøde (kan ikke kræves, jf. skr. af 12. marts 1997) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

12 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Beslutning om forandring forudsætter, at vejen ikke tjener som adgangsvej for en ejendom eller en lod Kommunen skal bedømme de konkrete og individuelle interesser, der knytter sig til vejens bevarelse eller nedlæggelse, men kan ikke modsætte sig nedlæggelse af veje, der ikke tjener som adgangsvej for nogen ejendom hvis en sådan vej ønskes opretholdt, må den overtages som offentlig Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

13 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Hvilke hensyn er legitime? PVL § 53: Stk. 2. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. 1) ikke eneste adgangsvej iflg. matrikelkortet 2) ikke af vigtighed Ad. 1 - matrikelkortet kortets udvisende irrelevant cirk.: ikke hvis fornøden hvilket formentlig ikke rum-mer andet end, at ejendomme ikke må gøres vejløse gælder ikke, hvis erstatnings-vej etableres … vejen skal opretholdes, hvis den er en forudsætning for, at der er fornøden adgang til ejendommen eller af betydning for forbindelsen mellem flere lodder af samme ejen-dom. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

14 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Ad. 2 - vigtighedskravet Alle veje har rimeligvis på et tidspunkt har været af vigtighed (hvorfor ellers etablere dem)? hvorfor kravet formentlig betyder, at nedlæggelse forudsætter at vejen har mistet sin (eller kun har underordnet) betyd-ning (er sekundær) men tillader, at der tages hensyn til vejens betydning i øv-rigt for ejendommens udnyttelse og anvendelse (jf. ØLD 6. afd. 417/1990 utrykt: ”ikke grundlag for at antage, at der ved vurderingen af fællesvejens vigtighed alene skal tages hensyn til dens funktion som adgangsvej”) tillader næppe hensyntagen til æstetiske/historiske forhold ØLD 6. afd. 417/1990: Sagen angik en rideskole, hvor adgangsvjen blev anvendt som øvelsesbane i forbindelse med rideskolen, og Landsretten udtalte, at der i vurderingen om nedlæggelse ”tillige findes at burde indgå overvejelser over, hvilken betydning den omhandlede veje har for den fra sagsøgeren drevne rideskole”. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

15 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Ad. 2 - vigtighedskravet (fortsat) Hvis vejen ikke findes i marken skal nedlægningsproceduren ikke anvendes har forholdene eksisteret i hævdstid kan vejen (typisk i forbindelse med en matrikulær sag) ned-lægges alene på grundlag af lsp. erkl. (jf. BMA § 7, stk. 2) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

16 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Vigtighedskravet Gælder også omlægning, men er her vanskelige at definere ingen ejendom må gøres vejløs fyldestgørende erstatningsvej kan vejudlægget i øvrigt godkendes efter PVL er kommunen forpligtet til at godkende forandringen Det centrale er derfor, om erstatningsvejen er fyldestgørende Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

17 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Omlægning Ingen vejadgang må forringes (væsentligt) udgangspunktet er de eksisterende forhold (som formodent-lig afspejler ejendommens behov) kan godt forringes (noget) (i KFE blev nedlæg-ning afvist af hensyn til de færdselsmæssige ulemper), men skal min. være fyldestgørende (KFE ) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

18 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Afvejning af hensyn ved omlægning Vejeren vers. vejberettigede - fordele og ulemper formentlig en forudsætning, at fordelene overstiger ulemper-ne, vurderet samlet ikke kun færdselsmæssige (vejens længde og beskaffenhed, f.eks. mere kroget, smallere eller mere stejl) også ulemper og gener (for driften, støj, støv og indblik) og konsekvenserne for ejendommenes udnyttelse og anven-delse (anlæg, ombygning, akavet tilkørsel) Dertil kræves nok også, at fordelene for de(n) vejberettigede er større end ulemperne for den, der skal tåle vejbyrden. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

19 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Omlægning skal godkendes af kommunen (bortset fra L,S,F veje på lan-det) og kan naturligvis nægtes, hvis færdselshensyn tilsiger det (f.eks. dårlige oversigtsforhold ved vejtilslutninger) men beslutning forudsætter i øvrigt ikke offentligretlig inter-esse Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

20 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Forskel mellem PVL og PL Ulemper og gener m.v. PL: kompenseres økonomisk PVL: indgår i vurderingen Eksempel: KFE (Neptunvænget i Nyborg) vej omlagt i lokalplan til fordel for 3 ejendomme, til ulempe for én håndteret efter PVL taksationskommissionen: de udgifter og ulemper en ny ind-kørsel ville afstedkomme gik ikke ud over, hvad ejeren måtte affinde sig med (ingen økonomisk kompensation) hvis ekspropriation efter PL, skulle der gives erstatning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

21 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Neptunvænget - før omlægning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

22 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Neptunvænget - efter omlægning Denne ejendoms fordel er begrænset Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

23 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Ekspropriation efter PVL Areal”afståelse” til vej kan gennemtvin-ges efter § 53, stk. 3 Stk. 3. Beslutning om om-lægning af en privat fæl-lesvej eller fremskaffelse af anden vejadgang i for-bindelse med nedlæggelse af privat fællesvej kan gennemføres ved ekspro-priation efter reglerne i lov om offentlige veje, kapitel 5, i områder omfattet af reglerne i afsnit III tillige ved vejudlæg. også selv om omlægningen er til for-del for én/privat ejendom men de alm. ekspropriationsbetin-gelser skal være opfyldt (U ØLD: Vejudlæg efter PVL § 23 underkendt fordi udlægget alene eller i det allervæsentligste blev anset for at tilgodese ejerens ønske om at få en yderligere vejadgang) erstatning afholdes af kommunen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

24 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Gener og ulemper på anden ejendom skal formentlig være væsentlige vil kunne berettige erstatning, hvis der eksproprieres efter PL (også selv om ejendommen ikke berøres) men indgår i den samlede vurdering hvis grundlaget er PVL her ud over kan gener og ulemper give anledning til erstat-ning på et naboretligt grundlag (KFE vedr. ind-blik, samt KFE ulemper som følge af anlæg af off. sti på naboejendommen) KFE (Overtaksation) En eksisterende pr. fællesvej blev af kommunen udlagt som adgangsvej for nogle udstykkede sommerhusparceller. 3 ejendomme, hvorover vejen førte, fik tillagt erstatning som følge af generende indkik. KFE (Overtaksation) Offentlig sti placeret i skellet mod naboejendom, der fik tilkendt en erstatning på kr., hvilket var mindre end fastsat af taksationskommissionen idet ”ejerne ikke fandtes at være berettiget til erstatning for enhver forandring, der foretoges på naboejendommene” Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

25 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Prøvelse af kommunens beslutning Adressaten skal have klage-vejledning (FL § 25, stk.1) Stk. 1. Afgørelser, som kan påklages til an-den forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vej-ledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmå-den ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Afgørelser efter PL: vedr. eksprop. kan på-klages til Naturklage-nævnet (PL § 58) både skønnet (f.eks. ønskelig eller hensigts-mæssig) og lovlighe-den (f.eks. nødvendig) herefter til domstolene Stk. 1. Til Naturklagenævnet, kan på-klages: 1) …. 2) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter § 47, stk. 1. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

26 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Prøvelse af kommunens beslutning Afgørelser efter PVL: afgørelse skal offentliggøres kan af en vejberettiget indbringes for taksationskommissionen (PVL 54, stk. 3) Stk. 3 Såfremt vejmyndig-heden afviser en indsigelse efter stk. 2 om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 53, stk. 2, kan afgørel-sen kræves indbragt for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om of-fentlige veje, §§ 57-58, in-den 8 uger efter at afgørel-sen er meddelt de pågæl-dende. som alene skal vurdere forandrin-gens færdselsmæssige konsekven-ser ikke baggrunden for eller hensigtsmæssigheden af eller økonomiske forhold Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

27 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Taksationskommissionen skal ved sin be-handling af sagen alene tage stilling til, om den pågældende vej skal nedlægges, eller om vejen skal opretholdes i medfør af § 53, stk. 2. Der kan således ikke tilkendes nogen er-statning som følge af nedlæggelsen eller om-lægningen. Er der tale om en vejomlægning, kan taksationskommissionen kun tage stil-ling til, om den nye vej ved sin beliggenhed m.v. kan antages at være et fornødent alter-nativ til den nedlagte strækning. Hvis dette ikke er tilfældet, må kommissionen bestem-me, at den hidtidige vej skal opretholdes. Taksationskommissionen kan således ikke tage stilling til den nye vejs beliggenhed eller udlæggets udformning, hvis dette er uden betydning for vurderingen af, om der er skabt fornøden adgang til de ejendomme, hvis hidtidige vejadgang nedlægges. Taksationskommissionen Prøvelsen er snæver (jf. PVLcirk. pkt. 43), idet den alene skal tage stilling til, om en vej skal ned-lægges eller opretholdes altså vurdere vejens be-tydning som adgangsvej og dens vigtighed ved omlægning: er er-statningsvejen et fyl-destgørende alternativ? JA eller NEJ ? Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

28 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Administrativ klage kun mulig f.s.v.a. forhold, taksationsmyndighederne ikke kan prøve men omfatter kun retlige spm. (lovligheden) ikke skønnet (hensigtsmæssigheden) derfor nok sjældne Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

29 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Aflagte vejarealer Nedlæggelse ændrer ikke adkomst alene forpligtelsen Stk. 1. Såfremt vejen besluttes ned-lagt, og ingen kan godtgøre sin ret til vejarealet, skal dette, delt efter vejens midtlinie, tilbydes ejerne af de til vejen grænsende ejendomme mod betaling af de med arealets frigørelse forbundne omkostnin-ger. Hvis en grundejer ikke mod-tager et sådant tilbud, kan vejmyn-digheden frit råde over det areal, der er tilbudt den pågældende. Vejmyndigheden kan i særlige til-fælde tilpligte ejeren af en tilgræn-sende ejendom at overtage et aflagt vejareal. ejendomsretten tilkommer iflg. PVL § 56, stk. 1 den, der kan godtgøre ejendomsretten en henvisning til de matrikulæ-re forhold bør være nok problemer hvis hævd? delingsreglen nok kun aktuel, hvis vejen udgør en selvstæn-dig, herreløs ejendom Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

30 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Registrering af forandringerne Hvis ekspropriation er det ekspropriantens opgave at foranledige ændringerne registret matrikulær og i tingbogen (dok. beslutningen) Hvis afgørelse efter PVL har kommunen iflg. § 56, stk.2 pligt til at foranledige registrering dokumenter (af)lyses/påtegnes i privatrettens former Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

31 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Omkostninger Stk. 2. Hvis vejmyndigheden ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens ned-læggelse, skal taksationsmyndighe-derne træffe beslutning om fordeling af de udgifter ved taksationsforret-ningerne, som det i medfør af § 59, stk. 1, og § 62, stk. 2, i lov om offent-lige veje påhviler vejbestyrelsen at udrede. Udgifterne kan pålægges så-vel de grundejere, der har interesse i sagen, som vejmyndigheden. Taksationsmyndigheden skal herved særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen fore-lagt for taksationsmyndighederne. Fordelingen afhænger af bag-grunden (PVL § 55, stk. 2) ? hvis kommunen er initiativta-ger, skal den betale alle omkost-ninger hvis privat initiativ, kan (ikke skal) taksationskomissionen fordele omkostningerne Ekspropriation efter PL kommunen, der dog kan gøre ekspr. betinget af kompensation Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

32 Private veje - forandring
Livslang uddannelse 2003 Hvilke omkostninger kan fordeles? taksationsomkostninger (bortset fra vederlag til fm.) udgifter til kommunens sagsbehandling registrerings og noteringsudgifter lsp. honorar erstatningsudgifter (for vejretten) må afholdes af kommunen (jf. § 64,stk. 1) Stk. 1. Udgiften til er-statning i de i §§ 26, 37, 40, 48, stk. 3, og 53, stk. 3, nævnte tilfælde af-holdes af vedkommen-de kommune. kravet om fornøden vejadgang er bag-grunden for, at der ikke i øvrigt kan gives erstatning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj


Download ppt "Private veje - forandring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google