Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regulativtyper Keep it simpel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regulativtyper Keep it simpel."— Præsentationens transcript:

1 Regulativtyper Keep it simpel

2 Regulativtyper MANNING Robert 1816 –1897.

3 Vandføring = Manningtal x areal x (hydraulisk radius)2/3 x fald1/2
Regulativtyper Keep it simpel Q = M * a * r2/3 * s1/2 Vandføring = Manningtal x areal x (hydraulisk radius)2/3 x fald1/2 m3/s = m1/3 /s * m2 * m

4 Regulativtyper Grundlag:
VLL § 27: Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, …

5 Regulativtyper Vandføringsevne - m3/s.
Den mængde vand (m3 ) som vandløbet kan føre/aflede pr. tidsenhed (s) under en given vandspejlskote.

6 Regulativtyper Advarsel Regulativtyper baseret på principper om
Arealkote Tværsnitsareal Dynamisk skikkelse Arealfordeling Styrekote Q under en given kote er ikke forenelige med vandløbslovens bestemmelser

7 Regulativtyper Skikkelsesregulativ:
Bundbredde, bundkote og skråningsanlæg. Eneste anvendelige regulativtype på stuvningspåvirkede strækninger. En ”gammeldags” måde at kontrollere vandføringsevnen på. Nemt at beregne – vanskelig at kontrollere

8 Regulativtyper Skikkelsesregulativ

9

10 Regulativtyper Skikkelsesregulativ.
Hvordan findes vandløbets dimensioner og dermed vandføringsevnen? Oplandsareal km2 Specifik afstrømning l/sec/km2 1 l/sec/ha.!!!!!!!!!! Mannings formel Skikkelse Hvordan findes den vandføringsevne, der skal vedligeholdes?

11 Regulativtyper Cirkulæreskrivelse af 20. juli 1984
Vandløbets fysiske tilstand skal fastlægges i regulativet. I denne forbindelse henleder man opmærksomheden på, at der bør tages udgangspunkt i vandløbets faktiske tilstand. Dog bør den hidtil fastlagte skikkelse i det gældende regulativ lægges til grund i de tilfælde, hvor vandløbets fysiske miljøkvalitet er ringere, end hvad der følger af regulativet.

12 Regulativtyper Vandføringsevneregulativer.
Hvordan findes vandløbets vandføringsevne? Placering af vandføringsmålestationer. Gentagne målinger af Q og H ved varierende forhold – stor spredning. Opstilling af krav- og vedligeholdelseskurve. Q = A(h-h0)n

13 Regulativtyper

14 Regulativtyper

15 Regulativtyper Krav til vedligeholdelsesbestemmelser Klare og entydige
Administrerbare Tilgodese afvandings- og miljøhensyn Sikre, at vandføringsevnen ikke ændres over en længere periode.

16 Regulativtyper Kontrol af vandføringsevnen. Skikkelsesregulativ.
Bundbredde, anlæg og fald Hvordan gør man det?

17 Regulativtyper Kontrol af vandføringsevne. Skikkelsesregulativ.
Bundbredde, anlæg og fald

18 Regulativtyper Kontrol af vandføringsevne. Skikkelsesregulativ.
Bundbredde, anlæg og fald

19 Regulativtyper

20 Regulativtyper Kontrol af vandføringsevne. Skikkelsesregulativ:
Fixpunkter GPS, totalstation, niv. Instrument. Koter og stationer Databehandling Udtegning Stuvningsberegning/vandspejlsberegning Beslutning om vedligeholdelsesindsats. Pris pr. km for opmåling og udtegning ca Kr./km ca kr./km.

21 Regulativtyper Kontrol af vandføringsevne Q/H – regulativ
Vedligeholdelse af skalapæle/alternativ GPS Vandføringsmåling – Skal der måles ved alle kravkurvestationer? Databehandling Udtegning. Beslutning om vedligeholdelsesindsats. Pris pr. Q/H-station: 12–1500 kr. incl. databehandl. - - Hvor ofte skal vandføringsevnen kontrolleres?

22 Regulativtyper

23 Regulativtyper Hvilken regulativtype hvor?
Skikkelsesregulativ Q/H-regulativ - Stuvningspåvirkede - Strækninger med godt strækninger fald - Strækninger med lille - fald Vurdering af de lokale forhold, tidligere vedligeholdelseserfaringer kontrolomkostningerne § 36a For private vandløb

24 Regulativtyper

25 Regulativtyper

26 Regulativtyper Husk, du skal kunne forklare og forsvare overfor dommeren, at regulativet er fagligt korrekt og i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser, at kontrollen af vandføringsevnen er udført faglig korrekt og til de fastsatte terminer, at evt. vedligeholdelse er iværksat umiddelbart eller i overensstemmelse med regulativets bestemmelser – Husk dokumentation for arbejdets udførelse.

27 Keep it simpel Tak for opmærksomheden
Regulativtyper Keep it simpel Tak for opmærksomheden


Download ppt "Regulativtyper Keep it simpel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google