Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Leder-souschef Temadage DLO

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Leder-souschef Temadage DLO"— Præsentationens transcript:

1 Leder-souschef Temadage DLO
Om den nye lederoverenskomst v/Berit Brylov, BUPL

2 Dækningsområde - hvad/hvor
Institutioner / serviceområder Kommunens tilbud til børn, unge og voksne Efter bl.a. lovgivning om dagtilbud, social service, folkeskolen, ungdomdomsskolen Inkl. selvejende institutioner med driftsoverenskomst, men ikke servicevirksomheder Andre områder hvor uddannelsen er en væsentlig forudsætning Negativ afgrænsning: administrative stillinger dækket af anden overenskomst / aftale

3 Dækningsområde - personer
Pædagoger / pædagoguddannede De anerkendte pædagoguddannelser aktuelle, historiske, nordiske, udenlandske Steiner-uddannelserne ikke med Afvigelserne læreruddannede ungdomspædagoger, klubuddannede sygeplejersker Mulighed for dispensation efter forudgående forhandling hvor det tidligere var muligt

4 Dækningsområde - stillinger
Pædagogisk-administrative ledere Stillingen skal indeholde Faglige ledelsesopgaver Personaleledelse Stillingen kan indeholde Administrativ ledelse Økonomisk ansvar Ansvar for tjenestetilrettelæggelsee og ressourcefordeling o. lign. Forudsætter at kommunalbestyrelsen / bestyrelsen har truffet beslutning om, at de pågældende har ledelsesmæssige beføjelser

5 Overenskomstens gyldighedsområde
Andre områder hvor uddannelsen er en væsentlig forudsætning Pædagoger Ledere Tilbud til børn, unge og voksne

6 Hvem er overflyttet pr. 2. april 2009
SKAL alle nuværende ledere = bilag "forsøgsledere" fra BUPL's overenskomst KAN fx mellemledere med selvstændigt ledelsesansvar aftales mellem kommune og lokal fagforening, dvs. enighed kræves problemstilling omkring selvejende institutioner Andre stillinger ikke overenskomstdækkede lederstillinger besat med pædagoger Der kan godt være flere lederstillinger på samme institution

7 Hvad har de med over? Nuværende løn (G-, F-, K-) Grundlønsforhøjelse pr. 1/4 2009 Lokale lønforhøjelser pr. 1/4 2009 Pension 15% ATP - sats A Seniorfridage (5 dage fra 58. år)

8 Hvad skal arbejdsgiverne?
Informere og meddele Tillæg til ansættelsesbrev? Nyt ansættelsesbrev? Ingen partshøring Ingen vilkårsændring Ikke pligt til at indgå ny aftale om grundløn

9 Hvad kommer de over til? Ny overenskomstansættelse Funktionærvilkår (lovmæssigt / aftalte) Ingen højeste arbejdstid Fuldtidsstillinger Pensionskasse, der følger forhandlingsretten - dog med individuel ret til hidtidig pensionskasse Opsigelsesregler med forudgående høring

10 Lønmodel (l) Overførte stillinger
Overførte stillinger / ansatte "arver" nuværende grundløn + funktions- og kvalifikationsløn, medmindre andet aftales De overførte grupper "arver" bestående forhåndsaftaler om funktions- og kvalifikationsløn, medmindre andet aftales Ved nybesættelse af hidtidige stillinger fortsætter hidtidig aftalt løn for stillingen (grundløn og funktionsløn), medmindre stillingens arbejds- og ansvarsområde har ændret sig væsentligt eller andet aftales

11 Lønmodel (ll) Nye stillinger
Grundlønnen og funktionslønnen aftales lokalt - grundlønnen kan højst udgøre løntrin 50 De hidtil anvendte grundlønstrin danner ikke norm Grundlønnen dækker de ledelsesfunktioner, der forventes varetaget i stillingen, dvs. en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering, stillingens omfang, indhold og ansvarsområde Grundløn (og evt. funktionsløn) bør være aftalt før tiltrædelsen Uenighed om grundløn bilægges efter reglerne om interessetvist i Fællesaftalen om lokal løndannelse, inkl. opmand (a conto reglerne) Uenighed om hvorvidt en stiling er omfattet af lederoverenskomsten afgøres som uenighed om grundlønnen

12 Lønmodel (lll) Fælles Løbende lokal løndannelse, inkl. 1,25% pr. 1/4 2010 Funktionsløn der kan aftales funktionsløn for "aftenarbejde" Kvalifikationsløn der skal aftales kvalifikationsløn for gennemført pædagogisk diplomuddannelse Resultatløn

13 Reglementsansatte og tjenestemænd
Aftaler om reglementsansatte (BUPL og SL) krydshenvisninger til lederoverenskomsten Tjenestemandsansatte samme model som for reglementsansatte

14 Organisationerne og forhandlingsretten
Stillinger - både gamle og nye - grænsedrages i overensstemmelse med de nuværende overenskomsters gyldighedsområder, jf. bilaget Tvivl: kommunen retter henvendelse til de lokale repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer de lokale organisationer afklarer, hvem der udøver forhandlingsretten og meddeler dette i enighed til kommunen Den organisation, der har forhandlingsretten, fører alle forhandlinger (hidtidigt medlemskab er uden betydning) Ingen pligt til at føre lokale forhandlinger i fællesskab

15 Lokale forhandlingsmuligheder
Ændringer af struktur og stillingsindhold Placering af det faglige ledelsesansvar drøftes på begæring Pligt til at orientere om nedlæggelse af stillinger med fagligt ledelsesansvar Grundløn fastsættes ved aftale Hidtil kendte forhandlingsmuligheder efter reglement, hovedaftale, overenskomst, aftale om lokal løndannelse m.v.


Download ppt "Leder-souschef Temadage DLO"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google