Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Center for Forskning og Uddannelse CFU – uddannelsesdelen HEV QUO VADIS? Ideen og et øjebliksbillede september 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Center for Forskning og Uddannelse CFU – uddannelsesdelen HEV QUO VADIS? Ideen og et øjebliksbillede september 2013."— Præsentationens transcript:

1 Center for Forskning og Uddannelse CFU – uddannelsesdelen HEV QUO VADIS? Ideen og et øjebliksbillede september 2013

2 september 2013 Janet Hansen2 Vision Mission Strategi ift CFU

3 september 2013 Janet Hansen3 Statements om CFU HvorhenBehandling, forskning og uddannelse går hånd i hånd DNV skal være kendt for sit attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø og være et attraktivt hospital for patienter, pårørende og personale HvorforUddannelse og forskning er en forudsætning for patientindsatser af høj kvalitet og har betydning for rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere Hospitalet er ansvarligt for produktion og implementering af ny viden, samt formidling heraf. Et attraktivt forsknings-og uddannelsesmiljø styrker muligheden for at rekruttere de bedste fagprofessionelle. Hvordan Der skal skabes synergi, synlighed og fællesskab på forsknings- uddannelses- og læringsfronten og en yderligere oprustning af den allerede store indsats på forsknings og uddannelsesfronten frem mod den nye Vest. Bevidst strategi at forskning, læring og uddannelse knyttes sammen i fysiske fællesskaber. Bygningsmæssigt tænkes forsknings- og uddannelsesarealer Decentralt i hospitalet i relation til hvert af hospitalets kliniske funktioner Centralt i form af Center for Forskning og Uddannelse, hvor hovedvægten af uddannelses- forskningsarealer findes. Centralt i form af et auditorium og læringsrum

4 september 2013 Janet Hansen4 Forskning Naturvidenskabelig Humanvidenskabelig Samfundsvidenskabelig Sundhedsvidenskabelig Grundforskning Anvendt forskning Udviklingsarbejde Monofaglig Tværfaglig Efter- videre uddannelse relateret til Obligatorisk intro - brandøvelser, hygiejne, genoplivning, EPJ,mm Hospitalets vision - f eks interprofessionel samarbejde, Kommunikation, patientinddragelse KBU Kompetenceudvikling Forskningsforberedelse Specialet For eks. Færdighedstræning Grunduddannelser LVU / MVU EPJ Medicinmodul Kompetencer til at kunne deltage i Forskning og udvikling Obligatorisk introduktion f.eks: Hygiejne, brandøvelser mm færdighedstræning Erhvervsuddannelser (EUD) Obligatorisk introduktion f.eks: Hygiejne Forflytningsteknik Brandøvelser Genoplivning Færdighedstræning Vision Når innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandling Patientuddannelser KOL Diabetes skole Hjerterehab Lærende miljø CFU Center for Forskning og Uddannelse

5 september 2013 Janet Hansen5 CFU - DNV Hvad er forbindelsen mellem Forskning og Uddannelse Forskning skabelse af ny viden Uddannelse fagligt indhold faglige metoder Kvalificerende aktiviteter Infrastruktur med henblik på Vidensudvikling Lærende miljø Talentudvikling (identificere potentielle forskere) At bryde med silotænkning og parallelle organisationer At medvirke til kundskabsudvikling At skabe bro over knowing-doing gap – implementering medarbejdedreven innovation? Grunduddannelser LVU MVU EUD Post basic uddannelser KBU Specialuddannelser Ph.d uddannelser Færdighedstræning Kurser Forskningsmetoder Journal Clubs Temadage Symposier Vejledning Netværk Færdighedstræning Patientuddannelse

6 september 2013 Janet Hansen6 Begreber og spørgsmål der er vigtige i forhold til CFU Læring Har at gøre med dem der skal lære og læringsmiljøet Teaching Har at gøre med dem der skal undervise Uddannelse Har at gøre med formaliseret forløb Forskning Har at gøre med skabelse af viden Hvem skal lære noget ? – studerende, post. grad?, patienter? Hvad skaber gode betingelser for læring? Hvordan lærer man bedst? Hvilke kvalifikationer skal man have for at undervise? Hvad skal der undervises i? Krav til undervisning? Hvilken faglig viden skal erhverves? Hvilke faglige metoder skal erhverves? Hvor er snittet til grunduddannelser? Hvilken viden skal skabes? - Viden om patientbehandling, viden om andet – pædagogik? Ledelse? Interprofessionel samarbejde? Hvilken type vidensskabelse – basic, translational, clinical?

7 september 2013 Janet Hansen7 Antal uddannelsessøgende på HEV (2012 tal) Grunduddannelsesniveau ca. 1600 uddannelsessøgende per år, herunder Erhvervsfagligeuddannelser - ca. 260 elever fra 14 forskellige uddannelser. (assistent med speciale i offentlig ledelse, audiologiassistent, elektriker, ernæringsassistent, farmakonom, fotograf, hospitalsserviceassistent, lægesekretær, neurofysiologiassistent, redderuddannelser, social- og sundhedsassistent) Mellemlange videregående uddannelser MVU – ca. 1000 studerende fra 6 forskellige uddannelser. Lange videregående uddannelser LVU – ca. 185 medicinstuderende per år. Post basic uddannelser ca. 50 yngre læger i KBU forløb. Ca. 40 ph.d studerende. Et vekslende antal medarbejdere der læser diplom-, master-, kandidat- og specialuddannelse.

8 september 2013 Janet Hansen8 Organisering på uddannelsesområdet - grunduddannelsesniveau Uddannelsesopgaven er varetaget decentralt med nogle centraliserede funktioner Elever og studerende er placeret i kliniske og tekniske afdelinger som er relevant for uddannelsesfokus Der er et antal uddannede vejledere og undervisere som bistår elever og studerende i hverdagen, samt et antal uddannelsesansvarlige der varetager planlægning, koordinering, udvikling og evaluering af uddannelserne Der er etableret et fagligt råd for henholdsvis erhvervsuddannelser EUD, MVU og LVU uddannelser

9 september 2013 Janet Hansen9 Organisering af uddannelsesområdet – efter- og videreuddannelsesområdet Hvad er HEVs uddannelsesstrategi på postbasic niveau og hvem er ansvarlig for strategien herunder strategi for kompetenceudviklingen i organisationen. Klar program på det lægefaglige felt Videruddannelsesråd Forskningsråd MVU området - decentraliseret EUD området - decentraliseret

10 september 2013 Janet Hansen10 Uddannelsesopgaven i forhold til patienter Decentral organisering Hvilke patientuddannelser er der nu og hvad skal der være i fremtiden? Hvad ønsker vi i forhold til vores patienter når det drejer sig om læring og læringsmiljø? Hvad ønsker vores patienter i forhold til det?

11 september 2013 Janet Hansen11 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Erhvervsfaglige grunduddannelser De er lønnede uddannelser, hvor Hospitalsenheden Vest stiller det aftalte antal uddannelsespladser til rådighed, så eleven kan opnå praktisk erfaring og praktikmål. MVU uddannelser De studerende i disse uddannelser er på SU og veksler mellem teori og praktik. Der er et tæt samarbejde med de forskellige University Colleges og HEVs uddannelsesansvarlige samt kliniske vejledere og -undervisere om praktikkens læringsmuligheder. LVU uddannelser De medicinstuderende er i klinisk uddannelse i alle semestre fremover. Deres klinik afvikles i samarbejde med Aarhus Universitet.

12 september 2013 Janet Hansen12 Uddannelsesmæssige målsætninger At indarbejde en struktur og udvikle rammer, der understøtter et godt læringsmiljø og relevant vidensdeling over hele linjen og på alle niveauer At sikre justeringer af den kliniske uddannelsesopgave i lyset af ændringer i lovgivning, samfundet og sundhedsvæsnet At udnytte uddannelsesmæssige interprofessionelle potientialer At sikre et til stadighed kvalificeret vejleder/underviserkorps på alle niveauer At sikre et godt samarbejde med alle relevante instanser internt og eksternt At udvikle et støttende infrastruktur på postbasic niveau At sikre et godt renomme som forsknings- og uddannelseshospital

13 september 2013 Janet Hansen13 Igangværende konkrete tiltag Grunduddannelsesniveau Samarbejde om en stand på UUG messen 2014 Efter-videre-uddannelsesniveau Analyse af teoretisk niveau – spl. Rotationsprojekt – implementeringsworkshop Tværsektoriel Projekt – tovholder på HEV Uddannelse –Forskning forbindelse Ph.d., master, kandidatforelæsninger Journal Clubs Webside opdatering og ph. d projektdatabase Samarbejde med Enhed for sygeplejeforskning Patienter og læringsmiljø Temaeftermiddag om patientinddragelse oktober


Download ppt "Center for Forskning og Uddannelse CFU – uddannelsesdelen HEV QUO VADIS? Ideen og et øjebliksbillede september 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google