Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bæredygtighed – Naturfag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bæredygtighed – Naturfag"— Præsentationens transcript:

1 Bæredygtighed – Naturfag
Forenklede Fælles Mål Bæredygtighed – Naturfag RCE den 26. november 2014

2 Folkeskolereformens tre mål
1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. bl.a. med tydelige læringsmål 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Læringskonsulent Keld Nørgaard

3 fra undervisningsmål til læringsmål
Fokusskift: fra undervisningsmål til læringsmål Fælles Mål går fra undervisningsmål til læringsmål Læringsmål skal være styrende for valg af emner og aktiviteter Fælles forberedelse kan styrke læringsmålstyret undervisning UVM stiller ressourcer til rådighed for kommuner, skoler, ledere, lærere og pædagoger Læringskonsulent Keld Nørgaard

4 Folkeskolens formåls§
Stk. 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Læringskonsulent Keld Nørgaard

5 Emner/problematikker inden for bæredygtig udvikling
Klimaforandringer Befolkning og miljøforringelser Fattigdomsreduktion Sundhed Katastrofe- forebyggelse Biodiversitet Bæredygtig produktion Bæredygtigt forbrug Landbrug og miljø Økonomisk vækst og klima Læringskonsulent Keld Nørgaard

6 Fagformål for natur/teknologi
Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv. Stk. 2. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv. Stk. 2. Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude skal vedligeholdes og fremmes. Stk. 3. Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig udvikling. Eleverne skal gennem faget udvikle interesse for naturfag og teknologi samt naturfaglige kompetencer som grundlag for det videre arbejde med fagene biologi, fysik, kemi og geografi. Læringskonsulent "navn"

7 Fagformål for biologi Hvad Hvordan Hvorfor
Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af biologi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratorie- og feltarbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at lære mere. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt. Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi. Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratorie- og feltarbejde. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere. Stk. 3. Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt. Hvordan Hvorfor Læringskonsulent Keld Nørgaard

8 Fagformål for fysik/kemi
Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fagene – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at lære mere. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt. Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi. Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser, blandt andet ved laboratorie- og feltarbejde. Elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere. Stk. 3. Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt. Læringskonsulent "navn"

9 Fagformål for geografi
Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Eleverne skal tilegne sig grundlæggende geografisk viden som baggrund for forståelse af geografiske begreber og sammenhænge og viden om samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med natur- og kulturgeografiske arbejdsformer og betragtningsmåder og give dem indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser bl.a. ved feltarbejde og brug af geografiske kilder. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at lære mere. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af fremmede kulturer, og til at de erkender natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt. Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser blandt andet ved feltarbejde og brug af geografiske kilder. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere. Stk. 3. Eleverne skal tilegne sig forståelse af fremmede kulturer og opnå erkendelse af natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed overfor naturen og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt. Læringskonsulent "navn"

10 Færdigheds- og vidensmål
Kompetencemål Kompetencemål flerårige læringsmål Færdigheds- og vidensmål etårige læringsmål Læringsmål for undervisningsforløb Læringskonsulent Keld Nørgaard

11 Relationsmodellen Læringskonsulent Keld Nørgaard

12 Børnehaveklassen Kompetenceområde: Naturfaglige fænomener 1.
Kompetencemål: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen Årets gang Dyr og planter Bæredygtighed Naturnysgerrig 1. Eleven kan forbinde vejrfæno-mener til årstiderne Eleven har viden om årets rytme i Danmark genkende dyr og planter i nærområdet Eleven har viden om inddeling af dyr og planter i grupper tage hensyn til naturen ved at tilpasse sin adfærd og leg Eleven har viden om hensigts-mæssig adfærd i naturen undersøge naturen ud fra egne iagttagelser, herunder med digitale værktøjer Eleven har viden om måder at undersøge natur på Læringskonsulent Keld Nørgaard

13 Kompetenceområder og –mål: tre trinforløb
Natur/teknologi: Kompetenceområder og –mål: tre trinforløb Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Undersøgelse Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering Eleven kan anvende naturtro modeller Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad Eleven kan designe enkle modeller Perspektivering Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Kommunikation Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger Eleven kan kommunikere om natur og teknologi Læringskonsulent Keld Nørgaard

14 Kompetenceområder og –mål: et trinforløb
Biologi – fysik/kemi – geografi: Kompetenceområder og –mål: et trinforløb Kompetenceområde Efter 9. klassetrin Undersøgelse Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi / fysik/kemi / geografi Modellering Eleven kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i biologi / fysik/kemi / geografi Perspektivering Eleven kan perspektivere biologi / fysik/kemi / geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse Kommunikation Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi / fysik/kemi / geografi Læringskonsulent Keld Nørgaard

15 Færdigheds- og vidensmål
Matrix for naturfag klasse Kompetence-områder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål Undersøgelse Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i ‘faget’ Naturfaglige mål Fagligt tema 1 Fagligt tema 2 Fagligt tema 3 Fagligt tema 4 1 2 3 Modellering Eleven kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i ‘faget’ Perspektivering Eleven kan perspektivere ‘faget’ til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse Kommunikation Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold i ‘faget’ Formidling Argumenta-tion Ordkendskab Faglig læsning og skrivning Læringskonsulent Keld Nørgaard

16 Færdigheds- og vidensmål
Matrix for naturfag klasse Kompetence-områder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål Undersøgelse Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i ‘faget’ Naturfaglige mål Fagligt tema 1 Fagligt tema 2 Fagligt tema 3 Fagligt tema 4 1 2 3 Modellering Eleven kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i ‘faget’ Perspektivering Eleven kan perspektivere ‘faget’ til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse Kommunikation Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold i ‘faget’ Formidling Argumenta-tion Ordkendskab Faglig læsning og skrivning Læringskonsulent Keld Nørgaard

17 Færdigheds- og vidensmål
Naturfaglige mål – naturfag klasse Kompetence-områder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål Undersøgelse Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i ‘faget’ Naturfaglige mål Fagligt tema 1 Fagligt tema 2 Fagligt tema 3 Fagligt tema 4 1 2 3 Modellering Eleven kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i ‘faget’ Perspektivering Eleven kan perspektivere ‘faget’ til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse Kommunikation Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold i ‘faget’ Formidling Argumenta-tion Ordkendskab Faglig læsning og skrivning Læringskonsulent Keld Nørgaard

18 Det fælles naturfaglige …!
Ens kompetenceområder Ens kompetencemål Ens naturfaglige mål i tre faser I overbygningens læseplaner for naturfagene er formuleret seks fællesfaglige fokusområder: Produktion ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår Læringskonsulent Keld Nørgaard

19 Årsplan Fastlægges fra skoleårets start Dynamisk 1. forløb 2. forløb
Kompetenceområder/-mål Færdigheds- og vidensmål Foreløbige / overordnede læringsmål Læringsmål for u.v.forløb Tegn på læring Undervisningsaktiviteter Evaluering af forløb Ressourcebehov Lokalebehov Læringskonsulent Keld Nørgaard

20 Overordnede/foreløbige læringsmål til årsplan
Eksempel fra de Naturfaglige mål klasse Overordnede/foreløbige læringsmål til årsplan Færdigheds- og vidensmål Overordnet læringsmål Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Eleven kan designe undersøgelser med variabelkontrol Eleven har viden om naturfaglige undersøgelsesmetoders anvendeligheder og begrænsninger Læringskonsulent Keld Nørgaard

21 Perspektivering i naturfag
Eksempel fra natur/teknologi efter 5. klassetrin Færdighedsmål: Vidensmål: Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed Eleven kan diskutere energikilder i et bæredygtighedsperspektiv Eleven har viden vedvarende og ikke vedvarende energikilder Læringskonsulent Keld Nørgaard

22 Perspektivering i naturfag
Eksempel fra naturfagenes naturfaglige mål klasse Færdighedsmål: Vidensmål: Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklings-muligheder Eleven har viden om interesse-modsætninger knyttet til bæredygtig udvikling Læringskonsulent Keld Nørgaard

23 Perspektivering i naturfag
Eksempel fra biologi Færdighedsmål: Vidensmål: Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion Eleven har viden principper for bæredygtig produktion Eleven kan diskutere løsnings- og handlemuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt Eleven har viden om naturforvaltning Læringskonsulent Keld Nørgaard

24 Perspektivering i naturfag
Eksempel fra fysik/kemi Færdighedsmål: Vidensmål: Eleven kan vurdere en teknologis bæredygtighed Eleven har viden om teknologiers påvirkning og effekt på naturgrundlaget Læringskonsulent Keld Nørgaard

25 Perspektivering i naturfag
Eksempel fra geografi Færdighedsmål: Vidensmål: Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsudviklings betydning for bæredygtig udvikling Eleven har viden om kriterier for bæredygtig befolknings- og erhvervsudvikling Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget Eleven har viden om interesser knyttet til energi- og råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse Læringskonsulent Keld Nørgaard

26 EMU vidensportalen: ffm.uvm.dk
En interaktiv gennemgang af de nye forenklede Fælles Mål på EMU/vidensportalen: Læringskonsulent Keld Nørgaard

27 Tak for opmærksomheden
Læringskonsulent Keld Nørgaard


Download ppt "Bæredygtighed – Naturfag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google