Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Kystsikringslagets ordinære generalforsamling 2008 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Kystsikringslagets ordinære generalforsamling 2008 1."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Kystsikringslagets ordinære generalforsamling 2008 1

2 1. Valg af dirigent____________________ Bestyrelsen foreslår Jakob Lund Poulsen 2

3 Dagsorden_(1)_______________________ 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2007 3. Regnskab for 2007 4. Fastsættelse af bidrag 5. Prognose for 2008 samt budgetter for 2009 – 2012 3

4 Dagsorden (2)_______________________ 6. Indkomne forslag fra medlemmerne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Orientering om kystsikringsarbejdet 10. Eventuelt 4

5 2. Beretning for 2007___________Bilag 1 Mindre storme. Kraftigt højvande Akutte reparationer for kr. 0,7 mio. Høfdeløsningen valgt. Økonomi justeret Bidraget øget fra kr. 0,5 til kr. 1,0 mio. Betydeligt arbejde med projektet 5

6 2. Beretning for 1/1 – 21/5 2008___Bilag 1 Egenbetaling valgt til finansiering af projekt Projekt endeligt besluttet Partsfordeling ajourført Badebroer og bådramper nedtaget Projektet påbegyndt. Opkrævning forberedt 6

7 3. Regnskab for 2007 _(1)_______Bilag 2 INDTÆGTER Bidrag fra medlemmer kr. 500.000 IALT kr. 500.000 UDGIFTER Kystsikringsarbejder kr. 677.780 NIRAS kr. 44.760 Sekretariat, GF mv. 2007 kr. 6.807 Revision og Helsingør Kommune kr. 3.480 www og øvrige poster kr. 3.050 IALT kr. 735.877 UNDERSKUD kr. - 235.877 7

8 3. Regnskab for 2007 _(2)_______Bilag 2 AKTIVER Kassebeholdning hos Helsingør Kommune kr. 111.808 IALT kr. 111.808 PASSIVER Tilbageholdelse vedr. arbejde i 2004 kr. 70.000 Skyldigt til VG for kystsikringsarbejde nr 234 kr. 343.235 Egenkapital kr. - 301.427 IALT kr. 111.808 8

9 4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (1) __Bilag 3 Bestyrelsen sagde 20/2 at ved indbetaling af kr. 6,3 mio. plus moms ekstraordinært i juni 2008 ville bidraget kunne nedsættes for 2009 fra de nuværende kr. 1,0 mio. til kr. 0,250 mio. for 2009. Nu foreslår bestyrelsen nedsættelse til kr. 0,500 mio. subsidiært en fastholdelse på kr. 1,0 mio. HVORFOR ? 9

10 4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (2)___Bilag 3 1. Helsingør Kommune har med brev den 29 april 2008 opsagt den nuværende administrationsaftale. HK vil ikke mere stå i forskud, vil overføre bidraget som det betales, dvs 1/3 og 1/9 og ikke 1/1 som hidtil. Gebyr øges fra kr. 1.500 til kr. 10.000,- for administrationen. → Da vi ikke har lånemulighed, må vi have reserve! 10

11 4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (3)___Bilag 3 2. Der er markant mere behov for retablering af skræntfodsbeskyttelsen end forudset. Øst for Langebro blev der retableret mere end forudsat. I øjeblikket har 214, 216, 218, 220 A & B, 222, 244A, 254 A & B som slet ikke var planlagt fået etableret beskyttelse. 252 samt 248 A og B har fået mere end planlagt. Desuden trænger 166, 168 A & B, 172 A, 190 A, 240 B og D og i et vist omfang 212B lige så meget. 11

12 4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (4)___Bilag 3 3. Betonmur har krævet mere end planlagt. 4. Vi har pt ikke nok erfaring med om der vil være besparelser at hente ved retableringen af høfderne, men det er en mulighed. 5. Vi reducerer ralmængden for at få flere penge til skræntfodssikring. 6. Vi kunne udsætte høfderetablering ud for 152 – 166, fordi vi senere kan tilføre sten relativt nemt til disse. 12

13 4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (5)___Bilag 3 Summa sumarum: Der er stor usikkerhed og kraftigt brug for, at vi ikke reducerer bidraget. Bestyrelsen anbefaler derfor at nedsætte til 0,5 mio., men ville egentlig gerne bibeholde kr. 1,0 mio. Når vi er igennem projektet ved vi betydeligt mere, men der vil være behov for en vis sikkerhed fremover. 13

14 4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (6)___Bilag 3 Beholdning den 1/5 2008 kr. 681.540 Ekstraopkrævning kr. 6.300.000 Kystpulje kr. 500.000 Løbende udgifter rest 2008 kr. - 20.000 Til rådighed for kystsikringsprojekt kr. 7.461.540 Kontraktsbeløb kr. 6.474.611 Reserve til ekstraarbejder kr. 986.929 Allerede forbrugt den 14/5 2008 kr. 606.726 Rest til ekstraarbejder kr. 380.203 14

15 4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (7)___Bilag 3 Rest til ekstraarbejder kr. 380.203 Mulige besparelser: 30% reduktion af ralmængde kr. 560.290 Udskyd retab. af 4 høfder 152-166 kr. 558.495 Samlet beløb til ekstraarbejder kr. 1.498.988 15

16 4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (8)___Bilag 3 Ved for lav fastsættelse: Manglende kystsikring subsidiært indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til beslutning om højere bidrag. Ved for høj fastsættelse: Generalforsamlingen kan ved næste bidragsfastsættelse reducere bidraget. 16

17 4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (9) Bilag 3 Afstemning og beslutning. 17

18 5. Prognose for 2008 _(1)_______Bilag 4 INDTÆGTER Ordinært bidrag fra medlemmer kr. 1.000.000 Ekstraordinært bidrag til projekt kr. 6.300.000 Tilskud fra Kystpuljen kr. 500.000 IALT kr. 7.800.000 UDGIFTER Kystsikringsarbejderkontraktsum kr. 6.474.611 Budgetteret usikkerhed på 10 % kr. 647.461 Skelmarkeringspæle kr. 8.407 NIRAS kr. 6.056 Sekretariat, GF mv. 2008 kr. 4.000 Revision og Helsingør Kommune kr. 3.600 www og øvrige poster kr. 10.000 IALT kr. 7.155.185 OVERSKUD kr. 644.815 18

19 5. Prognose for 2008 _(2)_______Bilag 4 AKTIVER Kassebeholdning hos Helsingør Kommune kr. 1.055.595 IALT kr. 1.055.595 PASSIVER Tilbageholdelse vedr. arbejde i 2008 kr. 712.207 Egenkapital kr. 343.388 IALT kr. 1.055.595 19

20 5. Budget for 2009 (1) ______Bilag 4 INDTÆGTER ALT 1 ALT 2 ALT 3 Ordinært bidrag 250.000 500.000 1.000.000 IALT 250.000 500.000 1.000.000 UDGIFTER Kystsikringsarbejder 225.000 475.000 975.000 Helsingør Kommune 10.000 10.000 10.000 Revision 3.000 3.000 3.000 Sekretariat, GF mv. 2009 2.700 2.700 2.700 www og øvrige poster 3.100 3.100 3.100 IALT 243.800 493.800 993.800 OVERSKUD 6.200 6.200 6.200 20

21 5. Budget for 2009 (2) _________ Bilag 4 AKTIVER (Ultimo) ALT 1 ALT2 ALT3 Kassebeholdning 349.588 349.588 349.588 IALT 349.588 349.588 349.588 PASSIVER (Ultimo) Egenkapital 343.388 343.388 343.388 Periodens resultat 6.200 6.200 6.200 IALT 349.588 349.588 349.588 21

22 6. Indkomne forslag fra medlemmer__________ Der er ikke indkommet forslag 22

23 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (1)_______ - Flemming Tamstorf på valg efter 2 år og genopstiller - Jakob Kesje genopstiller ikke - Bestyrelsen opstiller Kystsikringslagets hidtidige interne revisor Lars Pedersen - Andre forslag ? 23

24 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2)_______ AFSTEMNING Der skal skrives to navne på stemmeseddel nr 7 24

25 9. Valg af revisor og revisorsuppleant - Revisor. Bestyrelsen opstiller stats. aut. revisor Peter Mathiasen - Revisorsuppleant. Bjarne Rasmussen genopstiller - Andre forslag ? 25

26 9. Orientering om kystsikringsarbejdet (1) 1. Øst for Langebro er afsluttet 2. 945 tons natursten tilført via vej nr. 210 3. De gamle høfders stenmateriale er benyttet til skræntfodsbeskyttelse. 4. 2 sejlrender er gravet. Flere læs granit er tilført. 5. Skræntfodsbeskyttelse. 13 grunde vest for Langebro er færdige. 26

27 9. Orientering om kystsikringsarbejdet (2) 6. De tre bølgebrydere mod vest bruges til skræntfodsbeskyttelse og genopbygges i granit. 7. Der arbejdes nu fra vest mod øst. Efter delafleveringer kan badebroer genopbygges. Der sendes mail/post ud, når dette kan ske. 8. En del betonmur er repareret. Mere end forudsat. Specielt ud for nr 194. 27

28 10. Eventuelt__(1)_______________________ - Den fremsendte partsfordeling er baseret på seneste vurdering for alle. - Opkrævning forventes fremsendt inden udgangen af maj. Betaling senest 23 juni. - Det kan blive nødvendigt at udvide bestyrelsen med en kasserer. 28

29 10. Eventuelt__(2)_______________________ - Kystsikringslagets vedtægter er ikke ajour. Nye vedtægter skal udarbejdes i forbindelse med overtagelse af administrationen fra Helsingør Kommune. - 109 medlemmer ud af 127 har meddelt Kystsikringslaget deres e-mail adresse. 14 har ikke PC, og 4 har det ikke været muligt at få kontakt med. - Opbevar venligst selv skelmarkeringspælene. 29

30 10. Eventuelt__(3)_______________________ Andre punkter under Eventuelt ? 30

31 Tak for i aften 31

32 32


Download ppt "Velkommen til Kystsikringslagets ordinære generalforsamling 2008 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google