Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen. Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen. Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent."— Præsentationens transcript:

1 Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen. Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen.

2 Udgangspunktet den unikke situation I Danmark er vi i den unikke situation, at vi de fleste steder har rigeligt med godt grundvand, der i stort set uforarbejdet stand kan pumpes op og anvendes til drikkevand. på trods af Denne gunstige situation har vi, på trods af at der har været landbrug i århundreder, og på trods af at afgrøderne er gødsket, og at der i de seneste 70 år er anvendt pesticider.

3

4 BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) Besluttet i Folketinget, at den gunstige tilstand skal opretholdes. Kommunerne skal udarbejde indsatsplaner m.h.t. menneskelig aktivitet ovenpå drikkevandsressourcen. Ikke mindst landbrugsdriften er i fokus

5 Kommunen kan Sikre drikkevandsressourcen på den samfundsøkonomiske bedste måde Sikre en afvejet indsats, så også landbrugsproduktionen kan fortsætte. Og dermed samtidig undgå at gøre vandet dyrere end nødvendigt

6 Kommunen skal Sikre, at proportionalitetsprincippet er overholdt. Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 24: Indgreb må ikke være mere vidtgående end nødvendigt

7 Kommunen bør: Inddrage lodsejerne i hele forløbet. Bl.a. om: Vurdering af behovet for restriktioner Herunder behovet for yderligere undersøgelser, analyser e.l. Om nødvendigt: Drøfte alternative tiltag. Herunder evt. etablering af kvalitetsstyringskoncept, overvågningsboringer etc.

8 geofysiske målinger og geologiske vurderinger bør helt klart suppleres med analyser af grundvandets indhold af forskellige stoffer kan være påvirket af en dårlig kvalitet af boringer En stedslig kortlægning af grundvandets følsomhed bygger på geofysiske målinger og geologiske vurderinger. Den siger derfor noget om de potentielle risici for, at grundvandet ikke er tilstrækkeligt beskyttet, men den bør helt klart suppleres med analyser af grundvandets indhold af forskellige stoffer, og ikke mindst en vurdering af, hvorvidt disse analyser kan være påvirket af en dårlig kvalitet af boringer, således at der har kunnet finde nedsivning langs borerørene sted.

9

10 fund af BAM på ingen måde dokumentation nok Derfor er fund af BAM på ingen måde dokumentation nok for at indføre restriktioner i landmændenes pesticidanvendelse.

11 Der skal være en reel risiko for, at grænseværdierne bliver overskredet grundvandsdirektivet skal der først gøres en indsats for at reducere en forureningskilde, hvis der er fund i grundvandet på over 75% af grænseværdien, og der er en væsentlig og vedvarende opadgående tendens i indholdet. I henhold til grundvandsdirektivet skal der først gøres en indsats for at reducere en forureningskilde, hvis der er fund i grundvandet på over 75% af grænseværdien, og der er en væsentlig og vedvarende opadgående tendens i indholdet.

12 Bemærkninger til lovforslaget : De forhold, som er bestemmende for, om en forurening på jordoverfladen trænger ned i grundvandet, varierer fra stof til stof. For pesticider kan man derfor være nødt til at udpege områder, hvor grundvandsdannelsen er særligt stor, og hvor risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er større end andre steder. Det er ikke meningen, at der skal ske indgreb over for den eksisterende lovlige gødnings- og pesticidanvendelse overalt i de således udpegede områder.”

13

14 KUPA

15 Landbrugts pesticider ikke årsag til lukning af boringer (Analyse fra januar 2012:)

16 Naturstyrelsens opgørelse Naturstyrelsen har rapporteret, at status pr 31. december 2012 var 110 (midlertidigt) lukkede boringer, hvoraf de 22 var på grund af pesticider. For de 16 af disse boringer drejer det sig om stoffer, som nu er forbudte, mens der ikke er indberetninger om, hvilket stof der har lukket de sidste 6 boringer

17

18

19

20 Den generelle udvikling er meget positiv, set fra et drikkevndssynspunkt. Nitratindholdet i det øverste grundvand er generelt lavt, og faldende De i dag godkendte pesticider vasker ikke ud af rodzonen i koncentrationer, der overskrider den meget lave grænseværdi, der er gældende for drikkevand.

21 13. december 201421...| BNBO redegørelse Egedal Kommune februar 2014 (uddrag)

22 Eksempler på BNBO 13. december 201422...|

23 13. december 201423...|

24 Bjellekær kildeplads. Filterdybde: 65 m.

25


Download ppt "Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen. Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google