Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et fagligt løft af folkeskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et fagligt løft af folkeskolen."— Præsentationens transcript:

1 Et fagligt løft af folkeskolen.
Vision for GK Børn og unge lærer uden grænser – de udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børns læring Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. JH. hedder ” Et fagligt løft af folkeskolen”. Punkt 1 må siges at have en slående lighed med Læring Uden Grænser

2 Noget af det nye – mere konkret!
”Mere” matematik Engelsk fra 1. klasse – tysk/fransk fra 5. klasse Understøttende undervisning Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 60 minutter i gennemsnit om dagen. Åben skole – entreprenørskab Valgfag fra 7. årgang Håndværk og design, madkundskab Partnerskaber – Ungdomsskolen og kunst-, kultur - og musikskolen 9. klasses prøver og idræt som prøvefag Lektiecafé - faglig fordybelse JH

3 Hvad støtter udførelsen af kerneydelsen?
Det gør: Dygtige medarbejdere. Dygtig ledelse. Tydelige mål og rammer. Professionel kultur. Understøttende pædagogisk platform. Understøttende organisationsstruktur. Et ligeværdigt og respektfuldt forældresamarbejde. Den fælles pædagogiske platform er Ordrup Skoles læringsgrundlag 2013 Relationspsykologi – ICDP/Tønnesvang Det er i relationen læring sker. Synlig læring - Tankesættet Det er kvaliteten af det pædagogiske arbejde, der gør hele forskellen. JH

4 Et fælles professionsløft
Vi har alle et ansvar for at give vores profession et løft: Derfor skal alle i en faggruppe være med til at udarbejde læseplaner, undervisningsmål, læringsmål i de enkelte fag, for den enkelte årgang og det samlede forløb gennem folkeskolen, og der skal fokuseres på tværfaglige samarbejdsmuligheder. Derfor skal fagteam på alle årgange samarbejde om undervisningen og have fokus på og udnytte alle muligheder optimalt bl.a. gennem kvalificeret holddannelse. Derfor skal alle være villige til at indgå i kollegial feedback på sin undervisning og relationer til børnene. Derfor bruger vi alle elevevaluering af vores undervisning Derfor er vi bevidste om den enkelte elevs progression og dermed vores egen indflydelse herpå. JH Grundlæggende gælder det om, - at vi er gode rollemodeller at vi evner at yde en positiv indflydelse på elevernes resultater Og det ikke er begrænset til testscore. - kan identificere de vigtigste metoder til at præsentere det stof vi underviser i. formår at skabe et optimalt læringsmiljø. evaluerer læringen løbende og giver feedback. tror på, at alle elever kan indfri kriterierne for målopfyldelse. har indflydelse på både elevernes overfladelæring og deres dybere læring.

5 Det tværprofessionelle samspil
Pædagoger Lærere Specialister: PPR, socialrådgivere etc Børn JH Nysgerrighed om hinandens kompetencer – og mulige synergier. Undgå stereotype afgrænsninger.

6 En attraktiv arbejdsplads.
Hvordan kan mennesker i en organisation udvikle en kollektiv identitet som attraktiv arbejdsplads? Professionel kultur Tydelige mål og rammer Indgår i faglige fællesskaber Stor indflydelse på, hvordan opgaverne løses Inddragelse i planlægningsfasen af hvilke opgaver, man skal varetage Mulighed for meningsdannelse Føler at have kompetencer i den opgave, man varetager Tæt opgaveløsning lærere / pædagoger Kompetenceudvikling Fysiske rammer En attraktiv arbejdsplads. MBe

7 Understøttende organisationsstruktur.
Kerneydelsen Vejlederlaget Teamkoordinatorer/GFO afdelingsledere, undervisningsvejledere herunder læringscenter, AKT vejledere, specialundervisningskoordinatorer, skolepsykolog, tale-høre konsulent, sundhedsplejerske og socialrådgiver. Projektledere JK Behovet fra Ordrup Skoles medarbejdere: Viden, evalueringer og udtrykte ønsker peger på at der skal skabes en feedback kultur for alle medarbejdere. Der er behov for faglig feedback fra ledelsen, nærhed og tydelighed. at arbejdet med det nære i mindre team skal opprioriteres og at arbejdet i de større team kun planlægges i relevante perioder i forhold til en defineret dagsorden. at der skabes bedre mulighed for fagteamsamarbejde, fælles forberedelse og refleksion. at der parallellægges flere timer på årgangene, så holddannelse etc bliver nemmere. Ledelsen

8 Vejlederlaget Vejlederlagets overordnede opgave handler om at
udgøre den faglige kvalificerende nærhed til kolleger i form af vejledning , inspiration, opkvalificering og rådgivning. igangsætte faglige og didaktiske drøftelser i fagteam og årgangsteam. arrangere og deltage i fastlagte aktionslæringsforløb med fokus på faglig vejledning, der kan højne elevernes læring. tæt samarbejde med ledelsen omkring udvikling og indsatser i vejledningsregi. JK

9 Team organiseringen. Sporteam A B C Fagteam årgang 0 – 1 2 – 3 Trio
4 – 5 Trio Afd team Afdelings Fagteam Fagteam årgang 6 - 7 8 - 9 Årgangsteam 6 7 8 9 Duo JK. Trio/duo Består i indskolingen af de to primære lærere samt klassepædagog fra GFO/FC. Består i udskolingen af klassens to kontaktlærere. Trio/Duo samarbejder om klassens udvikling og trivsel, om elevernes læring, om at fastholde det aftalte kodeks for respekt, god tone etc. som teamet, afdelings/sporteamet og skolen har aftalt, om forældresamarbejdet osv. Trio/Duo arbejder med individuelle læringsmål for eleven særligt på de personlige– og sociale kompetencer og sundhed. Det sikres, at der er gode relationer mellem barn/voksen og barn/barn. Fagteam Tænkes, så vidt det er muligt, som Fagteam - årgang (2 årgange sammen) og Fagteam - fælles / Fagteam – afdeling. Fagteam - fælles kunne være 0. til 6. i natur/teknik. Fagteam - afdeling kunne være dansk indskoling og dansk udskoling. Fagteam - afdeling og Fagteam - fælles er fagteam som vi har kendt det i dette skoleår. De ledes af undervisningsvejlederne. Her udarbejdes læseplaner med ambitiøse faglige mål for fagets hele forløb. Faget udvikles, og der er fokus på progression og læringsmål. I Fagteam - årgang hjælper undervisningsvejlederen med at sætte dagsordenen. Her udarbejdes i fællesskab årsplaner, undervisningsmål og læringsmål. Kollegerne i teamet planlægger sammen, aftaler holddannelse, udnytter hinandens kompetencer og materialer, reflekterer og giver hinanden feedback på aftalte områder i undervisningen (aktionslæring). Det er i Fagteam - årgang, at de ambitiøse faglige mål fastholdes. Eleverne skal nå et højere fagligt niveau i fremtiden. De faglige resultater skal være bedre, og progressionen i de opnåede testresultater diskuteres i Fagteam - årgang. Udskoling – årgang / Indskoling – spor Ledes af teamkoordinator, og her diskuteres alle emner, der har relevans for årgangen/sporet. Det kan være implementering af skolens indsatsområder, fællesskabsskabende arrangementer, god tone voksne - børn, børn – børn, diskussion af læringsgrundlaget, diskussion af hvad der virker på vores årgang – forskelligheder, ligheder, organisering af undervisningen, temaer til forældremøder, inddragelse af forældre (forældrebank) etc. For indskolingens vedkommende arbejdes både med møder for lærere alene i Indskoling – spor og møder for lærere og pædagoger sammen. Afdelingsteam Ledes af teamkoordinatorerne, og her diskuteres det overordnede for afdelingen: Fælles holdninger, kultur og afdelingens årsplan vedr. fælles aktiviteter m.v. GFO Spor: Ledes af afdelingsleder og her diskuteres alle emner, der har relevans for sporet. Det kan være implementering af skolens indsatsområder, fællesskabsskabende arrangementer, god tone voksne - børn, børn – børn, diskussion af læringsgrundlaget, diskussion af hvad der virker på vores årgang – forskelligheder, ligheder, organisering af børnenes fritid, temaer til forældremøder, inddragelse af forældre (forældrebank) etc. Desuden ansvarlig for tilrettelæggelse af børnenes ikke-obligatoriske dag, både den løbende og i forbindelse med udarbejdelse af årsplaner/kvartalsplaner for sporet. Der varieres mellem møder for pædagoger alene i GFO – Spor og møder for lærere og pædagoger sammen. Samlet: Ledes af GFO leder/afdelingsledere og fokuserer på den overordnede udvikling af pædagogik og inklusion. Aktivitetsteam: Består af pædagoger med opgaver og fokus på særlige områder: idræt og bevægelse, kreativitet og æstetik, musik og drama, udeliv. Ansvarlig for udvikling af den aktivitets-bestemt pædagogik og for konkret planlægning af forløb og events indenfor området

10 Naturfagsgang 2014


Download ppt "Et fagligt løft af folkeskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google