Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mandag d. 9. november 2009 Byrådssalen, Lemvig Rådhus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mandag d. 9. november 2009 Byrådssalen, Lemvig Rådhus"— Præsentationens transcript:

1 Mandag d. 9. november 2009 Byrådssalen, Lemvig Rådhus
Håndtering af grund- og overfladevand i sommerhusområderne Vejlby og Vrist Mandag d. 9. november 2009 Byrådssalen, Lemvig Rådhus

2 Disposition Miljøstyrelsens definition af spildevand
Hvad omfatter en spildevandskloakering Hvad omfatter en regn- og overfladevandskloakering Klimaændringernes betydning for området Anlægsoverslag på dræning af Vejlby og Vrist sommerhusområder

3 Miljøstyrelsens definition af spildevand
Nedenstående tekst er et uddrag fra: Vejledning fra miljøstyrelsen Nr "Betalingsregler for spildevandsanlæg" 1.1 Spildevand Spildevand defineres i § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (herefter spildevandsbekendtgørelsen). Spildevand er i princippet alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer. Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, filterskyllevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer og perkolat fra lossepladser. Vand fra omfangsdræn fra kloakerede bygninger og drænvand fra kirkegårde betragtes almindeligvis også som spildevand, hvorimod andre former for drænvand ikke er omfattet af definitionen. Da drænvand således ikke er omfattet af definitionen af spildevand, bør drænvand ikke tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg. Vandet skal i stedet afledes og reguleres ved hjælp af vandløbslovens regler (se mere herom i denne vejlednings afsnit 1.3). Kommunalbestyrelsen, der efter miljøbeskyttelseslovens § 28 er kompetent til at give en tilslutningstilladelse, kan endvidere give tilladelse til afledning af vand, der ikke direkte er omfattet af definitionen, men hvor det vand, der ønskes tilledt det offentlige spildevandsanlæg, kan sidestilles med spildevand. Dette kan ske, hvis sammensætningen af det vand, der ønskes tilledt til det offentlige spildevandsanlæg, ikke afviger væsentligt fra sammensætningen af spildevandet omfattet af definitionen. Eksempelvis kan vand fra afværgepumpninger i nogle tilfælde sidestilles med spildevand.

4 Miljøstyrelsens definition af spildevand
Vand fra omfangsdræn fra kloakerede bygninger og drænvand fra kirkegårde betragtes almindeligvis også som spildevand, hvorimod andre former for drænvand ikke er omfattet af definitionen Kommunalbestyrelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Eksempelvis give tilladelse til at vand fra afværgepumpninger i nogle tilfælde sidestilles med spildevand og dermed kan tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg Kilde: Miljøstyrelsen

5 Spildevandskloakering
Tilslutningsbidrag kr inkl. moms i 2009 priser.

6 Regnvandskloakering Tilslutningsbidrag kr. 22.750 inkl. moms
i 2009 priser.

7 Spilde- og regnvandskloakering
Tilslutningsbidrag kr inkl. moms i 2009 priser.

8 Klimaændringer

9 Øget dræning af området… Hvorfor ?
Frem mod år 2100 forventes det at: Vandspejlet i verdenshavene vil stige FN's klimapanel cm Danske forskere fra Niels Bohr instituttet ca. 1 m NASA ca. 7,5 m Nedbøren i Danmark vil stige med ca. 30% i forhold til i dag Kilde: Spildevandskomiteen skrift 29

10 Antagelser Vandspejlet i havet stiger med 1m Nedbøren stiger med 30%

11 Områder som bør drænes Områder under kote 2,5 Hele Vrist
Hele Vejlby, undtagen område vest for Værmlandvej, Viktoriavej, Doblervej og Merchantvej

12

13

14 Anlægsoverslag

15 Forudsætninger for beregninger
Anlæg af dræn udføres sammen med spildevandskloakeringen Intet behov for grundvandssænkning Anlægsdybde på mellem 0,75m og 1,25m under terræn Eksisterende dræn erstattes af en ø300 Genetablering af veje mm. betales af Lemvig forsyning/Lemvig Kommune Behovet af nye dræn skønnes at være 50% ø300 og 50% ø113

16 Anlægsoverslag for etablering af drænsystemer i Vrist
Udgifter for Lemvig Kommune/Lemvig forsyning Ydelse Enhed Mængde Enhedspris Pris i kr. Ø300 drænledning m 3140 a 425 kr. Ø200 Dobbelt pumpeledning 996 a 375 kr. Spulebrønde stk. 48 a kr. Entreprenørudgifter i alt Uforudsigelige udgifter Ca. 10 % Projektering, udbud og tilsyn Ca. 7 % Opmåling, erstatninger, geoteknik Ca. 4 % 75.040 Anlægsoverslag i alt ekskl. moms

17 Anlægsoverslag for etablering af drænsystemer i Vrist
Udgifter for Pumpelaug Ydelse Enhed Mængde Enhedspris Pris i kr. Ø300 drænledning m 4222 a 425 kr. Ø113 drænledning a 300 kr. Spulebrønde stk. 130 a kr. Pumpestation 4 a kr. Grundvandssænkning ved PS a kr. Entreprenørudgifter i alt Uforudsigelige udgifter Ca. 10 % Projektering, udbud og tilsyn Ca. 7 % Opmåling, erstatninger, geoteknik Ca. 4 % Anlægsoverslag i alt ekskl. moms

18 Anlægsoverslag for etablering af drænsystemer i Vejlby
Udgifter for Lemvig Kommune/Lemvig forsyning Ydelse Enhed Mængde Enhedspris Pris Ø300 drænledning m 5934 a 425 kr. Ø200 Dobbelt pumpeledning 800 a 375 kr. Spulebrønde stk. 91 a kr. Entreprenørudgifter i alt Uforudsigelige udgifter Ca. 10 % Projektering, udbud og tilsyn Ca. 7 % Opmåling, erstatninger, geoteknik Ca. 4 % Anlægsoverslag i alt ekskl. moms

19 Anlægsoverslag for etablering af drænsystemer i Vejlby
Udgifter for Pumpelaug Ydelse Enhed Mængde Enhedspris Pris Ø300 drænledning m 3803 a 425 kr. Ø113 drænledning a 300 kr. Spulebrønde stk. 117 a kr. Pumpestation 5 a kr. Grundvandssænkning ved PS a kr. Entreprenørudgifter i alt Uforudsigelige udgifter Ca. 10 % Projektering, udbud og tilsyn Ca. 7 % Opmåling, erstatninger, geoteknik Ca. 4 % Anlægsoverslag i alt ekskl. moms

20 Anlægsoverslag for etablering af drænsystemer i Vejlby og Vrist
Anlægsoverslag total for Vrist ekskl. moms kr Anlægsoverslag total for Vejlby ekskl. moms kr Samlet for Vejlby og Vrist ekskl. moms kr

21 Anlægsoverslag for etablering af drænsystemer i Vejlby og Vrist
Heraf udgift for Lemvig forsyning/Lemvig kommune kr Heraf udgift for pumpelaug kr


Download ppt "Mandag d. 9. november 2009 Byrådssalen, Lemvig Rådhus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google