Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når en strukturreform udfordrer geografien

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når en strukturreform udfordrer geografien"— Præsentationens transcript:

1 Når en strukturreform udfordrer geografien
Morten Lind Kort & Matrikelstyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen

2 Når Danmarkskortet ændres

3 Ændres beskrivelsen af geografien?
Bruger 1 Bruger 2

4 Geografiske identifikationer/-nøgler
Robuste geonøgler CPR-nr. Matr.nr. Stednavn CVR-nr. Ikke-robuste geonøgler (Kode afhængig af adm. inddeling) Vejnavn Ejend.nr. Adresse Bygn.nr. CPR og KMD konverterer alle vejkoder hhv. ejendomsnumre i månederne op til strukturreformen – alle brugere skal derfor ligeledes konvertere alle deres identifikatione

5 ( (En lille parentes om adressemyndighed)

6 Modernisering af lovgivning
BBR-lov 2001: Adressebestem-melser er indskrevet i BBR-lovens §§ 3a–3f Vejlovgivning CPR-lovgivning BBR-lovgivning Adresse-cirkulære 2003: Nærmere regler for kommunernes fast-sættelse og registrering af adresser i BBR mv. Eksempler Fastsættelse af adresser Vejledning 2004:Vejledningbaggrund, over-blik, standarder og illustrerede eksempler

7 Stærkere adressemyndighed
Kommunen fastsætter alle adresser Også vejnavne/husnumre på hovedlandeveje og landeveje Også interne veje – f.eks. på institutioner, virksomheder o.l. … dvs. også etage og dørbetegnelser For etageejendomme o.l. – tidligere var det ejerens opgave Kommunen har det samlede ansvar Dvs. ansvaret for hele adressebestanden – både den nye og de gamle Kommunen registrerer alle adressedata Navne, identifikationer, relationer registreres i BBR/KRR Adressepunkter (dvs. koordinater) registreres (mindst årligt) til OIS

8 Information til borgerne
Informationsfolder: hvad betyder synlige adresser for borgerne … om kommunen som adressemyndighed …

9 Vejledning i fastsættelse af adresser
Online-publikation:

10 Datakvalitet, adressekoordinater

11 Infrastruktur: Når det går galt
Dagbladet BT 11. maj 2004

12 Web-baseret ajourføring

13 )

14 Strukturreformens udfordring
Geodata-infrastrukturen: Sådan må det helst ikke blive! Målet er en infrastruktur som er mindst lige så stabil som i dag – men meget gerne bedre!

15 Adressesystem og strukturreform
Beregninger viser, at en strukturreform kan føre til at vejnavne (~ ca husstande) ikke længere er entydige indenfor de nye kommunegrænser Hovedregel i adressesystemet siden 1970 På Bornholm omfattede problemet 25% af alle vejnavne! Et vejnavn må kun findes én gang i kommunen Det er under ingen omstændigheder praktisk muligt eller ønskværdigt at ændre så mange vejnavne!

16 Flertydige vejnavne: eksempel
Tak til CFI/Carl Bro

17 Vejnavnenes Top20 hitliste

18 Flertydige vejnavne: en case
Øh, Vinkelvej, Vinkelvej ... Hvilken Vinkelvej? Goddag! Det er Olsen fra Vinkelvej 14A Borger Forvaltning og IT-system

19 Adressesystem må udvides/justeres
Bynavn? Sognenavn? Gl. kommune? Kvadratnet? Postnummer?

20 Adressesystem-arbejdsgruppe
Deltagere Primære deltagere: Erhvervs- og Byggestyrelsen, CPR-kontoret, Kort & Matrikelstyrelsen samt Kommunernes Landsforening Konsulteres efter behov: KMD, CSC, Trafikministeriet, Post Danmark, Vejdirektoratet, Rigspolitiet m.fl. Opgave Undersøge alternative muligheder (modeller) og anbefale en (eller flere) løsning(er), overveje hvordan den skal gennemføres, lovgives osv. Status Pimo september: Enighed om at anbefale én løsning/model Medio september: Nyt lovforslag vedr. BBRs adressebestemmelser Ultimo september: Lovforslag godkendt af regeringen (ØU) Restarbejde: Nærmere planer vedr. gennemførelse, teknik mv.

21 To modeller undersøgt Bynavnemodel Postnummermodel Fordele Ulemper
Alle vejnavne og adresser knyttes til et ekstra bynavn, sognenavn e.l. Der skal etableres en ny inddeling af hele landet baseret på by/sognenavne Fordele Løsningen etableres og vedligeholdes 100% i offentligt regi Kan indrettes så den giver fuld entydighed Ulemper Næppe folkelig acceptabel når postnumrene findes Skal altid kombineres med kommunenavn, dvs. 4 led Postnummermodel Den nuværende postinddeling af udpeges som ekstra stedbetegnelse Forudsætter en offentlig indsig-elsesret før postnummerændringer Fordele Udnytter en kendt opdeling af Danmark – hurtigt accept Vil give de færreste omkostninger ved implementering i IT systemer. Uafhængig af kommunenavn, derfor robust overfor fremtidige ændringer Ulemper Ikke 100% entydig Kræver offentlig indsigelsesret Arbejdsgruppen anbefaler postnummermodellen. Løsningen er forhandlet med Trafikministeriet (Lov om Post Danmark). Regeringen har tiltrådt modellen.

22 BBR-lov: centrale, nye bestemmelser
§3 a, stk. 3. »Et vejnavn som allerede findes indenfor det pågældende postnummerområde, må ikke fastsættes til en anden vej indenfor samme postnummerområde.« § 3 e stk. 2. »Adressebetegnelsen ( … ) består af post-nummerområde, vejnavn samt husnummer inklusive evt. bogstav. § 3 f, stk. 1. »Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om tildeling og ændring af adressebetegnelser, jf. §§ 3 a-3 e, om disses geografiske entydighed samt om registreringen heraf.« Koncessionsaftale med Post Danmark: Offentlig indsigelsesret mod postnummerændringer som berører entydigheden af vejnavne og adresser.

23 Er postnummermodellen entydig?
Eksempel: Gl. Landevej, Kornerup, 4000 Roskilde Gl- Landevej, Roskilde By, 4000 Roskilde Ja: 98,7% Problemet har eksisteret længe; det søges ”løst” ved hjælp af det supplerende bynavn som registreres i CPR. Det bør ikke ignoreres. Ca. 1,3% af vejnavnene, (ca stk.) findes mere end en gang inden for postnummeret. Problemet berører ca husstande.

24 Flertydige vejnavne i postnumrene

25 Flertydige vejnavne i postnumrene

26 Hvad nu – og fremover? Ændringer i BBR-loven januar 2005
Lovforslag fremsættes i forbindelse med den store strukturreform lovpakke Adressecirkulære mv. 2005 Ændringerne i BBR-loven skal udmøntes i et nyt adressecirkulære som skal udarbejdes i løbet af 2005 Konkret gennemførelse Plan for gennemførelsen – i samarbejde med bl.a. Post Danmark Bistand til løsning af kommunerne opgaver – i samarbejde med KL og CPR, KMD, Vejdirektoratet m.fl., i forbindelse med: Udpegning af “indsatsområder” v.hj.a GIS/www, dvs. steder hvor kommunerne skal, eller måske skal ændre vejnavne eller husnumre Udpegning af gamle fejl i vejnavne o.l., husnummerintervaller osv., som skal rettes Tilstræbe synergi med andre geodata-/digitaliseringsprojekter

27 Opgaver som kan GIS-understøttes
Vejnavne som skærer kommunegrænser Overordnede veje (hoved/motorveje) skal navngives efter forhandling Vejnavnet skal være ens på begge sider (både nye og gamle grænser) Husnummereringen skal være fortløbende (ikke modsatrettet) Ikke-entydige vejnavne Indenfor ny kommune: Kommunalbestyrelsen kan overveje ændring Indenfor postnummerområdet: må afvente regler i nyt adressecirkulære Indenfor postnummerområde: begge vejnavne skal tilknyttes bynavn Andre fejl og uhensigtsmæssigheder Overlappende eller for små husnummerintervaller i CPR: skal rettes ”Enslydende vejnavne” (fare for misforståelser): skal overvejes Vejnavne med forkert (typisk forkortet) stavemåde i CPR: skal rettes Mm.

28 Veje som skærer kommunegrænser

29 Modsatrettede husnumre

30 Målet: Rig og robust infrastruktur
... robuste og rationelle IT-løsninger, digital forvaltning, velfærd, tryghed, konkurrence-dygtighed ... Det sjove Det kedelige At opbygge og sikre en robust, pålidelig og rationel geografisk infrastruktur som udgør en fælles forudsætning for ...

31 Henvendelser, spørgsmål, kritik og forslag er meget velkomne
Morten Lind Kort & Matrikelstyrelsen Tlf: Erhvervs- og Byggestyrelsen Tlf: Langelinie Allé 12, 2100 København Ø.


Download ppt "Når en strukturreform udfordrer geografien"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google