Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Spørgsmål. A Åbne spørgsmål som besvares med ja/nej som svar 1/3 Er du dansker? N ǐ shì Dānmàirén ma? 你是丹麦人吗? eller N ǐ shì bu shì Dānmàirén? 你是不是丹麦人?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Spørgsmål. A Åbne spørgsmål som besvares med ja/nej som svar 1/3 Er du dansker? N ǐ shì Dānmàirén ma? 你是丹麦人吗? eller N ǐ shì bu shì Dānmàirén? 你是不是丹麦人?"— Præsentationens transcript:

1 Spørgsmål

2 A Åbne spørgsmål som besvares med ja/nej som svar 1/3 Er du dansker? N ǐ shì Dānmàirén ma? 你是丹麦人吗? eller N ǐ shì bu shì Dānmàirén? 你是不是丹麦人? => Ja / Nej Shì / Bú shì. 是。 / 不是。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

3 A Åbne spørgsmål som besvares med ja/nej som svar 2/3  Har du det godt? Nǐ hǎo ma ? 你好吗? eller Nǐ hǎo bu hǎo? 你好不好?你好不好?  Ja / Nej Hěn hǎo / Bù hǎo. 很好 / 不好。  Er han i København? Tā zài Gēběnhāgēn ma? 他在哥本哈根吗? eller Tā zài bu zài Gēběnhāgēn? 他在不在哥本哈根?  Ja / Nej Zài / Bú zài. 在 / 不在。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

4 A Åbne spørgsmål som besvares med ja/nej som svar 3/3  Kender du min kæreste? Nǐ rènshi wǒ nǚpéngyou ma? 你认识我女朋友吗? eller Nǐ rènshi bu rènshi wǒ nǚpéngyou? 你认识不认识我女朋友?  Ja / Nej Rènshi / Bú rènshi. 认识 / 不认识。  Har dine kursister en ordbog / ordbøger? Nǐ de xuésheng yǒu cídiǎn ma? 你的学生有词典吗? eller Nǐ de xuésheng yǒu mei yǒu cídiǎn? 你的学生有没有词典?  Ja / Nej Yǒu / Méi yǒu. 有 / 没有。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

5 B Specifikke spørgsmål med spørgeord  Hovedregel 1: Stil spørgsmålet – med spørgeordet – det sted i sætningen, hvor du forventer et svar.  Hovedregel 2: Erstat spørgsmålet med spørgeord med svaret, dvs, svar det sted, hvor spørgsmålet blev stillet. © Isabelle Verhaeghen 李珺

6 B-1 Hvad? Hvilket? Shénme 什么 ?  Hvad er det? Zhè shì shénme? 这是什么?  Det er en bog. Zhè shì yì běn shū. 这是一本书。  Hvad hedder du? N ǐ jiào shénme (míngzi)? 你叫什么 ( 名司 ) ? => Jeg hedder Huang Peng. W ǒ jiào Huáng Péng. 我叫黄朋. © Isabelle Verhaeghen 李珺

7 B-2 Hvilket? Nǎ? 哪 ? 1/2  Hvilken nationalitet er din ven? Nǐ péngyou shì nǎ guó rén? 你朋友是哪国人?  Han er kineser Tā shì Zhōngguórén. 他是中国人。  Hvilken nationalitet er du? Nǐ shì nǎ guó rén? 你是哪国人?  Jeg er dansker. Wǒ shì Dānmàirén. 我是丹麦人。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

8 B-2 Hvilket? Nǎ? 哪 ? 2/2  Hvilken bog er din? Nǎ běn shū shì nǐ de? 哪本书是你的 ?  Den er min. Nà běn (shū )shi wǒ de. 那本 ( 书 ) 是我的.  Hvem er De? Nín shì nǎ wèi? 您是哪位 ?  Jeg er Zhang Xiong, jeg er journalist. Wǒ shì Zhāng Xióng, shì jìzhě. 我是张雄, 是记者。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

9 B-3 Hvem? Shéi? / Shuí? 谁 ?  Hvem har sagt det? Shéi shuō le? 谁说了 ?  Det gjorde min medstuderende. Wǒ tóngxué shuō le. 我同学说了。  Hvem er din bror? Nǐ gēge shì shuí? 你哥哥是谁 ?  Det er ham, der sidder ved siden af lærer Li. (Wǒ gēge ) shì zuò zài Lǐ lǎoshī pángbiān de nà ge nánrén. ( 我哥哥 ) 是坐在李老师旁 边的那个男人。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

10 B-4 Hvor? Nǎr? 哪儿 (nǎli 哪里 )? 1/2  Hvor er min bog? Wǒ de shū zài nǎr / nǎli? 我的书在那儿 / 哪里?  Der, bag tekanden. Zài nàr, zài cháhú hòubian. 在那儿, 在茶壶后边。  Hvor er der et toilet? Nǎr yǒu xǐshǒujiān? 那儿有洗手间?  Til højre for indgangen. Dàmén yòubian yǒu. 大门右边有。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

11 B-4 Hvor? Nǎr? 哪儿 ? 2/2  Hvor studerer han kinesisk? Tā zài nǎr xué Zhōngwén? 他在那儿学中文?  Han studerer i København. Tā zài Gēběnhāgēn xué Zhōngwén. 他在哥本哈根学中文。  Hvor bor du henne? Nǐ zhù zài nǎr / nǎli? 你住在那儿 / 哪里?  Jeg bor i Beijing Wǒ zhù zài Běijīng. 我住在北京。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

12 B-5 a Hvornår? Shénme shíhou? 什么时 候? Shénme shíjiān? 什么时间?  Hvornår kommer hun? Tā shénme shíhou lái? 她什么时候来?  Hun kommer i morgen tidlig. Tā míngtiān zǎoshang lái. 她明天早上来。  Hvornår så du ham? Nǐ shénme shíhou jiàn le tā? 你什么时候见了他?  For 4-5 dage siden Sì wǔ tiān yǐqián. 四五天以前 。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

13 B-6 a Hvordan? Zěnme? 怎么 ?  Hvordan siger man det? Zěnme shuō ne? 怎么说呢 ?  Sådan: … Zhèyàng shuō:... 这样说 :...  Hvordan tager du på arbejde? N ǐ zěnme qù shàngbān? 你怎么去上班 ?  Jeg cykler. W ǒ qíchē qù. 我骑车去。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

14 B-6 b Hvordan? Zěnmeyàng? 怎么样 ?  Hvordan går det på det sidste? Nǐ zuìjìn zěnmeyàng ? 你最近怎么样 ?  Ikke dårligt. Wǒ búcuò. 我不错。  Hvordan var Hong Kong? Var der varmt? Xiānggǎng zěnmeyàng? Rè ma? 香港怎么样 ? 热吗 ?  Ekstrem varmt! Rè jíle a! 热极了啊 ! © Isabelle Verhaeghen 李珺

15 B-7Hvis? Shéi/shuí de? 谁的 ?  Hvis ordbog er det? Zhèi běn cídiǎn shì shéi de ? 这本词典是谁的?  Det er min. Shì wǒ de. 是我的。是我的。  Hvis datter er pigen der? Nèi ge nǚháizi shì shéi de nǚ'ér? 那个女孩子是谁的女儿 ?  Det er doktor Wangs datter. Tā shì Wáng yīshēng de nǚ'ér. 她是王医生的女儿。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

16 B-8 Hvorfor? Wèishénme? 为什么 ?  Hvorfor er din lille bror ikke i skole? Nǐ dìdi wèishénme bú shàngxué ? 你弟弟为什么不上学 ?  (Fordi) han er sløj. (Yīnwèi) Tā gǎnmào le. ( 因为 ) 他感冒了。  Hvorfor kommer du ikke til min fødselsdags fest? Nǐ wèishénme bù cānjiā wǒ de shēngrì wǎnhuì ? 你为什么不参加我的生日晚会 ?  Det er fordi min mor også holder fødselsdag den dag, så jeg skal være sammen med familien. Yīnwèi wǒ māma nèi tiān yě guò shēngrì, (suǒyǐ) jiù yào gēn jiārén zài yìqǐ. 因为我妈妈那天也过生日, ( 所以 ) 就要跟家人在一起。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

17 B-9 Hvad med…? …ne? … 呢 ?  I sommerferien tager jeg til Kina. Hvad med dig? Shǔjià wǒ yào qù Zhōngguó, nǐ ne? 暑假我要去中国, 你呢 ?  Det ved jeg ikke endnu. Wǒ hái bù zhīdao. 我还不知道。  Du sagde, at Shanghai er dejlig. Hvad med Guangzhou? Nǐ shuō Shànghǎi hěn hǎo, Guǎngzhōu ne? 你说上海很好, 广州呢 ?  Jeg har aldrig været i Guangzhou, men jeg har hørt, at det skulle være virkelig skønt. Guǎngzhōu wǒ méi qù guo, dànshì tīngshuō zhēn búcuò. 广州我没去过, 但是听说真不错。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

18 B-10 Hvor mange? Duōshao? 多少 ? Jǐ? 几 ? 1/2  Hvor meget koster det? Duōshao qián? 多少钱 ?  Det koster 150 (yuan). 150 kuài (qián). 150 块 ( 钱 ) 。  Hvor meget koster ordbogen? Cídiǎn duōshao qián ? 词典多少钱 ?  Ordbogen koster 56 (yuan). Cídiǎn 56 kuài qián. 词典 56 块钱。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

19 B-10 Hvor mange? Duōshao? 多少 ? Jǐ? 几 ? 2/2  Hvor gammel er barnet? Háizi jǐ suì ? 孩子几岁 ?  Barnet er 3 år gammel. Háizi sān suì? 孩子三岁  Hvor mange søskende har du? Nǐ yǒu jǐ ge xiōngdì jiěmèi? 你有几个兄弟姐妹 ?  Jeg har en lillesøster. Yǒu yí ge mèimei. 有一个妹妹。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

20 B-11 Hvor XXX? Duō XXX? 多 XXX?  Hvor gammel er din kæreste? N ǐ nánpéngyou duō dà? 你男朋友多大 ?  Han er 28. Tā 28 (suì). 他 28( 岁 ) 。  Hvor længe: duō jiǔ 多久 ? Duō cháng shíjiān 多长时 间 ? Hvor længe har du ventet? Nǐ děng le duō jiǔ ? 你等了多久 ?  Kun nogle få minutter. Zhǐ děng le jǐ fēnzhōng. 只等了几分钟。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

21 B-12 Rhetoriske spørgsmål  … ba? … 吧 ? Det er kinesisk, ikke? Zhè shì Hànyǔ ba ? 这是汉语吧 ?  Ja, det er. Shi a! 是啊.  Bù …ma? 不 … 吗 ? Er du ikke tysker? Nǐ bú shì Déguórén ma? 你不是德国人吗 ?  Nej, jeg er dansker. Bú shì, shì Dānmàirén.  不是, 是丹麦人. © Isabelle Verhaeghen 李珺

22 B-5 b Hvad tid? Jǐ diǎn(zhōng)? 几点 ( 钟 )?  Hvad tid åbner forretningen/erne? Shāngdiàn jǐ diǎn(zhōng) kāimén? 商店几点 ( 钟 ) 开门?  Forretningen/erne åbner kl. 8. Shāngdiàn bā diǎn(zhōng) kāimén. 商店八点 ( 钟 ) 开门。  Hvad tid ankommer toget til Shanghai? Huǒchē jǐ diǎn dào Shànghǎi ? 火车几点到上海?  kl. 4. Sì diǎn dào. 四点到。 © Isabelle Verhaeghen 李珺

23 B-5 c Hvilket år? Nǎ (yì) nián? 哪 ( 一 ) 年 ? Hvilken dato? Jǐ yuè jǐ hào 几月几号 ?  Hvilket år er du født? Nǐ shì nǎ nián chūshēng de? 你是哪年出生的?  Jeg er født i 1988. Wǒ shì 1988 nián chūshēng de. 我是 1988 年出生的.  Hvad er datoen i dag? Jīntiān jǐ yuè jǐ hào? 今天几月几号?  Det er den 16. marts. Jīntiān 3 yuè 16 hào. 今天 3 月 16 号. © Isabelle Verhaeghen 李珺

24 B-5 d Hvilken ugedag? Xīngqī jǐ? 星期几 ?  På hvilken ugedag falder julen i år? Jīnnián 12 yuè 24 rì shì xīngqī jǐ? 今年 12 月 24 日是星期几 ?  Den falder en lørdag. Shì xīngqīliù. 是星期六。  Hvilken dag har du kinesisk undervisning? Nǐ xīngqī jǐ yǒu Zhōngwénkè ? 你星期几有中文课?  Det har jeg om onsdag. Xīngqīsān yǒu. 星期三有。 © Isabelle Verhaeghen 李珺


Download ppt "Spørgsmål. A Åbne spørgsmål som besvares med ja/nej som svar 1/3 Er du dansker? N ǐ shì Dānmàirén ma? 你是丹麦人吗? eller N ǐ shì bu shì Dānmàirén? 你是不是丹麦人?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google