Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orienteringsaften Brøndby Gymnasium. Program Kl.19.00 Velkomst ved borgmester Kjeld Rasmussen Adm.dir. i Brøndby IF, Per Bjerregaard/bestyrelsesmedl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orienteringsaften Brøndby Gymnasium. Program Kl.19.00 Velkomst ved borgmester Kjeld Rasmussen Adm.dir. i Brøndby IF, Per Bjerregaard/bestyrelsesmedl."— Præsentationens transcript:

1 Orienteringsaften Brøndby Gymnasium

2 Program Kl.19.00 Velkomst ved borgmester Kjeld Rasmussen Adm.dir. i Brøndby IF, Per Bjerregaard/bestyrelsesmedl. Kim Vilfort: Visioner og rammer for Brøndby Gymnasium Kl.19.30Om Brøndby Gymnasium i praksis v/rektor Pia Sadolin »Optagelseskrav »Gymnasiereform – ny studentereksamen »Studieretninger og valgfag »Den valgte profil »Opstartsfasen Brøndby Gymnasiums tilbud indenfor fodbold- og håndboldtræning v/bestyrelsesmedl. Peder Siggaard Pause Kl. 20.30 Arbejdsformer i et virtuelt gymnasium v/bestyrelsesmedl. Steffen Hjorth Jensen Kl. 21.00 Opklarende spørgsmål Afrunding v/rektor Pia Sadolin

3 Optagelse til gymnasiet Du skal have aflagt 9. kl. afgangsprøve i Dansk og matematik (skriftlig og mundtlig) engelsk og tysk eller fransk og fysik – kemi, (mundtlig) - og senere biologi (2006) og geografi (2007) (mundtlig) Hvis du går i 10. klasse, skal du have aflagt 9. kl. afgangsprøve og 10 kl. prøve i dansk, matematik og engelsk (skriftlig og mundtlig) - eller have gentaget 9. kl. afgangsprøve i samme fag Du skal have udarbejdet en uddannelsesplan

4 Gymnasiets opbygning 1 Grundforløb på ½ år: Almen studie- forbere- delse (AS) DanskEngelsk Almen sprog- forstå- else (ASP) Tysk eller Spansk Sam- funds- fag Historie Natur- viden- skabe- ligt fag Mate- matik Natur- viden- skabe- ligt grund- forløb (NVG) Billed- kunst eller medier Idræt

5 Gymnasiets opbygning 2 Studieretningsforløb på 2½ år: Forløbet består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag Du vil få undervisning på forskellige niveauer, hvor A er det højeste Du skal mindst have: - 4 fag på A-niveau - 3 fag på B-niveau - 7 fag på C-niveau

6 Obligatoriske fag A – niveau: Dansk og Historie B – niveau: Engelsk og et naturvidenskabsfag C – niveau: Billedkunst eller Medier, Fysik, Idræt, Matematik, Oldtidskundskab, Religion og Samfundsfag

7 Gymnasiet Du vil få - Grundforløb på ½ år og studieretninger på 2½ år - Fagsamarbejde og varierede arbejdsformer - Kreative aktiviteter i hverdagen - Forberedelse til videregående uddannelser

8 Valg til gymnasiet Inden du begynder du skal vælge - billedkunst eller medier - 2. fremmedsprog - den studieretning, du gerne vil gå på

9 NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING MATEMATIK, FYSIK og KEMI 1.g MATE- MATK FYSIK DANSKHISTORIE SAMF. C BILLED- KUNST EL MEDIER C IDRÆT ENG- ELSK TYSK 2.g MATE- MATIK FYSIK BKEMI BIO- LOGI C DANSKHISTORIEOLD C RELI- GION C IDRÆT ENG- ELSK TYSK B 3.g MATE- MATIK A KEMI B DANSK A HISTORIE A VALGFAG B->A VALGFAG C IDRÆT C ENG- ELSK B Valg B til A: fysik, kemi, engelsk, tysk. Valg C: billedkunst eller medier, multimedier, erhvervsøkonomi, filosofi, geografi eller psykologi forår

10 Matematik A – Fysik B – Kemi B En rigtig naturvidenskabelig hard core retning for dig, der interesserer sig for aktuelle, naturvidenskabelige problemstillinger. Kendetegn: IT Anvendt matematik Dataopsamling og eksperimenter Projektorganiseret undervisning Eksterne kontakter og samarbejdspartnere Bæredygtighed Fremtidens teknologi

11 SUNDHEDSVIDENSKABELIG STUDIERETNING MATEMATIK, BIOLOGI og IDRÆT forår 1.g MATE MATIK IDRÆT FYSIK C DANSKHISTORIE SAMF C BILLED- KUNST EL. MEDIER C ENG- ELSK 2. FREMME DSPROG 2.g MATE MATIK BIOLO GI IDRÆT KEMI C DANSKHISTORIEOLD C RELI- GION C ENG- ELSK 2. FREMME DSPROG 3.g MATE MATIK A BIOLO GI B IDRÆT B VALG- FAG B- >A DANSK A HISTORIE A VALG- FAG C ENG- ELSK B Valg B til A: hvis spansk som 2. fremmedsprog er der ingen valgmulighed. Ellers: biologi, engelsk, tysk. Valg C: billedkunst eller medier, filosofi, psykologi, geografi, multimedier og erhvervsøkonomi

12 Matematik A – Biologi B – Idræt B For dig, der har stor interesse i idræt og biologi og samtidig vil nå det højeste niveau i matematik Kendetegn: IT og matematiske modeller Træningsmetoder Celleopbygning Anatomi og fysiologi Kroppens ydeevne Stimuli Forsøg og øvelser

13 SPROGLIG STUDIERETNING ENGELSK, TYSK OG SAMFUNDSFAG forår 1.g ENG- ELSK TYSK SAMF BIO- LOGI C MATE- MATIK C DANSKHISTORIE BILLED- KUNST EL MEDIER C IDRÆT 2.g ENG- ELSK TYSK SAMF. B GEO- GRAFI C FYSIK C DANSKHISTORIEOLD C RELIGION C IDRÆT 3.g ENG- ELSK A TYSK A BIO LOGI, GEO GRAFI FYSIK B VALG- FAG C VALG- FAG C->B DANSK A HISTORIE A IDRÆT C Valg C til B: billedkunst eller medier, idræt, matematik, religion, idræt, biologi, geografi eller fysik. Hvis erhvervsøkonomi valgfag C kan vælges virksomhedsøkonomi eller international økonomi på B. Valg C: billedkunst eller medier, erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, multimedier eller psykologi

14 Engelsk A – Tysk forts. A – Samf. B En rigtig sproglig retning garneret med et samfundsmæssigt indblik i vore 2 store nabolande, England og Tyskland. Kendetegn: Europæisk samarbejde Unges vilkår Socialisering Danmark i internationalt perspektiv Netbaseret aktuelt stof Udveksling Udenlandske samarbejdspartnere

15 INTERNATIONAL STUDIERETNING ENGELSK, SAMFUNDSFAG og ERHVERVSØKONOMI forår 1.g ENG- ELSK SAMF 2.FREM MEDSP ROG FYSIK C MATE- MATIK C DANSKHISTORIE BILLED- KUNST EL MEDIER C IDRÆT 2.g ENG- ELSK SAMF B 2. FREMM EDSPR OG GEO- GRAFI C BIOLOGI C ERHV ERVS ØKON OMI C DANSKHISTORIEOLD C RELIGION C IDRÆT 3.g ENG- ELSK A BIOLOG I/GEO GRAFI /FYSIK B VALG- FAG B>A VALG- FAG C->B DANSK A HISTORIE A IDRÆT C Valg B til A: hvis spansk 2. fremmedsprog ingen valgmulighed. Ellers: tysk eller samfundsfag Valg C til B: billedkunst eller medier, virksomhedsøkonomi, international økonomi, matematik, idræt

16 Engelsk A – Samf. B – Erhvervsøkonomi B Til eleven med interesse for sprog, litteratur og kultur og som samtidig ønsker en kombination med samfundsfaglige og erhvervsøkonomiske problemstillinger. Kendetegn: Internationalisering Økonomisk vækst og velfærd Iværksætteri Handel uden grænser Globalisering Identitetsskabelse Udveksling

17 SPROGLIG STUDIERETNING ENGELSK, SPANSK og MEDIEFAG 1.g ENG- ELSK SPANSKTYSK BIO- LOGI C MATE- MATIK C MEDIERDANSKHISTORIE SAMF. C IDRÆT 2.g ENG- ELSK SPANSKTYSK B GEO- GRAFI C FYSIK CMEDIER B DANSKHISTORIEOLD. C RELI- GION C IDRÆT 3.g ENG- ELSK A SPANSK A BIOLO- GI, GEO- GRAFI EL. FYSIK B DANSK A HISTORIE A IDRÆT C forår

18 Engelsk A – Spansk A – Medier B En rigtig sproglig ”guffer” med mulighed for kreativ udfoldelse og medieproduktioner. Kendetegn: Fællessproglige virtuelle projekter Kommunikation Reportage Kulturelle problemstillinger Udveksling Mangfoldighed

19 Brøndby Gymnasiums profil Lyt og lær Pacta sunt servanda

20 Samarbejdspartnere Brøndby IF Brøndby Kommune IT-Universitetet Landbohøjskolen CIRIUS Tjørnehøjskolen Ishøj Handelsskole Virksomheder Pengeinstitutter


Download ppt "Orienteringsaften Brøndby Gymnasium. Program Kl.19.00 Velkomst ved borgmester Kjeld Rasmussen Adm.dir. i Brøndby IF, Per Bjerregaard/bestyrelsesmedl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google