Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skanderborg Kommune NATUR & MILJØ

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skanderborg Kommune NATUR & MILJØ"— Præsentationens transcript:

1 Skanderborg Kommune NATUR & MILJØ
Naturbeskyttelsesinteresser Vandmiljø – søer og vandløb Grundvand Lavbundsarealer Jordbrugsmæssige interesser - Landbrugsproduktion Andre erhvervsmæssige interesser - Råstofproduktion Anden miljøbeskyttelse

2 Naturbeskyttelsesinteresser
.

3 Naturbeskyttelsesinteresser
NATURA 2000 – retningslinjer (FORSLAG) Områderne skal beskyttes og videreudvikles, så arter og naturtyper, sikres eller genoprettes til en ”gunstig bevaringsstatus”. Inden for Natura 2000 områderne må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområde, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg o.l., eller udlægges nye områder til råstofindvinding på land. Der må ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for byggeri, anlæg eller aktiviteter i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder

4 Naturbeskyttelsesinteresser
Fredede områder– retningslinjer (FORSLAG) De fredede områder skal plejes i henhold til fredningskendelserne. Naturplejen søges i videst muligt omfang gennemført ved indgåelse af græsningsaftaler med lodsejerne. Sammenhængende naturområder, biologisk mangfoldighed og landskabsfredninger gives høj prioritet i den fremtidige fredningsindsats.

5 Naturbeskyttelsesinteresser
Naturområder og potentielle naturområder – Retningslinje (FORSLAG) I naturområder og potentielle naturområder skal levesteder for vilde dyr og planter bevares og om muligt forbedres Dyrkede arealer udpeget som potentielle naturområder skal så vidt muligt udgå af landbrugsmæssig omdrift I forbindelse med udlæg af nye boligområder og løbende fortætning af eksisterende områder, skal der sikres områder til ny bynær natur og grønne kiler I byudviklingsområder, der indeholder potentielle naturområder eller spredningskorridorer, skal lokalplaner, der overfører området til byzone, sikre, at dele af området friholdes for bebyggelse, og at der skabes en sammenhængende natur  

6 Vandløb og søer RETNINGSLINJER (FORSLAG)
Skanderborg Kommune har valgt at: Anvende retningslinier fra Regionplan 2005 fremadrettet som minimumskriterium for vandmiljøet og lade de kommende Vandplaner være regulerende derudover. Forbedre vandkvaliteten i søer og vandløb ved at fokusere på spildevandsrensning i det åbne land, udledninger fra punktkilder (ex. renseanlæg og regnvandsbassiner) Afvente statens udspil i vandplanerne ift. evt. belastning fra landbrug mv. Ved at forbedre vandkvaliteten vil der forventeligt kunne opnås bedre badeforhold færre algeopblomstringer en bedre økologisk og biologisk tilstand i søerne

7 Vandløb og søer Kommuneplanen vedr. vandløb er søer drejer sig mest om benyttelse – beskyttelse kommer først med vandplanerne Sejlads: Knud Sø, Julsø Skanderborg Sø, Stilling-Solbjerg Sø, Gudenå m.fl. Vandski: Stilling – Solbjerg Sø Windsurfing: Knud Sø, Julsø og del af Skanderborg Sø

8 Grundvand RETNINGSLINJER (FORSLAG)
Skanderborg Kommune er indstillet på at: Anvende retningslinjer fra Regionplan 2005 fremadrettet som minimumskriterium for grundvandet og lade vand- og handleplaner være regulerende derudover. ”Afsætte” midler til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer (model for finansiering mangler pt.!) Opfordre borgere og virksomheder i kommunen til at anvende mindst mulige pesticider til ukrudtsbekæmpelse. Opfordre borgere og virksomheder til at kontrollere og reducere vandforbruget. Vandforsyningen forsat skal være baseret på en decentral forsyningsstruktur, der giver en bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen og tilgodeser flest mulige borgere med en god drikkevandskvalitet.

9 Grundvand ET EKSEMPEL PÅ UDFORDRINGEN! Konflikter????
Særlige drikkevandsinteresser

10 Lavbundsarealer Inden for de udpegede områder, kan der formentligt gennemføres projekter til genskabelse af de naturgivne vandstands- og strømningsforhold, med henblik på at fjerne kvælstof og fosfor – sandsynligvis med støtte fra forskellige tilskudsordninger.

11 Lavbundsarealer Skanderborg Kommune:
skal udpege lavbundsarealer / potentielt egnede vådområder, som er egnede til VMPIII projekter. har medtaget de lavbundsområder og VMP II/III områder, som var udpeget i Århus Amts regionplan. har udpeget nye lavbundsarealer / potentielt egnede vådområder ved ”vandspejlshævning”, gl. søer, pumpelag m.fl. har udpeget lavbundsarealerne med henblik på af at genskabe naturgivne vandstands- og strømningsforhold, og med henblik på at fjerne kvælstof og fosfor har udpeget arealerne med hensyntagen til beskyttet natur, biodiversitet, recipient, forventet kvælstoffjernelse, høj vand stand m.m.

12 Jordbrugsinteresser RETNINGSLINJER (FORSLAG)
Jordbrugsområderne skal så vidt muligt forblive i jordbrugsdrift Jordbrugsarealer kan kun inddrages til ikke-jordbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for jordbruget eller, hvis en samlet vurdering viser, at den givne anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres i et jordbrugsområde. Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger skal der tages særligt hensyn til de jordbrugsmæssige interesser. Mængden af levende hegn, vandhuller og andre småbiotoper af værdi for vilde dyre- og planteliv bør opretholdes og nye etableres, hvor det kan ske uden væsentlig gene for jordbrugsdriften.

13 Jordbrugsinteresser Fordeling af Skanderborg Kommunes areal på:
skov- og naturområder, byer- og landsbyer, sandsynligvis egnede landbrugsarealer og arealer, der måske kan anvendes til landsbrugsareal

14 Råstofgravning Region Midt udarbejder Råstofplan ud fra overordnede betragtninger: Råstof ressourcens omfang og kvalitet Erhvervsmæssige interesser Landskabelige forhold Geologiske forhold Skanderborg Kommune udarbejder tilladelse til råstofindvinding under hensyntagen til: Trafiksikkerhed Infrastrukturanlæg Beskyttelse af miljøet Naturbeskyttelse Vandforsyningsinteresser Grundvandsbeskyttelse Hensigtsmæssig byudvikling Arkæologiske interesser Geologiske interesser Bevarelsen af landskabelige værdier Jord- og skovbrugsmæssige interesser

15 Råstofgravning Eksisterende graveområder med gravetilladelse
Graveområde pt. uden gravetilladelse Råstofinteresseområde

16 Råstofgravning Retningslinjer fra Råstofplanen:
Råstofindvinding gives førsteprioritet inden for graveområderne Vigtige råstofressourcer skal bevares tilgængelige for fremtidig udnyttelse Råstofindvinding skal være bæredygtig, og en forekomst bør udnyttes fuldt ud. Efterbehandling af råstofgrave skal primært tage udgangspunkt i drikkevandsinteresser i området, sekundært efterkomme indvinderens ønske til efterbehandling under hensyntagen til landskabelige interesser, grundvandsbeskyttelse, naturområder mv. Landbrugspligtige arealer efterbehandles dog normalt til landbrugsmæssig drift. Bynære graveområder skal efterbehandles under hensyn til eventuelle byudviklingsinteresser.

17 Anden miljøbeskyttelse
I Kommuneplanen skal der udpeges områder til mulige placeringer af en række tekniske anlæg. Med tekniske anlæg forstås blandt andet affaldsbehandlingsanlæg, biogasanlæg, vindmøller, særligt forurenende virksomheder, skydebaner, motorbaner mfl. Retningslinjer (FORSLAG og uddrag) VINDMØLLER: Skanderborg Kommune vil i forbindelse med en ansøgning om etablering af vindmøller lægge vægt på, at eksisterende, små eller utidssvarende møller udskiftes før der etableres nye vindmølleområder

18 Anden miljøbeskyttelse
Retningslinjer (FORSLAG og uddrag) BIOGASANLÆG: anlægget placeres i et område med høj husdyrtæthed, så transportvejen af gylle til anlægget minimeres SKYDEBANER: Ved placering af skydebaner i Skanderborg Kommune vil der blive lagt vægt på placeringer i stor afstand fra boligområder og stilleområder Der er ved udpegningen af mulige områder lagt vægt på, at områderne ligger omkring eksisterende industriområder og væk fra boligområder AFFALDSANLÆG: Ved placering af anlægget skal der så vidt muligt tages hensyn til muligheden for at udnytte overskudsvarmen til fjernvarmeproduktion og eventuelt elektricitetsproduktion Anlæggets miljøpåvirkninger skal mindskes mest muligt og der skal fastlægges konsekvensområder for støj- og luftforurening


Download ppt "Skanderborg Kommune NATUR & MILJØ"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google