Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde på Byvangskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde på Byvangskolen"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde på Byvangskolen

2 Aftenens program Tidsplan og praktiske informationer
Byvangskolens faglige og pædagogiske profil PAUSE!! Hvad vil det sige at gå i skole? Børns forventninger Børnehaveklassen

3 Web indskrivning Digital indskrivning Indskrivningsvinduet

4 Praktiske informationer og tidsplan
Uge 2: Indskrivning på skolen Tirsdag den 10/1: og 17-19 Torsdag den 12/1: 18-20 Januar – april: Besøgsdage i SFO Uge 8: Svar til forældre der har søgt anden skole end distriktsskolen Den 20. marts: Informationsmøde om SFO / mini-SFO

5 Praktiske informationer og tidsplan
Tirsdag den 1.maj: Start mini-SFO Midt juni: De kommende børnehaveklasser dannes Slut juni: Forældremøder i de enkelte klasser Slut juni: Børnene overgår til almindelig SFO Slutningen af sommerferien: Overlevering fra SFO til børnehaveklassepersonalet Mandag d. 13. august : kl – 11.30: Skolestart i børnehaveklasserne

6 Frit skolevalg Hvad betyder det?
Ønske om anden skole sker ved ansøgning Ansøgning vurderes efter regler vedtaget af kommunalbestyrelsen Hvis en skoleklasse har 25 elever eller derover er klassen fyldt op i forhold til elever uden for distriktet

7 Folkeskoleloven § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

8 Byvangskolen Frederikssund kommunes skolevæsen Byvangskolen/SFO
Værdigrundlag Pædagogiske ståsted Skolebestyrelsens principper Handleplan for trivsel

9 Afdelingsopdeling Indskoling 0.-2. klasse Mellemtrin 3.-6. klasse
Nyt lærerteam når man skifter afdeling Klynger som læringsrum Fælleslokaler skole og SFO Holdundervisning Morgensang i indskolingen Læs og løb på mellemtrinnet

10 Tendenser i tiden Samfundet har fokus på fejlfinding
Individet er i centrum Vi skal være en succes Vi skal ikke finde os i noget Livet må ikke gøre ondt Pres på familierne – tid en mangelvare De materielle værdier er i fokus Høje krav om uddannelse

11 Udfordringer i mødet med skolen
Oplevelsesindustrien har vænnet os til at ting går stærkt, og at vi skifter kanal, når vi keder os, i skolen skal fokus holdes også, når det er kedeligt. Mange krav situationer, vi oplever flere og flere børn som nægter Der er ikke tid til at gentage beskeder mange gange, hvilket kræver koncentration og opmærksomhed. Der mange børn der skal deles om tiden og flere og flere der ønsker at være stjerne for en aften Vi oplever at mange har svært ved at behovsudsætte og vente på tur. Skolen har fokus på fællesskabet, hvor samfundet har fokus på individet. Klassen er et forpligtende fællesskab, hvor alle er lige meget værd. Det faglige pres fra samfundet har gjort det svært at være en elev i faglige eller sociale vanskeligheder . Det er også svært at være forældre til en barn i vanskeligheder.

12 Arbejdet med klassen Der hvor fællesskabet fungerer og børnene trives præsterer individet bedst. Klasseledelse er derfor et vigtigt element i skolen. Et godt forældresamarbejde baseret på tillid og åbenhed er ligeledes et vigtigt element for børnenes trivsel og faglige udvikling. Meget information omkring klassens trivsel både fagligt og socialt får man som forældre gennem barnets fortælling hjemme. Ud fra denne fortælling er svært at danne et overblik over, hvordan man som forældre kan støtte op. Det kan være rart selv at kunne fortælle om sit barn. Det at få indsigt i hinandens børn og et mere nuanceret billede af klassens trivsel betyder, at man som forældregruppe i langt højere grad kan støtte op omkring hinanden. Vi kalder det fælles klassekendskab. Vi arbejder med faglige test allerede i børnehaveklassen for at kunne lave en tidlig indsats.

13 LP-modellen Læringsmiljø og pædagogisk analyse
Opret holdende faktor. Problem/ Udfordring Fælles kommunal beslutning Bygger på en systemisk tilgang Anerkendende pædagogik Analysemodel

14 Systemisk tilgang Den systemiske tilgang tager udgangspunkt i, at problemer og måder at forstå tingene på ikke kun handler om det enkelte individ, men opstår og vedligeholdes i det sociale samspil. Man må derfor inddrage flere "systemer" i forståelsen og i løsningen af et givent problem; det kan være klassen, lærerne, forældre, familien, fritiden mv. Det handler om at undersøge, hvordan samspillet i de forskellige systemer kan blive mere hensigtsmæssigt. Hvad kan bedre kommunikationen og forbedre relationerne? Hvilke faktorer / relationer er med til at opretholder problemerne. Man ser anerkendende på, hvad der tidligere har virket, hvad der virker nu og hvad der mon vil kunne virke fremover. Fokus er på muligheder, ressourcer, ønsker og mål, samt evner til at udvikle tiltag, som kan løse problemerne.

15 Anerkendende tilgang Anerkendelse drejer sig om bekræftelse af individet Anerkendelse er ikke det samme som ros Fokus på at enhver gør sit bedste Alle søger mening i det de gør Led ikke efter skyldige Vær nysgerrig over for andre stil opklarende spørgsmål Anerkende feedback ændrer adfærd Positive beskrivelser støtter forandringer

16 Skole-hjem samarbejde
Forældreintra Kontaktbogen Telefonsamtaler Årsplan Elevplan Uge/månedsbreve To årlige forældre-møder med fælles-klassekendskab Skole/hjemsamtale Behovssamtaler Klasserådet

17 Pause Der er kaffe/te på gangen Der må ryges udenfor
Det vil være muligt, at blive vist rundt på skolen Vi mødes igen om 20 minutter

18 Børns forventninger Jeg skal gå i skole med mine venner
Jeg skal lære at læse og regne Jeg skal lege og have det sjovt Jeg skal have bøger Jeg skal have lektier for Jeg skal holde frikvarter Jeg skal sidde stille og høre efter

19 Hvad skal man kunne i skolen?
Holde pauser med mange andre børn Komme ind når klokken ringer Blive på skolens område Gå i gang med opgaver Kunne mange praktiske ting så som toiletbesøg og tage overtøj på Vente på tur Kunne skifte aktivitet selvom man er godt i gang Sidde roligt på sin stol Kunne klare at blive irettesat Klare ikke at få sin vilje Kunne lytte til andre Forstå at andre børn har andre behov Kunne udtrykke hvad man føler

20 Børnehaveklassen Indhold i børnehaveklassen Temaer i undervisningen

21 Indhold i børnehaveklassen
Skabe erfaringer ved at være del af et socialt fællesskab Videreudvikling af færdigheder, viden og erfaringer Udvikling af lyst og motivation til forberedelse af den videre skolegang Legen som centralt element.

22 Temaer i undervisningen
Sprog og udtryksformer Naturen og naturfaglige fænomener Det praktisk/musiske Bevægelse og motorik Sociale færdigheder Samvær og samarbejde

23 Sprog og udtryksformer Uddrag
Lydhus og håndfonemer Sproglege Rim og remser Sange Højtlæsning Ordkort Spil Boganmeldelser osv.

24 Sociale færdigheder Uddrag
Fri leg / rammesat leg Legerelationer Hjælp til at løse konflikter Fortællerunde / fælles tid Dukseordning ”Trin for trin” Børnemøder OSV.

25 SFO Åbningstid 6.30-17.00 fredag lukkes16.30
Morgenmad: Cornflakes og havregryn. Dagens aktiviteter: naturværksted og udeliv, krea, sport, lektiecafe, musik, teater, spillerum, børns egen leg, mv. Samarbejde med idrætsforeningerne Årets gang Indkrydsning Tabulex Information via forældreintra

26 SPØRGSMÅL?

27 Tak for i aften


Download ppt "Informationsmøde på Byvangskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google