Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 1 · · AG RICULTURE AND WA TER PLAN S ”AGWAPLAN” Integration af miljø- og landbrugsmål 23. oktober.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 1 · · AG RICULTURE AND WA TER PLAN S ”AGWAPLAN” Integration af miljø- og landbrugsmål 23. oktober."— Præsentationens transcript:

1 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 1 · · AG RICULTURE AND WA TER PLAN S ”AGWAPLAN” Integration af miljø- og landbrugsmål 23. oktober 2006 Irene Asta Wiborg, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og Henrik Skovgaard, Århus Amt

2 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 2 · · Disposition  Hvad er AGWAPLAN?  Hvad er det for en udfordring, der kræver nye samarbejdsrelationer?  Barrierer for implementering af miljømål  Forskellige bedriftsstrategier og forskellige myndighedsstrategier?  Hvilke redskaber og samarbejder kan styrke dialogen?  Miljømyndighedernes udfordring med Miljømålsloven  Behovet for samarbejde og involvering  Case story Norsminde Fjord  Snitflader mellem Agwaplan og Miljømålslov

3 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 3 · · Hvorfor AGWAPLAN?  Vision om at vi ved samarbejde bedst opnår produktions- og miljømål

4 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 4 · · 3 projektområder Norsminde Fjord Hinnerup Ravn Sø

5 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 5 · · AGWAPLAN  EU LIFE projekt  15 mio kr.  2005-2008  22 landmænd

6 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 6 · · Hvordan kan vi løse udfordringen i fællesskab?  Udgangspunkt: Ingen kan løse den alene!

7 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 7 · · Fremtidige vandplaner: Hvordan skal den integrerede rådgivning virke?  Målet er at opnå fordelene: Frivillighed Bedre miljø- og produktionsbetingelser

8 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 8 · · Optimale produktions- og miljøbetingelser Uden samarbejde

9 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 9 · · Optimale produktions- og miljøbetingelser Med samarbejde

10 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 10 · · Udfordringer for den Integrerede Rådgivning Forskellige mål Manglende samarbejde Manglende struktur på oplandsniveau Manglende miljø i rådgivningen Manglende vidensoverførsel Manglende mulighed for at kontrollere Manglende implementering af forbedret landbrugspraksis Manglende lokal forankring

11 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 11 · · Erkendelse af forskellige roller Håndtering af forskellige roller

12 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 12 · · Landmænd er forskellige: Den erfaringsbaserede Den planlægningsorienterede Den moderne ”virksomhedslandmand”

13 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 13 · · Konsulenter er forskellige, hvem kan varetage rollen?  Konsulenten skal matche opgaven og landmandstypen: Miljøkonsulent/ strategikonsulent? Fagkonsulent Økonomi/ strategikonsulent? Skal miljøkonsulenten/ strategikonsulenten? tage sig af den planlægningsorienterede landmand? Skal økonomikonsulenten tage sig af virksomhedslandmanden? Skal fagkonsulenten med hos den erfaringsbaserede landmand for at skabe forståelse?

14 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 14 · · Embedsmænd er forskellige: De statslige miljøcentre  Kortlægger miljøtilstand og fastlægger reduktionskrav ift. Lov om Miljømål  Meget videnstunge

15 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 15 · ·  Kortlægger nuværende kvælstofbidrag og omsætter til krav ift. Landbrugsproduktionen.  Indsigt i landbrug og agronomiske forhold.  Erfaring i direkte lodsejerkontakt. Kommunen

16 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 16 · · Hvem skal samarbejde?

17 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 17 · · Resultat ?

18 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 18 · · Resultat

19 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 19 · · Resultat

20 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 20 · · Delkonklusion  Vi har i projektet oplevet at samarbejde kræver: Erkendelse af forskellige roller  Integration bør finde sted på mange niveauer  TING TAR TID!

21 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 21 · · Helhedsplan på bedriftsniveau og Proces på oplandsniveau

22 StatKommuneLandbrugs- rådgivning Landmand Basisanalyse og OSD PL Idéfase PL Projektperiode PL Forslag til vandplaner PL Høringsperiode PL Endelige vandplaner og indsatsprogrammer PL Projektperiode PL Forslag til handleplaner PL Høringsperiode PL Endelige handleplaner PL

23 StatKommuneLandbrugs- rådgivning Landmand Basisanalyse og OSDPL IdéfasePLInput ProjektperiodePL Forslag til vandplanerPL HøringsperiodePLInput Endelige vandplaner og indsatsprogrammer PL Dialog? Involvering? Ejerskab? Miljøstyrelsens nuværende oplæg til administrationsgrundlag for vandplaner og indsatsprogrammer

24 StatKommuneLandbrugs- rådgivning Landmand Basisanalyse og OSDPL IdéfasePLInput ProjektperiodePL Forslag til vandplanerPL HøringsperiodePLInput Endelige vandplaner og indsatsprogrammer PL Interessenter involveres i følgegruppe mhp aktiv deltagelse, ejerskab, accept af anvendte metoder samt videnudveksling AGWAPLANs forslag til proces for vandplaner og indsatsprogrammer

25 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 25 · · Udfordringer for den Integrerede Rådgivning Kendskab til forskellige mål, strategier og sprog Samarbejde Struktur på oplandsniveau Miljø i rådgivningen Vidensoverførsel Mindre behov for kontrol Implementering af forbedret landbrugspraksis Lokal forankring

26 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 26 · · Del 2 Henrik Skovgaard Århus Amt

27 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 27 · · De statslige miljøcentre fra 2007  Kortlægger miljøtilstand og fastlægger reduktionskrav ift. Lov om Miljømål  Meget videnstung?

28 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 28 · · Miljømålsloven Implementering af: EU-Vandrammedirektivet EU-Habitatdirektivet og EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet (Natura 2000)

29 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 29 · · Miljømålsloven – samarbejde mellem myndigheder fra 2007 98 kommuner 2 Styrelser 7 Miljøcentre

30 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 30 · · Vandplanlægning efter Miljømålsloven  Der fastlægges ensartede operationelle miljømål  Bindende tidsfrister for målopfyldelse  Diffus forurening skal indgå i planlægningen  Planlægningen skal ske på oplandsniveau  Der skal gennemføres økonomiske analyser  Der bliver samme myndighed (staten) som skal forestå vand- planlægningen, mens kommunerne skal sikre realisering af planerne.  Regionerne skal koordinere kommunernes høringssvar og evt. mægle.

31 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 31 · · Miljømålsloven - ny planlægning Vandplaner (4 vanddistrikter) Indsatsprogram Natura 2000-planer (16500 km2) Indsatsprogram Kommunale handleplaner Plan med virkemidler og tiltag Aftaler, tilskud, påbud, forbud Regional udviklingsplan (Regionens visioner) Kommuneplan

32 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 32 · · Vand- og naturplaner. Udfordringer for miljømyndigheden  Nært samarbejde med kommuner og andre interessenter - medejerskab  Høj detaljeringsgrad  Vi skal være meget konkrete, hvis kommunerne og landbruget skal kunne handle  Forudsætning: Faglig viden og kendskab til de enkelte områder

33 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 33 · · Effekt  Ejerskab Kendskab ___________ Accept ______________ Motivation ____________________ Handling Information Dialog Involvering

34 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 34 · ·

35 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 35 · · Norsminde Fjords opland Sluse bygget i 1964 Fjordareal 1,9 km 2, oplandsareal 101 km 2 Max dybde 1,5 meter Vandets opholdstid 14 dage EF-fuglebeskyttelsesområde Vildtreservat A-målsat i regionplan. Målsætning ikke opfyldt

36 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 36 · · Fordelingen af kvælstof til Norsminde Fjord

37 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 37 · · Tilførsel af kvælstof til Norsminde Fjord nu og ved målsætning - eksempel Kvælstoftab fra landbrugsarealer Nu (129 tons N til Fjord) Udvaskning fra rodzonen nu: 45 kg N/ha *) Mål (65 tons N til fjord giver god økologisk tilstand) Max. tab af kvælstof fra rodzonen - ved uændret landbrugsareal 22 kg N/ha *) Opgørelser (Daisy og CTtools overskud)

38 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 38 · · Miljømål - hvornår  EU-proces Arbejdsgruppe-rapportering okt. 2006 Udvalget om vandrammedirektivet (artikel 21 komitéen) 1. drøftelse nov./dec. 2006 2. drøftelse mar. 2007 Indarbejdelse af 2. GIG-rapport jun. 2007 Kommissionsbeslutning nov. 2007

39 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 39 · · Miljømål - hvornår  National proces Bekendtgørelse og vejledning om miljømål Bekendtgørelse og vejledning om indsatsprogrammer Men også – homogenisering af basisanalyserne ”oversættelse” af miljømål til øvrige kvalitetselementer ”oversættelse af EU-typer til nationale typer Overvågningsprogrammer Offentlighedsfaser

40 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 40 · · Konklusion: Hvad kan vi bruge Agwaplan til i forhold til Miljømålslov?  Nå miljømål via geografisk tilgang og indsats  Forbedre beslutningsgrundlag  Udvikle rådgivningskoncept til landbrug og miljø  Tidlig inddragelse af kommuner og landbrug i samarbejdet om Miljømålsloven  Forbedret og forpligtende dialog mellem miljømyndighed og landbrug

41 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 41 · · www.agwaplan.dk

42 AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 42 · · 2015: Landbrug og miljø i balance


Download ppt "AGWAPLAN Green Network konference den 23. oktober 2006 Side 1 · · AG RICULTURE AND WA TER PLAN S ”AGWAPLAN” Integration af miljø- og landbrugsmål 23. oktober."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google