Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny skolestruktur på Amager Stormøde på Amager den 31. januar 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny skolestruktur på Amager Stormøde på Amager den 31. januar 2011"— Præsentationens transcript:

1 Ny skolestruktur på Amager Stormøde på Amager den 31. januar 2011

2 Program Vision for den nye skole (15 min. Borgmester Anne Vang)
Hvordan vil vi investere i skolerne? (15 min. Ved direktør Jesper Rønnow) Sikre skoleveje (15. min. ved Janus Møller, projektleder Sikre Skoleveje) Den videre proces (15. min. ved adm. dir. Else Sommer) Spørgsmål fra salen (60 min.)

3 Vision for den nye skole
v/ Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang

4 Ny skolestruktur på Amager
Ny skolestruktur på Amager på grund af stigende børnetal. Frem mod 2018 forventer vi over 2000 flere elever på Amager svarende til at der i 2018 vil være ca. 230 flere elever i 0. klasse. Der er behov for 10 nye skolespor på Amager. 8 spor findes ved nybyggeri af skoler i Ørestad City og Ørestad Syd og udvidelse af Amager Fælled Skole og Peder Lykke Skolen. I Budget 2011 vedtaget at skabe 2 spor ved ændringer af skolestrukturen på Højdevangens Skole, Dyvekeskolen, Gerbrandsskolen og Sundbyøster Skole

5 Forvaltningens forslag
Børne- og Ungdomsforvaltningen har fremlagt forskellige modeller for ny skolestruktur Model 1: skolerne lægges sammen 2 og 2 Model 2: tre basisskoler og en overbygningsskole Model 3: En stor skole med fælles ledelse

6 Ny skolestruktur i høring
Gennemført en høringsproces frem til den 21. januar 2011. 89 høringssvar – Tak for det! Størstedelen af høringssvarene anbefaler status quo eller en udbygning med 2 hele skolespor. Model 2 er det forslag, der vækker mindst kritik i høringen og er den model, som Sundbyøster Skole, Højdevangens Skole, Lokaludvalg Øst samt Brug Folkeskolen på Amager ser som det bedste alternativ til en traditionel udbygning.

7 Vores beslutning Model 2: Fire selvstændige skoler med hver deres nærværende skoleledelse. ”Megaskolen” er taget af bordet. Dyvekeskolen, Sundbyøster Skole og Gerbrandskolen bliver basisskoler med klassetrin fra 0. til og med 6. klasse. Højdevangens skole bliver overbygningsskole med klassetrin fra 7. til 9. klasse. De tre basisskoler får hver deres skoledistrikt mens Højdevangens skoledistrikt består af alle tre skoledistrikter

8 En klar skolevision Det trygge miljø for de små børn
Ungdomsmiljø for de store børn og unge Etablering af højt fagligt niveau for både de små børn og de store børn: stærkere faglige miljøer på skolen flere valgfag og linier øget faglig specialisering

9 Højdevangens skole – et fagligt fyrtårn
Etablering af udfordrende ungdomsmiljø - gennem etablering af profil med tre forskellige valgfagslinjer: International/sproglig linje Idræt og bevægelseslinje Naturfag/kreativ/IT linje 2 ekstra timer ugentligt i 7., 8. og 9. klasse på hver af linjerne Etablering af fysiske rammer for et attraktivt ungdomsmiljø – udformes af eleverne. 9

10 De tre basisskoler Trygt miljø for indskoling og mellemtrinnet
Flere lærere på den enkelte skole, som er specialiseret i børnegruppen fra 0. – 6. klasse Større mulighed for faglig specialisering og faglig sparring Mulighed for styrkelse af tværfagligt samarbejde med dagtilbud om indskoling og fritidshjem/KKFO om sammenhæng mellem skole og fritid 2 ekstra timer i de relevante fag om ugen i 6. klasse, som forberedelse til udskolingen 10

11 Hvorfor Højdevangen som udskolingsskole?
Fordi: Det giver mest mening trafikalt. Højdevangens nuværende skoledistrikt er centralt placeret i forhold til de øvrige skoler. Det giver samlet set korteste vej for de små elever, der skal starte i de nye indskolinger. Giver god udnyttelse i forhold til eksisterende basis- og faglokaler.

12 Dyvekeskolen Mange høringssvar har peget på en særlig udfordring i forhold til Dyvekeskolens mulighed for at tiltrække elever. Derfor får Dyvekeskolen et særligt løft: Etablering af profilskole – eksempelvis idræt eller innovation og medier Generel fysisk genopretning af skolen Forbedring af udearealer og legeplads Løft af skolens adgangs- og indgangsveje

13 Skoleinvesteringer v/ Direktør Jesper Rønnow Simonsen

14 2 mulige løsninger Der er behov for 10 nye skolespor på Amager. 2 af disse skal ligge i området af de fire skoler Mulighed 1: udskyde behovet for 2 ekstra skolespor i en række år ved at lægge fire skoler sammen to og to. Dette kræver en udbygning med 2 spor på mellemlang sigt Mulighed 2: Etablere en ny skolestruktur med opdeling i tre basisskoler og en overbygningsskole. Herved kan der skabes 2 nye spor ved at udnytte den eksisterende kapacitet.

15 Sammenlægning af skoler 2+2 med senere udbygning
80 mio. kr. ombygning og tilpasning af de eksisterende skolers basis- og faglokaler svarende således at behovet for 2 ekstra spor udskydes på mellemlang sigt Variant med udbygning af Gerbrandskolen med 1 spor nu + udvidelse med 1 spor på en af de andre skoler Konkret vurdering af omkostninger udgør samlet 161 mio. kr. (76 mio. kr. til 1 spor på Gerbrandskolen + 85 mio. kr. til spor 2)

16 Tre basisskoler og en overbygningsskole
Samlet 62 mio. kr. til udbygning af basislokaler samt ombygning og tilpasning af de eksisterende skolers basis- og faglokaler Herved muligt at skabe plads til de to ekstra spor inden for den eksisterende kapacitet på Sundbyøster Skole og Gerbrandsskolen

17 Nøgletal ved skoleudbygninger
1 spor koster ca. 85 mio. kr. ekskl. grundkøb, tandklinik, fritidsinstitutioner m.m. Tallet indeholder både udgifter til basislokaler samt følgeudgifter til: Nationalt og kommunalt besluttede miljø- og bygningsmæssige krav Faglokaler Lærerværelser Toiletter Gangarealer m.m.

18 Sammenligning af m2 forudsætninger
Emne Gerbrandskolen Nøgletalsskole Diff 10 Basisområder (inkl. gangareal) 750m2 svarende til 75m2 pr. lokale 1025m2 svarende til 75-80m2 pr. lokale hvortil kommer fællesarealer tilknyttet undervisningen, gangarealer, flugtveje m.v. 275m2 Fagområder 1 spor (fysik, idræt, musik, natur og teknik osv) 375m2 svarende til 75m2 pr. lokale 625m2 svarende til m2 pr. faglokale alt efter karakter, hvortil kommer evt. fællesarealer, gangarealer, flugtveje opbevaringslokaler m.v. 250m2 Øvrig (Ledelse, lærerværelse, bibliotek, adm, toiletter, madordning osv) 0m2 300m2. En forøgelse af elevtallet med 250 elever og dertil nye lærere giver et behov for at udbygge skolens adgangsarealer, lærerfaciliteter, tiltrækkelige toiletter, område til madordninger/kantine, elevmiljøer m.v. 300m2 Sum 1125m2 1950m2 825m2

19 Nøgletal for udbygning 1 spor Gerbrand
Udgiftselement Kr. pr. m2 Sum (mio. kr.) 1950m2 ombygning af eksisterende skole 10.448 20,4 1950m2 tilbygning til eksisterende skole 26.910 52,5 Hertil kommer inventar, usikkerheden i prisoverslag, flytte- og geneudbedringer 12 Nøgletal for et tilbygget skolespor 84,9 Overslag af arkitektfirma på det konkrete projekt angiver en mulig reduktion af nøgletalsprojektet med 450m2 fordelt på basislokaler, faglokaler og øvrige svarende (ca.) til gennemsnittet af om- og tilbygningspriserne ovenfor -9 Sum for projektet i alt 75,9

20 Budgetaftale 2011 I Budgetaftale 2011 forudsat finansiering på 80 mio. kr. til ny skolestruktur på Amager (anlæg) Disponeres til: De nødvendige fysiske tilpasninger på skolerne, så vi får kapacitet til flere børn Fysiske tilpasninger og forbedringer i øvrigt særligt på Dyveke og Højdevang Indkøb af undervisningsmaterialer

21 Gerbrandskolen og Sundbyøster skole
Der er etableret 34 basislokaler, men der er behov for 35. Skolen skal udvides med 1 basislokale Anlægsudgifter på ca. 6,5 mio. kr. (inkl. afledte ombygninger faglokaler mv.) Sundbyøster Skole: Der er etableret 21 basislokaler, men der er behov for 28. Der skal udvides med 7 basislokaler Pris ca. 45,5 mio. kr.

22 Dyvekeskolen Der er ikke behov for udvidelse af basislokaler
Men behov for fysiske tilpasninger - primært omdannelse af indskolingslokaler til basisbørn, ca. 5 mio. kr. Øvrige tilpasninger Opgradering af udelokaler/legeplads Køb af udstyr for profilskole Etablering af indgangsparti samt øvrige fysiske tilpasninger/forbedringer Køb af smartboards/IT Samlet ca. 9 mio. kr.

23 Højdevangens Skole Ikke behov for udvidelse af antal basislokaler
Men behov for fysiske tilpasninger primært omdannelse af indskolingslokaler til udskolingsbørn Pris ca. 5 mio. kr. Forbedring af elevmiljøet i overbygningen. Konkrete projekter udarbejdes i samarbejde med elevrådene på alle skolerne med inddragelse af de nuværende 5. klasser Pris ca. 2 mio. kr.

24 Samlet anlægsøkonomi i B2011
Samlet kapacitetsmæssige udgifter på ca. 62 mio. kr. for alle fire skoler Øvrige udgifter til Dyveke og Højdevang på ca. 11 mio. kr. Undervisningsmidler til alle skole for ca. 7 mio. kr. Samlet ca. 80 mio. kr. 24

25 Sikre Skoleveje v/ Janus Steen Møller, Teknik og Miljøforvaltningen

26 Den videre proces v/ Adm. Direktør Else Sommer

27 Formelle milepæle Forslaget forventes vedtaget af BUU i februar 2011 og af Borgerrepræsentationen i marts 2011 Efterår 2011: skoleindskrivning i ny struktur og i nye distrikter. De første ændringer træder i kraft ved skolestart august 2012.

28 Planerne for lokal involvering
Der er allerede afholdt møderække med skoleledere og skolebestyrelser. Der er afholdt stormøder Der afholdes orienteringsmøder med lærere og forældre på skolerne i februar når beslutningen er truffet i Børne- og Ungdomsudvalget. Der etableres et koordinationsudvalg, der består af skolernes ledelser. Koordinationsudvalget skal styre sammenlægningen sikkert i mål. Der nedsættes arbejds- og følgegrupper frem mod sommerferien 2011.

29 Arbejds- og følgegrupper
Afklaring af fremtidig ledelsesstruktur Proces for lærerflytninger – lærernes ønsker skal matche behovet for kompetencer på den enkelte skole Byggeudvalg med repræsentanter fra skoler og forvaltning samt byggerådgiver. Planerne skal konkretiseres, så byggeriet kan gå i gang så hurtigt som muligt. Pædagogisk faglig arbejdsgruppe – konkretisere indhold i de nye skoler .

30 Hvad skal vi være opmærksomme på?
I 2007 sammenlagde vi 10 skoler til 5 skoler Vi ved, at de vigtigste faktorer for en god skolesammenlægning er: At lokalområdet spiller aktivt med At der er tilstrækkeligt med anlægsmidler til at bygge om At der er en åben dialog og så meget information, som muligt At skoleledelsen spiller en væsentlig rolle At økonomien er i orden

31 Skoledistrikt Forvaltningen vil hurtigst muligt tage initiativ til at opdele Højdevangens skoledistrikt i tre nye indskolings-distrikter, så forældre og børn kan få vished om, hvor de i fremtiden hører til.

32 Skoleskift Børn, der i dag går i klasse vil ikke skulle skifte skole. Børn, der i dag går i klasse, vil fra 7. klasse og frem skulle gå på Højdevangen Skole i den nye udskoling. Ingen børn skal skifte skole to gange. Børn på Højdevangen kan fortsætte på Højdevangen. Indfasningen sker altså gradvist over en lang årrække begyndende ved skolestart i 2012 hen imod endemålet, som først er fuldt implementeret i 2019.


Download ppt "Ny skolestruktur på Amager Stormøde på Amager den 31. januar 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google