Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statsautoriseret revisor Ove Frederiksen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statsautoriseret revisor Ove Frederiksen"— Præsentationens transcript:

1 Statsautoriseret revisor Ove Frederiksen

2 Revisor skal efterleve etiske regler
Uafhængighed Integritet / objektivitet Professionel kompetence og omhu Fortrolighed / tavshedspligt

3 Revisors arbejdsområder
Lovpligtig revision Særlige erklæringer Rekvireret assistance – hvor virksomheden ikke har nødvendige resurser Regnskabsmæssig assistance Investeringer Skat Køb / salg af virksomheder Opbygninger af forretningsgange / interne kontroller Finansiering EDB (specialfunktion)

4 Lovpligtig revision i praksis
Årsrapport Revisionsudførelse Revisionsprotokoller Erklæring Revisionserklæring – eksempel Reviewerklæring - eksempel

5 Revisionserklæring - eksempel
Til aktionærerne i selskab B A/S Vi har revideret årsrapporten for Selskab B A/S for regnskabsåret 1/1 – 31/12 20XX, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

6 Revisionserklæring - eksempel
Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. .

7 Revisionserklæring - eksempel
Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 20XX samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 – 31/12 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den T H E I L L A N D E R S E N Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab Ove Frederiksen statsautoriseret revisor

8 Reviewerklæring - eksempel
Til aktionærerne af virksomhed ABC Vi har efter aftale med selskabets ledelse udført review af årsrapporten for Virksomhed ABC for regnskabsåret 1. januar 2004 til 31. december 20XX , der aflægges efter årsregnskabs-loven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten.

9 Reviewerklæring - eksempel
Den udførte gennemgang Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyse af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten

10 Reviewerklæring - eksempel
Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 20XX samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den T H E I L L A N D E R S E N Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab Ove Frederiksen statsautoriseret revisor

11 Love, regler og forordninger
Revision Revisionsvejledninger - 8 stk. Revisionsstandarder – 31 stk. Regnskab Årsregnskabsloven Danske regnskabsvejledninger – 20 stk. Internationale regnskabsstandarder IAS. – 31 stk. Internationale regnskabsstandarder IFRS. – 6 stk.

12 ”Revisionsprocessen”
Planlægning Beskrivelse af virksomheden Vurdering af internt kontrolmiljø Vurdering af risikoen for besvigelser Vurdering af going concern Vurdering af risici i virksomheden Vurdering af risikoområder i forbindelse med revisionen af virksomheden Udarbejdelse af plan for revisionen

13 Hovedprincipper for revision
Generelt Systemanalytisk revision Substansrevision

14 Generelt Gennemgang af referater
Interview af ledelsen om regnskabsfunktion Analyser af indre sammenhænge i regnskabet / udvikling m.v. Analyse af risikoområder Overholdelse af lovgivning Indhentelse af erklæring fra selskabets ledelse på modtagelse af relevant information

15 Systemanalytisk revision
Test og gennemgang af forretningsgange Test af, at interne kontroller fungerer som beskrevet. Udføres ved stikprøver Revisionen baseres i høj grad på tillid til de interne systemer og kontroller

16 Substansrevision Gennemgang og test af forretningsgange
Internt kontrolmiljø, normalt ikke tilstrækkeligt til at danne grundlag for revision Udvidet stikprøvekontrol inden for de enkelte revisionsområder

17 Eksempel på revisionsområder
Omsætning vareforbrug Eksterne omkostninger Finansielle poster Ekstraordinære poster Skat af årets resultat

18 Eksempel på revisionsområder
Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Finansielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver Varebeholdninger Igangværende arbejder Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger

19 Eksempel på revisionsområder
Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Eventualforpligtelser Begivenheder efter balancedagen Ledelsesberetningen Nærtstående partnere


Download ppt "Statsautoriseret revisor Ove Frederiksen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google