Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videnskabsteori - for begyndere 3g AT 2014. Disposition 1.Hvad er videnskab? ‒ Hvorfor videnskab? ‒ Videnskabens ”grene” ‒ Teori ‒ Empiri (Kvalitativ,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videnskabsteori - for begyndere 3g AT 2014. Disposition 1.Hvad er videnskab? ‒ Hvorfor videnskab? ‒ Videnskabens ”grene” ‒ Teori ‒ Empiri (Kvalitativ,"— Præsentationens transcript:

1 Videnskabsteori - for begyndere 3g AT 2014

2 Disposition 1.Hvad er videnskab? ‒ Hvorfor videnskab? ‒ Videnskabens ”grene” ‒ Teori ‒ Empiri (Kvalitativ, kvantitativ og data indsamling) 2.Metoder ‒ Induktion ‒ Deduktion (Hypo. deduktiv) ‒ Abduktion 3.Eksempler ‒ Naturvidenskabelig metode ‒ Humanistisk metode ‒ Samfundsvidenskabelig metode

3 Hvad er videnskab? ”Videnskab er ikke sandheden!” Det er en foreløbig opsummering af de erfaringer, vi har nu! Hvorfor videnskab?  Hvor ”ved” vi ting fra?  Hvordan produceres denne viden?  Ændres der på hvad vi ”ved”?  Hvad skal overvejes når der laves videnskab?

4 De videnskabelige ”grene” ‒ Overordnet set opdeles videnskaben i dag, i tre forskellige fakulteter; ‒ Det humanistiske fakultet ‒ Det samfundsvidenskabelige fakultet ‒ Det naturvidenskabelige fakultet ‒ De forskellige ”grene” af videnskaben beskæftiger sig med forskellige spørgsmål (problemformuleringer). ‒ Området er afgørende for hvilken empiri, videnskabsteori og hvilke metoder der er relevante

5 Teori ‒ Ordet teori stammer fra græsk og betyder betragtning/overvejelse ‒ Fremføres af mennesket for at forstå og forklare virkeligheden. ‒ En teori er et begrundet udsagn eller system, der kan bevises! ‒ Teori er læresætninger der ligger til grund for videnskaberne.

6 Empiri ‒ Ordet empiri stammer også fra græsk og betyder erfaring. ‒ Empiri er de iagttagelser, data, tekster, udsagn eller kilder, som bruges i en undersøgelse.. ‒ Empiri = de materialer undersøgelsen kræver. PF: ”Er der en sammenhæng mellem børn og forældres politiske tilhørsforhold?”

7 Typer empiri Kvalitativ Til undersøgelser der ikke kan skaffes ”tal” på. Det empiriske grundlag kan blive snævert, men giver god mulighed for at komme i dybden. Eksempler: ‒ Interview ‒ Bøger ‒ Billeder Kvantitativ Forhold måles med det formål at skaffe tal som bruges i undersøgelsen. Disse resultater behandles med statistik i tabeler. Eksempler: ‒ Spørgeskema ‒ Målinger ‒ Kort

8 Indsamling af empiri ‒ Reliabilitet ‒ Er målingerne/undersøgelsen udført korrekt? ‒ Argumenter for hvordan empirien er blevet til (fx interviewmetode) ‒ Validitet ‒ Undersøges det der var formålet? (craniometri til intelligens) ‒ Argumenter for hvorfor empirien er aktuel og brugbar. ‒ Data/empiri indsamling ‒ Hvordan er indsamlingen foregået, hvorfor netop den empiri? ‒ Argumenter for valg og fravalg af empiri (første bog, øverste hit på Google?)

9 Fra empiri til teori ProblemformuleringEmpiri Teori (konklusion Teori (konklusion ) ”Der er en sammenhæng mellem forældres politiske overbevisning og deres børns stemmeafgivelse, når de for første gang går til folketingsvalg” ”Er der en sammenhæng mellem børn og forældres politiske tilhørsforhold? Dette er blot én metode til at danne en teori, og besvare et problem! Overvejelser: ‒ Reliabilitet? ‒ Validitet? ‒ Dataindsamling?

10 Metoder De overordnede metoder: ‒ Deduktion ‒ Hypotetisk deduktion ‒ Induktion ‒ Abduktion ‒ Metoder er sammenhængen mellem teori og empiri. ‒ Metode er redskabet og fremgangsmåden der benyttes i en analyse. ‒ Der findes forskellige fremgangsmåder til at undersøge et givent spørgsmål, og derfor forskellige metoder. ‒ Det er vigtigt at være bevidst om hvilken metode der benyttes, samt overveje fordel og ulemper ved denne.

11 Induktion Undersøgelsen bygger på empiri, som der drages en slutning ud fra ‒ "Virkelighed”: ”Alle svaner jeg har set er hvide” ‒ Teori: ”Alle svaner må være hvide” Vi kan aldrig være sikre, da empirien ikke dækker 100 % (sort svane i Australien) Virkelighed  Teori

12 Deduktion Der arbejdes ud fra en argumenteret antagelse som søges undersøgt i virkeligheden. ‒ Teori ”Litteraturen siger.. svaner er hvide” ‒ Virkelighed ”Er alle svaner hvide?” Det er vigtigt hvilken virkelighed der undersøges og hvor. Teori  Virkelighed

13 Hypotetisk deduktion Der arbejdes ud fra en argumenteret antagelse som søges undersøgt i virkeligheden. ‒ Hypotese ”Alle svaner er hvide” ‒ Virkelighed ”Er alle svaner hvide?” ‒ Svar ”Ja, alle svaner er hvide” ”Nej, alle svaner er ikke hvide” Alt efter hvilket svar der findes, falsificeres, verificeres eller modificeres hypotesen. ”Påstand”  Virkelighed  Svar

14 Abduktion Ud fra betragtning af virkeligheden, gives et kvalificeret gæt på processen. ‒ Virkelighed ”Alle svaner, i Europa er hvide ” ‒ Faktum. ”Der findes sorte svaner i Kina” ‒ Formodet proces ”De sorte svaner er blevet udryddet i Europa” Slutning til den bedste forklaring af et fænomen. Virkelighed  Proces (Hermeneutik)

15 Summe opgave

16 Naturvidenskabelig metode ‒ Fokus ligger på naturen og sammenhængene heri. Mennesker betragtes som en levende organisme som alt muligt andet, men heller ikke mere. ‒ Gennem eksperimenter, undersøges naturen. Formålet er at finde det entydige svar, ved at måle, veje og indeksere verden. ‒ Typisk: Kvantitative data, deduktiv metode, objektivitet ‒ Positivisme/empirisme; overbevisning om at alt kan måles. Følelsesmæssige forhold er uden betydning. Kritik: Placebo-effekt, arbejdsevne (kritisk rationalisme!)

17 Naturvidenskab

18 Humanistisk metode ‒ Fokus ligger på mennesket og arbejder med dets tanker, udtryk og produkter. Mennesket er specielt og ikke bare et dyr. ‒ Ved at se på menneskets handlinger, produkter m.m. fortolkes og forstås årsagerne. Menneskelige handlinger kan forklares ved at forstå meningen (eller intentionen) bag handlingerne. ‒ Typisk: Kvalitative data, induktiv metode, subjektivitet

19 Humanioras empiri Ukonkret empiri ‒ Menneskers tanker ‒ Menneskers handlinger ‒ Menneskers ytringer ‒ Menneskers ideer ‒ Menneskers følelser Konkret empiri ‒ Menneskers sprog ‒ Menneskers kunstværker ‒ Menneskers skrift ‒ Menneskers redskaber, bygninger, tøj m.v.

20 Humaniora

21

22 Forståelse og fortolkning 3

23 Samfundsvidenskabelig metode ‒ Fokus ligger på den menneskelige organisation, altså samfundet. Forhold som magt, ret og menneskelig interaktion. ‒ Bruger både humanioras fortolkende metode (indlevelse i mennesket), men ligeledes naturvidenskabelige metoder til at blotlægge sammenhænge (spørgeskema m.m.) ‒ Typisk: Både kvantitative og kvalitative data, vekslen mellem metoder, objektivitet og subjektivitet

24 Samfundsvidenskab

25

26 Opsamling ‒ Er videnskab den endegyldige sandhed? ‒ Hvorfor er det relevant at beskæftige sig med videnskabsteori? ‒ Hvilke ”grene” findes der indenfor videnskaben? ‒ Hvad er en teori? ‒ Hvad er empiri? ‒ Hvad er kvalitativ empiri? ‒ Hvad er kvantitativ empiri? ‒ Hvad skal man holde for øje når empiri indsamles? ‒ Hvad er deduktion (giv eksempel) ‒ Hvad er induktion (giv eksempel) ‒ Hvad er abduktion (giv eksempel) ‒ Hvad er den naturvidenskabelige metode? ‒ Hvad beskæftiger humaniora sig med? ‒ Hvad er den hermeneutiske spiral og hvad fortæller den noget om? ‒ Hvor ligger samfundsvidenskab i forhold til naturvidenskab og humaiora? ‒ Hvordan kan samfundsmæssige forhold forklares?


Download ppt "Videnskabsteori - for begyndere 3g AT 2014. Disposition 1.Hvad er videnskab? ‒ Hvorfor videnskab? ‒ Videnskabens ”grene” ‒ Teori ‒ Empiri (Kvalitativ,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google