Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Foreningens historie…. Fredningens historie Andre redskaber Naturbeskyttelsesloven (§3, bygge- og beskyttelseslinjer mm.) Planloven (kommuneplan/lokalplan/VVM/landzone)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Foreningens historie…. Fredningens historie Andre redskaber Naturbeskyttelsesloven (§3, bygge- og beskyttelseslinjer mm.) Planloven (kommuneplan/lokalplan/VVM/landzone)"— Præsentationens transcript:

1 Foreningens historie…

2 Fredningens historie

3 Andre redskaber Naturbeskyttelsesloven (§3, bygge- og beskyttelseslinjer mm.) Planloven (kommuneplan/lokalplan/VVM/landzone) Skovloven (frivillige skovlovsaftaler) Vejloven (veje og stier) Museumsloven Natura2000 Nationalparker Jagt- og forstyrrelsesfri områder Naturforvaltning EU’s landbrugsstøtteordninger

4 For og imod en fredning Taler imod: Benspænd for myndighederne Indgreb i den private ejendomsret Fastfrysning En dyr og lang proces Taler for: En stemme til naturen Fremme af almenhedens interesser Forhindring af kortsigtede beslutninger

5 DNs fredningsstrategi Mål at sikre: Sammenhængende natur Vilde planter og dyr samt deres levesteder Naturpleje Naturlig succession og fri dynamik Naturgenopretning Befolkningens adgang til naturen Landskabelige værdier Kulturhistoriske værdier Geologiske lokaliteter Områder med stor rekreativ værdi Stilhed og mørke

6

7 DNs fredningsstrategi - Taler for fredning hvis: DN grønne netværk Handlingsplan for fredninger 2005 Stort naturindhold Truet naturtype Store landskabelige eller geologiske værdier Store kulturhistoriske interesser Akutte trusler Behov for offentlig adgang Stort naturgenopretningspotentiale Frivillig fredning Positive offentlige myndigheder Bynært Ændring af plangrundlag Offentligt ejet

8 DNs fredningsstrategi - Taler imod fredning hvis: Området kan sikres med andre midler end fredning Fredningserstatning uforholdsmæssigt stor DN allerede i gang med andre fredninger eller revisioner i samme kommune Området er lokalplanlagt til fx erhverv for år tilbage Området ikke er truet

9 Sagstyper Grejsdalen ved Vejle – erstatningsfri Storebjerg v. Farum – adgang og natur Anholt – modernisering Kattehale – naturpleje Skive kystskrænt – politisk benspænd Henninge Nor - naturgenopretning Linådalen – en ikke-sag

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Forløbet af en fredningssag Sag forberedes – redegørelsesdel og forslag til §§ Budgethøring i 4 uger hos de myndigheder der ikke er sagsrejser Sagen rejses i Fredningsnævnet Offentligt FN-møde Afgørelse Hvis sagen påklages eller erstatning er over 100.000 kr.: Naturklagenævnet Besigtigelse og møde med klager, myndigheder og DN Endelig afgørelse Erstatning kan påklages til Taksationskommissionen

21 ArealtypeErstatning /ha Antal ha Bem.I alt kr. Offentligt ejede arealer 0 kr.5,59Der ydes, jf. nbl § 39, stk. 1, ikke erstatning vedr. arealer i offentligt eje 0 Landbrugsjord der ikke er fredet, pålagt forbud mod sprøjtning, gødskning og kalkning 40.000 kr.4,75Beløbet modsvarer den udmålte erstatning i fredningen af Allerød Sø og Kattehale Mose (1. oktober 2008) 190.000 Grunderstat- ning 3.80017Der udbetales minimum for 1 ha, også på tidligere fredede arealer 64.600

22

23

24 Starthjælp? SNS (2005): Handlingsplan for fredning DN’s fredningsafdeling: www.dn.dk/fredning

25 “En mangfoldig natur er ingen selvfølgelighed i Danmark. Det kræver folkelig opbakning at sikre den. Men vi elsker kun det, vi kender, og vi kender kun det, vi møder. Derfor må det sikres, at befolkningens møde med naturen finder sted” Citat: Peder Agger, overvismand i Naturrådet


Download ppt "Foreningens historie…. Fredningens historie Andre redskaber Naturbeskyttelsesloven (§3, bygge- og beskyttelseslinjer mm.) Planloven (kommuneplan/lokalplan/VVM/landzone)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google