Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opgavetyper og hjælp til informationssøgning, STX og HF

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opgavetyper og hjælp til informationssøgning, STX og HF"— Præsentationens transcript:

1 Opgavetyper og hjælp til informationssøgning, STX og HF

2 Hurtige facts: Gymnasiebibliotekar i 5 år på Roskilde Gymnasium
Lidt over 900 elever (lille gymnasium!) 100 kolleger, heraf er de 90 undervisere Biblioteks- og Bogdepotfunktion varetages af et enkelt årsværk i alt Administrerer fysiske enheder

3 Der findes 4 gymnasiale uddannelser:
Stx (Almene gymnasium) HF (Højere forberedelseseksamen) Hhx (Handels gymnasium) Htx (Teknisk gymnasium)

4 Opgaverne Dansk-Historie Opgave (1.g el. 2.g)
STX Dansk-Historie Opgave (1.g el. 2.g) Studieretningsprojekt (2.g og 3.g) Studieretningsopgave AT – eksamen HF Større Skriftlige Opgave (SSO) Eksamensprojekt - KS

5 HF

6 Større skriftlige opgave
Oktober – november – december Individuel Skrives inden for 1 – 3 fag efter elevens valg Fagrelevant vejleder tilknyttes Vejlederen formulerer ”opgavetitlen” 1 uges skrivetid Eksternt censur

7 Eksamensprojekt Maj - juni Udarbejdes individuelt eller i grupper
Omfatter 2-3 fag, efter elevens valg Sidste 6 uger inden skoleårets afslutning Afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis

8 Hvad kan I forvente? De har fået:
Bevidsthed om helt overordnet emne Sondrer sjældent mellem materialetyper , f.eks. avisartikler kontra tidsskriftsartikler Andelen af biblioteksfremmede elever er større end i STX De har fået: Indføring i at søge i eget bibliotekssystem Intro til SkoDa Artikelsøg Diskussion om Google, netsøgning, og Wikipedia Oprettes i bibliotek.dk

9 STX

10 Studieretningerne Afløste de gamle matematiske- eller sproglige opdelinger: F.eks. Samfundsfag A – Matematik A – Biologi C Eller Musik A – Matematik B – Fysik B

11 AT – Almen studieforberedelse
140 timers projekter og undervisning fordelt på 3 år. Typisk fordelt 9 – 10 forløb, oftest af en uges varighed. ”1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. […] 2.1. Faglige mål De faglige mål med almen studieforberedelse er, at eleverne skal kunne: – tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder – foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf – perspektivere sagen – vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag – demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.”

12 Dansk Historie Opgave Første større, selvstændige, skriftlige opgave.
Udarbejdes i slutningen af 1.g eller i 2.g. I de 2 fag, som er obligatoriske for alle studieretninger En øvelse i disposition, præsentation, metode og formalila

13 Hvad kan I forvente? De har typisk fået:
Bevidsthed om helt overordnet emne Kildetyper (primære- sekundære) er fortsat lidt diffust Sondrer ikke mellem materialetyper ud over ”bøger” og ”alt andet” De har typisk fået: Indføring i at søge i eget bibliotekssystem Intro til SkoDa Diskussion om Google, netsøgning, og Wikipedia

14 Studieretningsopgave - SRO
2g-opgave, typisk i foråret Ouverture til SRP Opgaven skrives i to studieretningsfag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål.  Eleverne forventes at være proaktive hvad angår skriftlige udkast og spørgsmål. Der stilles krav om formalia, og et resume på engelsk

15 Hvad kan I forvente? De har fået:
Bevidsthed om et emnes kompleksitet – til en vis grad Kildetyper (primære- sekundære) er forståede, Genfindingen kniber det med Sondrer overordnet mellem materialetyper , f.eks.artikler, netdokumenter og bøger De har fået: Indføring i at søge i eget bibliotekssystem Intro til egne databaser og artikelsøgning Mere SkoDa Mere Google og netsøgning

16 3g’s store opgaver

17 Studieretningsprojektet
Oktober – december Selvstændig, skriftlig opgave. Ingen mundtlig fremlæggelse. Eleven vælger fagvalget/fagkombinationen Relevante vejledere tilknyttes Vejlederen udformer en problemformulering Problemformuleringen udleveres til alle elever på skolen på samme tid Opgaven afleveres 14 dage senere

18 Summen af SRP og AT I SRP I AT
- stilles eleverne en opgave, som skal besvares skriftligt i form af en ”akademisk artikel” - opstiller eleverne selv et problem, som skal besvares mundtligt i form af et ”akademisk foredrag” - skal eleverne demonstrere evnen til at gå i dybden med en faglig problemstilling - skal eleverne demonstrere evne til at udrede en kompleks sag og sætte det i sammen-hæng I både SRP og AT - skal eleverne demonstrere evne til at opsøge og selvstændigt tilegne sig ny viden

19 AT-eksamen Februar – marts – juni Det overordnede tema er fælles for alle Offentliggøres samtidigt på landsplan CD med ressourcerum udleveres Individuel opgave Synopsis (3-5 sider)afleveres medio marts Mundtlig fremlæggelse/eksamen

20 AT-emner AT 2012 - Katastrofen - årsager og konsekvenser
AT At være på – muligheder og problemer AT Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger AT Opdagelser, rejser og ny viden AT Fremtiden – visioner og forudsigelser

21 Hvad kan I forvente? De har fået:
Bevidsthed om et emnes kompleksitet Kildetyper (primære- sekundære) er forståede, Genfindingen kniber det med Sondrer mellem materialetyper De har fået: Individuel vejledning til alle der ønsker det Grundig introduktion til bibliotek.dk Hjælp til brugeroprettelse


Download ppt "Opgavetyper og hjælp til informationssøgning, STX og HF"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google