Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program for Forskning & Udvikling i Entreprenørskabsundervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program for Forskning & Udvikling i Entreprenørskabsundervisning"— Præsentationens transcript:

1 Program for Forskning & Udvikling i Entreprenørskabsundervisning
7. april 2017 Program for Forskning & Udvikling i Entreprenørskabsundervisning

2 Agenda Særligt FoU-indsatsområde Temaer for projekter
Beskrivelse af Program for FoU i Entreprenørskabsundervisning VIAs ambitioner på FoU-området Ansættelsesrunde – krav og forventninger til kommende medarbejdere

3 Tværgående FoU-indsats
Starten på projekt Entreprenørskab i VIAs uddannelser har synliggjort et stort behov for et forbedret videngrundlag, og derfor etableres Program for Entreprenørskabsundervisning. Programmet supplerer og samarbejder med eksisterende FoU-aktiviteter, herunder det eksisterende program i PSH inden for Socialt entreprenørskab og innovation. Pt. Kun finansiering for 2013

4 Tema for projekter Der udbydes følgende følgeforsknings- og analyseopgaver i relation til: Implementering af 3-ugers innovationsmodul. Der søges en eller flere personer, som ønsker at følge aktiviteter inden for udvalgte fokusområder. Uddyb gerne interesse i ansøgningen. Udvikling af studentervæksthuse. Der søges en eller flere personer, som ønsker at følge aktiviteter i studentervæksthuse. Det kan være samspillet med eksterne, etablering af særlige aktiviteter el.lign. Uddyb interesse i ansøgning. Viden fra andre studentervæksthuse med fokus på fasen fra projekt til drift. Fundraising med henblik på fortsættelse af FoU-programmet. ???

5 3. Uddannelser skal øge innovationskapaciteten: En kulturændring i uddannelsessystemet med mere fokus på innovation 1. Samfundsudfordringer skal drive innovation: Efterspørgsel efter løsninger på konkrete samfundsfordringer skal prioriteres højere i den offentlige innovationsindsats 2. Mere viden skal omsættes til værdi: Fokus på gensidig videnudveksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger

6 Samfundsudfordringer skal drive innovation
Mere viden skal omsættes til værdi Uddannelser skal øge innovationskapaciteten Et simpelt og fleksibelt rådssystem Gennemføre en revision af rådsstrukturen Omlægge fornyelsesfonden Styrke dansk deltagelse i europæisk indsats Samfundspartnerskaber om innovation Inno+ Etablere model for partnerskaber om innovation Igangsætte pilotpartnerskaber National strategi for deltagelse i EU-programmer Stærkere og mere enkelt understøttelse af vidensamarb. Understøtte professionelle klynger og netværk Samlet program for videnbas. innovation i SMVer Prioritere FoU som understøtter dansk prod. Etablere iværksætterpilot Oprette nye innovationscentre Forenklingspakke for innovationsordninger Øge kritisk masse og kompetencer i færre innovationsmiljøer Innovation i fokus på videninstitutioner Attraktive karriere veje for forskere og undervisere (20 %) Styrke rammer for dokumen. for vidensamarbejde Styrke kommerciel adgang til viden Fremme samarbejde om praksisnær innovation Udbrede praksiselementer på alle uddannelsesniveauer Understøtte innovation i uddannelse af lærere og undervisere Særlig indsats for talenter Smh. Folkeskole med dygtige og selvstændige elever Styrke erhvervsfaglige kompetencer i innovation og iværksætteri Styrke Ph.d.ernes innovations- og erhvervsrettede kompetencer Sikre nye læringsmål, undervisnings- og eksamensformer Gennemføre konkurrence på skoler og ungdomsuddannelser Styrke integrationen af innovation og entreprenørskab i uddannelserne (FFE)

7 Strategi for entreprenørskab
Daværende nationale strategi havde følgende brede forståelse af ”entreprenørskab”: Nyskabelse i forretningsøjemed eller værdiskabelse i bredere forstand. Altså en proces, hvor man ser muligheden, får en idé, gennemfører den, og hvor ideen skaber værdi. Værdiskabelsen behøver ikke være af økonomisk art. Skabelse i en eksisterende virksomhed af nye processer og/eller produkter, der kan være af værdi for den eksisterende virksomhed eller organisation. At starte egen virksomhed og sætte denne i drift. (fra 2010)

8 Entreprenørskab i uddannelser – Vækstforums indsats 2011-2014
Udvikling af nye fag, kurser og undervisningsmateriale Udbuddet skal øges og der skal udvikles og afprøves forskellige undervisningsmetoder og –teknikker (3 mio) Efteruddannelse af undervisere Kompetenceudviklingsforløb og undervisernetværk (3 mio) Events og konkurrencer Camps for studerende og undervisere, konkurrencer - Innovation Cup, Venture Cup m.m. (1,5 mio) Etablering af studentervæksthuse Give studerende mulighed for at afprøve og udvikle en forretningsidé. Der stilles kontorfaciliteter og faglig vejledning og rådgivning til rådighed (21 mio)

9 Hvilke succeskriterier hvor?
Hvad skal Danmark leve af ? Intraprenørskab og innovation Entreprenørskabsundervisning Innovation i folkeskole Entreprenørskab på Ungdomsudd. Entreprenørskab på vid.udd Måle hvordan? Studenter-iværksættere Iværksættere Flere af dem? Mere vækst? Længere levetid? Flere af dem? Mere vækst? Længere levetid

10 Hvad vil det sige at arbejde i et Center for F&U
Fordybe sig i et fagligt område Samarbejde med private og offentlige organisationer, universiteter og uddannelsesinstitutioner samt andre interessenter Dele sin viden Sikre at ny viden tilflyder VIAs uddannelser Medvirke til udvikling af identitet af Centret

11 Finansloven for 2013 Anerkendelse af professionshøjskolernes forskningsret Tildeling af midler øremærket til forskning og udviklingsarbejde i perioden Forventning om en styrket forsknings- og udviklingsbasering af uddannelserne Midlerne skal anvendes inden for rammerne af Frascati-manualen (OECD, 2002)

12 Frascati definition af forsknings- og udviklingsarbejde
”Skabende arbejde på systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden” og ”Udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser”

13 Forskning og udvikling
Grundforskning ”er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte” Anvendt forskning ”er ligeledes originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden. Den er imidlertid primært rettet mod bestemte praktiske mål” Udviklingsarbejde ”er systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.” Alle må indeholde betydeligt nyhedselement Produktion af ny viden Omsætning af eksisterende viden i nye løsninger, produkter, services mv.

14 Delstrategi for forskning, udvikling og innovation i VIA 2013-14
Indsatsområder Intensiveret kapacitetsopbygning Fokusering på strategiske forskningsområder Styrket fokus på innovation og entreprenørskab Styrket internationalt og strategisk samarbejde

15 Kvalitetsramme for UC Viden
Pålidelighed Konsistens Gyldighed Originalitet Relevans Robusthed Innovation

16 Hvad får du ud af at arbejde i et Center for FoU?
Arbejde med en område, du brænder for Faglig og personlig udvikling Udvidelse af dit netværk Kurser og undervisning i at arbejde med forskning og udvikling

17 Hvad forventer vi af dig
Engagement Mindst 200 timers arbejde E-2013 Output i form af Artikler Workshops Seminarer Konferencedeltagelse


Download ppt "Program for Forskning & Udvikling i Entreprenørskabsundervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google