Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Natur og Miljø - jo mere jo bedre Samspillet mellem kommune, borgere og natur i Fredericia Michael Holst Kommunaldirektør.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Natur og Miljø - jo mere jo bedre Samspillet mellem kommune, borgere og natur i Fredericia Michael Holst Kommunaldirektør."— Præsentationens transcript:

1 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Samspillet mellem kommune, borgere og natur i Fredericia Michael Holst Kommunaldirektør

2 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Fredericia – rig på unik natur og unikke landskaber!

3 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Vi skal beskytte naturen! Der er dele af naturen, der er sårbar og derfor skal beskyttes og være i fred for besøg

4 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Vi skal benytte naturen! Andre dele af naturen er robust og tåler adgang for besøgende samt slitage

5 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Vi skal udnytte vækstpotentialet! Vi skal udnytte vores unikke natur- og land- skabsfordele i vores strategi for udvikling og vækst i Fredericia

6 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Samspillet mellem DN og kommunen Kommunens udgangspunkt er, at samspil og samskabelse med eksterne interessenter giver positive resultater Der er etableret et godt og konstruktivt samarbejde med jævnlige dialogmøder mellem kommunen og DN’s lokalformand Der pågår også et frugtbart samarbejde DN og kommunen om konkrete tiltag ude i naturen – og vi ser gerne endnu flere! DN og kommunen er ikke altid enige. Det hverken kan eller skal vi altid være Men vi ved, hvad vi er uenige om og hvorfor

7 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Kommune- og lokalplanlægning DN har igennem årene spillet positivt med i forbindelse med kommuneplanlægningen: Himmerigshuse: På forslag fra DN er der i kommuneplanen udlagt et område, som i dag er helt uspændende, men som tænkes udviklet til et attraktivt boligområde gennem modellering af landskab mv. Landskabsparker: På forslag fra DN er der i kommuneplanen udpeget sammenhængende områder, hvor natur og landskaber og kulturhistoriske interesser skal beskyttes

8 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Naturbeskyttelse Kommunens indsats for naturbeskyttelse sker via: Kommuneplanen: Retningslinjer for beskyttelse af værdifuld natur Administrationen af naturbeskyttelsesloven: Sikring af, at beskyttet natur bevares, medmindre der er tale om særlige tilfælde, hvor andre meget væsentlige interesser gør sig gældende Grundlag: Kommunen naturkvalitetsplan med værdisættelse og mål for alle beskyttede naturarealer Kommunen får af og til fra DN information om mulige overtrædelser af naturbeskyttelsesloven

9 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Naturpleje og -genopretning Naturpleje: Prioriteringen af kommunens naturplejetiltag tager udgangspunkt i naturkvalitetsplanen Eksempler på naturgenopretning: –Vådområdeprojekter ved Egeskov, Bøgeskov og Pjedsted –Vandløbsprojekter, f.eks. fjernelse af spærringer ved Gudsø Mølle og ved Follerup Mølle –Det igangværende paddesøprojekt med nyetablering/oprensning af ca. 35 vandhuller i et stort område i den nordlige del af kommunen –Skovrejsning ved Randal skov og Kongsted

10 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Adgang til naturen Fredericianernes og kommunens gæsters muligheder for adgang til naturen og kysterne skal løbende forbedres Kommunen arbejder for at realisere dette mål i takt med, at der opstår konkrete muligheder for stiprojekter mv. Naturen skal være tilstrækkelig robust til at kunne tåle et øget antal besøgende Om den er det, har der ikke i alle tilfælde været enighed om mellem DN og kommunen Kommunen vil bl.a. meget gerne realisere projekter, der forbedrer adgangen til at færdes langs kysten og til at færdes i Elbodalen

11 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Naturnær skovdrift på Trelde Næs De kommunalt ejede skovarealer på Trelde Næs drives efter principperne for naturnær skovdrift Driften sker i henhold til en driftsplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem bl.a. DN og kommunen Driften indebærer bl.a. –at der efterlades dødt ved i skovbunden –at et antal udgåede træer får lov til at blive stående –at træer af arter, som ikke er karakteristiske for skovtypen, fjernes Treldeskovene er er et meget velbesøgt friluftsområde for fredericianerne og turister Store dele er robuste, men der findes også sårbare områder, der skal sikres imod slitage og ødelæggelse

12 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Militærets øvelsesområde DN og kommunen er ENIGE om, at der på militærets øvelsesplads på Fælleden findes områder med væsentlige naturmæssige værdier DN og kommunen er derimod UENIGE om, hvorledes Fælledens væsentlige naturværdier skal sikres Kommunen finder ikke behov for en fredning af området, så længe forsvaret benytter det. Forsvarets benyttelse af området sker jo ud fra en driftsplan, som sikrer hensynet til naturværdierne Kommunen forventer og ønsker, at forsvaret opretholder kasernen og øvelsespladsen. Først hvis forsvaret engang forlader området, vil kommunen finde behov for en stillingtagen til, hvorledes naturen derefter skal sikres

13 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Naturpark Lillebælt Fredericia Kommune har store forventninger både til Destination Lillebælt og Naturpark Lillebælt Begge projekter vil kunne give anledning til vækst i de lokale turistvirksomheder Naturparkprojektet vil samtidig kunne være til gavn for nuværende og fremtidige fredericianerne – bl.a. gennem bedre adgang til naturen og kysterne Kommunen er glad for DN’s aktive og positive medvirken i naturparkprojektet

14 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Succesen med havørnen! Havørneprojektet ved Rands Fjord er en succes, som DN og Dansk Ornitologisk Forening kan være stolte af! Kommunen har støttet op omkring projektet gennem opstilling af et nyt fugletårn, som de besøgende lettere kan benytte uden at forstyrre fuglene Ligesom DN har kommunen samtidig informeret borgerne om, hvordan og hvorfor man skal holde sig i god afstand fra ørnereden Vi krydser fingre for, at ørneparret bliver i området og fortsat vil yngle i reden, så man også fremover kan opleve de store fugle og deres unger fouragere ved Rands Fjord og i vådområderne ved Egeskov og Bøgeskov

15 Natur og Miljø - jo mere jo bedre Den årlige affaldsindsamling DN’s årlige affaldsindsamlinger er en tilbagevendende succes, som DN kan være stolt af! Kommunen har støttet op om projektet de sidste mange år og vil også gøre det fremover


Download ppt "Natur og Miljø - jo mere jo bedre Samspillet mellem kommune, borgere og natur i Fredericia Michael Holst Kommunaldirektør."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google