Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Datamaterialet stammer fra en undersøgelse som udføres for Rådet for Socialt Udsatte: ”Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Datamaterialet stammer fra en undersøgelse som udføres for Rådet for Socialt Udsatte: ”Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag”"— Præsentationens transcript:

1 Datamaterialet stammer fra en undersøgelse som udføres for Rådet for Socialt Udsatte: ”Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag” Undersøgelsen udføres af KU, RUC, AUC og CASA

2 Tidligere rapporter fra projektet ”Personer og familier med de laveste ydelser som forsørgelsesgrundlag – en registerundersøgelse” (Hussain, Hansen og Hansen 2009) ”Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - forsørgelsesgrundlag og afsavn” (Hansen og Hussain 2009)

3 I maj måned 2010 publicerer Rådet for Socialt Udsatte to nye rapporter fra forskningsprojektet Levekår og coping -ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser (Ejrnæs, Hansen og Larsen 2010) Livet på de laveste sociale ydelser - En kvalitativ undersøgelse af livsbetingelser og copingstrategier (Müller, Andersen, Ejrnæs og Larsen 2010)

4 Datamaterialet Registerundersøgelsen viste, at der i 2007 var ca. 29.000 personer, som modtog de laveste sociale ydelser Surveyen indeholder svar fra 1235 personer (209 på starthjælp/introydelse, 224 på nedsat kontanthjælp, 208 på almindelig kontanthjælp, 140 på dagpenge og 454 i ordinær beskæftigelse) Den kvalitative undersøgelse består af 17 interviews med husstande på de laveste sociale ydelser, heraf 12 børnefamilier

5 Start hjælp /intro ydels e Nedsa t kontan thjælp Almind elig kontan thjælp Nu besk æf- tiget - før lav ydels e Dagp enge Bes kæf- tiged e Hele tiden 73605830172 Ofte 1317 16144 En gang imellem 817 212011 En sjælden gang 234151215 Aldrig 43 4183768 I alt 100 Antal 14195 167138140453 Har svært ved at få pengene til at slå til? Forsørgelsesgrupper på interviewtidspunktet. Procent.

6 Har du og din husstand gæld? Procent. Starthjælp/ introydelse Nedsat kontanthjæl p Almindelig kontanthjæl p Dagpeng e Beskæf- tigede Ingen gæld4031296480 Højst 100.000 kr.443940229 Mere end 100.000 kr.112719119 Uoplyst531232 I alt100 Antal (N)200233208139455

7 Andel af personer og familier med antal afsavn. Særskilt for grupper med forskelligt forsørgelsesgrundlag. Procent Andel med 5 afsavn og derover Andel med 10 afsavn og derover Andel med ingen afsavn Andel med et afsavn Laveste ydelser Intro/start 703124 Laveste ydelser Nedsat hjælp 743463 Kontanthjælp40161915 Arbejdsløse1965013 Beskæftigede41798 Anm.: Alle afsavn omfatter 19 afsavn

8 Respondenternes samlede helbredstilstand? Procent. Starthjæ lp /intro- ydelse Nedsat kontant- hjælp Almindeli g kontant- hjælp Dagpeng e Beskæftiged e Godt helbred 3123296683 Middel helbred 2023282515 Dårligt helbred 49544292 I alt 100 99100 Antal 199233 208140454

9 Kan du klare et almindeligt erhvervsarbejde uden problemer? Forsørgelsesgrupper på interviewtidspunktet. Procent. Starthjælp /introydelse Nedsat kontanthjælp Almindelig kontanthjælp Ja, uden problemer 231631 Nej, kun med besvær 1298 Nej, kun hvis der tages særlige hensyn 242715 Nej, under ingen omstændigheder 414746 Uoplyst 110 I alt 101100 Antal 12779 151

10 Konsekvenser af nedsat ydelse. Procent Procent* Antal Ingen negative konsekvenser923 Søgt job/uddannelse512 Økonomiske problemer/gæld3075 Deprimeret/psykiske problemer2151 Somatisk sygdom717 Dårligere livskvalitet1640 Dårligere socialt liv410 Familiekonflikter mv.49 Kriminalitet12 Andet/Øvrige/ved ikke1229 Forstår ikke spørgsmålet25 *Mulighed for flere svar hvorfor summen af procenterne giver mere end 100.

11 Kan du/nogen i din husstand udføre forskellige praktiske opgaver eller kender du nogen der kan? Procent. Starthjælp/ introydelse Nedsat kontanthjæl p Almindelig kontanthjæl p Dagpeng e Beskæf- tigede Skaffe billige fødevarer: Kan selv1328 5150 Kender nogen 56554 Antal (N)200234208140454

12 Hvordan vil du skaffe 10.000 kr. på en uge? Procent. Kun ét svar Starthjælp/ introduk tionsydels e Nedsat kontant hjælp Almindelig kontant hjælp Indkoms t nu – tidligere lav ydelse Dag penge Beskæf -tigede - DS Har selv pengene/t age arbejde 212142649 Låne af familie og venner 141924221910 Låne i banken/kon tokort 13714304538 Låne på ”grå” marked/arb ejde ”sort” 1441-- Andet6106361 Kan ikke gøre noget 6155442712 Uoplyst346320 I alt100 99100 Antal (N)12680161169140454

13 Samlet mål for hjælp på mindst 1.000 kr. Procent. Starthjælp/ Introydelse Nedsat kontanthjæl p Almindelig kontanthjæl p Dagpeng e Beskæf- tigede 3 slags hjælp118851 2 slags hjælp142113195 1 slags hjælp302918710 Ingen hjælp4541576984 Uoplyst-13-- I alt100 99100 Antal (N)200234208140454

14 Har du og din husstand i løbet af det sidste år modtaget nogen former for hjælp fra velgørende organisationer, fx julepakker, tøj, ferieophold? Procent. Starthjælp/ introydelse Nedsat kontanthjæl p Almindelig kontanthjæl p Dagpeng e Beskæf- tigede Ja167121- Nej83928299100 Uoplyst112-- I alt100 Antal (N)200234208140454

15 Lave sociale ydelser betyder, at modtagerne bliver fattige? Procent. Starthjælp/ Introydelse Nedsat kontanthjæl p Almindelig kontanthjæl p Dagpeng e Beskæf- tigede Helt enig71 627973 Delvis enig1516201017 Hverken/eller761043 Delvis uenig11113 Helt uenig23143 Uoplyst43511 I alt100 99 100 Antal (N)199234208140454


Download ppt "Datamaterialet stammer fra en undersøgelse som udføres for Rådet for Socialt Udsatte: ”Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google