Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Pleje af fredede arealer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Pleje af fredede arealer."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Pleje af fredede arealer Teori og praksis

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvorfor pleje fredede områder En fredning giver en hel særlig mulighed for at udføre pleje af fredede arealer til opnåelse af formålet med fredningen, og når det ikke strider mod fredningsbestemmelserne. Hvem kan gennemføre pleje Kommunen er plejemyndighed for privatejede fredede arealer. Den administrerende statslige myndighed gennemfører pleje af fredede, statsejede arealer. ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 2

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvordan Står der noget om pleje i fredningen  Brug fredningen  Suppler med plejebekendtgørelsen Står der ikke noget om pleje i fredningen  Brug bekendtgørelsen nr. 802 af 21. juni 2013 om pleje af fredede arealer og om tilsyn ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 3

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Plejebekendtgørelsen, § 1 § 1. Kommunen kan gennemføre plejeforanstaltninger på fredede ikke statsejede arealer, når det tjener til opnåelse af formålet med fredningen og ikke strider mod fredningsbestemmelserne. Foranstaltninger kan gennemføres med ejers og brugers tilladelse eller efter tilladelse fra fredningsnævnet. Pleje skal udføres, så det ikke medfører udgift, væsentlige gener eller tab for ejer eller bruger. Kommunen skal for arealer, der ønskes plejet, udarbejde en plejeplan, der omfatter hele eller del af fredede areal. Planen skal indeholde en beskrivelse af den naturtilstand, der ønsket opretholdt eller genskabt, og en beskrivelse af de foranstaltninger, der sigter mod opnåelse fredningens formål. Planen sendes til ejere og brugere til orientering. ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 4

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Plejebekendtgørelsen, § 1 Plejeplanen  Sendes til ejere og brugere til orientering  Skal indeholde frist for at ejer eller bruger selv kan gennemføre plejeforanstaltningerne, samt en frist på 4 uger til at meddele kommunen dette  Indenfor nærmere angiven frist kan ejer eller bruger fremsætte indsigelse mod de varslede plejeforanstaltningerne  Såfremt der ikke opnås enighed om plejeforanstaltningerne, sørger kommunen for, at foranstaltningerne forelægges fredningsnævnet, der træffer afgørelse ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 5

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Plejebekendtgørelsen, § 5 Ingen indsigelser fra ejer eller bruger  Kommunen træffer afgørelse, der sendes til de klageberettigede  Gælder også kommunale arealer  Ved klage over kommunens eller fredningsnævnets afgørelse  forelægges NMKN ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 6

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Plejebekendtgørelsen, § 6 Offentliggørelse Afgørelser, der anses for at være af større betydninger eller af almindelig offentlig interesse skal offentliggøres Desuden afgørelser, der anses for at have interesse for andre klageberettigede end de, som allerede er underrettet efter § 5 Offentliggørelsen skal indeholde klageadgang Offentliggørelsen kan ske udelukkende på myndighedens hjemmeside ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 7

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Nyere fredning – Gødstrup Sø ved Herning § 12. Naturpleje Plejemyndigheden gennemfører pleje i henhold til bekendtgørelse nr. xx Stk. 2. Plejen består bl.a. af etablering og vedligeholdelse af stier og udsigtskiler, jf. § 8, stk. 3 og 4. Stk. 3. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan, der forhandles med og tilsendes lodsejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Såfremt der er uenighed om plejeplanen, træffer fredningsnævnet afgørelse i sagen. ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 8

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Gødstrup Sø – bestemmelser om pleje Stk. 4. Pleje af privatejede arealer skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke eller i mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. Ejeren har ret til selv at udføre plejen inden for en af kommunen fastsat frist. Ved trærydning tilfalder det fældede træ ejeren, såfremt denne fjerner det inden en af kommunen fastsat frist, og ellers tilfalder træet kommunen. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring af, sammenkørsel eller kørsel til fast vej. ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 9

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Svartingedalen på Bornholm - plejeforpligtelse § 10. Naturpleje mv. Pleje sker på baggrund af plejeplaner efter de til enhver tid gældende regler herom, jf. for tiden bek. nr. xx. Plejemyndigheden – dvs. Bornholms Regionskommune – skal udarbejde en plejeplan for hele fredningsområdet. Stk. 2. Første plejeplan skal foreligge senest 2 år efter fredningens endelige gennemførelse, og skal gælde for mindst 5 år. Første plejeplan skal bl.a. indeholde retningslinjer for rydning af byggeaffald og bildæk mv., i det omfang dette ikke er sket tidligere, jf §.., og for rydning af krat og opvækst ved.. ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 10

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Svartingedalen på Bornholm - plejeforpligtelse Stk. 3. Plejeplanen skal forhandles med og tilsendes berørte lodsejere, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Såfremt der er uenighed mellem disse parter, træffer fredningsnævnet afgørelse i sagen. Stk. 4. Fredningen er ikke til hinder for naturgenopretning, der fremmer fredningens formål. Fredningen er eksempelvis ikke til hinder for, at der for at fremme et naturligt fiskeliv i Baggeåen etableres gydebanker for fisk, strømlæ, skjul og levesteder for fisk og smådyr. Naturgenopretningstiltag skal godkendes af fredningsnævnet og beskrives nærmere i en plejeplan. ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 11

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Pleje af fredet område og Natura 2000 område ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 12

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Pleje af fredet område og Natura 2000 område Fredningen § 11 I delområde A (strandenge og rigkær) har Frederiksborg Amt pligt til at foranstalte pleje med henblik på at sikre bevaring af de sjældne, sårbare og truede plantearter Natura 2000 naturtyperegistrering: rigkær og elle-og askeskov Kommunen ønsker at rydde og/eller udtynde en stor del af elletræerne Natur 2000 plan: ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 13

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Plejeforanstaltninger i strid med fredningsbestemmelser I overensstemmelse med fredningens formål  Søg fredningsnævnet om dispensation  Beskriv plejeforanstaltningerne/naturgenopretning ligeså detaljeret som i en plejeplan Husk også om nødvendigt dispensation fra nbl. § 3 Kan være tidskrævende! ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 14

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Eksisterende fredning forhindrer opfyldelse af N2000 forpligtelser Fra Begrundelse for fredningsforslaget De centrale problemer for bevarelse og genskabelse af Holmegaard Mose, som er aktiv højmose, knytter sig til afvandingen af mosen. Eksisterende drænkanaler i og omkring mosen afvander i en grad, som indebærer en ødelæggende tørlægning af mosen… De gældende fredningsbestemmelser udelukker specifikt muligheden for at ændre på afvandingssituationen.  Ny fredningssag ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 15

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Plejeforanstaltninger Følgende forhold kan overvejes præciseret Tidspunkt for plejens gennemførelse Afpasse i forhold til ejers ønsker/interesser, fx jagt Eventuel forudgående varsling af ejer eller bruger Behov for anlægsarbejder og hvilke (fx ved etablering af stier) Brug af maskiner og hvilke ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 16

17 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen LIFE projekter i fredede områder Mange forhold skal koordineres.. Godkendes af kommunalbestyrelsen før ansøgning? Hvis plejeplan med plejeforanstaltninger er udarbejdet og godkendt Kan vise overfor EU at projektet kan gennemføres Omvendt kan der blive behov for senere ændringer/justeringer Alternativt kan det beskrives, hvilke plejeforanstaltninger der senere vil blive aftalt konkret med lodsejer. ENVINAMØDE OM FREDNINGER - 2014SIDE 17


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Pleje af fredede arealer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google