Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Disponering af lektionerne Først gennemgås.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Disponering af lektionerne Først gennemgås."— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Disponering af lektionerne Først gennemgås UK og USA hver for sig med flg. punkter: Hvem regulerer - historie - opbygning - status af regulering Hvem gælder reguleringen for Hvordan regulerer de - due process Hvordan sikrer de overholdelse (enforcement) Indhold af regulering Regnskabets bestanddele Overordnet om målegrundlag (holdninger) Specifikt om indregning og måling - bl.a.: Konsolidering Goodwill Skat R&D Øvrige immaterielle Til sidst sammenlignes de to lande kort

2 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Økonomiske omgivelser UK Domineret af selskaber med begrænset hæftelse I selskabsregisteret er opført 1,4 mio. selsk., men en stor del af disse er skuffeselskaber o.lign. Skelner mellem ”private limited companies” (LTD) og ”public limited companies” (PLC). LTD’s har snæver ejerkreds ~Aps, PLC’s har bred ejerkreds - kun PLC’s kan udstede til off.hed. Walton (1998) kalder det en kunstig skelnen - det har ikke nødvendigvis noget med størrelse at gøre, UK har aldrig haft en selskabstype designet specielt for små og mellemst. Blandt PLC’erne er ca. 2.700 børsnoterede Der findes også betydningsfulde virksomheder med ube- grænset hæftelse (f.eks. revfa., advokatfa.) Fra 2001 mulighed for LLP’s, der komb. selsk.lovgivn. regler med personlig beskatning

3 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Økonomiske omgivelser UK Begrænset påvirkning af det eksterne regnskab af skatte- regler = skattelovgivn. fastlægger f.eks. selv hvordan der skal afskrives => ingen skattemæs. motivation for selsk. til at vælge minimerende målinger eller afskrivn. i regnskabet. Dog kan der ses begrænsede indirekte påvirkninger af regnskabet - f.eks.: virks. kan ikke foretage skattemæs. afskrivninger på kontorbygninger => virks. har en tendens til at kalde afholdte omkostninger for ”vedligeholdelse” fremfor forbedring (som aktiveres) Aktiv børs (London Stock Exchange) - men intet børstilsyn á la SEC Vågen finanspresse, som kaster sig over mærkelig regnsk.- praksis og misvisende regnskaber => disciplinerende effekt

4 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Historisk udvikling af UK regnskabsregulering UK første land i verden med selsk.lovgivning med regnsk.bestemmelser Før 1942: Brede lovbestemmelser og ingen anbefalinger el. std. 1942 - 1970: lovbestemmelser, anbefalinger, men ingen standarder - Revisorprofessionen udsteder brede, tekniske anbefalinger. Men langsomt arbejdende og ingen kontroversielle emner => plads til at TF-override princip kan udvikle sig Slutningen af 60’erne: finansskandaler udstiller, hvor vide rammerne for regnsk.aflæggelsen er => Rev.org. ICAEW + øvr. org. danner ASC

5 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Historisk udvikling af UK regnskabsregulering 1970 - 1989: lovbestemmelser, standarder, men ej bakket op af lovgivn. - ASC udsteder standarderne SSAP (NB! En del stadig gældende) - Ej nævnt i lovgivningen - Brug og overholdelse er revisororg. ansvar, vha. ”overtalelse”, men standarder => indsnævrer TF som frit begreb - risiko for selsk./revisorer som ikke følger. - Lovbestemmelserne indarbejder 4. og 7. Direktiv => tidl. primært oplysn.- bestemmelser. Nu en del præs. og målingsbestemmelser i loven. MEN bevidst valg i UK at holde reglerne i selskabsloven så fleksible som muligt => meget stadig overladt til standarder.

6 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Historisk udvikling af UK regnskabsregulering Slutningen af 80’erne: kritik af ASC: - Udelukkende bemandet med revisorer => ikke bred deltagelse i standardsetting-processen - Mangel på ressourcer: ulønnede, deltidsansatte med meget lille sekretariat => problemer med undersøgelsesdybde og hurtighed - Vetoret blandt de 6 prof.-organisationer bag ASC => grænser for hvor nyskabende/kontroversielle de kunne være - Nye finansskandaler => 1988: ”Dearing-komité” anbefaler et nyt system opbygget á la FASB => 1990: dannelse af Accounting Standards Board (ASB)

7 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard ASB Financial Reporting Council Accounting Standards Board Urgent issues Task Force Financial Reporting Review Panel

8 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard ASB Financial Reporting Council: ca. 40 medlemmer bredt sammensat. FRC officielt udnævnt som ”overvåger” med hjemmel i CA1989 = statslig involvering, dvs. staten begynder nu at vise interessere i std.setting Opgaver: funding samt være garant for kvalitet i ASBs arb. Accounting Standards Board: ca 10 medl. hvoraf formand og teknisk direktør er full-time. Medl. kommer fra revisor- branchen, men også fra udarbejder og brugergrupper. Opgaver: at udstede Financial Reporting Standards (FRS) Financial Reporting Review Panel: ekspertudvalg, som ledes af jurist Opgaver: at undersøge væs. afvigelser fra retvisende billede Kan indbringe selsk. for domstolene, men har ikke selv sankt. UITF: tekniske partnere fra rev.fa. Opg: firefighting - hurtig give (midlert.) vejl. om nye tekn. probl.

9 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard ASB’s ”due process” Nyt ASB projekt igansættes - ASB project director ud- peges = revisor helt/ delvist fra store rev.fa. Skal forestå nødv. research. Opretter et konsulentpanel. Evt.Discussion Paper til offentlig kommentering Exposure Draft (FRED) til offentlig komment. FRS

10 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Historisk udvikling af UK regnskabsregulering 1990 - nu: Lovbestemmelser, standarder, MED lovgivningsmæs. opbakn. - Lovgivningsmæssig opbakning via tildeling af overvågningsrolle til FRC - CA 1989 schedule 4 paragraph 36A: ”It shall be stated whether the accounts have been prepared in accordance with applicable accounting standards and particulars of any material departure from those standards and the reasons for it shall be given” Status iflg. Nobes & Parker p. 143: ”It is legal counsels’ opinion that as a result of these changes a court would generally find that it is necessary for financial statements to comply with accounting standards in order to give at true and fair view”

11 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Forholdet mellem CA og FRS Hvem regulerer hvad? Ingen klare grænser - der er ikke et entydigt mønster, hvor loven beskæftiger sig med oplysnings- bestemmelser og std. med mere specifikke målinger, og visse steder er der overlap mellem lov og std. Std. burde holde sig indenfor lov/dir., men såvel ASC som ASB har bl.a. brugt TF-override og udstedt std. i modstrid med lov/ dir. eller de har elegant opnået, hvad de ville ved at finde smuthuller - f.eks. ønskede igangv.arb. for fremmed målt efter prod.kriteriet => tidl. ikke anset muligt iht. dir. når disse står opført under varebeholdninger, idet varebeh. ikke må indeh. urealis. fortjeneste - løsning: opførte dem under tilgodeh. Eks.: Se Nobes & Parker p. 146

12 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Hvem gælder CA-reguleringen for? CA gælder for England, Wales, Skotland og Nordirland Loven gælder for samtlige 1,4 mio. private og public companies, MEN med væsentlige lempelser for små og mellemstore selskaber Små: to ud af tre mindre end £ (1,4 / 2,8 / 50) [bal.sum/net.oms./ant.ansat.] Mellemstore: to ud af tre mindre end £ (5,6 / 11,2 / 250) Store: > mellemstore Store: indsende et fuldt sæt regnskaber Mellem: balance + komprimeret res.opg. (men fremtidig rev. af CA vil evt. kræve fuldt sæt) Små: komprimeret balance + undtaget for res.opg. Små + mellemstore koncerner: fritaget for koncernregnskab Moderselsk. skal aflægge konc.regnsk., men fritages så for at indsende sin egen resultatopgørelse Revisionspligt for alle pånær private comp. med nettooms. < £ 1 mio.

13 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Hvem gælder regnskabsstd. (SSAP/FRS) for? H: de fleste regnskabsstd. gælder for alle selskaber under ét U: enkelte kun for børsnoterede (for eks. FRS 14 om Eps) I 1997 udstedte ASB en forenklet udgave af de eksisterende standarder ”Financial Reporting Standard for Smaller Entities” (FRSSE). FRSSE samler på ét sted, med nogen forenkling, de regnskabsregler, som gælder for de små fra de øvrige standarder Dette er den eneste standard som små selskaber og andre små enheder skal bruge Standarderne gælder desuden for andre virksomheder, som via. lovgivn. - f.eks. LLP’s - eller frivilligt vælger at præsentere true-and-fair regnskaber

14 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af UK regulering - regnskabets bestanddele Se indholdsfortegnelse fra Rentokil 2001 Bemærk: kun consolidated profit and loss account, men både balance sheet for moder og koncern - Walton (1998): ”The main accounts of UK companies are the consolidated accounts, and the individual accounts of the parent are seeen as largely irrellevant, even though the parent balance sheet still has to be provided alongside the group balance sheet” Statement of Total Recognised Gains and Losses (STRGL) = et sted, hvor gev./tab som passererer res.opg. samles med de gev./tab, som er gået direkte på EK Reconciliation of movements in equity shareholders’ funds = STRLG + øvrige posteringer på EK f.eks. kapitaltilførsler, udlodning, egne aktier nedskrevet via EK

15 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af UK regulering - principper (overordnet) Fremhævet true-and-fair-override FRS-standarder tager afsæt i framework, som stort set svarer til amerikanernes Måling: UK har sympati for aktuelle værdier i balancen, men i praksis er mange regnskaber baseret på kostpriser, dog med brug af opskrivninger på visse aktiver (især grunde, som ikke trækker forøgede afskrivninger med sig)

16 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af UK regulering - konsolidering og goodwill Hviler på 7. Direktiv => grundlæggende som i DK Hovedreglen ved virksomhedssammenslutninger er overtagelsesmetoden, men sammenlægningsmetoden (Amrk.: ”pooling of interest”) er under skrappe betingelser tilladt iht. FRS6 (og CA) Goodwill: opgøres efter omvurdering til dagsværdi af identificerbare aktiver og forpl. i den overtagne virksomhed i det omfang der kan fremskaffes pålidelige værdier Dagsværdier: udg.punktet er arms længde princippet Hens. til omstrukturering: kan ikke foretages (jfr. FRS7)

17 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af UK regulering - konsolidering og goodwill Tidl. behandl. af goodwill: SSAP22 tillod tidl. straksnedskr. via EK. Unders. viste, at 99 ud af top 100 virks. brugte denne metode. Virks. fokuseret på resultatet nedskrev aktiver og lavede hens. til omstrukturering => større goodwill-beløb, men højere resultater i fremtiden. Andre virks. fokuserede på EK og aktiverede varemærker og andre immaterielle for at reducere goodwill-beløbet. Gældende FRS10: kræver aktivering af goodwill og immat. aktiver i forbindelse med virks.sammenslutninger H: Afskrives over økonomisk levetid U: Hvor der skønnes uendelig levetid afskrives ikke, men der laves periodevise nedskrivningstest

18 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af UK regulering - immaterielle aktiver FRS10: Ikke-fin. aktiver uden fysisk substans, som er identi- ficerbare og kontrolleret af virks. vha. juridiske regler eller kutume kan aktiveres. Skal afskrives over øk.levetid - med formodning om max. 20 år. Kan dog evt. arg. for længere tid - endog uendelig => nedskrivningstest R&D jfr. FRS13: Udviklingsomkostninger kan aktiveres, hvis skrappe krav opfyldes - forskning skal straksudgiftsføres. I praksis benytter UK-virks. sig ikke af akt.mulighed

19 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af UK regulering - materielle aktiver FRS15: indregnes til kostpris ved første indregning Kan opskrives via EK (STRLG) Skal afskrives - bortset fra investeringsejendomme Investeringsejendomme - SSAP19: måles til dagsværdi - ændringer føres over EK (STRLG)

20 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af UK regulering - hensatte forpligtelser Udskudt skat: tidligere kun hensættelse til tidsmæssige afvigelser mellem årsregnskabets indt./omk. og skatteregnsk. indt./omk. (=res.opg.orienteret) og kun i det omfang at de tidsmæs.afvigelser blev anset for at blive indhentet i (nær) fremtid (Walton (1998): 2 - 3 år) (=delvis hensættelse). Nu: FRS19: stadig baseret på tidsmæssige afvigelser, men væk er krav om indhentning. Der hensættes dog ikke udsk. skat af opskrivninger! Øvrige hensættelser: ikke hensætte til fremtidige begivenheder og skrappe krav for at kunne hens. til omstrukturering

21 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard

22 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Økonomiske omgivelser USA Verdens største kapitalmarked Domineret af selskaber med begrænset hæftelse Det anslås at der findes 3,7 mio. selsk. Skelner ikke mellem ”private” og ”public” companies, men udtrykket public companies bruges om de selskaber, der ønsker off.marked/bred ejerkreds i sine aktier - enten not. på organiserede børser eller OTC-handel Public companies har registreringspligt hos SEC Omkring 12.000 selskaber er public companies Der findes også betydningsfulde LLPs (f.eks. revfa.) Begrænset påvirkning af det eksterne regnskab af skatte- regler - med LIFO metoden som undtagelse Flere børser (NYSE - AMEX - NASDAQ) Ingen regnskabslov - men detaljeret privatsektor regulering

23 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Historisk udvikling af US regnskabsregulering Børskrakket i 1929 var ødelæggende for investornes tillid til US- kap.marked. Undersøgelser viste at investorerne ikke fik fuldstændig og forståelig information + virks. fulgte mange forsk. regnsk.metoder => vedtog Securities Act 1933 (omhandler oplysn.krav ved børsintrodukt.) og Securities and Exchange Act 1934 (omhandler forhold i forb. med efterfølgende handel - bl.a. krav om periodiske oplysninger fra selsk.) SEC blev dannet for at administrere disse love SEC er et uafhængigt statsligt organ - dvs. Det Hvide Hus og Congressen har ikke direkte indflydelse over SECs arbejde - men SECs 5 kommissærer er udpeget af præsidenten (bekræftet i Senatet) og Congressen kontrollerer SECs budget I dag omkring 2.600 full-time ansatte

24 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Historisk udvikling af US regnskabsregulering SEC har ret til at fastlægge indhold, form og metoder for regnskaber, MEN SEC har hele tiden tilladt og opfordret den private sektor til at tage teten. Udtrykker dog holdninger og reguleringer i Accounting Series Releases/ Financial Reporting Releases (primært forhold vedr. registrering) samt fortolkninger af udstedte regnskabsstandarder i Staff Accounting Bulletins Ved børskrakket kom også revisorerne i skudlinien for kritik => AICPA danner 1936 Committee on Acc. Procedure (CAP): udstedte 1939 - 1959 Acc. Research Bulletins. Bidrag: fik stoppet en del af uhensigtsmæs. praksis, fik indarbejdet hist.kost., realisat.princ. og matching + fik vist at privatsektor kunne løfte arbejdsopgaven 1959 - 1973: erstattet af Acc. Principles Board (APB) - stadig AICPA organ, med med bredere repræsentation. Udstedte opinions. Acc.Research Bulletins og APB Opinions er stadig gældende, hvis ikke nyere standard har tilsidesat de gamle

25 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Historisk udvikling af US regnskabsregulering 1972: utilfredshed med revisordominans i APB samt utilfredshed med manglende framework (inkonsistens internt i opinions) => Wheat Commission anbefaler dannelse af FASB. Udsteder SFACs og SFAS 1973: SEC erklærer for første gang officielt sin holdning til privatsektor reguleringen i Accounting Series Release No.150: ”Principles, standards, and practices promulgated by the FASB will be considered by the Commission as having substantial authoritative support, and those contrary to such FASB promulgations will be considered to have no such support” Opsummering: gradvist er GAAP blevet mere og mere nedfældet. GAAP omfatter bl.a. ARB, APB-opinions, SEC Staff Acc. Buletins, AICPA vejl. ”Statements of Positions” og selvfølgelig SFASs. The land of the free? Forget it! Detailregulering - bl.a. fordi det er godt værn for revisorerne mod voldsomt mange og store sagsanlæg

26 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard FASB Financial Accounting Foundation (FAF) Fin. Accounting Standards Board Emergent Issues Task Force Financial Acc. Stds. Advisory Council

27 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard FASB Financial Acc. Foundation: ca. 16 trustees bredt sammensat af medlemmer fra sponserende organisationer (bl.a. AICPA, AIMR, AAA, IMA) Opgaver: vælge medl. til FASB, funding samt og generelt tilsyn med FASB (funding = donationer med limit ~ uafhængigh.) Financial Accounting Standards Board: 7 full-time medl. med viden om regnsk., fin. og forretn.verdenen. Valgt for 5 år. Opgaver: at udstede SFASs og SFACs FASAC: ca. 30 revisorer, regnsk.brugere og -udarbejdere Opgaver: at rådgive FASB, især om emner der rør sig indenfor eksternt regnskab og om prioritering af løsningen af problemer EITF: 13 personer fra rev.fa. og store virks. Opg: firefighting - hurtig give vejl. om nye tekn. probl.områder Consensus positions: hvis 2 el. færre stemmer imod. Consen- sus positions anses for at være del af US GAAP

28 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard FASB’s ”due process” Nyt FASB projekt igangsættes efter at være kommet på dagsorden - inspireret fra mange kilder FASBs staff undersøger eksist. lit. og udf. evt. yderl. research Evt.Discussion Memorandum til offentlig kommentering + høring Exposure Draft (ED) til offentlig komment. + høring SFAS Kræver 5 ud af 8 stemmer for = ”super majority voting” Kræver 5 ud af 8 stemmer for = ”super majority voting” Std.setting i USA er såvel en teknisk som en politisk proces!

29 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Hvem gælder US regnsk.regulering for? De selskaber som er registreret hos SEC = public comp. skal off.gøre regnskaber, CPA-revision, følge SEC-regulering og følge US-GAAP Øvrige selskaber har ikke krav om revision eller off.gørelse af regnskaber - medmindre selskabets aktionærer selv kræver dette

30 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Hvordan sikres overholdelse af FASB-std. ? SEC AICPA (American Institute of Certified Public Accountants): via organisationens Code of Professional Ethics: du kan kun skrive under på, at regnskabet er aflagt i overensst. med GAAP, hvis det er aflagt iht. FASB-std. Medlemskab af AICPA er ikke et krav for at kunne praktisere som revisor - det er de enkelte stater, som tildeler denne ret, men AICPAs Code of Ethics følges på dette punkt af staterne

31 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af US regulering - regnskabets bestanddele Form 10-K: Res.opg. (med 3 års tal vist), balance, pengestrømsopgørelse samt other comprehensive income (~ STRLG), noter herunder anv. regnskabspraksis samt Management Discussion and Analysis (MD&A) (~ ledelsesberetning) og oplysninger om ledelsens kompensation NB! Der vises kun koncernregnskab - ikke krav om opstillinger for moderselskabet, og i praksis vises de ikke ret tit

32 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af US regulering - principper (overordnet) Ingen true-and-fair-override - regnskabet er kun presented fairly, hvis det er i overensstemmelse med US GAAP SFAS-standarder tager afsæt i investor- og balanceorienteret framework, som har været inspirationskilde for ASB og IASC Måling: Amerikansk regnsk.praksis holder meget fast i hist.kostpris-system og indregning baserer sig på transakt. med eksterne parter => prisændringer medregnes som udg.punkt ikke. Dog lidt opbrud de senere år indenfor området finansielle aktiver og forpligtelser

33 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af US regulering - konsolidering og goodwill Konsolidering skal ske stort set altid, når en enhed dir. el. indir. ejer flertal af stemmegivende aktier i en virks. Problem har dog vist sig i Enron-sagen: Special Purpose Entities: ”A company that does business with an SPE may treat that SPE as if it where an independent, outside entity for acc. purposes it two conditions are met: 1) an owner independent of the comp. must make a substantive equity investment of at least 3% of the SPE’s assets, and that 3% must remain at risk throughout the transaction; and 2) the independent owner must exercise control of the SPE. => ingen konsolidering SFAS141 (2001): Virksomhedssammenslutninger skal behandles efter overtagelsesmetoden - sammenlægnings- metoden (Amrk.: ”pooling of interest”) er ikke længere tilladt

34 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af US regulering - konsolidering og goodwill Goodwill: opgøres efter omvurdering til dagsværdi af identificerbare aktiver og forpl. i den overtagne virksomhed i det omfang der kan fremskaffes pålidelige værdier Dagsværdier: udg.punktet er at se det ud fra købers synsvinkel => bl.a. at hens. til omstrukturering godt kan foretages SFAS 142: i modsætning til tidl. skal goodwill ikke længere afskrives, men skal i stedet foretage årlige nedskrivningstest Årsag til ny praksis: den pæne version: det er ofte arbitrært at sætte en levetid på goodwill. Den mindre pæne: den skal ses i sammenhæng med at pooling-metoden blev fjernet.

35 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af US regulering - immaterielle aktiver Måles til hist.kostpris med afskrivninger over øk.levetid - har de uendelig levetid skal der laves nedskrivningstest R&D: H: SFAS2: begge typer skal straks i res.opgørelsen (forsigtighed fremfor periodisering) U: udvikling af computer-software kan - under visse bet. - godt aktiveres. Måling sker til laveste værdi af uamortis. kostpris og nettorealisationsværdi

36 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af US regulering - materielle aktiver Indregnes til kostpris ved første indregning Kan ikke opskrives Skal afskrives Skal nedskrives: SFAS121 => nedskr.indikation: sammenligner sum af udiskonterede betalinger med BV Hvis udisk.bet nedskrivning opgjort som forskel mel. markedsværdi og BV

37 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af US regulering - hensatte forpligtelser Udskudt skat: SFAS 109: balanceorienteret gældsmetode - der afsættes fuld udskudt skat af midlertidige afvigelser mellem værdierne i årsregnskabets balance og skatteregnskabets bal.

38 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Indholdet af US regulering - ændring i regnskabspraksis Ændring i regnskabspraksis indregnes iflg. Walton (1998) i de fleste tilfælde i resultatopgørelsen - men i visse tilfælde har SFAS krævet indregning af primoeffekt over EK

39 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard

40 Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Samenligning UK - US Overordnet er lighederne mere fremherskende end forskellene Kapitalmarkedslande - investororienterede - lille skattepåvirkning Forskel i regnskabspligt: mange selsk. i UK - rel. få i USA Forskel i regnskabsreg. detaljerethed: rel. lille (men dog stigende) i UK - meget stor i USA Std.setting stort set styret af samme framework Standardsetter: samme struktur, men flere ressourcer i USA og måske mere politisk/kompromissøgende end i UK Grad af intl. påvirkning af reg.: rel. stor i UK (dir.+IAS) - rel. lille i USA - dog med stigende tendens True-and-fair: frit begreb m/override i UK - bundet u/override i USA Måling: Udg.pkt. er hist.kost i begge lande, men UK mindre nervøse for aktuelle værdier og mindre transaktionsbaseret Væs. spec. forskelle: Opskrivn. i UK, mere forsigt. vedr udvikl. i USA nedskr.test i USA u/disk., udsk.skat i UK, ej pooling i USA, omvurd.


Download ppt "Regnskabsaflæggelse i UK og USA Intl. regnsk.aflæggelse og revision - Institut for Regnskab, Frank Thinggaard Disponering af lektionerne Først gennemgås."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google