Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formål: At give dig viden og værktøjer til at forfine, justere og forbedre forståelsen og brugen af økonomistyring, likviditetsstyring og budgetlægning,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formål: At give dig viden og værktøjer til at forfine, justere og forbedre forståelsen og brugen af økonomistyring, likviditetsstyring og budgetlægning,"— Præsentationens transcript:

1 Formål: At give dig viden og værktøjer til at forfine, justere og forbedre forståelsen og brugen af økonomistyring, likviditetsstyring og budgetlægning, som et nødvendigt styringsredskab.

2 Mål: Sikre den optimale likviditetsstyring, herunder opstille likviditetsmål   Selvstændig varetage forekommende opgaver i et finansbogholderi, med fokus på virksomhedens likviditetsstyring, Arbejde med fremskaffelse af kapital på så gunstige vilkår som muligt og sikring af, at de likvide midler anvendes hensigtsmæssigt.   Optimere virksomhedens kreditpolitik, betalingsvilkår, finansielle ud- og indbetalinger mv., samt afdække fremtidige kapitalbehov og anvende økonomiske nøgletal og analyser i likviditetsstyringen.   Selvstændigt gennemføre budgetkontrol, som led i virksomhedens økonomistyring   Selvstændigt lokalisere, vurdere og rapportere budgetafvigelser.   Arbejde med rapportering og interne nøgletal, indekstal, Grundlæggende præsentere økonomiske problemstillinger.   Arbejde med den praktiske styring af ressourcer. Viden og værktøjer til forståelsen og brugen af økonomistyring, likviditetsstyring og budgetlægning, som et supplerende redskab i planlægningen.

3 mandag – kl – (4. oktober 2010) Arbejde med virksomheden som en økonomisk enhed og dens budget tilblivelse. Udarbejdelse af resultatbudget og likviditetsbudget.

4 Mandag den 4. oktober – Præsentation af kurset og kursusdeltagerne – Deltagerforventninger – Virksomhedens budgetlægning, resultatbudget og likviditetsbudget – Middagspause – Budgetlægning forsat – og i praksis – Opgaveløsning – ? Aftensmad + ??

5 Tirsdag 5. oktober 2010   Arbejde med virksomhedens finansiering, kreditpolitik, kapitalfremskaffelse, nøgletal, rapporteringer, budgetkontrol og analyser – 11 Budgetkontrol og rapporteringer – 11 Indlæg om hverdagen – sådan gør vi her - deltagerindlæg – 12 Opgaveløsning - budgetkontrol – 13 Middagspause – 15 Nøgletal, finansiering og kapitalfremskaffelse – 16 Opgaveløsning nøgletal – 17 Afrunding og ideer til andre opgaver i mellem kursusdagene.

6 Onsdag den 10. november 2010 – kl. 9. 30 -17. 00 09
Onsdag den 10. november 2010 – kl   – 10 Finansiering og fremskaffelse af kapital – 11Opfølgning på emnerne fra 1. og 2. kursusdag – løse ender? – 12 Opgaveløsninger – 14 Økonomisk styring i praksis - økonomiske problemstillinger og brug af prognoser – 16 Erfaringsudveksling og netværk – 17 Opstilling af likviditets- og soliditetsmål for din skole En vision, to værdier og tre mål. Den personlige handlingsplan.

7 Efterskolerne i Danmark

8 Efterskolerne i Danmark
264

9 Virksomhedens (skolens) nær- og fjernmiljø

10 Virksomhedens (skolens) nær- og fjernmiljø
Fjernmiljø (ensidig påvirkning) Folketinget, den økonomiske politik, samfundsudviklingen, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger Nærmiljø (gensidig påvirkning) Kunder (elever), medarbejdere, konkurrenter, lokale myndigheder, ejere (bestyrelse og skolekreds) Virksomhed Ide, input, produktion (undervisning), output Interessenter =

11 Regelsæt for efterskoler
Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

12 Regelsæt for efterskoler
Uddrag af: Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) § 1. Bestyrelsen er ansvarlig for en forsvarlig organisering af skolens virksomhed i forbindelse med regnskab og revision. Bestyrelsen skal sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolens midler, og påse, at skolens bogføring og formueforvaltning varetages og kontrolleres på betryggende måde.   Stk. 2. Bogføringen skal være i overensstemmelse med bogføringsloven, jf. dog § 2, stk. 1, 3. pkt.   Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet er retvisende.   § 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder skolen en årsrapport efter bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, der fremgår af stk. 2. Alle beløb i årsrapporten opgives i danske kroner.

13 Regelsæt for efterskoler
Bilag 1 Standardårsrapport for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)   4. Ledelsesberetning Med hensyn til indholdet af ledelsesberetningen henvises til bestemmelserne i årsregnskabslovens § 99, nr. 1–6, § 100, § 101 stk. 1, nr. 1 og 2, og minimumskravene til hoved- og nøgletal, som fremgår af bilag 2.   Ledelsesberetningen skal bl.a. indeholde: - En beskrivelse af skolens hovedaktiviteter. - Hoved- og nøgletal. Minimumskravet til indhold af hoved- og nøgletal fremgår af bilag 2. - En beskrivelse af eventuel usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld m.v. - En beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen, så vidt muligt med angivelse af beløb.

14 Regelsæt for efterskoler
- Bestyrelsens beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt en redegørelse, der supplerer tallene i årsrapporten, herunder kommenterer skolens resultat, økonomi, likviditet og udvikling i antal årselever. - Bestyrelsen skal redegøre for væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. - Bestyrelsen skal redegøre for betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning. - Bestyrelsens vurdering af og forventning til såvel elevtilgang og aktiviteter som økonomiske forhold i det (de) kommende år.

15 Regelsæt for efterskoler
5. Anvendt regnskabspraksis   Afsnittet skal bl.a. omfatte: - Hvilket regelgrundlag årsrapporten er aflagt efter, fx »Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.« - Eventuelle ændringer i regnskabspraksis og indvirkningen heraf på årsrapporten. - Oplysning om anvendte fordelingsnøgler og beregningsforudsætninger. - Periodisering omfatter både forudbetalte udgifter og forud modtagne indtægter. - Eventuelle ekstraordinære poster, jf. årsregnskabslovens definition. - Anlægsaktiver: Værdiansættelse, afskrivningsprincip og - perioder, op- og nedskrivninger, grænseværdien for småaktiver, der udgiftsføres i regnskabsåret m.v. - Tilgodehavender, herunder hvordan eventuelle forventede tab er beregnet. - Værdipapirer: Værdiansættelsesprincip. - Gæld.

16 Regelsæt for efterskoler
6. Resultatopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 3.   7. Balance. Indhold og opstilling fremgår af bilag 4.   8. Pengestrømsopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 5.   9. Noter. Indhold og opstilling fremgår af bilag 6.   10. Særlige specifikationer. Indhold og opstilling fremgår af bilag 7.

17 Regelsæt for efterskoler
Bilag 2 Hoved- og nøgletal Alle hoved- og nøgletal skal være fra regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår.   Resultatopgørelse (i hele kr.) Indtægter i alt. Heraf statstilskud. Omkostninger vedrørende drift i alt. Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster. Finansielle poster i alt. Driftsresultat før ekstraordinære poster. Ekstraordinære poster i alt. Årets resultat.

18 Regelsæt for efterskoler
Balance (i hele kr.) Anlægsaktiver i alt. Omsætningsaktiver i alt. Balancesum. Egenkapital ultimo. Hensatte forpligtelser i alt. Langfristet gæld i alt. Kortfristet gæld i alt. Pengestrømsopgørelse (i hele kr.) Driftens likviditetsvirkning i alt. Investeringers likviditetsvirkning i alt. Finansieringens likviditetsvirkning i alt. Pengestrøm, netto (Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering).

19 Regelsæt for efterskoler
Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (= Driftsresultat før ekstraordinære poster/Indtægter i alt x 100). Likviditetsgrad (= Omsætningsaktiver i alt/Kortfristet gæld i alt x 100). Soliditetsgrad (= Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100). Finansieringsgrad (= Langfristet gæld i alt/Materielle anlægsaktiver i alt x 100).

20 Regelsæt for efterskoler
Bilag 5 Pengestrømsopgørelse Regnskabsåret Sammenligningstal fra året før (hele kr.) (t. kr.)   Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter: Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning Gevinst ved salg af anlægsaktiver Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld m.v. De enkelte poster angives. Driftens likviditetsvirkning i alt

21 Regelsæt for efterskoler
Investeringers likviditetsvirkning Betaling for anlægsaktiver. Modtaget fra salg af anlægsaktiver. Investeringers likviditetsvirkning i alt   Finansieringens likviditetsvirkning Tilbagebetaling af gæld. Optagelse af lån. Finansieringens likviditetsvirkning i alt   Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler pr. 1. januar i regnskabsåret Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret

22 Regelsæt for efterskoler
Bekendtgørelsens § 8 § 8. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen. Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder: Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). 2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn. 3) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant. 4) I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3. Stk. 2. Skolen kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som skolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis skolen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis skolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte

23 Budgetlægning Den rationelle beslutningsproces
Økonomisk styring = En proces, hvor formålet er at maksimere gevinsten ved at tilpasse sig ændringer i omverdenen.

24 Budgetlægning Den rationelle beslutningsproces
Figur 3 Virksomhedens økonomiske styring

25 Budgetlægning Den rationelle beslutningsproces
Budgetlægning = En økonomisk beskrivelse af ventede konsekvenser af en fremtidig periodes handlinger. Budgetkontrol = En sammenligning af en periodes budget og regnskab. De grundlæggende budgetmetoder Break-down metoden De enkelte ansvarsområder/afdelinger udarbejder deres budgetter indenfor udstukne rammer. Build-up metoden De respektive ansvarsområder udarbejder delbudgetter, som så indarbejdes i totalbudgettet.

26 Budgetlægning Delbudgetmetoder Zero base Vi skærer alt væk og starter helt forfra. Alle aktiviteter beskrives og vurderes. Marginal budgettering Vi fortsætter fra sidste periode, og justerer budgettet, hvor det er hensigtsmæssigt og med den viden vi har om fremtiden.

27 Budgetlægning - resultatbudgettet
Den passive budgetfase Udgangspunkt: regnskab og statistikker for indeværende periode. Det kan være regnskabet for 1., 2. og 3. kvartal, plus et revideret budget for 4. kvartal. Ændringer i de forudsætninger, som galt i indeværende regnskabsår, vil betyde en korrektion af tallene i det nye budget.

28 Budgetlægning - resultatbudgettet
Ændringer i de eksterne forudsætninger: Demografiske forskydninger, indkomster, ændrede tilskud (lovgivning), overenskomster, energipriser, renteniveau, folkeskolelukninger, konkurrence situationen m.v. (opgave: overvej på hvilke områder I kan blive berørt af ændringer i de eksterne forudsætninger i det kommende skoleår.)

29 Budgetlægning - resultatbudgettet
Ændringer i de interne forudsætninger: Bestyrelsen kan i indeværende regnskabsår have truffet beslutninger, som ændrer arbejdsvilkårene i budgetåret. Det kan være ændringer i fag, holdstørrelser, antal undervisningstimer, fritidstilbud, elevpolitikken generelt, reklamekampagne som skal iværksættes. Der kan f. eks. også være bindende aftaler med leverandører vedr. ændringer i priser og leveringsbetingelser. Der kan være truffet beslutninger i investeringer og udvidelser.

30 Budgetlægning - resultatbudgettet
Når alle ændringer i de eksterne og interne forudsætninger er indarbejdet i budgettet – har vi et foreløbigt budget.

31 Budgetlægning - resultatbudgettet
Den aktive budgetfase Hvis det foreløbige resultatbudget er tilfredsstillende, udarbejdes et likviditetsregnskab, og herefter et balanceregnskab. Herefter har vi et totalbudget for det kommende år. Hvis budgetresultatet ikke er tilfredsstillende, må der formuleres nye ideer, indtil budgetterne er tilfredsstillende. Det færdige budget vurderes og godkendes af bestyrelsen.

32 Budgetlægning - resultatbudgettet
Figur 4 Skematisk oversigt over budgetprocedure

33 Budgetlægning - resultatbudgettet
Opstilling af resultatbudgettet – et eksempel på indirekte budgettering, hvor vareforbruget budgetteres efter omsætningens størrelse. Bruttoavanceprocent = Bruttofortjeneste*100/Omsætning Bruttofortjeneste = Omsætningen - Vareforbrug Der er til brug for budgetteringen udarbejdet nedenstående resultatopgørelse og balance:

34 Budgetlægning - resultatbudgettet
Figur 5 Resultatopgørelse

35 Budgetlægning - resultatbudgettet
Figur 6 Balance

36 Budgetlægning - resultatbudgettet
Budgetforudsætninger (interne og eksterne forudsætninger): Ultimo 20x1 blev salgspriserne nedsat med 5 % pga. øget konkurrence. Indkøbspriserne på varekøb forventes at stige med 2 %. Afsætningen forventes at stige med 10 % pga. indkomstudviklingen. Der forventes prisstigninger på de salgsfremmende omkostninger på 5 % ved en uændret salgsfremmende indsats. De kontante kapacitetsomkostninger forventes at stige med 3 %. Ifølge afskrivningsplanen skal der afskrives kr kr. på biler og kr kr. på inventar. Renteomkostninger budgetteres til kr kr.

37 Budgetlægning - resultatbudgettet
Figur 7 Resultatbudget 20x2

38 Budgetlægning - resultatbudgettet
Figur 8 Budgetsystemer

39 Budgetlægning - resultatbudgettet
Opgaveforslag til resultatbudgettet: 5.1, 5.3,5.5

40 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
I likviditetsbudgettet beskrives de planlagte handlingers indvirkning på de likvide beholdninger.

41 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Likviditetsstyring fordi: De fleste virksomhedslukninger skyldes likviditetsmangel Et godt resultat sikrer IKKE god likviditet Likviditetsstyring indgår ikke som lovkrav Finansiel styring er anderledes end overskudsstyring

42 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Værktøjer til styring af likviditeten: Likviditetsbudget Debitorstyring Lagerstyring Kreditorstyring Finansiering

43 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Grundlæggende metoder Ind- og udbetalingsmetoden (den direkte metode) Opstilling af fremtidige ind- og udbetalinger post for post

44 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Ind- og udbetalingsmetoden (den direkte metode) Detailen sikrer mod usikkerhed på gennemsnitstal Oftest kraftigt periodeopdelt Behov for mindre margin Tidskrævende Ikke knyttet til status- og driftsregnskab Sammenhænge fremgår ikke Svær at tolke

45 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Beholdningsforskydningsmetoden    Opstilling af forskydninger i likviditeten Enkel Læner sig op ad status- og driftsregnskab

46 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Ved beholdningsforskydningsmodellen opdeles likviditetsforskydningerne i: Driftens likviditetsforskydning Anlægsinvesteringer Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger Resultatudlodninger/resultatudbetalinger

47 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Driftens likviditetsforskydning Figur 7

48 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Anlægsinvesteringer Investeringer i anlægsaktiver påvirker likviditeten negativt, da der bindes likviditet ved anskaffelsen. Omvendt ved salg af anlægsaktiver. Dette gælder såfremt investeringerne betales i budgetperioden. Optages der lån, medtages den samlede investering, mens gælden/lånet medtages under finansielle indbetalinger.

49 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Finansielle indbetalinger Nye lån Forøgelse af kassekreditten og andre finansielle lån Finansielle udbetalinger Afdrag på lån eller nedsættelse af lån, herunder kassekredittens maksimum. Renteomkostninger

50 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Resultatudlodninger/resultatudbetalinger Udbytte (ved enkeltmandsvirksomhed er det privatforbrug) Beregnede skatter og evt. restskatter fra foregående år som skal betales.

51 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Forskydningsmetoden – et eksempel Til brug for likviditetsbudgettet skal vi bruge resultatbudgettet for det kommende år, samt resultatopgørelsen og status fra sidste års regnskab.

52 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Indtjeningsbidraget i budgetåret finder vi i resultatbudgettet: Figur 10

53 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Figur 11

54 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Figur 12

55 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Budgetforudsætninger j) Der forventes uændrede omsætningshastigheder i 20x2 k) Anden kortfristet gæld, ekskl. gæld i anlægsinvesteringer budgetteres til 2800 kr. l) Ifølge investeringsbudgettet skal der anskaffes biler for kr. 800 og inventar for kr Af den samlede investering skal kr betales i budgetåret, mens restbeløbet forfalder til betaling i 20x3. m) Ifølge låneaftale skal der afdrages kr. 600 på langfristet gæld. n) Privatforbrug budgetteres til kr kr.

56 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Inden vi kan beregne likviditetsforskydningerne for varelagre, debitorer og kreditorer, skal vi have beregnet ultimoposterne for varelagre, varedebitorer og varekreditorer. Her skal vi bruge nogle omsætningsformler: Varelagre Varelagre ultimo = vareforbrug/omsætningshastighed eller Omsætningshastighed = vareforbrug/varelagre ultimo Omsætningshastighed i 20x1 = /6.832 = 5 Varelager ultimo 20x2 = vareforbrug/oms.hastighed = /5 = 9.107

57 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Debitorer Debitorer ultimo = omsætning inkl. moms/omsætningshastighed eller Omsætningshastighed = omsætning incl. moms/debitorer ultimo Omsætningshastighed i 20x1 = *1,25/4.068 = 15 Debitorer ultimo 20x2 = omsætning inkl. moms/oms.hastighed = /15 = 4.998

58 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Kreditorer Kreditorer ultimo = varekøb inkl. moms/omsætningshastighed eller Omsætningshastighed = varekøb inkl. moms/kreditorer ultimo Omsætningshastighed i 20x1 = *1,25/5.786 = 7,5 Kreditorer ultimo 20x2 = varekøb inkl. moms/oms.hastighed = *1,25/7,5 = 7.968 Varekøb = vareforbrug + varelager ultimo – varelager primo = – =

59 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet

60 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet

61 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet

62 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet

63 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Beregning af omsætningshastigheder Generelt: Omsætningshastighed = Aktivitet/Beholdning For kreditorer og debitorer: Omsætningshastighed = 360/gns. kredittid f.eks. svarer 30 dages kredittid til en oms. sætningshastighed på 12.

64 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Kreditorer Oms. hastighed kreditorer = varekøb inkl. moms på kredit/varekreditorer ult. Varekreditorer ultimo = varekøb på kredit inkl. moms * omsætningshastighed

65 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet

66 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Kreditor ultimo = varekøb på kredit inkl. moms/oms. hastighed = 7.000/16,8 = 416 Ændring i kreditorbeholdningen = kreditor ultimo – kreditor primo Er ændringen i kreditorbeholdningen positiv, får vi et positivt bidrag til likviditeten.

67 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Debitorer Omsætningshastighed debitorer = omsætning inkl. moms/debitorer ultimo Debitorer ultimo = omsætning inkl. moms/omsætningshastighed debitorer Er ændringen i debitorbeholdningen positiv, får vi et negativt bidrag til likviditeten.

68 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet

69 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Forenklet regnegrundlag Omsætningshastighed = 9,5 Debitorer ultimo = omsætning/omsætningshastighed = /9,5 = 2.000 Ændring i debitorbeholdning = debitor ultimo – debitor primo Er ændringen i debitorbeholdningen positiv, får vi et negativt bidrag til likviditeten.

70 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Varelagre Varelagre ultimo = vareforbrug/varelagerets omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed = vareforbrug/varelager ultimo Ændring i varelagerbeholdninger = varelagre ultimo – varelagre primo Er ændringen i varelageret positivt, får vi et negativt bidrag til likviditeten.

71 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Opgaveforslag til likviditetsbudgettet 5.7 som eksempel, 5.8, 5.10a, 5,19a, 5.11 a, b

72 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Opgave 5.7 som eksempel

73 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Opgave 5.7 som eksempel

74 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Opgave 5.7 som eksempel

75 Budgetlægning - Likviditetsbudgettet
Opgave 5.7 som eksempel

76 Formålet med budgetkontrol:
Ved budgetkontrol sammenlignes en periodes budget med samme periodes regnskabstal. Formålet med budgetkontrol: Budgetkontrollens primære formål er at skaffe ny viden og erfaring, som grundlag for formulering af nye ideer for fremtiden/at afgive viden om urealistiske budgetforudsætninger.

77 Budgetkontrol At få styr på økonomiske årsager med henblik på at forudse og løse fremtidens problemer. Ansvarliggørrelse Inspiration Opnå en bedre budgettering

78 Budgetopfølgningen i en trinvis procedure:
Budgetkontrol Budgetopfølgningen i en trinvis procedure: Faktisk contra forventede ydre forudsætninger Faktiske contra planlagte præstationer/indtægter Faktiske contra planlagte handlinger Faktiske contra planlagte ressourceforbrug Regnskabets omkostninger/anskaffelser contra budgettets omkostninger

79 Budgetkontrol Der foretages en direkte sammenligning mellem de enkelte poster, både på mængde- og beløbsposter. Husk at formålet med opfølgningen vil være: At styre de økonomiske midler i den rigtige retning i fremtiden – og ikke for at udpege syndebukke.

80 Budgetkontrol A) Hvor hyppigt skal budgettet følges op? B) Hvor detailleret skal budgettet være specificeret?

81 Budgetkontrol A) Hvor hyppigt skal budgettet følges op? Vælges perioden for kort, kan overblikket mistes, og der skal typisk korrigeres for et stort antal mindre tilfældige afvigelser. Der stilles tillige større krav til virksomhedens dataregistrering, dvs. hvor præcis og tæt på den er. Vælges perioden for lang, vil afvigelserne blive mere markante, men det vil blive sværere at gribe ind og korrigere i rette tid. Regnskabsrapporteringer som fremkommer lang tid efter det rapporterede hændelsesforløb, har oftest kun historisk interesse. Månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller årligt?

82 Budgetkontrol B) Hvor detailleret skal budgettet være specificeret? Efter behov og tilpasset organisationen som helhed. Med en afvejning af overblik og behovet for detajleringsgrad.

83 Budgetkontrol Krav til regnskabet: Helst overensstemmelse mellem regnskabets og budgettets opbygning.

84 Budgetkontrol

85 Budgetkontrol Fordelen ved beregning af indekstal er, at det bliver nemmere at sammenligne flere år med mange poster, da første års regnskabstal anvendes som basisår = 100.

86 Eksempel på en kommenteret flerårig analyse
Budgetkontrol Eksempel på en kommenteret flerårig analyse Omsætning Dækningsbidrag Indtjeningsbidrag Overskud før renter Dækningsgrad Indtjeningsgrad 4,1 4,9 5,1 Overskudsgrad 2,8 3,6 3,4 Vareforbrug Kont. kapacitetsomk Afskrivninger Administrationsomk Personaleomkostninger Gennem 3 år er omsætningen faldet 8%, men der er lykkedes at forøge overskuddet før renter. Forbedringen skyldes især en stigning i dækningsgraden, som er steget fra 13 til 16%

87 Budgetkontrol Opgaveforslag til budgetkontrol 5.25 som eksempel 5.26 5.27

88 Budgetkontrol Opgave 5.25 som eksempel

89 Budgetkontrol Opgave 5.25 som eksempel

90 Budgetkontrol Opgave 5.25 som eksempel

91 Hvorfor regnskabsanalyse?
Regnskabsanalyser Hvorfor regnskabsanalyse? Bedre overblik over økonomien Sammenligningsgrundlag i forhold til branchenormtal Nøgletal for flere år kan belyse udviklingsretningen og udviklingshastigheden

92 Regnskabsanalyser Figur 19 Du Pont modellen

93 Regnskabsanalyser - rentabilitet
Ved en virksomheds rentabilitet forstås virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital.

94 Regnskabsanalyser - rentabilitet
Rentabiliteten belyses med nøgletallene: Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Gældsrente

95 Regnskabsanalyser - rentabilitet
Aktivernes omsætningshastighed = Omsætning/Aktiver = / = 1,04 Dette er et udtryk for, hvor mange gange skolens aktiver byttes ud i løbet af et år. Overskudsgrad = (Resultat før renter/Omsætningen) *100 = / x100 = 6% Overskudsgraden er et mål for den økonomiske effektivitet i virksomhedens ordinære drift udtrykt ved, hvor stor en procentdel af nettoomsætningen, der bliver til økonomisk resultat. Tallene fra regnskab 2009 Strand på Danebod

96 Regnskabsanalyser - rentabilitet
Afkastningsgrad=Overskudsgrad*Akt. oms. h. = 6*( / )=6,2 % Hvor Aktivernes oms. hastighed = Omsætning/Aktiver Afkastningsgraden belyser virksomhedens evne til at forrente den samlede kapital (aktiver), uafhængig af finansieringen. Bemærk at aktiver her er aktiver investeret i hovedformål Tallene fra regnskab 2009 Strand på Danebod

97 Regnskabsanalyser - rentabilitet
Egenkapitalens forrentning = Resultat efter renter*100/Egenkapital = *100/ = 2,1% Viser hvor meget egenkapitalen forrentes med. Gældsrente = Renteomkostninger (nettorenter)*100/Gæld = ( )*100/ = 4,2% Viser hvor meget den samlede kapitalen forrentes. Tallene fra regnskab 2009 Strand på Danebod

98 Regnskabsanalyser - indtjeningsevne
Ved en virksomheds indtjeningsevne forstås dens evne til at indtjene overskud Indtjeningsevnen belyses ved at se på hvilken indvirkning de variable omkostninger og kapacitetsomkostninger har på indtjeningsevnen ved hjælp af nøgletallene: Overskudsgrad Bruttoavanceprocent Dækningsgrad Kapacitetsgrad Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin

99 Regnskabsanalyser - Indtjeningsevnen
Ved en virksomheds indtjeningsevne forstås dens evne til at indtjene overskud Indtjeningsevnen belyses ved at se på hvilken indvirkning de variable omkostninger og kapacitetsomkostninger har på indtjeningsevnen ved hjælp af nøgletallene: Overskudsgrad = Resultat før renter *100/omsætning Bruttoavanceprocent = Bruttofortjeneste * 100/omsætning Dækningsgrad = Dækningsbidrag *100/omsætning Kapacitetsgrad = Dækningsbidrag /kapacitetsomkostninger Nulpunktsomsætning = kapacitetsomkostninger *100/dækningsgrad Sikkerhedsmargin = (omsætning – nulp. oms.) *100/omsætning

100 Regnskabsanalyser - Indtjeningsevnen
Resultatopgørelse Omsætning vareforbrug Bruttofortjeneste Variable salgsomkostninger 2.400 Dækningsbidrag Salgsfremmende omkostninger 1.200 Markedsføringsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger 7.000 Indtjeningsbidrag 6.200 Afskrivninger 3.000 Resultat før renter 3.200 Renteomkostninger 600 Resultat 2.600 Overskudsgrad = Resultat før renter *100/omsætning = 3.200*100/ = 6,67% Overskudsgraden viser hvilken andel af hver salgskrone, der bliver tilbage til dækning af renter og overskud.

101 Regnskabsanalyser - Indtjeningsevnen
Resultatopgørelse Omsætning vareforbrug Bruttofortjeneste Variable salgsomkostninger 2.400 Dækningsbidrag Salgsfremmende omkostninger 1.200 Markedsføringsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger 7.000 Indtjeningsbidrag 6.200 Afskrivninger 3.000 Resultat før renter 3.200 Renteomkostninger 600 Resultat 2.600 Bruttoavanceprocent = Bruttofortjeneste*100/omsætning =16.800*100/48.000=35% Bruttoavanceprocenten viser hvor mange procent af omsætningen der er tilbage efter du har afholdt dine variable omkostninger.

102 Regnskabsanalyser - Indtjeningsevnen
Resultatopgørelse Omsætning vareforbrug Bruttofortjeneste Variable salgsomkostninger 2.400 Dækningsbidrag Salgsfremmende omkostninger 1.200 Markedsføringsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger 7.000 Indtjeningsbidrag 6.200 Afskrivninger 3.000 Resultat før renter 3.200 Renteomkostninger 600 Resultat 2.600 Dækningsgrad = Dækningsbidrag *100/omsætning =14.400*100/48.000=30 % Dækningsgraden viser i procent, hvor stor en del af din omsætning du har tilbage til at dække dine faste omkostninger. Er dækningsgraden 30%, er det et udtryk for, at der resterer 30 øre af hver omsat krone til dækning af faste omkostninger, afskrivninger, finansielle poster og overskud.

103 Regnskabsanalyser - Indtjeningsevnen
Resultatopgørelse Omsætning vareforbrug Bruttofortjeneste Variable salgsomkostninger 2.400 Dækningsbidrag Salgsfremmende omkostninger 1.200 Markedsføringsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger 7.000 Indtjeningsbidrag 6.200 Afskrivninger 3.000 Resultat før renter 3.200 Renteomkostninger 600 Resultat 2.600 Kapacitetsgrad = Dækningsbidrag/kapacitetsomkostninger =14.400/11.200= 1,29 Kapacitetsgrad udtrykker hvor mange gange, at dækningsbidraget dækker de faste omkostninger, dvs. kapacitetsomkostninger, afskrivninger og renter.

104 Regnskabsanalyser - Indtjeningsevnen
Resultatopgørelse Omsætning vareforbrug Bruttofortjeneste Variable salgsomkostninger 2.400 Dækningsbidrag Salgsfremmende omkostninger 1.200 Markedsføringsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger 7.000 Indtjeningsbidrag 6.200 Afskrivninger 3.000 Resultat før renter 3.200 Renteomkostninger 600 Resultat 2.600 Nulpunktsomsætning = kapacitetsomkostninger *100/dækningsgrad =11.200*100/30 = kr. Nulpunktsomsætning er et udtryk for netop den omsætning der skal opnås, for at resultatet af ordinær drift giver et nul, dvs. netop den omsætning der skal til, for at dække kapacitetsomkostninger, afskrivninger og finansieringsomkostninger, men ikke ekstraordinære poster og skatter.

105 Regnskabsanalyser - Indtjeningsevnen
Resultatopgørelse Omsætning vareforbrug Bruttofortjeneste Variable salgsomkostninger 2.400 Dækningsbidrag Salgsfremmende omkostninger 1.200 Markedsføringsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger 7.000 Indtjeningsbidrag 6.200 Afskrivninger 3.000 Resultat før renter 3.200 Renteomkostninger 600 Resultat 2.600 Sikkerhedsmargin = (omsætning – nulp. oms.) *100/omsætning = ( )*100/ = 22,2 % Sikkerhedsmargin viser, hvor stor en del af omsætningen, som kan falde bort inden årets resultater bliver negativt, selvfølgelig forudsat at dækningsgraden og de faste udgifter inkl. renter er uændrede.

106 Regnskabsanalyser - Indtjeningsevnen
Overskudsgrad = Resultat før renter*100/omsætning = 6,67 % Bruttoavanceprocent = Bruttofortjeneste*100/omsætning = 35 % Dækningsgrad = Dækningsbidrag*100/omsætning = 30 % Kapacitetsgrad = Dækningsbidrag/kapacitetsomkostninger = 1,29 Nulpunktsomsætning = kapacitetsomkostninger *100/dækningsgrad = Sikkerhedsmargin = (omsætning – nulpunkts oms.)*100/omsætning = 22,2 %

107 Regnskabsanalyser - Opstilling af regnskab til analysebrug
For at kunne udføre en nøgletalsanalyse af indtjeningsevnen skal regnskabet omformes som et bidragsregnskab: Omsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Resultat 800

108 Regnskabsanalyser - Opstilling af regnskab til analysebrug
Variable omkostninger = omkostninger som kun påføres ved aktiviteter. Kapacitetsomkostninger = omkostninger som også er der, når virksomheden ”ligger stille” eller ikke producerer eller sælger varer og/eller tjenesteydelser. Kapacitetsomkostninger = kontante kapacitetsomkostninger + afskrivninger

109 Regnskabsanalyser - Opstilling af regnskab til analysebrug
Et mere udbygget bidragsregnskab ser sådan ud: Omsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Salgsfremmende omkostninger 200 Markedsføringsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger 600 Resultat før renter Renteomkostninger 200 Resultat 800 Bemærk, at ekstraordinære poster ikke indgår i nøgletalsberegningerne.

110 Regnskabsanalyser - Opstilling af regnskab til analysebrug
I handelsvirksomheder beregnes som regel også bruttofortjenesten: Omsætning Vareforbrug Bruttofortjeneste øvrige variable omkostninger 400 Dækningsbidrag 1.400

111 Regnskabsanalyser - Eksempel på en kommenteret flerårig analyse
Omsætning Dækningsbidrag Indtjeningsbidrag Overskud før renter Beregnede nøgletal Dækningsgrad Indtjeningsgrad 4,1 4,9 5,1 Overskudsgrad 2,8 3,6 3,4 Vareforbrug Kont. kapacitetsomk Afskrivninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Gennem 3 år er omsætningen faldet 8%, men der er lykkedes at forøge overskuddet før renter. Forbedringen skyldes især en stigning i dækningsgraden, som er steget fra 13 til 16%. Forbedringen i dækningsgraden er blevet spist op af en stigning i både kontante kapacitetsomkostninger og afskrivninger. Hvor vareforbruget er faldet til indeks 89, er kontante kapacitetsomkostninger steget til 112 og afskrivninger til 126. Af kontante kapacitetsomkostninger er adm. udgifter (34%) og personaleomk. (15%) steget mest.

112 Regnskabsanalyser – Opgaveforslag
Rentabilitetsnøgletal: 9.1, 9.2, 9.4, 9.7 Indtjeningsevne: 9.8, 9.9

113 Regnskabsanalyser - Likviditetsnøgletal
Likviditetsgrad I = Omsætningsaktiver * 100/Kortfristet gæld Likviditetsgrad II = Mest likvide aktiver * 100/Kortfristet gæld Omsætningsaktiver er de samlede aktiver – anlægsaktiver og er varelagre, debitorer, periodeafgrænsningsposter og likvide beholdninger (kasse, bank og værdipapirer) Mest likvide aktiver er debitorer og andre tilgodehavender, let omsættelige værdipapirer og de likvide beholdninger (bankindestående, kasse og ubenyttede kassekreditter). Kortfristet gæld er gæld, som forfalder til betaling indenfor et 1 år.

114 Regnskabsanalyser - Likviditetsnøgletal
Likviditetsgrad I = Omsætningsaktiver *100/Kortfristet gæld = *100/ = 108,9 Likviditetsgraden viser hvor mange procent de lettest omsættelige aktiver udgør i forhold til den mest kortfristede gældsforpligtelse. Graden er afgørende for, hvor betalingsdygtig virksomheden er. Er likviditetsgraden under 100, indikerer dette, at der er større kortfristede gældsforpligtelser, end det har omsætningsaktiver, der relativt hurtigt kan realiseres. Likviditetsgrad II = Mest likvide aktiver *100/Kortfristet gæld = *100/ = (tallene fra regnskab 2009 Strand på Danebod)

115 Regnskabsanalyser - Likviditetsnøgletal
Soliditetsgraden Soliditetsgrad = Egenkapital*100/Samlet kapital = *100/ = 30,9 % Viser hvor stor en andel af virksomhedens aktiver der kan gå tabt, uden at fremmedkapitalen lider tab. Eller hvor stor en del af den samlede kapital, der er finansieret med egenkapital. Er egenkapitalen negativ er virksomheden insolvent (tallene fra regnskab 2009 Strand på Danebod)

116 Regnskabsanalyser - Likviditetsnøgletal
Finansieringsgrad Udtrykker, hvor stor en relativ andel af de samlede materielle anlægsaktiver, der er finansieret med langfristet gæld. En finansieringsgrad på under 100 kan det være udtryk for, at anlægsaktiverne er finansieret med egenkapital. Men det kan også være udtryk for, at finansieringen er sket med kortfristet gæld. Er dette tilfældet, kan der opstå problemer med skolens finansiering og likviditet. Finansieringsgrad = Langfristet gæld *100/Samlede materielle anlægsaktiver = *100/ = 62 % (tallene fra regnskab 2009 Strand på Danebod)

117 Regnskabsanalyser - Likviditetsnøgletal
Tre efterskolers nøgletal for 2009 regnskabet Nøgletal skole A B C Overskudsgrad 6 4 6 Likviditetsgrad Soliditetsgrad Finansieringsgrad Kilde: Undervisningsministeriet

118 Regnskabsanalyser - Likviditetsnøgletal
Forslag til opgaver til finansieringsanalyse: 9.10, 9.11

119 Regnskabsanalyser - Likviditetsnøgletal
Indtægter Taxametertilskud Indmeldelsesgebyrer Skolepenge Andre indtægter (betaling for kost, leje boliger m.v.) Renteindtægter og kursregulering.

120 Regnskabsanalyser - Likviditetsnøgletal
Driftsudgifter/afskrivninger Lønudgifter til lærer-, ledelses- og administration. Andre undervisningsudgifter – materialeudgifter – elevture m.v. Løn bygninger Skatter og afgifter Bygningsvedligeholdelse Afskrivning på bygninger Varme, el og vand Kostskoleudgifter (lønninger og indkøb) Afskrivninger på inventar Administrationsomkostninger og lønninger Markedsføringsomkostninger Renteudgifter - prioritetsrenter .

121 Regnskabsanalyser - Likviditetsnøgletal
Finansielle poster Når driftsudgifterne er trukket fra indtægterne, har vi et driftsresultat af skolens primære drift. Hertil lægges renteindtægter fra bankindeståender og obligationsbeholdninger. Dernæst fratrækkes finansielle udgifter, renteudgifter til banklån mv. Ekstraordinære poster Efter de finansielle poster har vi et resultat før ekstraordinære poster. Ekstraordinære poster vedrører indtægter og udgifter, der klart adskiller sig fra skolens ordinære drift. Årets resultat Efter de ekstraordinære poster kommer man frem til årets resultat.

122 Regnskabsanalyser - Likviditetsnøgletal
Likviditetsmål At sikre likviditet, så betalinger kan honoreres Påvirke rentabilitet Likviditet er en begrænsning/ knap ressource Likvider er dårlig placering Forskellige finansieringsformer er ikke lige dyre God indtjening giver selvfinansiering og øget kreditværdighed Give sikkerhed og fleksibilitet Plads til uventede hændelser Råderum for aktivitetsstyringens ekspansioner

123 Økonomiske problemstillinger
Prognoser Demografi, befolkningsudviklingen, økonomiske vækst, pris- og lønudviklingen Markedsføring Hvor meget skal der anvendes til markedsføring?

124 Finansiering og kapitalfremskaffelse
Egenkapital Pengeinstitutter Leasing Kreditforeninger Factoring Leverandørkreditter Fonde (friluftsrådet, undervisningsministeriet f. eks.)

125 Finansiering og kapitalfremskaffelse
Fremmedkapital Egenkapital Ret til at bestemme Ingen bestemmelsesret Ejerne bestemmer alt Krav om tilbagebetaling Skal tilbagebetales Ingen krav Forrentning Skal altid betales Ingen krav på forrentning

126 Finansiering og kapitalfremskaffelse
Overvejelser med valg af finansieringsformer Finansieringsomkostninger Løbetid og afdragsprofiler Risiko for kurstab? Sikkerhedsstillelse? Bliver virksomheden afhængig af långiveren? Er den valgte finansieringsform velegnet til formålet?

127 Litteraturliste Erhvervsøkonomi, Akademiuddannelserne, 5. udgave, Steen Sejer Steensen m.fl. Finansiel Planlægning og investering, Bruno Wigandt Intern Regnskabsvæsen, Jørgen Waast Virksomhedsøkonomi A, Knud Erik Bang m.fl. side (nulpunktsberegninger) Eksternt regnskabsvæsen, V. Flemming Christophersen, 8. udgave eller nyere. Årsregnskabsloven, KPMG Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 3. udgave 2008/09


Download ppt "Formål: At give dig viden og værktøjer til at forfine, justere og forbedre forståelsen og brugen af økonomistyring, likviditetsstyring og budgetlægning,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google