Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pengestrømsopgørelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pengestrømsopgørelser"— Præsentationens transcript:

1 Pengestrømsopgørelser
v. statsautoriseret revisor Erik Mousten Rasmussen HENRIK Den 22. maj i år blev den nye årsregnskabslov vedtaget. Der faktisk tale om den første grundlæggende ændring af loven i 20 år. Vi skal faktisk tilbage til den 10. juni 1981 hvor Danmark implementerede EU 4. direktiv. Hvad er det så for nogle forhold der gør at bliver nødt til at vedtage en ny og moderniseret årsregnskabslov ? Ikke fulgt udviklingen i udlandet - især IAS Internationalisering Ønske om at regnskabet også skulle læses af "ikke-prof" Videns samfund Denne præsentation er tilrettelagt for regnskabs- og controllerfunktionen i Billund. Da i jo er en bred skare med forskellige interesser vil der være noget der er mere interessant end andet. Vi har valgt at fokusere på det vi mere er vigtigt for LEGO Company. Ændret terminologi. LEGO har endnu ikke lagt sig fast på fremtidig praksis. Vor præsentation skal derfor ikke tages for LEGO's fremtidige praksis, men forhåbentlig vise rammerne for denne. PwC

2 Et eksempel – Træproduktion A/S
Driftsbetalinger Årets resultat + Afskrivninger = Korrigeret resultatopgørelse - Forøgelse af varebeholdninger + Fald i tilgodehavender fra salg = Driftens likviditetsvirkninger Offentlighedens fokus er stor - nok en af de ikke børsnoterede virksomhed med størst fokus PwC ser LEGO's regnskabsstrategi således: LEGO vil leve op til minimumsbestemmelserne i dansk regnskabslovgivning og så vidt muligt Internationale standarder (IAS) hvis IAS'erne ikke indebærer væsentligt øgede omkostninger eller ikke giver et retvisende billede.

3 Et eksempel – Træproduktion A/S
Investeringsbetalinger - Køb af anlæg og andre driftsmidler - Køb af værdipapirer + Salg af værdipapirer + Salg af anlæg og andre driftsmidler = Investeringsbetalinger i alt Offentlighedens fokus er stor - nok en af de ikke børsnoterede virksomhed med størst fokus PwC ser LEGO's regnskabsstrategi således: LEGO vil leve op til minimumsbestemmelserne i dansk regnskabslovgivning og så vidt muligt Internationale standarder (IAS) hvis IAS'erne ikke indebærer væsentligt øgede omkostninger eller ikke giver et retvisende billede.

4 Et eksempel – Træproduktion A/S
Finansieringsbetalinger - Afdrag på langfristet gæld - Udbyttebetalinger + Optagelse af langfristet gæld = Finansieringsbetalinger i alt Offentlighedens fokus er stor - nok en af de ikke børsnoterede virksomhed med størst fokus PwC ser LEGO's regnskabsstrategi således: LEGO vil leve op til minimumsbestemmelserne i dansk regnskabslovgivning og så vidt muligt Internationale standarder (IAS) hvis IAS'erne ikke indebærer væsentligt øgede omkostninger eller ikke giver et retvisende billede.

5 Et eksempel – Træproduktion A/S
+/- Driftens likviditetsvirkninger (pengestrømme fra driften) +/- Likviditet fra investeringsaktiviteten +/- Likvidtet fra finansieringsaktiviteten = Ændring i likvide midler + Likvide midler primo = Likvide midler ultimo Offentlighedens fokus er stor - nok en af de ikke børsnoterede virksomhed med størst fokus PwC ser LEGO's regnskabsstrategi således: LEGO vil leve op til minimumsbestemmelserne i dansk regnskabslovgivning og så vidt muligt Internationale standarder (IAS) hvis IAS'erne ikke indebærer væsentligt øgede omkostninger eller ikke giver et retvisende billede.

6 Hvad er formålet pengestrømsopgørelsen ?
Øge informationsværdi Vise udviklingen i pengestrømme i forhold til tidligere år Øge informationen om sammensætningen af pengestrømme på områderne drift, investering og finansiering (indtjeningens kvalitet) Generere oplysninger om virksomhedens likviditetsberedskab Belyser forskelle mellem årets resultat og de faktiske ind- og udbetalinger Omfatter typisk goodwill, patenter osv. Erhvervede aktiver skal medtages. Immaterielle aktiver kan fortsat ikke opskrives. Dvs. at vi vil stadig se virksomnheder der bliver solgt for et beløb der langt overstiger værdien af deres egenkapital. 20 år. 4 direktiv ingen overgrænse. I overensstemmelse med IAS 38. Kan overskrides i særlige tilfælde under henvisning til det retvisende billede. Løbende værditest. Gevindvindningsværdi Kapitalværdi. Tilbagedisonteret cash-flow Nettosalgsværdi. Salgsværdi - omkostninger forbundet med salget. PricewaterhouseCoopers

7 Pengestrømsopgørelsen viser:
Sammenhængen mellem årets resultat og de deraf afledte pengestrømme fra driften Fra hvilke aktiviteter er fremskaffet og til hvilke aktiviteter likviditeten er anvendt Hvorvidt virksomheden på lang sigt er i stand til at betale sine finansieringskilder fra driften Investerings- og finansieringsmønstre Valg af finansieringsform ved investeringer Og husk at konkurs som hovedregel skyldes ilikviditet. Terminologi: Indregning (tidl optagelse) Måling (tidl. værdiansættelse) Definition på et aktiv (økonomiske fordele tilgå + pålideligt) Definition på en forpligtelse (okonomis fordele fragå+pålideligt) En "SKAL" definition. Forskel mellem A og (B,C,D) definitioner Essensen er at mere skal med i balancen og ændringer i værdierne på balancen skal med i resultatopgørelsen. Aktier ej til kost Obligationer ej til kost Ejendomme ej til kost PricewaterhouseCoopers

8 Lovgrundlag Tidligere alene gældende for børsnoterede virksomheder, jf.RV 11 og før 1996 også oplysningsbekg. Nu obligatorisk for alle C- virksomheder. > 20 mio kr. i balancesum > 40 mio kr. i omsætning > 50 ansatte 2 kriterier i 2 på hinanden følgende år. Har i praksis været ”god latin” længe ERIK Ideen er at virksomhenden i højere grad skal vise evnen til at håndtere finansielle risici. Dvs. at resultatopgørelsen i højere grad påvirkes at ændring i markedsrisici, og det vil især være renterisici og valutarisici. PricewaterhouseCoopers

9 Pengestrømsopgørelser – modeller (1)
Indirekte præsentation (Beholdningsforskydnings modellen) Bruges næsten altid i praksis Tager udgangspunkt i et resultat som herefter korrigeres Direkte præsentation (Betalingsstrøms modellen) Arbejdskapitalmodellen Fokuserer alene på investering og finansierings aktiviteten Selvfinansieringsmodellen Brug ikke tid på planchen. Konklusion: Samtlige erhvervsdrivende virksomheder er med. PricewaterhouseCoopers

10 Pengestrømsopgørelser – modeller (2). Indirekte præsentation
Årets resultat +/- korrektion for ikke likvide poster (afskrivninger o.lign) +/- Ændring i driftskapital (debitorer, kreditorer, varelagre m.fl.) +/- Finansielle ind- og udbetalinger, betalte skatter m.fl. = Pengestrømme fra drift +/- pengestrømme fra investeringsaktivitet +/- pengestrømme fra finansieringsaktivitet = Ændring i likvider + Likvider primo = Likvider ultimo Brug ikke tid på planchen. Konklusion: Samtlige erhvervsdrivende virksomheder er med. PricewaterhouseCoopers

11 Pengestrømsopgørelser – modeller (3). Direkte præsentation
Indbetalinger fra kunder udbetalt til leverandører udbetalt til personale +/- Finansielle ind- og udbetalinger, betalte skatter m.fl. = Pengestrømme fra drift +/- pengestrømme fra investeringsaktivitet +/- pengestrømme fra finansieringsaktivitet = Ændring i likvider + Likvider primo = Likvider ultimo Brug ikke tid på planchen. Konklusion: Samtlige erhvervsdrivende virksomheder er med. PricewaterhouseCoopers

12 Pengestrømsopgørelser – driftsaktivitet
Skal omfatte betalinger afledt af virksomhedens hovedaktivitet og andre aktiviteter, der ikke er henført til investerings- eller finansieringsaktivitet Formål: Skal give regnskabslæser oplysninger om virksomhedens evne generere pengestrømme fra hovedaktiviteten. samt mulighed for at sammenligne årets resultat i resultatopgørelsen med årets likvide resultat – evnen til at generere likviditet og dermed evnen til at finansiere egen vækst og evnen til at undgå betalingsproblemer Brug ikke tid på planchen. Konklusion: Samtlige erhvervsdrivende virksomheder er med. PricewaterhouseCoopers

13 Pengestrømsopgørelser – investeringsaktivitet
Skal omfatte betalinger afledt af køb og salg af anlægsaktiver og ander investeringer, der ikke indgår som likvider, herunder f.eks.: Udbetalinger til køb af materielle og immaterielle anlægsaktiver Indbetalinger fra salg (salgspriser) af materielle og immaterielle anlægsaktiver Ind- / udbetalinger vedr. køb/salg af værdipapirer, der ikke er henført til likvider Altså betalinger med henblik på vedligeholdelse eller udvidelse af virksomhedens fremtidige indkomstgrundlag Brug ikke tid på planchen. Konklusion: Samtlige erhvervsdrivende virksomheder er med. PricewaterhouseCoopers

14 Pengestrømsopgørelser – finansieringsaktivitet
Skal omfatte betalinger afledt af ændringer i størrelsen eller sammensætningen af virksomhedens egenakpital og langfristede finansieringsstruktur (langfristede lån) Kan omfatte: Indbetalinger ved udstedelse og salg af egne aktier Udbetalinger til aktionærer i form af udbytte og kapitalnedsættelse Afdrag på langfristede lån Brug ikke tid på planchen. Konklusion: Samtlige erhvervsdrivende virksomheder er med. PricewaterhouseCoopers

15 Pengestrømsopgørelser – likviditet
Her inkluderes poster der reelt har en funktion som likviditet ved at indgå i den løbende likviditetsstyring med henblik på afdækning af kortfristede betalingsforpligtelser. Hertil kræves at posterne: Er til fri disposition Uden hindringer kan omsættes til kontanter Kun har en ubetydelig risiko for værdiændringer F.EKS: Kontanter, indskud på anfordring i pengeinstitutter, ”frie” kortfristede værdipapirer, kortfristede børsnoterede ”likvide” obligationer, andre letrealisable værdipapirer, kortfristet bankgæld der indgår i den løbende likviditetsstyring. Brug ikke tid på planchen. Konklusion: Samtlige erhvervsdrivende virksomheder er med. PricewaterhouseCoopers

16 Pengestrømsopgørelser – likviditet
Vær opmærksom på at: Urealiserede kursreguleringer og tab på poster der vises under likvider ikke er pengestrømme. Vises særskilt – evt. i en note. Uudnyttede trækningsrettigheder kan ikke medtages under likvider. Vises i en note. Hensigten er at give et reelt billede af virksomhedens finansielle beredskab på kort sigt. Brug ikke tid på planchen. Konklusion: Samtlige erhvervsdrivende virksomheder er med. PricewaterhouseCoopers

17 Pengestrømsopgørelser – udarbejdelse og analyseværktøj
Brug af eksisterende regnskab Evt. udarbejdelse af ændringsbalance Hvilke poster har likviditetsmæssig effekt (med hvilket beløb) og hvilke har ikke Klassifikation Efterfølgende bedømmelse og analyse Pengestrømsopgørelsen supplere den traditionelle analyse Pengestrømsopgørelsen bidrager til, men giver ikke den fulde sandhed. Brug ikke tid på planchen. Konklusion: Samtlige erhvervsdrivende virksomheder er med. PricewaterhouseCoopers


Download ppt "Pengestrømsopgørelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google