Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

The requested innovation process User Driven Innovation Build scenarios and solutions from the present and future user needs. With users we mean management.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "The requested innovation process User Driven Innovation Build scenarios and solutions from the present and future user needs. With users we mean management."— Præsentationens transcript:

1 The requested innovation process User Driven Innovation Build scenarios and solutions from the present and future user needs. With users we mean management and staff of service organisation plus their clients. Transformative Innovation Innovations that render existing paradigms obsolete, replacing the current state with a new state – a “sea change”. “If I had asked my customers what they wanted, they would have said a faster horse” -Henry Ford Challenges & way forward Business Challenges Staff loyalty and retention is very low Price is the only competition factor & it is a low margin business Jobs have low status in public opinion Performance improvements have been low the last 30 years a.o. because of lack of business innovation. Difficult to manage multi cultural, multi language field workers. Staff Challenges Poor social network Lack of competence building Boring jobs with no career path Low status Odd work hours

2

3 Fremtidsfirmaet der forebygger skidt! Der findes en række forskellige tilgange til forebyggelse af skidt, hvoraf de nedenstående er prioriteret højest i interviewene: Nanoteknologisk behandling af f.eks. bordflader der hæmmer skidtaflejring. Automatik der fjerne skidt inden det kommer ind i rummet, som f.eks. en robot dørmåtte der fjerner skidt på skosålerne når man træder på den. Brugermotiverende adfærdsændring på arbejdspladsen. F.eks. ved at skabe motivation hos medarbejderne på kundens arbejdsplads, for selv være med til at forebygge snavs. Facilities Management udført ud fra brugerens ønsker og behov herunder bygningers brugs- og tilpasningsevner. Projektet går ud på at skabe en model for fremtidens skidtforebyggende serviceleverandør i form af: Udvikling af en ny partnerskabsmodel der baserer sig på resultatbaseret afregning og som tilgodeser at servicevirksomheder investere i forebyggende aktiviteter. Det foreslås at dette arbejde sker indenfor rammerne af OPP kontrakterne - Offentlig Privat Partnerskab – som der er bred offentlig interesse i at ændre til det bedre. Identificerer de vigtigste faktorer der forårsager skidt og efterfølgende at udvikle den eller de bedste metoder til at forebygge at disse faktorer forårsager skidtdannelse. Afprøve modellen, teknologierne og metoderne i et pilotprojekt.

4 Humanioraopgaver i fase 2 og 3 Identifikation og tilretning af kollektiv adfærd for forebyggende rengøringsarbejde. Skabelsen af intuitive multimodale brugergrænseflader En stor udfordring er tale- og gestik genkendelse for en naturlig kommunikation med robotten. Der er behov for at undersøge hvordan grænsefladen kan udnytte alle menneskets sanser, hørelse, syn, lugt, følelser og fysisk berøring, og hvilke sanser robotten skal udstyres med for at opnå et socialt, emotionelt og æstetisk godt samspil mellem robot og menneske. Skabe robottens forståelse af menneskelig adfærd, for at kunne omgås mennesker Design af nye OPP forretningsmodeller skabt ud fra en samfundsmæssig og brugeroplevet helhedsbetragtning. Modeller der operere i et fleksibelt ubureaukratisk set-up og som hurtigt og effektivt kan tilpasse sig nye behov og omgivelser.

5 Teknologiopgaver i fase 2 og 3 Lokations- og kontekst sensitive teknologier som kan registrere og formidle data fra sine omgivelser til rengøringsfirmaets medarbejdere og/eller robotter Robotteknologi med stor grad af kognitiv kompleksitet. For eksempel en servicerobot, som skal indgå i tæt samspil med rengørings-medarbejderne og derfor skal kunne tolke og agere på menneskers uforudsigelige handlinger og reaktioner. Robotteknologi for forhold med stor grad af uforudsigelighed, f.eks. en rengøringsrobot der på egen vis skal gøre rent i forskelligt indrettede kontor lokaler eller en robot der skal udføre en omsorgsfunktion i forhold til et menneske. Command Control System til styring på distancen af servicerobotterne og måleudstyr Måleløsninger der kan måle kvaliteten på rengøringen (sensorer og kameraer mv.).

6 Fremtidens rengøringsvirksomhed – En mobil tryg, interessant og lærerig arbejdsplads Der er interesse for en mobil digital arbejdsplads der kan være med til at skabe: En situationsbestemt videnoverførsel og læring uanset tid og sted En allestedsnærværende kommunikationsplatform for kollegialt og ledelsesmæssig netværk og nærvær En læringsmæssig oplevelse der kan ske uafhængig af tid og sted og som gives mens arbejdet pågår. De ovenstående ønsker skal ses i sammenhæng med de vanskelige arbejdsforhold som branchen har med: Stor gennemtræk af medarbejdere Stor multikulturel og multisproget medarbejdergruppe Medarbejdere der arbejder væk fra virksomhedslokationen Ledelse på distancen Medarbejdere der arbejder alene og mange gange i mennesketomme lokaler Arbejdstider fordelt over hele døgnet.

7 Projektet går ud på at skabe en digital mobil arbejdsplads, der inkludere: Kontekstbaseret (tids-, lokations- og situationsbestemt) vidensformidling og læring. Den indlejrede og mobile teknologi giver mulighed for at afstemme lærings/vidensindholdet og situationen til den aktuelle kontekst, den lærende befinder sig i. F.eks. ved at sensorer i rummet kommunikerer til rengøringsmedarbejderen, via den mobile digitale arbejdsplads, omkring arbejdsopgave og specifik viden for det pågældende rum. Intuitivt menneske computer/medie interface baseret på visuel og verbal kommunikation i et multisproget miljø. Herunder undersøgelse af og forsøg med gode effektive interkulturelle kommunikationsformer som: Symbolers betydning Subjektive parametre for beslutninger (individuelt og kollektivt) Visuelle kommunikationsmetoder Mobil multisproget socialt netværksmodel for personlig udvikling, oplevelser og nærvær med kollegaer og leder, som ikke hæmmer arbejdseffektiviteten og kvaliteten. En vigtig faktor er her at identificere og bruge de universelle menneskelige sanser og forståelsesmønstre som løsningerne skal rettes ind mod. Fremtidens rengøringsvirksomhed – En mobil tryg, interessant og lærerig arbejdsplads

8 Projektet skal definere, indføre og afprøve et sæt af universelle anbefalinger til god individuel og kollektiv kultur, adfærd og fremgangsmåde i det daglige arbejde med fokus på hhv.: Viden-arbejderens personlige håndtering af at skulle arbejde på distancen og i det virtuelle rum Fælleskabets forbedringsmuligheder indenfor kommunikation, samarbejde, møder og vidensdeling. Kommunikation og koordinering EN-TIL-EN INDIVIDUELT TEAM PROJEKT Indhold og udvikling Attraktiv vidensdeling Brug af sociale medieværktøj Klog adfærd Tillid og enkelthed i samarbejde Virtuelt teamsamarbejde Klog adfærd Effektive møder God mødekultur Møder i det virtuelle rum Klog ardfærd God kommunikation God mailkultur Unified Communication Klog adfærd Afprøvning af de bedste anbefalinger for effektivt og klogt samarbejde med fokus på det virtuelle rum.

9 Collaborative Social Innovation Economy of scope - situations- og lokationsbestemt multi-service funktion skabt ved strukturel innovation af service-sektoren. Baggrund En lang række services udføres i dag baseret på traditionelle faggrænser. For samfundet som helhed og for virksomhederne i servicebrancherne, kunne der være et potentiale i at nytænke serviceelementerne. Udfordringer og projektresultat Ideen går ud på at gennemføre et innovationsforløb hvor man tager et domæne – f.eks. et større virksomhedsdomicil – og: Identificere alle de services der leveres gennem dagen såsom post levering, rengøring, facilities management, vagt, kantinedrift, fast levering af driftsprodukter med videre. Nytænker serviceløsningerne ud fra den optimale situations- og lokationsbestemte løsning f.eks. hvor rengøringsmedarbejderen fra Firma A tager posten med til kunden fra Postfirma B. Skabe en win-win forretningsmodel for alle parter baseret på at løsningerne gerne skal have skabt en merværdi af ressourcerne blandt aktørerne gennem optimeret redesign af de samlede service ressourcer på tværs af serviceleverandører.

10 Mulig finansiering til projekterne Forstudiet og fremtidsscenario kunne gennemføres med finansielt tilskud fra en af de danske innovationspuljer – f.eks. Brugerdreven Innovation i Erhvervsministeriet og diverse puljer i Forsknings- og Innovationsstyrelsen.. Alternativt kan man søge igennem EU programmet SSH (Social economic Science ad humanities) Udviklingsfaserne 2 og 3 kunne finansieres samlet eller ved opsplitning af faserne i delprojekter med individuelle ansøgninger til forskellige egnede puljer. Der kan ansøges både hos EU ved FP7, CIP- ICT og EIP programmerne og i de danske innovationsfonde.

11 BILAG

12 Competence areas in play! Next Step! Please call us if you have organisations with an interest in the project and competences in one or more of the below domains.


Download ppt "The requested innovation process User Driven Innovation Build scenarios and solutions from the present and future user needs. With users we mean management."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google