Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Randers Kommune Styrbar eller ikke-styrbar - det er spørgsmålet ! Byrådet den 27. august 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Randers Kommune Styrbar eller ikke-styrbar - det er spørgsmålet ! Byrådet den 27. august 2009."— Præsentationens transcript:

1 Randers Kommune Styrbar eller ikke-styrbar - det er spørgsmålet ! Byrådet den 27. august 2009

2 2 Randers Kommune Økonomistyring Styrbar / ikke-styrbar Rammer / ikke-rammer 0% 100%

3 3 Randers Kommune Det specialiserede social område Særligt tema i årets kommuneaftale, hvor det er aftalt: Området er styrbart, derfor krav om opbremsning af udgifterne Værktøjer til bedre styring: Regeringen tager medansvar Ændring af regler for handle/betalingsansvar Udgiftsudviklingen skal drøftes hvert kvartal i byrådet Styringsredskaber

4 4 Randers Kommune Særligt tema i Randers Kommune Besluttet, at der udarbejdes en budgetanalyse på børneområdet Ved 1. budgetkontrol besluttet i byrådet den 22. juni: at direktionen anmodes om at komme med oplæg om ændring af principper for styring af ikke-rammebelagte områder at udvalgene anmodes om skærpet opmærksomhed, så det reviderede budget holdes resten af året

5 5 Randers Kommune Økonomistyring Aktuelle status: Alt er rammebelagt Undtagen: Indkomstoverførsler på det sociale område (eksempler kontanthjælp/aktivering, førtidspension og sygedagpenge) Tilbud til voksne med særlige behov – Handicappede og Misbrugsområdet Forebyggende foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge Vidtgående specialundervisning/specialpædagogisk bistand. Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet

6 6 Randers Kommune Økonomistyring Rammebelagte områder: Finansiering af merforbrug: indenfor eget udvalgs område Overførselsadgang fra år til år Ikke-rammebelagte områder Finansiering af merforbrug: indenfor det samlede kommunale budget Ingen overførsel

7 7 Randers Kommune Indkomstoverførsler sammenligning med andre kommuner Randers bruger flest kroner pr. indbygger – i alt 850 mio. kr. i 2008 Indkomstoverførsler: Kontanthjælp, aktivering, fleksjob, ledighedsydelse, førtidspension, sygedagpenge, boligsikring og boligydelse

8 8 Randers Kommune Udsatte børn og unge sammenligning med andre kommuner Randers bruger klart flest kroner pr. 0-17 årig – i alt ca 280 mio. kr. (i 2010 PL) Nedenstående tabel viser nettodriftsudgifter (ex refusion) i regnskab 2008 pr. 0-17 årig

9 9 Randers Kommune Udsatte børn og unge Da budgettet er på ca. 200 mio. kr. er merudgiften i Randers på grund af højere vækst ca. 30 mio. kr./år som vi skal finde på driften. Udsatte børn og unge omfatter her KL’s definition og dermed både den del, som hører under Børn & Skoleudvalget og den del som hører under Socialudvalget

10 10 Randers Kommune Voksen handicap og udsatte grupper sammenligning med andre kommuner Randers er blandt de kommuner, der bruger flest kroner pr. 18-66 årig – i alt ca 500 mio. kr. (i 2010 PL) Nedenstående tabel viser nettodriftsudgifter (ex refusion) i regnskab 2008 pr. 18-66 årig

11 11 Randers Kommune Voksne handicappede og udsatte grupper Da budgettet er på ca. 400 mio. kr. er merudgiften i Randers på grund af højere vækst ca. 30 mio. kr./år som vi skal finde på driften. Området omfatter her KL’s definition

12 12 Randers Kommune Gøgeungeeffekt Vækst på det specialiserede område har været langt højere end normalområderne Fortrænger udgifterne på de øvrige områder Dette er ikke en prioriteret vækst!

13 13 Randers Kommune 2 konkrete eksempler Assentoft børnene i 2007 Støttetimer til 2 børn - hidtil hver sin klasse, men nu i én klasse psykolog anbefaler samme antal timer som hidtil Ledelsen omgør beslutning til et mindre antal timer end hidtil under hensyn til samme klasse og budgettet Forældre gik til avis og TV2ØJ Ledelsens beslutning blev annulleret efter rådgivning fra politikere – senere tillægbevilling i byrådet ABB barnet i 2008/9 Forsøgsbehandling udløb ult. 2008 Dyr enkeltpersonløsning uden anerkendt effekt Forældre og pårørendeforening skriver og skriver til BSudvalg og ØKU BS-udvalg oversender sagen til ØKU, som siger nej

14 14 Randers Kommune 8 gyldne regler Regel nr. 1 Børn og unge området er så styrbart, som kommunalbestyrelsen gør det til.

15 15 Randers Kommune 8 gyldne regler Regel nr. 2 Organisationen skal tilpasses til kommunalbestyrelsens målsætninger.

16 16 Randers Kommune 8 gyldne regler Regel nr. 3 Bevillinger på børn og unge området er bindende og ikke vejledende — præcis som på alle andre områder.

17 17 Randers Kommune 8 gyldne regler Regel nr. 4 Faglighed og økonomi skal gå hånd i hånd, når der visiteres til tilbud.

18 18 Randers Kommune 8 gyldne regler Regel nr. 5 Dyre beslutninger bør træffes i samråd — enten i et visitationsteam eller et visitationsudvalg.

19 19 Randers Kommune 8 gyldne regler Regel nr. 6 Beslutninger om valg af anbringelsestyper bør med jævne mellemrum tages op til fornyet overvejelse.

20 20 Randers Kommune 8 gyldne regler Regel nr. 7 Budgettet bør være et aktivt styringsredskab — sæt priser og mængder på alt.

21 21 Randers Kommune 8 gyldne regler Regel nr. 8 Løbende afrapportering om aktivitetsudvikling og økonomi er et "must”.

22 22 Randers Kommune 8 gyldne regler 1.Børn og unge området er så styrbart, som kommunalbestyrelsen gør det til. 2.Organisationen skal tilpasses til kommunalbestyrelsens målsætninger. 3.Bevillinger på børn og unge området er bindende og ikke vejledende - præcis som på alle andre områder. 4.Faglighed og økonomi skal gå hånd i hånd, når der visiteres til tilbud. 5.Dyre beslutninger bør træffes i samråd - enten i et visitationsteam eller et visitationsudvalg. 6.Beslutninger om valg af anbringelsestyper bør med jævne mellemrum tages op til fornyet overvejelse. 7.Budgettet bør være et aktivt styringsredskab - sæt priser og mængder på alt. 8.Løbende afrapportering om aktivitetsudvikling og økonomi er et "must”.

23 23 Randers Kommune Spørgsmål til politisk debat Styrbart eller ikke-styrbart Spørgsmål 1 Er området så styrbart, som man gør det til? Spørgsmål 2 Hvordan kan man snakke serviceniveau – er den dyreste foranstaltning ikke altid den bedste? Spørgsmål 3 Hvem skal fastlægge serviceniveauet – byrådet eller fagudvalget?

24 24 Randers Kommune Spørgsmål til politisk debat Prioritering Spørgsmål 4 Hvordan kan politikerne være med til at prioritere uden at skulle sagsbehandle enkeltsager? Spørgsmål 5 Hvordan får man merudgifter på specialområdet vejet op imod besparelser på normalområdet?? Spørgsmål 6 ?

25 25 Randers Kommune Spørgsmål til politisk debat Information og pressehåndtering Spørgsmål 7 Hvordan og hvor ofte ønsker udvalg og byråd at blive orienteret om udviklingen? Spørgsmål 8 Hvordan og hvem håndterer enkeltsagerne, når de dukker op i pressen? Spørgsmål 9 Hvor ligger modstanden mod at styre noget mere, og hvad kan vi gøre, for at gøre det til en fælles opgave for byråd, ledelse og medarbejdere?

26 26 Randers Kommune Videre forløb – styring af ikke-rammebelagte områder Direktionen udarbejder et oplæg til nyt sæt styringsregler, som fremlægges for Økonomiudvalget den 19. oktober Høring i udvalg og mED-stystem i november Drøftelse på byrådstemamøde den 5. november Vedtagelse i ØKU og byråd


Download ppt "Randers Kommune Styrbar eller ikke-styrbar - det er spørgsmålet ! Byrådet den 27. august 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google