Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus i udvikling af kliniske retningslinjer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus i udvikling af kliniske retningslinjer"— Præsentationens transcript:

1 Kursus i udvikling af kliniske retningslinjer
Dag 3 d Palle Larsen, cand. cur. ph.d stud. Sasja Jul Håkonsen, cand.cur. Center for Kliniske Retningslinjer 1

2 Dagens program Teoretisk introduktion til kliniske og fokuserede spørgsmål Øvelse Fremlæggelser Introduktion til udarbejdelse af søgestrategi og metodeafsnit

3 3

4 Hvorfor overveje spørgsmålene?
Et velformuleret spørgsmål er altafgørende for at fastlægge en god søgestrategi – Jo mere præcist spørgsmål – des mere præcise søgninger. Et velformuleret spørgsmål letter den kritiske læsning og gør den mere fokuseret, idet spørgsmålet er grundlaget for vurderingen af, om en artikel er relevant, når den skal læses kritisk. 4

5 Hvad er vigtigt? De spørgsmål i, der stilles i en klinisk retningslinje, skal være: Overskuelige i antal Entydigt definerede Mulige at besvare Fokuserede 5

6 Spørgsmål Hvad er forskellen på fokuserede spørgsmål og klinikerens spørgsmål? 6

7 Klinikerens spørgsmål
Klinikerens spørgsmål kan besvares med lærebøger og oversigtsartikler. Klinikerens spørgsmål og svarene derpå danner baggrund for en klinisk baggrundsviden, som er nødvendig at have for at kunne tage sig af patienterne i praksis. 7

8 Det fokuserede spørgsmål
Fokuserede spørgsmål danner udgangspunkt for videnskabelige undersøgelser ved at være styrende for: Litteratursøgning Udvælgelse af abstrakts Gennemlæsning af artikler 8

9 Klinikerens spørgsmål/ fokuseret spørgsmål
Hvordan behandles et venøst sår bedst muligt? ___________________ Er der evidens for at helingsprocessen er kortere ved fugtig sårheling sammenlignet med tør sårheling ved venøse bensår? 9

10 Et fokuseret spørgsmål indeholder 4 elementer:
Populationen Intervention Alternativ intervention Outcome (resultat) 10

11 Populationen Patientgruppe Sygdom, sygdommens sværhedsgrad Alder, køn
Uddannelse, etnisk herkomst 11

12 Interventionen Ny eller ændret behandling (pleje, kirurgi, medicinsk behandling, screening) 12

13 Alternativ intervention
Andre interventioner Placebo Ingen intervention (pleje/behandling) Konventionel pleje/behandling 13

14 Outcome Målbare Hvilke kliniske måleparametre? 14

15 Fokuseret spørgsmål Population/problem Intervention Alternativ
Outcome 15

16 Klinikerens spørgsmål
Hvordan behandles hudreaktioner efter strålebehandling bedst muligt? 16

17 Fokuseret spørgsmål Hvilken effekt har brug af glukokortikoidholdige midler sammenlignet med vandbaserede midler i forhold til behandling af hudreaktioner forårsaget af strålebehandling? 17

18 Fokuseret spørgsmål Population/problem Intervention Alternativ
Outcome Strålebehandling Glukokortikoid- holdige midler Vandbaserede midler Reduceret hudreaktion 18

19 Klinikerens spørgsmål
Hvordan afhjælpes ødematøse ben efter hoftealloplastik? 19

20 Fokuseret spørgsmål Hvilken effekt har venepumpeøvelser sammenlignet med ingen interventioner i forhold til afhjælpning af ødematøse ben hos patienter, der har gennemgået hoftealloplastik inden for de sidste 12 uger? 20

21 Fokuseret spørgsmål Population/ problem Intervention Alternativ
Outcome Ødematøse ben hos patienter, der har gennemgået hoftealloplastik indenfor de sidste 12 uger. Venepumpe- øvelser Ingen interventioner Reduceret/intet ødem→ Måleparametre kan være objektiv kvantificering af ødem eller subjektiv oplevelse af symptomlindring 21

22 Klinikerens spørgsmål/ fokuseret spørgsmål
Har akupunktur effekt på PONV? Hvordan afhjælpes PONV? _________________ Er der evidens for, at akupunktur i samme udstrækning som konventionel antimietika reducerer PONV hos voksne patienter? 22

23 Eksempel: Formålet er, at trachealsugning udføres på en sådan måde, at sekret i patientens luftveje fjernes mest effektivt og med færrest mulige gener, for patienten. Er der evidens for, at præoxygenering sammenlignet med ingen oxygenering har effekt på den intuberede patients SaO2 ved udførelse af trachealsugning? Hvilken effekt har brug af lukkede sug sammenlignet med åbne sug i forhold til forebyggelse af infektioner i forbindelse med trachealsugning? Er der evidens for, at faste tider for sugning er medvirkende til mere effektiv fjernelse af sekret i patientens luftveje sammenlignet med sugning udført ved behov?

24 Øvelse Arbejd med at formulere klinikerspørgsmål og fokuserede spørgsmål ud fra jeres arbejdsemne 24

25 Metodeafsnittet Formålet med metodeafsnittet er at gøre processen bag anbefalingerne gennemskuelig for læseren

26 Metodeafsnittet skal indeholde:
Fokuserede spørgsmål Strategi for systematisk litteratursøgning Udvælgelse og vurdering af litteratur Beskrivelse af, hvorledes anbefalinger er udformet Eventuel henvisning til bilag Søgehistorie Evidenstabel

27 Fokuserede spørgsmål Fremgår som det første i metodeafsnittet
Formuler ca. 1-5 stk. De skal indeholde de 4 elementer: Patientgruppe/problemstilling Intervention Alternativ intervention Resultat

28 Eksklusionskriterier
Søgeprotokol Søgeord:Practice guidelines as a topic AND outcomes research OR outcome and process assessment OR nursing outcome OR quality of care research OR outcomes OR clinical effectiveness OR nursing evaluation research AND nursing Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Databaser ( ) Studiepopulationen: Sygeplejersker og patienter i praksis, hvor evidensbaserede kliniske retningslinjer implementeres. Litteraturtyper: Metaanalyser Systematiske oversigtsartikler RCT Kliniske nøgleområder: Kliniske retningslinjer Evaluering Outcome Effekt Artikler på andre sprog end dansk, norsk, svensk og engelsk ekskluderes. Artikler omhandlende studier, hvor sygeplejepraksis ikke indgår. Databaser: The Cochrane Library PubMed (MEDLINE) Cinahl Embase Internetsider: Sygeplejersken Håndsøgning: Referencelister Anvendelse af søgebasernes funktion ”relaterede artikler” ud fra relevante artikler

29 Udvælgelse og vurdering af litteratur
Eksklusions- og inklusionskriterier Studiedesign Patientgruppe Problemområde Udvælgelsesproces Hvor mange har deltaget Udskillelsesproces Antal inkluderede artikler Vurdering Hvor mange har deltaget? Var der uenighed? Hvilke redskaber er anvendt?

30 Beskrivelse af, hvorledes anbefalinger er udformet
Konsensus? Var der uenighed? Hvordan blev det løst?

31 Bilag til metodeafsnit - Søgehistorie
Nr Søgeord Antal hits #1 Hematologic Neoplasms (MESH) 271 #2 Leukemia (MESH) 2692 #3 Rehabilitation (MESH) 9440 #4 Bone Marrow Transplantation (MESH) 1236 #5 #1 AND #3 2 #6 #2 AND #3 7 #7 #3 AND #4 5

32 Bilag til metodeafsnit - Evidenstabel
En evidenstabel indeholdende de studier, der er inkluderet i litteraturgennemgangen, er medvirkende til at gøre litteraturgennemgangen stringent. 32

33 Punkter i AGREE 8. Systematiske metoder er anvendt for at fremskaffe evidens 9. Kriterierne for udvælgelse af evidens er specifikt beskrevet. 10. De metoder, der er anvendt til formulering af anbefalingerne, er tydeligt beskrevet.


Download ppt "Kursus i udvikling af kliniske retningslinjer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google