Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De styringsmæssige relationer mellem Odense Kommune og Odense Vandselskab as Anders Bækgaard DANVA temadag den 21. november 2007, Scandic Odense.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De styringsmæssige relationer mellem Odense Kommune og Odense Vandselskab as Anders Bækgaard DANVA temadag den 21. november 2007, Scandic Odense."— Præsentationens transcript:

1 De styringsmæssige relationer mellem Odense Kommune og Odense Vandselskab as Anders Bækgaard DANVA temadag den 21. november 2007, Scandic Odense

2 Odense Vandselskab as Hovedopgaver Produktion og distribution af drikkevand Bortskaffelse og rensning af spildevand Salg af ydelser i ind- og udland

3 Odense Vandselskabs Historie I1853 blev Odense Vandværk etableret (det første i DK). I 1864 blev de første kloakker lagt. I 1907 blev det første renseanlæg, Ejby Mølle bygget. (et af de første i DK) I 1994 blev Odense Vandselskab as etableret som et resultat af en sammenlægning af Odense Kommunes Vandforsyning og Spildevandsafdeling (det første i DK )

4 Selskabets formål Selskabets formål er formuleret i selskabets vedtægt, §2: ”Selskabets formål er at varetage vandforsyning og spildevandsbehandling, herunder udføre forberedende sagsbehandling i forbindelse med myndighedsopgaver indenfor de pågældende områder (som rådgivning for Odense Kommune, tilf. forf.). Selskabet kan herudover sælge drifts- og serviceydelser på det danske og udenlandske marked. Leverancer fra selskabet skal være åben for alle indenfor det område, hvori selskabet arbejder.”

5 Odense Vandselskab as Nøgletal Vandforsyning  45 vandboringer  6 vandværker  11 mill. m 3 udpumpet pr. år  1001 km vandledninger  46.907 vandmålere  153.300 indbyggere forsynet Spildevand  84 km 2 kloakopland  1.310 km kloak  134 overløbsbygværker  154 pumpestationer, hovedkloak  301 pumpestationer, stiklednninger  3 renseanlæg  29 mill. m 3 behandlet pr. år  rensekapacitet 515.000 PE Medarbejdere: 160 Omsætning :293 mill. kr. Egenkapital: 2.882 mill. kr.

6 Organisationsplan for Odense Vandselskab as 160 medarbejdere Direktør Anders Bækgaard Direktør Anders Bækgaard Plan og Projekt Gerda Hald Plan og Projekt Gerda Hald Drift Arne Svendsen Drift Arne Svendsen Marked Henrik Werchmeister Marked Henrik Werchmeister Administration Allan Hansen Administration Allan Hansen Vand- og spildevandsplanlægning Anlægs- og ledningsprojektering Ledningsregistrering(GIS) Rådgivning Kildepladser, grundvand og recipienter Kunderådgivning Information og PR IT Indtægtsdækket virksomhed Produktion af vand Distribution af vand Transport af spildevand Rensning af spildevand El & SRO Laboratorium Maskin-, bygnings- & arealservice Økonomi Personale

7 Kunde grundvand vand- indvinding vand- behandling distribution kilde- opsporing spildevands- transport spildevands behandling slam- håndtering recipient- beskyttelse areal- forvaltning OVs kerneydelser 2010

8 Vand Spildevand Odense Vandselskab as Økonomistyring Bilag 1 Plan og Projekt Drift Marked Administration Direktion Indtægtsdækket virksomhed Indtægtsdækket virksomhed

9 VANDFORSYNINGSPLAN 2006 – 18 SPILDEVANDSPLAN 2006 - 18 ODENSE KOMMUNE ODENSE VANDSELSKAB BESTYRELSE REGULATIVER FOR VANDFORSYNING OG SPILDEVAND TAKSTER FOR VAND OG SPILD ANLÆGSBUDGET HOVEDAFTALE OG VEDTÆGTEJERSTRATEGI DRIFT, VEDLIGEHOLD, ANLÆG KOMMUNEPLAN OG ANDEN PLANLÆGNING BORGEREN / KUNDEN VANDINDVINDINGSTILLADELSER UDLEDNINGSTILLADELSER TILSYN MED VANDFORSYNING Vision og mål Strategi 2006 - 10 5 års budget 2006 - 10 Virksomhedsplan 2007 Årsbudget 2007 Regnskab 2007 Årsrapport 2007

10 Odense Vandselskab as er 100% ejet af Odense Kommune Hovedaftale 1994 Odense Byråd Odense Vandselskab as Bestyrelse : - 6medlemmer udpeget af byrådet - 3medlemmer valgt af medarbejdere

11 Forvaltningsrevision I Odense Byråds beslutningsprotokol fra mødet den 23. juni 1993 står blandt andet, at hensigten med etableringen af selskabet er at opnå: ”Kortere/mere effektive beslutningsprocesser, idet ansvaret for selskabets ledelse og drift er henlagt til bestyrelse/direktion.” I 1999 – 2000 blev der på foranledning af Odense Byråd foretaget en omfattende ekstern forvaltningsrevision med henblik på evaluering af de to kommunale aktieselskaber Odense Vandselskab as og Odense Renovationsselskab as. Der var for Deloitte Consulting ingen tvivl om, at selskabsdannelsen de facto havde ført til mindre enkeltsagsbehandling og dermed mindre direkte politisk/administrativ kontrol. På den anden side vurderede Deloitte Consulting følgende: Et af de væsentligste spørgsmål ved dannelsen af selskabet var, om Byrådet havde fået mindskede muligheder for at fastlægge kommunens indsats på vandmiljøområdet på generelt niveau. Deloitte Consulting vurderede, at Byrådet er udstyret med tilstrækkelige muligheder for at kunne kontrollere og styrke indsatsen. For det første har Byrådet med selskabsdannelsen ikke formelt afgivet nogen væsentlig indflydelse på de elementer, som overordnet er afgørende for selskabets virksomhed. Med Hovedaftalen har Byrådet således på helt traditionel vis adgang til at fastlægge indholdet i sektorplaner og regulativer, idet det endelige ansvar for disse opgaver er placeret i kommunen. For det andet er det Byrådet, som skal godkende selskabets forslag til både rammebevillinger for anlægsarbejder og forslag til takster. Muligheden for at kontrollere to så væsentlige dele af selskabets samlede budget betyder i praksis, at Byrådet har endog meget store muligheder for at påvirke selskabets planlægning og drift.

12 Ejerstrategi Hvad vil Odense kommune med det pågældende område Hvad skal Odense Kommune vide om det pågældende selskab Styringsgrundlaget, herunder udpegning og honorering af bestyrelsesmedlemmer

13 Hvad vil Odense kommune med det pågældende område Strategiperiode: 1/1 2007 - 31/12 2010. Analyse af den samlede selskabsstruktur og de økonomiske relationer mellem OK og OV Odense Kommunes erhvervs- og vækstpolitik understøttes Selskabet skal sikre tilstrækkelig spildevandsrensning og fastlæggelse af klare mål for tilladelige udledninger fra såvel transportsystemet som renseanlæg for spildevand. Miljøet skal ligeledes sikres gennem klare strategier for vandindvinding og grundvandsbeskyttelse. Selskabet skal løbende arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø Et kvalitets- og miljøledelsessystem indføres i 2007 med henblik på certificering. Udarbejde en strategi for effektiviseringer Økonomiske værdier i selskaberne skal bevares og udbygges Mulighederne for at arbejde og konkurrere i et frit marked skal løbende styrkes Overførsel til kommunen af det sagsforberedende plan- og myndighedsarbejde Selskabet kan overtage eller sammensluttes med andre selskaber/forsyningsvirksomheder, hvis formål falder inden for selskabets kerneydelser.

14 Hvad skal Odense Kommune vide om selskabet Selskabet er forpligtet til løbende at informere kommunen om selskabets virksomhed, ligesom kommunen er pligtig til at informere selskabet om alle relevante forhold, der må antages at have selskabets interesse Selskabet er forpligtet til løbende at have fokus på en åben og troværdig kommunikation med mest mulig indsigt for brugerne Efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling sendes selskabets årsrapport til byrådet til orientering. Årsrapporten gennemgås på en særlig byrådsorientering i november måned, hvorpå der også orienteres om selskabets udviklingsplaner for de kommende år Selskabet udarbejder et sammendrag af årets resultat og status, og disse oplysninger indgår som bilag i kommunens årsregnskab Forslag til anlægsbudgetter og takster skal indtil videre godkendes af Odense Byråd

15 Styringsgrundlag et Vedtægt (aktuelt) Antal medlemmer i bestyrelsen Kompetenceprofil for bestyrelsen (ss for samlet bestyrelse) Honorar til bestyrelsen Formålsparagraf (jf. vandsektorloven) Hovedaftale (gennemskrives i øjeblikket) Ejendomsret Myndigheds- og planlægningsaftaler Drift og vedligehold Anlægsopgaver Budget og regnskab Personaleaftaler Eksklusivitet Tvister

16 Kloak Vandforsyning Rensning af spildevand 24 - 7 - 365 …….. i Odense og omegn Visionen: Odense Vandselskab vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt.

17 www.odensewater.com Tak for opmærksomheden


Download ppt "De styringsmæssige relationer mellem Odense Kommune og Odense Vandselskab as Anders Bækgaard DANVA temadag den 21. november 2007, Scandic Odense."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google