Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program - ICDP International Childhood Development Program

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program - ICDP International Childhood Development Program"— Præsentationens transcript:

1 Program - ICDP International Childhood Development Program
Socialpædagogerne 10,00-10,30 Powerpoint og Filmsekvenser om ICDP 10,30-11,15 Opgave 1 11,15-12,00 Opgave 2 Lærerne 13,00-13,30 Powerpoint og Filmsekvenser om ICDP 13,30-14,15 Opgave 1 14,15-15,00 Opgave 2 Som I jo ved, er det kun en tidsramme, men vi slutter på det angivne tidspunkt

2 Læring foregår i relationer
Man kan ikke, ikke lære Så hvad er det barnet lærer?

3 Relationsarbejde og anerkendelse
ICDP - I(nternational)C(hildhood)D(evelopment)P(rogram) omhandler følgende otte samspilstemaer: Følelsesmæssig kommunikation 1 - Vis positive følelser – vis at du er glad for barnet. 2 - Juster dig i forhold til barnet og følg dets udspil/initiativ 3 - Tal til barnet om de ting det er optaget af og prøv at få en samtale i gang 4 - Giv ros og anerkendelse for det som barnet klarer at gøre. Formidling og berigelse 5 - Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, sådan at I har en fælles oplevelse af ting i omgivelserne. 6 - Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen, ved at beskrive det I oplever sammen og ved at vise følelser og entusiasme. 7 - Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet. 8 - Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for det på en positiv måde – ved at lede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen

4 Professionel relationskompetence
Professionel relationskompetence er evnen til, at vise omsorg ved at etablere, fastholde og afvikle en anerkendende og udviklingsstøttende kontakt. Og således tage ansvaret for at skabe et lærende og opdragende samspil Al udvikling er relationel Det er altid de voksne, der er ansvarlige for relationen Kvaliteten af relationen har betydning for udviklingen Anerkendelse er psykologisk ilt Kun det, vi tillægger betydning, bliver betydningsfuldt Glæde er relationelle vitaminer Følelser smitter – værre end influenza Børn lever op til vores forventninger. Både positive og negative. Man kan ikke integrere noget eller nogen, der er negativt defineret. Børns udvikling er afhængig af kvaliteten af den relation, de har til voksne.

5 Samspilstema 1 Vis positive følelser for barnet
Omsorg og opdragelse bygger på den følelsesmæssige dialog Derfor er det nødvendigt at etablere, fastholde og udvikle kontakten Det er vigtigt for barnets trivsel, at det bliver mødt positivt Barnet har brug for at få bekræftet, at du anerkender dets behov Send tydelige signaler om at du har set barnet Ofte er et smil eller en let berøring nok Smilet er den korteste vej mellem mennesker I hvor høj grad viser du positive følelser over for eleven og viser ved smil eller lettere berøring, at du er glad for eleven?

6 Samspilstema 2 Se barnets initiativ – juster dig
Selvværd udvikles ved at omgivelserne anerkender og reagerer positivt på initiativer Det gælder både følelsesmæssige, sproglige og adfærdsmæssige initiativer Det er særlig vigtigt i en kontaktetableringsfase, at barnet oplever, at du justerer dig Nogle er langsomme – giv dem tid I hvor grad er du opmærksom på elevens følelser, ønsker og hensigter og i hvor høj grad forsøger du at justere dig og følge det eleven er optaget af?

7 Samspilstema 3 Inviter til samtale – lyt og svar
Identiteten udvikles bla. gennem kommunikation Lyt og svar er vigtige grundelementer i kommunikation Denne turtagning er essentiel for barnets selvforståelse Spørg og afvent svar Vær åben overfor handlinger eller udtryk og giv passende svar I hvor høj grad er du åben over for elevens følelsesmæssige og kommunikative initiativer?

8 Samspilstema 4 Giv anerkendelse
Det er vigtigt at formidle en følelse af betydningsfuldhed Tillæg barnets initiativer og følelser gyldighed Hvis barnet er vredt, glad, irriteret, ked af det - må den professionelle rumme disse følelser og ikke devaluere dem Anerkendelse er noget andet end ros Ros er mere en vurdering Ros opbygger umiddelbart barnets selvtillid Selvtillid er ydre fernis I hvor høj grad viser du eleven anerkendelse?

9 Samspilstema 5 Fang barnets opmærksomhed
Omsorg og opdragelse bygger på en meningsskabende dialog Hjælp barnet med at fokusere på ting eller forhold i omgivelserne Du kan f.eks. sige ”se her …”lyt nu” og vise det frem, du ønsker barnet skal opleve Eller du kan justere dig ind efter det barnet er optaget af Uden en fælles oplevelse af tingene er det svært at tale eller gøre noget sammen Fælles gensidig opmærksomhed er en forudsætning for læringen I hvor høj grad er du opmærksom på, at skabe opmærksomhed?

10 Samspilstema 6 Fasthold barnets opmærksomhed
Beskriv det I oplever sammen med følelse og entusiasme, så vil oplevelsen stå klarere for barnet Når du gør det, signaleres der betydningsfuldhed For at skabe mening, må der ske en fortolkning/formidling af den professionelle Når barnets opmærksomhed fastholdes, trænes barnets koncentration, som er værdifuld i al læring I hvor høj grad er du opmærksom på at skabe og fastholde elevens opmærksomhed ved, at vise følelse og entusiasme?

11 Samspilstema 7 Forbind barnets oplevelse
For at barnets viden udvides, må de voksne uddybe og forklare de fælles oplevelser Det er opleves nu – kan forbindes med fortid og en fremtid Barnet har brug for tidsmæssige og sproglige forskelle og ligheder Når vi forbinder den fælles oplevelse med andre fortællinger og forklaringer udvides den aktuelle oplevelse I hvor høj grad er du opmærksom på at forbinde elevens oplevelse med en tidligere eller fremtidig oplevelse?

12 Samspilstema 8. Fortæl barnet hvad det må og skal
Børn har brug for at få hjælp til at udvikle deres selvkontrol og deres evne til at planlægge. Begge færdigheder udvikler barnets sociale forståelse. Det er langt det nemmeste for barnet at gøre det rigtige, hvis barnet ved, hvad det rigtige er. Det er langt vanskeligere for barnet at skulle prøve sig frem – og måske gang på gang – fejle og blive mødt af de voksnes forbud og høre ”Du må ikke..” Læreren / pædagogen skal i stedet for fortælle barnet – trin for trin – hvad der forventes. Det er vigtigt med tydelige handleanvisninger, formuleret som ”Du må gerne…” Børn skal også udvikle deres selvkontrol. For at kunne mestre sit eget følelsesliv, er det vigtigt, at barnet udvikler en fornemmelse for den tidsmæssige ramme. Derfor må læreren / pædagogen markere tydelige begyndelser og slutninger på samspillet. ”Så, nu starter vi…” eller ”Om lidt stopper vi..” . Disse sproglige markører af samspillet gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. I hvor høj grad er du opmærksom på at guide og vejlede eleven?

13 Opgave 1 & 2 Opgave.1. Individuel opgave. Tid til rådighed; ca. 45 minutter Vælg det samspilstema der interesserer dig mest. Udvælg en elev du vil bruge som ”case” Reflekter over & Svar på spørgsmål A til F Lav en handleplan (Se støttende spørgsmål) Støttespørgsmål til handleplan for individuel opgave. Hvad vil du afprøve og hvorfor? Hvilken elev er involveret? Er der andre der skal involveres? (ex. Til feedback, støtte eller lignende) Angiv hvordan, hvornår og hvorfor du vil handle lige præcis sådan Opgave 2. Teamopgave. Tid til rådighed ca. 45 minutter. Sæt jer sammen i jeres team og fremlæg på skift jeres handleplaner for perioden d.03/02 til d.14/04. Afdelingslederen laver en liste over, hvem der har valgt hvilke temaer (den skal bruges d.14.04)


Download ppt "Program - ICDP International Childhood Development Program"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google