Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsanalyse HA 5. semester.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsanalyse HA 5. semester."— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsanalyse HA 5. semester

2 Formål med kurset Case gennemgang v/ eHuset og Flügger Varme punkter
Virksomhedsprofil Common Size analyse Indeks analyse Varme punkter Forstå hvilke varme punkter en analytiker skal være opmærksom på i regnskabet - og hvorfor Vurdere effekten af varme punkter på regnskabet og nøgletallene Kunne korrigere for varme punkter

3 Placering i rammemodellen
Revisionspåtegning Årsberetning Anvendt regnskabspraksis Korrektion for ”varme” punkter Analyse Sammenfatning

4 OPGAVE

5 Opgave - Flügger og eHuset
Til brug for lektion 9-10 udarbejdes følgende på baggrund af de seneste 3 års regnskaber: virksomhedsprofil common size analyser indeks analyser Brug RÅDATA-filer

6 Opgave - valgt fremgangsmåde
Revisionspåtegning Koncernstruktur risikoprofiler m.v. Årsberetning generel gennemgang af årsberetningen (virksomhedsprofil) forstå virksomheden omtale af yderligere forhold, som vil påvirker de væsentlige poster særlige forhold af betydning for udviklingsretning og -hastighed Common Size analyse hvad er vigtigt for/i denne koncern Indeks analyse udviklingsretning og -hastighed (især på de væsentlige poster)

7 Opgave - eHuset Revisionspåtegning Efterfølgende begivenheder???
1997/98: ingen forbehold eller supplerende oplysninger 1998/99: do. 1999/00: do. Efterfølgende begivenheder??? betalingsstandsning/konkurs 29. juni 2001 (seneste regnskab 30. april 2000) CSC overtager nogle af aktiviteterne pr. 1. juli 2001 CSC-pressemeddelelse: ”eHuset financial statements adjusted for irregularities” fejlperiodiseret omsætning med 20 mio DKK over flere år!!! påvirkning på resultat og egenkapital???

8 Opgave - eHuset (fortsat)
Koncernstruktur DDE A/S (moderselskab) hovedaktiviteten ligger heri 2 datterselskaber indenfor EDA-divisionen, som søges afhændet DDE Sverige AB DDE USA Inc Øvrige selskaber øvrige mindre selskaber uden aktivitet DDE Italien er likvideret i året Indiske joint-venture samarbejde er ”strandet” WebTop aktivitet søges udskilt i særskilt selskab med ekstern finansiering

9 Opgave - eHuset (fortsat)
Årsberetningen Aktivitet tidligere kerneområde: egen udviklede hardwareprodukter og dertil knyttede servicekontrakter kraftigt faldende indtjening herpå (hurtigere end forventet) nyt fokusområde (ny strategi!!!): internet og intranetløsninger (eSolutions, eKompetence og eInfrastructure) branchespecifikke løsninger -> svære at sælge bredt!!! store udviklingsomkostninger viden og kompetencer vedr. kundens infrastruktur Konkurrence situation formentlig hård konkurrence på det nye fokusområde Kunder offentlige (typisk gode betalere) private

10 Opgave - eHuset (fortsat)
Årsberetningen Ledelse, medarbejdere, etc. store investeringer i medarbejdere (øget antal) og vidensopbygning (uddannelse) -> store fremtidige lønomkostninger Økonomi i hovedtræk Resultat - enkeltstående indtægter ift. resultat på 10 mio: skatteindtægt inkl. renter i alt 3 mio. salg af SoftBASE-viden, -medarb. og -kunder i alt 6 mio. tbf. tidligere års nedskrivninger på grunde og bygninger 4 mio. Pengestrøm stigende omsætning/indtjening men øget pengebinding i debitorer cash flow i alt: minus 30 mio!!! sale-and-lease-back på ejendom (leasingforpligtelse i 20 år) forventet likviditetsprovenue på 40 mio tilsagn fra banker om øget driftsfinansiering foreligger (en nødvendighed!!!) Kapital udvidelse inkl. aktieoptionsprogram omtale af going concern og risici i forbindelse hermed… hvis ikke - hvordan kan revisor så være uenig hvad er den reelle årsag til konkursen...

11 Opgave - eHuset (fortsat)
Årsberetningen Økonomi i hovedtræk (fortsat) taber penge på sine datter- og associerede virksomheder store nedskrivninger herpå pr. 30. april 2000 (note 10) har afgivet støtteerklæringer Risici tilstedeværelse af de nødvendige medarbejdere og kompetencer ingen afhængighed af enkelte kunder eller leverandører begrænset valutarisiko Going concern ??? stort set ikke omtalt behov for likvidtet til finansiering af vækst revisor er åbenbart enig i, at den afgivne omtale er fyldesgørende hvordan kan det så gå galt???

12 Opgave - eHuset (fortsat)
Common Size Resultatopgørelse personaleudgifter (46-50% af omsætningen) produktionsomkostninger (29-35% af omsætningen) vareforbrug og omkostninger direkte relateret til salget ekskl. løn og gager stigende tendens Balance Aktiver Grunde og bygninger (ca. 40% af balancen) solgt i 1999/00 Igangværende arbejder for fremmed regning stiger markant i 1999/00 (ca. 11% af balancen) Tilgodehavender fra salg (32-44% af balancen) Andre tilgodehavender steget markant i 1999/00 ifm. salg af ejendom (nettoprovenue)

13 Opgave - eHuset (fortsat)
Common Size (fortsat) Balance Passiver Prioritetsgæld (20-23% af balancen) faldet markant ifm. salg af ejendom Leverandører af varer og tjenesteydelser (12-22% af balancen) stigende tendens Anden gæld (18-24% af balancen) moms skyldige lønposter vedr. de ansatte (A-skat, feriepengeforpligtelse, etc.)

14 Opgave - eHuset (fortsat)
Common Size (fortsat) Konklusion stor følsomhed overfor udsving i lønninger øget risiko på værdien af igangværende arbejder holder værdien? store pengebindinger i debitorer (på trods af likviditetsvanskeligheder) tab herpå kan være ødelæggende for eHuset prioritetsgæld skal indfris ifm. salg af ejendom balancesummen bliver dermed reduceret væsentligt -> bedre afkastnøgletal, men fremover leasingydelse!!! Told & Skat er en væsentlig kreditor!!!

15 Opgave - eHuset (fortsat)
Indeks analyse Resultatopgørelse Produktionsomkostninger steget ”relativt” mere end omsætningen dækningsgrad falder (dækningsbidrag / nettoomsætning) Lønomkostningerne følger udviklingen i nettoomsætningen lønnen må anses for variabel!!! (muligheder for omkostningstilpasning) Andre eksterne udgifter faldet ”relativt” ift. omsætningen Resultat bedre i 1998/99 og 1999/00 - men båret af engangsposter!!! Balance Grunde og bygninger faldet markant i 1999/00 pga. sale-and-lease-back Driftsmidler er steget ”relativt” meget Igangværende arbejder for fremmed regning er steget markant i 1999/00 Tilgodehavender fra salg er steget mere end balancesummen, men mindre end omsætningen - OK Andre tilgodehavender er steget markant i 1999/00 pga. salget af ejendommen (tilgodehavende likviditetsprovenue) Likviderne er faldet markant i 1998/99 og 1999/00

16 Opgave - eHuset (fortsat)
Indeks analyse (fortsat) Balance Prioritetsgæld er faldet markant i 1999/00 pga. salg af ejendom, MEN Kreditinstitutter er steget markant i 1999/00 (kort gæld) Leverandørgæld er steget markant (kort gæld) Periodeafgrænsningsposter er steget markant i 1999/00 pga. salg af ejendom (periodiseret fortjeneste) Pengestrømsopgørelse Drift: klart dårligere (negativ i 1998/99 og 1999/00) Investering: klar dårligere og negativ (især i 1999/00) investering i driftsmidler og finansielle anlægsaktiver Finansiering: negativ 3 år i træk

17 Opgave - eHuset (fortsat)
Indeks analyse (fortsat) Konklusion bedre resultater, men båret af engangsindtægter meget dårlig likviditetsmæssig situation med dårlig udvikling i flere år i selskabets cash flow reddet midlertidigt ved salg af ejendom markant forøgelse af den kortfristede gæld (skal indfris indenfor 1 år!!!) likviditetsbehov stigende udgifter til produktionsomkostninger omkostningstilpasning? ”parkeret” indtægt på 12 mio til resultatførelse de næste 20 år (formentlig?)

18 Opgave - eHuset (fortsat)
Common Size og indeks analyse Samlet konklusion Stor afhængighed af udviklingen i lønningerne - men der er tilsyneladende god aktivitetstilpasning herpå (udgør samme andel af omsætningen over årene) meget følsom overfor stigende lønsatser til IT-folk markedet for IT-folk udviser stigende efterspørgsel, og dermed højere lønninger Markant likviditetsbehov stigende pengebindinger i igangværende arbejder og debitorer øget andel af kortfristet gæld reddet midlertidigt ved sale-and-lease-back på ejendom Har lidt svært ved at tilpasse produktionsomkostningerne udgør stigende andel af omsætningen, som fører til lavere dækningsgrader Resultatet i 1999/00 er båret af engangsposter ”parkeret” indtægt på 12 mio til resultatførelse de næste 20 år (formentlig?)

19 Opgave - eHuset (fortsat)
Konklusion Selskabet står midt i et markant strategi-skifte Markedet må betegnes som noget volatilt og meget konkurrencepræget Viden er en meget vigtigt konkurrence- og overlevelsesfaktor en knap ressource!!! stor afhængighed af udviklingen i IT-lønningerne Likviditet til finansiering af vækst er meget anstrengt Store pengebindinger i debitorer Har problemer med indtjeningn (omkostningstilpasning på produktionsomkostningerne) Høj risikoprofil investor større afkastkrav leverandører sikkerhed for leverancer kunder usikkerhed om support på produkter långivere sikkerhed for udlån

20 Opgave - Flügger Revisionspåtegning 1998/99: ??? 1999/00: ???
2000/01: ???

21 Opgave - Flügger Koncernstruktur Koncernens operationelle struktur
Produktion: hovedsagelig i DK og Sverige Salg: fra DK, Sverige, Norge og Polen Koncernadministration alene i DK topstyring (tung beslutningsproces???) Væsentligt datterselskab i Sverige (Stiwex) Licensproduktion i Kina bestyrelsen risiko-avers: ønskede ikke finansiel deltagelse i produktion i Kina

22 Opgave - Flügger Årsberetningen Aktivitet
Produktion og salg af male-produkter og rengøringsmidler til malere og andre professionnel brugere (40%) specialhandelen (30%) byggemarkeder og varehuse (30%) Naturlig relation til byggesektoren, og dermed de makroøkonomiske forhold som driver denne sektor (rente, landets økonomi, forbrugsmønstret, etc.) Flügger vurderer dog, at efterspørgslen ikke er særlig konjunkturfølsom da den største del af salget vedrører salg til vedligeholdelse fremfor nybygning Produkter og konkurrence situation ISO-godkendte processer (løbende udbygning heraf) Markedet kræver miljøvenlige produkter, men Flügger er på forkant med denne udvikling

23 Opgave - Flügger Årsberetningen (fortsat)
Kunder/markeder/konkurrence situation Har en pæn markedsandel (omkring 25%) Omsætning: Danmark 51%, Sverige 35%, Norge 7% og Øvrige 7% afhængig af kursudviklingen på især SEK Stabilt marked uden særlig hård konkurrence Ledelse, medarbejdere, etc. Koncernledelsen inkl. Sverige samlet i Rødovre - centralt styret organisation Risici ingen særlige risici ifølge Flügger alene konjunkturafhængig, hvis der skal vækstes meget (nybyggeri) moderat konkurrence og kendte konkurrenter miljøvenlige og -rigtige produkter behørig miljø- og produktansvarsforsikring moderat valutarisiko i relation til SEK (ingen kurssikring, men placering af overskudslikviditet i DKK)

24 Opgave - Flügger Common Size Resultatopgørelse Balance
Produktionsomkostninger (stabilt 52-55% af omsætningen) Salgs- og distributionsomkostninger (30-36% af omsætningen) især stigende siden 1996/97 (rationaliseringer er igang jf. årsberetning 2000/01) Administrationsomkostninger (stabilt 5-6% af omsætningen) Balance Materielle anlægsaktiver (jævnt stigende andel af balancen 26-30%) produktionsapparat m.v. Tilgodehavender (steget især siden 1998/99) Værdipapirer (faldet markant især siden 1998/99) sæsonudsving og investering Egenkapital (jævnt stigende og meget solid 50-64%) Bankgæld (jævnt faldende 15-8%) Leverandører (stabil andel 9-11%) Anden gæld (nogenlund stabilt omkring 15%)

25 Opgave - Flügger Indeks analyse Resultatopgørelse Balance
Produktionsomkostninger (nogenlunde stabil udvikling - dog ”relativt” fald i 2000/01) Salgs- og distributionsomkostninger (”relativt” over omsætningen og stigende rationaliseringer Administrationsomkostninger (lidt op og ned, men ”relativt” under omsætningen) Faldende resultat frem til 19998/99, hvorefter fremgang igen Balance Generelt stabil balance på nær 1997/98 Se i øvrigt samme som for Common Size analyse

26 Opgave - Flügger Konklusion Lav risikoprofil
Stabilt og moderat konkurencepræget marked Stabil og solid koncern som igen udviser bedre indtjening god markedsandel gode produkter godt produktionsapparat samt salgs- og distributionsnetværk stabil indtjening stabil balance Lav risikoprofil en lidt kedelig koncern, hvor man ikke får de store gevinster som aktionær) forsigtig, forsigtig, forsigtig… dog stabilt udbytte

27 ”Varme” punkter

28 Væsentlige ”varme punkter”
Værdiansættelse af poster immaterielle anlægsaktiver, herunder forsknings- og udviklingsomkostninger materielle anlægsaktiver værdipapirer varebeholdninger igangværende arbejder for fremmed regning finansielle anlægsaktiver koncerngoodwill leasing-aftaler (operationel ctr. finansiel) Hensættelser Eventualforpligtelser Lektion 5-6 Lektion 7-8

29 Væsentlige ”varme punkter”
Afskrivninger Ekstraordinære poster Skat i årsregnskabet Posteringer direkte på egenkapitalen Ændring af regnskabspraksis Valutaforhold / afledte finansielle instrumenter Tilkøb/frasalg af tilknyttede virksomheder

30 Afskrivninger

31 Væsentlige ”varme punkter”
Afskrivninger Tidligere gennemgået vedr. anlægsaktiver effekt på regnskabsposter (hvilke og hvordan) effekt på nøgletal Typiske afskrivningsperioder (god praksis) Immaterielle anlægsaktiver 5 år / 20 år (levetid) Materielle anlægsaktiver Grunde afskrives ikke Bygninger år Tekniske anlæg, maskiner og driftsmateriel 8-10 år Biler år Edb-anlæg år Software år eller straksafskrivning Ombygning af lejede lokaler år (lejeperioden)

32 Væsentlige ”varme punkter”
Afskrivninger (fortsat) Småanskaffelser (straksudgiftsførsel) små virksomheder skattegrænse (pt kr.) mellemstore virksomheder kr. store virksomheder kr. Afskrivningsmetode Hovedregel: liniære afskrivninger Undtagelser - f.eks.: fly: afskrivning af de enkelte fly-dele hver for sig grusgrave: afskrives efter forbrug HUSK - hvis opskrivninger, så afskrives på de opskrevne værdier!!!

33 Ekstraordinære poster

34 Væsentlige ”varme punkter”
Ekstraordinære poster Eksempler ekspropriation skader som følge af naturkatastrofer (orkan, oversvømmelser, etc.) salg af virksomhedsaktivitet, hvor dette ikke er led i normal aktivitet Lovgrundlag - ÅRL § 24 og DRV U 25 Ekstraordinære poster er: indtægter eller omkostninger, herunder fortjenester og tab der forekommer som følge af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra resultatet af virksomhedens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt Klassifikation er afhængig af den enkelte virksomhed!!! Resultat af ordinær drift er: resultat af alle de aktiviteter, en virksomhed har valgt at beskæftige sig med, herunder de tilgrænsende aktiviteter, virksomhedens involveres i som følge heraf

35 Væsentlige ”varme punkter”
Ekstraordinære poster (fortsat) Lovgrundlag - ÅRL § 24 og DRV U 25 (fortsat) Ekstraordinære poster og skat heraf skal vises adskilt fra resultat af ordinær drift, og skal anføres særskilt i resultatopgørelsen eller specificeres i en note Årsregnskabet skal indeholde en klar og tydelig beskrivelse af de ekstraordinære poster, herunder deres skattemæssige effekt Skal normalt omtales i årsberetningen Eventuel påvirkning på hoved- / nøgletal skal fremgå

36 Væsentlige ”varme punkter”
Ekstraordinære poster (fortsat) Valgmuligheder og skøn (”elastik”) klassifikation som ordinær ctr. ekstraordinær post afhængig af den enkelte virksomheds normale aktivitet dvs. samme post kan være ordinær i én virksomhed men ekstraordinær i en anden f.eks. salg af aktivitet ekstraordinære indtægter ønskes som del af den ordinære drift ordinære udgifter ønskes som ekstraordinær post Påvirkning på centrale regnskabsposter alene klassifikation som beskrevet ovenfor Påvirkning på nøgletalsberegning ekstraordinære poster bør udeholdes af ”Resultat til analyseformål” jf. DFF afsnit 3.1.4 MEN - vurdér altid indholdet i de ekstraordinære poster bør de være ordinære fortæller de noget andet om selskabets situation m.v.

37 Skat

38 Væsentlige ”varme punkter”
Skat i årsregnskabet Begreber m.v.: Skattesubjekt er det koncernen eller de enkelte selskaber i koncernen som er skattepligtige - dvs. er en koncern et selvstændigt skattesubjekt? Sambeskatning hvad betyder sambesktning for koncernselskaberne? Aconto-skatteordningen? Årets aktuelle skat skat af årets skattepligtige indkomst samt reguleringer af tidligere års aktuelle skat Udskudt skat skat af midlertidige forskelle (forpligtelse og/eller aktiv) Årets udskudte ska ændringen i udskudt skat fra primo til ultimo året Årets skat summen af årets aktuelle skat og årets udskudte skat

39 Væsentlige ”varme punkter”
Skat i årsregnskabet (fortsat)

40 Væsentlige ”varme punkter”
Skat i årsregnskabet (fortsat) Lovgrundlag ÅRL årets aktuelle skat skal indregnes i resultatopgørelse og balance udskudt skat, og dermed årets udskudte skat, kan udgiftsføres - alternativt bare oplyst i noterne DRV 14 årets aktuelle skat skal udgiftsføres udskudt skat af alle midlertidige forskelle skal skal indregnes - dog ikke udskudt skat på ikke-fradragsberettige goodwill (koncerngoodwill) Indregning resultatopgørelse: årets skat føres som ”Skat af årets resultat” balance: udskudt skat og årets regulering heraf føres på ”Hensættelse til udskudt skat” under Hensættelser årets aktuelle skat føres under ”Skyldig selskabsskat” (typisk kortfristet gæld) HUSK - skat af ekstraordinære poster skal føres særskilt!!!

41 Væsentlige ”varme punkter”
Skat i årsregnskabet (fortsat) Valgmuligheder og skøn (”elastik”): Indregnes udskudt skat i resultatopgørelse/balance eller alene noteoplysning NB! - børsnoterede selskaber skal følge DRV 14 Hvis indregning af udskudt skat i resultatopgørelse og balance hvilke aktiver/passiver skal der i så fald afsættes udskudt skat af Aktivering ctr. ikke-aktivering af udskudt skatteaktiv ”negative” midlertidige forskelle skattemæssige underskud fra tidligere år til udnyttelse 5 år fremover Øvrige centrale forhold: Ved sambeskatning hæfter alle de sambeskattede selskaber solidarisk for skatten af sambeskatningsindkomsten Ved udtrædelse af sambeskatningen - f.eks. i forbindelse med salg af en dattervirksomhed - hæfter dattervirksomheden stadig for skatten vedrørende den periode det har været sambeskattet med de øvrige selskaber!!! overtagelse af selskab med hæftelse for sambeskatningsindkomsten

42 Væsentlige ”varme punkter”
Skat i årsregnskabet (fortsat) Påvirkning på centrale regnskabsposter Resultatopgørelsen ”Skat af ordinært resultat” ”Skat af ekstraordinært resultat” Balance ”Udskudt skatteaktiv” - typisk med under omsætningsaktiver ”Hensættelse til udskudt skat” ”Skyldig selskabsskat” kortfristet - hvis kalenderår (skatten skal betales 20. november året efter) langfristet - hvis forskudt regnskabsår

43 Væsentlige ”varme punkter”
Skat i årsregnskabet (fortsat) Påvirkning på nøgletalsberegning DFF - ved opgørelse af ”Resultat til analyseformål” og ”Egenkapital til analyseformå” bør følgende gøres: udskudt skat af alle midlertidige forskelle indregnes i resultatopgørelse/balancen alle årets reguleringer skal føres via resultatopgørelsen udskudte skatteaktiver bør aktiveres i balancen (modpost resultatopgørelsen), såfremt anvendelse heraf er sandsynlig DFF - såfremt ”Resultat til analyseformål” er korrigeret (væsentligt) ift. det regnskabsmæssige resultat ifølge årsregnskabet, bør den samlede skat korrigeres f.eks. formindskelse af ”Resultat til analyseformål” som følge af fejlperiodisering af omsætningen (eHuset) mindre resultat og dermed mindre skat i resultatopgørlsen og dermed mindre skyldig skat i balancen

44 Væsentlige ”varme punkter”
Skat i årsregnskabet (fortsat) Påvirkning på nøgletalsberegning (fortsat) rentabilitet og indtjeningsevne fuld ctr. delvis indregning af udskudt skat større/mindre resultat og balance aktivering af skatteaktiv større egenkapital finansiering og lividitet ingen direkte betydning soliditet og risiko


Download ppt "Regnskabsanalyse HA 5. semester."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google