Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetencevurdering og grundforløbspakker Rørvigseminaet Tirsdag den 26. august 2008 Elsebeth Pedersen Undervisningsministeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetencevurdering og grundforløbspakker Rørvigseminaet Tirsdag den 26. august 2008 Elsebeth Pedersen Undervisningsministeriet."— Præsentationens transcript:

1 Kompetencevurdering og grundforløbspakker Rørvigseminaet Tirsdag den 26. august 2008 Elsebeth Pedersen Undervisningsministeriet

2 Kompetencevurdering Hvad er nyt ? ”Til brug for uddannelsesplanen skal skolen have gennemført en kompetencevurdering af eleven i almindelighed inden 2 uger fra påbegyndelse af undervisningen” (Hovedbekendtgørelsen § 50 stk. 2)

3 Hvad er meningen ? ”at det uddannelsesforløb, eleven vælger, påbegyndes på det rette indgangsniveau uden dobbeltuddannelse, og at elevens eventuelle behov for supplerende undervisning bliver vurderet.”

4 Kompetence Et individs potentielle handlingsformåen i relation til en given opgave i en given kontekst

5 RKV skal Motivere Synliggøre Skabe progression Skabe realistiske forventninger RKV er for både skolen og eleven.

6 Grundlag for vurderingen Elevens forudgående skoleundervisning, Tidligere uddannelse, Beskæftigelse Andet relevant Holdt op imod grundforløbets og uddannelsens mål.

7 RKV værktøjer Dokumentation (beviser for tidligere uddannelse, dokumentation for beskæftigelse etc.) Tests Praktisk afprøvning Samtale

8 RKV og elevens uddannelsesplan Elever med manglende indgangskompetencer SP-støtte Længere grundforløb end vejledende uddannelsestid Supplerende undervisning Anden særlig indsats Særlige forløb (pakke) – særligt indhold, særlig pædagogik Lektieværksteder Mentor Social og psykologisk rådgivning Trin Individuel uddannelse Alternativt forløb med EGU, sprogskole, produktionsskole ell. lign. Trainee / forpraktik Udskiftning af fag Elever med højere indgangskompetencer Afkortning af uddannelsestid Ekstra undervisning (højere niveauer, påbygning etc.) Skoledelen: Skolen foretager godskrivning ud fra RKV Praktikdelen: Det faglige udvalg træffer afgørelse om evt. afkortning af uddannelsestiden. HUSK at orientere det faglige udvalg, hvis der godskrives for mere end 4 ugers undervisning.

9 Grundforløbspakker Hbk. § 58 stk. 3. ”Skolen skal tilrettelægge undervisningen i grundforløbene både som individuelt tilrettelagte forløb og som særligt strukturerede forløb (grundforløbspakker), således at det samlede tilbud er egnet til at imødekomme alle elevers behov og forudsætninger”. Stk. 4 ”Skolen skal annoncere udbudte grundforløbspakker på skolens hjemmeside, så elever, forældre og vejledere har kendskab til pakkerne”.

10 Inspiration www.emu.dkwww.emu.dk – erhvervsuddannelser - ny lov ny praksis Pakke med opkvalificering Pakke med udvidet vejledning Pakke med studiekompetence Herunder pakker i samarbejde på tværs af institutioner (produktionsskole – kunne også være sprogskole).

11 Eksempel Pakke med opkvalificering Almen kulturforståelse Ekstra hjælp til praktikpladssøgning Erhvervsrettet andetsprogsdansk Faglig læsning og skrivning Forløb med henblik på at udvikle samarbejdsevne, ansvarlighed og at kunne forholde sig kritisk til eget arbejde Forløb på produktionsskole Forløb på sprogskole Indsigt i virksomhedskultur evt. som praktikforløb Læring, kommunikation og samarbejde Matematik, dansk og engelsk uden for niveau og op til G-niveau Mere tid til at nå målene i de obligatoriske fag for grundforløbet Vejledning om alternative uddannelsesmuligheder Vejledning om uddannelsernes indhold.

12 Eksempel Pakke med udvidet vejledning Praktik af kortere varighed, hvor indgangens arbejdsmarked afprøves. Tværfagligt forløb i indgangens uddannelsesrettede områdefag. Vejledning om indhold og muligheder i de enkelte uddannelser. Vejledning om realistiske uddannelsesvalg. Vejledning om uddannelsesmuligheder generelt.

13 Pakke med studiekompetence Grundfag på højere niveauer end de obligatoriske eller grundfag, der ikke indgår i uddannelsen. Gymnasiale fag. Innovation, iværksætteri, økonomifag m.m. for elever med interesse for opstart af egen virksomhed. Sprogfag og kulturforståelse for elever, der ønsker praktik i udlandet.

14 Andre eksempler - set på nettet −Pakke med internationalisering −Pakke med vægt på innovation −Integrationspakke −Pakke for studenter −Pakke på tværs af grundforløb og HTX −Det guidede grundforløb – afklaring til EGU eller EUD

15 Myter Alle elever skal indlede deres uddannelse med et kompetenceafklarende forløb af 2 ugers varighed. Eleven skal bruge sin ret til merit. Alle elever skal gå i en pakke. Eleven får merit for eksamen men skal følge undervisningen Al undervisning skal fremover beskrives i elevplan  Nej, RKV skal tage den tid, der er rimelig, men højst 2 uger. Forløbet er en del af undervsingen  Nej, merit er en ret, ikke en pligt.  Nej, pakkerne er et tilbud, der supplerer det individuelle grundforløb  Nej, godskrivningen gælder såvel undervisning som eksamen, med mindre der er undervisning, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål.  Nej, forpligtelsen til Elevplan omfatter en godkendt uddannelsesplan. Resten er frivilligt.

16 HUSK Det skal fortsat være muligt tage grundforløbet på den vejledende uddannelsestid. - Også for elever fra 9. klasse.


Download ppt "Kompetencevurdering og grundforløbspakker Rørvigseminaet Tirsdag den 26. august 2008 Elsebeth Pedersen Undervisningsministeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google