Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videnskabsteori & metode AT 4 11. november 2013 Frederikshavn Gymnasium.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videnskabsteori & metode AT 4 11. november 2013 Frederikshavn Gymnasium."— Præsentationens transcript:

1 Videnskabsteori & metode AT 4 11. november 2013 Frederikshavn Gymnasium

2 Hvad er videnskabsteori Videnskabsteori defineres som teorien om videnskab. Videnskabsteori beskæftiger sig med spørgsmål som: Hvad er egentlig videnskab? Hvordan producerer man viden?

3 En påstand ”Videnskab er ikke sandhed. Det er en foreløbig opsummering af de erfaringer, vi har”. Jens Martin Knudsen, fysiker

4 Forskellige former for videnskab Forskellige former for videnskab har hver deres videnskabsteori. Det kommer helt an på de spørgsmål, der stilles. Hvordan har det danske sprog udviklet sig gennem tiderne (humanistisk videnskab) Har der været, eller er der, liv på andre planeter end jorden (naturvidenskab) Er der sammenhæng mellem børn og forældres politiske tilhørsforhold ( samfundsvidenskab)

5 De tre fakulteter Fakultet er et ord, som er hentet fra universiteteterne. Fakultet (latin) betyder evne eller færdighed. Oversigt over fagenes placeringer findes i primus s. 30-33 I gymnasiet taler vi normalt om tre fakulteter: Humaniora Samfundsvidenskab Naturvidenskab

6 Videnskabens grundbegreber Empiri og teori Empiri – grundlaget for videnskaben! Iagttagelser, data, tekster, udsagn eller kilder, der kan refereres til, og som man kan have en argumenteret mening om. Kort sagt: Empiri er alle de materialer, som anvendes i en undersøgelse. Empiri (græsk) = erfaring

7 Videnskabens grundbegreber Empiri og teori Teori – videnskabens metaniveau Et system af læresætninger og ideer, som ligger til grund for en videnskab. Et overordnet sæt af begreber og udsagn. Det almene begrunder det mindre almene. Et sæt af forestillinger og antagelser, der tjener til at forstå og forklare virkeligheden. teori (græsk) = betragtning, overvejelse

8 Eksempel Spørgeskema, som 2000 danskere har udfyldt = EMPIRI Konklusion Der er en sammenhæng mellem forældres politiske overbevisning og deres børns stemmeafgivelse, når de for første gang går til folketingsvalg = TEORI

9 To måder at danne teorier på Induktion Med udgangspunkt i store mængder stof (empiri) konkluderer man nogle generelle forhold. (Bevægelse: Fra del til helhed) Deduktion Med udgangspunkt i en hypotese om nogle generelle forhold kan jeg bruge empiri til at be- eller afkræfte hypotesen.

10 Metode Hvordan vil jeg løse problemet? Kvalitative metoder Bruges især, når man ønsker at undersøge noget, der er vanskeligt at observere eller måle i tal. Man kan f.eks. anvende udsagn i et interview som empiri. Når man bruger kvalitativ metode er det empiriske grundlag ofte snævert. Til gengæld kan man komme i dybden med en problemstilling. Kvantitative metoder Med disse metoder forsøger man at gøre undersøgelsen målbar i tal. Store mængder oplysninger indsamles, som man bagefter kan lave statistikker eller tabeller over. Med disse metoder (empirien kan f.eks. være et spørgeskema) forsøger man at standardisere og generalisere (derfor store mængder empiri)

11 Humaniora Hvad er det? Teori, empiri og metode

12 Hvad er humaniora Humaniora betyder menneskevidenskab. En videnskab, som beskæftiger sig med menneskets tanker, udtryk og produkter. Subjektiviteten er uundgåelig i humaniora. Humaniora vil fortolke og analysere, mens eksempelvis naturvidenskaben vil forklare og opsætte lovmæssigheder.

13 Humanioras empiri Det ukonkrete Menneskers tanker Menneskers handlinger Menneskers ytringer Menneskers ideer Menneskers følelser Det konkrete Menneskers sprog Menneskers kunstværker Menneskers skrift Menneskers redskaber, bygninger, tøj m.v.

14 Humanioras teori Teori og metode kan være meget vanskelige at adskille – simpelthen fordi der er nær sammenhæng. Men teorien afgør hvilken metode man vælger. Grundlæggende teori i humaniora Menneskelige handlinger kan forklares ved at forstå meningen (eller intentionen) bag handlingerne.

15 Hermeneutikken En humanistisk teori Grundlaget for teorien er, at menneskelige handlinger kan forklares ved at forstå meningen bag handlingerne.

16 Forståelse og fortolkning 1

17 Forståelse og fortolkning 2

18 Forståelse og fortolkning 3

19 Hermeneutikken En humanistisk teori Grundlaget for teorien er, at menneskelige handlinger kan forklares ved at forstå meningen bag handlingerne.

20 Humanioras metoder Hermeneutik: analyse og fortolkning er den overordnede metode til at finde mening og forståelse. Det gøres gennem fx: Kildekritikken ses bl.a. i: - historie, religion, oldtidskundskab.

21 Danskfaglige metoder: Litterære metoder:  Nykritisk metode  Strukturalisme  Receptionsteori  Ideologikritik og feministisk kritik  Komparativ metode  Biografisk metode  Psykoanalystisk metode  Socialhistorisk metode

22 Sproglige metoder:  Kommunikationsanalyse  Sproghandlingsteori  Argumentationsanalyse  Grammatisk analyse

23 Mediemæssige metoder:  Filmiske udtryk  Forløbsanalyse  Billedanalyse  Kommunikationsanalyse  Fiktion- og faktakoder  + transfer fra litterær analyse

24 Fortolkning Tolkning drejer sig om på analytisk grundlag, at finde argumenter der peger i samme retning, at finde flere argumenter end blot ét for en given udlægning. Det gøres gennem bevidst og relevant brug af metode.

25 Kildekritik

26

27 Kommunikationsanalyse

28 Opsummering Humaniora vil forstå i højere grad end forklare. Humaniora beskæftiger sig med menneskelige handlinger & intentioner, samt produkter af menneskelige handlinger Subjektivitet er umuligt at komme udenom, og således er fortolkning en væsentlig metode.

29 Samfunds- videnskabelig Teori & metode

30 Samfundsvidenskab Kernestof Politik Økonomi Sociologi International politik Redskaber Begreber Modeller Teori Empiri

31 Begreber Fagets terminologi Eks: Ekspansiv finanspolitik eller direkte demokrati

32 Modeller Figur som beskriver sammenhænge f.eks det økonomiske kredsløb eller Molins model Modellen kan udarbejdes på baggrund af teori eller forsøg på beskrivelse af virkeligheden

33 Model eksempel

34 Teori Dækker over en eller flere årsagssammenhænge mellem variable Indeholder ofte et specifikt begrebsapparat Universel eller specifik Normativ*eller deskriptiv Bruges til deduktion, hypotetisk- deduktiv Verifikation og falsifikation Teorien bygger på empiri

35 Empiri Sansede erfaringer Statistik, interview, tekster og observationer Vær kritisk overfor empiri, da det kan være subjektivt og behæftet med usikkerhed f.eks BNP tal for U-lande.

36 Samfundsvidenskabelig metode Kvantitativ metode Kvalitativ metode Komparativ metode

37 Kvantitativ metode Statistisk materiale der kan opstilles i tabeller eller figurer Empiri der kan måles og vejes/observerbare data indsamlet ved f.eks. Spørgeskemaer. Kausalitet/årsagssammenhænge Generelle/forklarende Positivisme

38 Kvalitativ metode Interview og tekster Forståelse, intentionelle Specifikke, få data der fortolkes og er fortolkninger. Hermeneutik

39 Komparative metode Sammenligning af lande, grupper, systemer osv. Brug af kvalitative og kvantitative data

40 Anden videnskabsteori Kritisk teori: Forholde sig kritisk til andre teorier eks: Karl Marx over kapitalismen Socialkonstruktivisme: Finde diskurser i empiri eks: Anders Foghs minimalstatsdiskurs i bogen fra socialstat til minimalstat

41 Opsummering (Kilde: primus s.142) At man anvender samfundsfaglige begreber/teorier i en undersøgelse og Selv anvender kvantitativ eller kvalitativ metode eller Ved, hvordan man kan bruge metoderne til at undersøge problemstillingen Samt at man kan reflektere over anvendt metode: Muligheder og begrænsninger

42 Opgave 1: Levevilkår i storbyen Udarbejd en synopsis med et omfang på 3-5 sider. Giv i teori-/metodeafsnittet en kortfattet redegørelse for mindst to af de tre forskellige videnskabelige hovedområders fundamentale identitet og metode (humaniora, samfundsvidenskab og/eller naturvidenskab). Giv i synopsen nogle eksempler på, hvordan de forskellige videnskabelige hovedområder, på hver deres måde, kan belyse hovedspørgsmålet: ”Hvad kendetegner levevilkårene i storbyen”. Opstil en række problemstillinger med tilhørende underspørgsmål og overvej i afsnittet ”delkonklusioner” hvilke metoder og forskellige videnskabsteoretiske tilgange, man kan benytte, for at besvare problemstillingerne.

43 Opgave 2: Menneskets livsvilkår i det globaliserede samfund Udarbejd en synopsis med et omfang på 3-5 sider. Giv i teori-/metodeafsnittet en kortfattet redegørelse for mindst to af de tre forskellige videnskabelige hovedområders fundamentale identitet og metode (humaniora, samfundsvidenskab og/eller naturvidenskab). Giv i synopsen nogle eksempler på, hvordan de forskellige videnskabelige hovedområder, på hver deres måde, kan belyse hovedspørgsmålet: ”Hvordan har globaliseringen haft indvirkning på menneskenes livsvilkår forskellige steder på kloden”. Opstil en række problemstillinger med tilhørende underspørgsmål og overvej (i afsnittet ”delkonklusioner”) hvilke metoder og forskellige videnskabsteoretiske tilgange, man kan benytte, for at besvare problemstillingerne.


Download ppt "Videnskabsteori & metode AT 4 11. november 2013 Frederikshavn Gymnasium."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google