Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesorientering Tech College Aalborg EUD reform 2015

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesorientering Tech College Aalborg EUD reform 2015"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesorientering Tech College Aalborg EUD reform 2015

2 Program Kl. 11 Velkomst, herefter oplæg ved
Tina Lindegaard (uddannelsesleder) og Aase Jensen (vejleder) Kl. ca. 12 Sandwich og vand Kl. ca Debat ved bordene Kl. ca Plenum Kl Tak for i dag

3 Paradigmeskift for EUD
Før reformen Alle kunne starte Ingen kvalifikation-krav Individuelle forløb Ingen begrænsning på omvalg 95 % - EUD skulle få de sidste med EUD ikke ungdoms-uddannelser Kvantitet frem for kvalitet Efter reformen Ikke for alle (PTE) Adgangskrav og overgangs-krav Faste forløb 3 valg Andre skal tage sig af de svageste Ungemiljøer Kvalitet fremfor kvantitet

4 Fire klare mål: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige, som de kan. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

5 Reformens hovedelementer
Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø Enklere og mere overskuelig struktur Bedre videreuddannelsesmuligheder Fokusering af vejledningsindsatsen Ny attraktiv vej fra ufaglært til faglært for voksne på 25 år og derover Klare adgangskrav Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) Mere og bedre undervisning, herunder kompetenceløft Styrket uddannelsesgaranti Ny Kombineret Ungdomsuddannelse

6 Bedre videreuddannelsesmuligheder
Alle erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst 3 år vil give adgang til erhvervsakademiuddannelserne. A, B og C-niveau på EUD sidestilles med gymnasiale fag ift. at opfylde specifikke adgangskrav på videregående uddannelser. Bedre overgang til professionsbacheloruddannelser og universitetsbacheloruddannelser.

7 Mere og bedre undervisning
Tech College Aalborg underviser 28 timer ugentligt. Undervisningen i grundforløbet omfatter motion og bevægelse gennemsnitligt 45 minutter pr. undervisningsdag. Styrkelse af praksisrelateret undervisning Øget brug af niveaudeling og talentspor, fx udbud og udvikling af fag på flere niveauer. Bedre sammenhæng mellem skole og praktik i hovedforløbet.

8 Enkel struktur, 4 hovedområder:
Nye hovedområder Gamle indgange 1) Omsorg, sundhed og pædagogik Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil 2) Kontor, handel og forretningsservice Merkantil 3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser Mad til mennesker Dyr, planter og natur 4) Teknologi, byggeri og transport Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Produktion og udvikling Medieproduktion

9 TCAA-fagretninger og uddannelser
Teknologi og velfærd (hovedområde 4) Mad, oplevelser og stil (hovedområde 1 & 3) Landbrug, dyr, planter og natur (hovedområde 3) El, byggeri og energi Web-integrator Digital media Elektriker Data og kommunikations-uddannelsen Automatik og proces uddannelsen Elektronik- og svagstrøms- uddannelsen Vvs og energi uddannelsen Gastronom Tjener Bager Detailslagter Receptionist Frisør Kosmetiker Tandklinikassistent Laboratorietand-tekniker Landbrugs uddannelsen Anlægsgartner Dyrepasser Skov og naturtekniker Greenkeeper *Elektriker *Data og kommunikations-uddannelsen Teknisk designer *Vvs og energi uddannelsen *Tømrer Bygningsmontage-tekniker Bygningsmaler *Murer Vindmølleoperatør *= tilbydes også som EUX-forløb (kun august optag)

10 TCAA-fagretninger og uddannelser
It, web og medier (hovedområde 4) Produktion, konstruktion og biler Biler og byggeri –Hadsund Teknologi og mad - Hobro (hovedområde 3 & 4) Web-integrator Grafisk tekniker Digital media Mediegrafiker Data og kommunikations-uddannelsen Frontline PC-supporter Frontline Radio-TV-supporter *Personvogns-mekaniker *Lastvogns-mekaniker Industrioperatør Automatik og procesuddannelsen *Smed/svejser *Industritekniker Teknisk designer Personvogns-mekaniker Lastvogns-mekaniker Tømrer Elektriker Gastronom Tjener Bager Detailslagter *= tilbydes også som EUX-forløb (kun august optag)

11 Grundforløb 1 og 2: Grundforløb 1 er for unge der kommer direkte fra 9. kl. og 10.kl. Grundforløb 2 er for unge under 25 år, som har været i gang med andet siden grundskolen. Grundforløbet kan bestå af to dele - hver af 20 ugers varighed. 1.del giver almene og brede erhvervsfaglige kompetencer. Det skal også give bedre tid, grundlag og kompetence til at træffe det endelige uddannelsesvalg. 2. del er målrettet hovedforløbet i en specifik erhvervsuddannelse. Unge, der ikke begynder inden for et år efter 9. eller 10. klasse, begynder direkte på 2. del.

12 Adgangskrav til grundforløb 1
Eleven har opnået: Karakteren 2 i gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i hhv. dansk og matematik De nødvendige personlige og sociale kompetencer. (Uddannelsesparate) OBS! Eleven kan kun påbegynde grundforløb 1 én gang.

13 Optagelsesprøve/revurdering
Senest 17. juni indtastes dansk- og matematikkarakter i optagelse.dk Indkaldelse til og afholdelse af optagelsesprøve Senest 8. juli modtager eleven skriftlig svar på resultat af optagelsesprøven Hvis eleven ikke optages på baggrund af prøven sendes uddannelsesplan til UU med kopi til eleven

14 Grundforløb 1 Indhold i grundforløb del 1
Grundforløbets første del indledes med 2 ugers erhvervsintroducerende undervisning. Derefter vælger eleven endelig fagretning. Fagretninger: Udbydes af skolerne og er tematiseret indenfor hovedområderne Indeholder erhvervsfaglige karakteristika, der giver eleverne indblik i de enkelte uddannelser Viser som hovedregel hen mod flere konkrete erhvervsuddannelser

15 Fag på grundforløbet Erhvervsfag 1 Afklaring af uddannelsesvalg
Parat til job Erhvervsfag 2 Arbejdspladskultur – samarbejde, normer, adfærd og regler Praktikpladssøgning ansøgning, plan for søgning Samfund og sundhed arbejdsliv, personliv, borger i et demokratisk samfund sundhed Erhvervsfag 3 Arbejdsplanlægning og - arbejdsplan, ressourcer, tid og samarbejde Faglig dokumentation arbejdssedler, egenkontrol - evaluering af egen arbejdsproces, metode og resultat Faglig kommunikation forstå og anvend faglige udtryk og begreber - søge information - modtage kunder Innovation overveje og vurdere nye ideer, alternative muligheder Metodelære valg af fremgangsmåde til at udføre en opgave - læse opgaver: f.eks. opskrift, manual, procedurebeskrivelse serviceydelse (kundebetjening) Valgfag Støttefag boglig og/eller praktisk læring Bonusfag fordybelse, fagkonkurrencer (Skills m. v.) Grundfag obligatorisk dansk niveau E ( skal bestås) andre fag end de obligatoriske eller fag på et højere niveau Erhvervsfag niveau 2

16 Grundforløb 2, er for elever der:
Har gennemført grundforløb 1. Er frafaldet grundforløb 1. Er under 25 år og ikke kommer direkte fra folkeskolen (mindst et år efter afslutning). Har en uddannelsesaftale. Er over 25 år uden erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.

17 Grundforløb 2, 20 uger Adgangskrav
Grundforløbets 2. del er rettet mod et specifikt hovedforløb. Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve. Grundforløbsprøven kan bestå af en praktisk prøve og en prøve i udvalgte fag. Grundforløbsprøven skal være bestået for at give adgang til hovedforløbet.

18 Grundforløb 2 Det faglige udvalg formulerer optagelseskrav til hovedforløb, de fastsættes i uddannelsesbekendtgørelsen. Optagelseskravene kan bestå af: 1. Grundfag, med niveau, bestå- eller evt. karakterkrav (fx elektriker: Fysik E, dansk E, matematik D skal bestås eller bygningsmaler: Naturfag E, dansk E skal bestås) 2. Krav om faglig viden og faglige færdigheder i relation til hovedforløbet 3. Kompetencekrav svarende til certificering (f.eks. hygiejne, rulle- og bukkestillads)

19 Uddannelsesaftale/SKP
Model EUD Uddannelsesaftale Adgangsbegrænsning Uddannelsesaftale/SKP August/oktobe/ januar/marts Januar/august Løbende Grundforløb del 1 20 uger Unge som har afsluttet grundskolens 9. eller 10. kl. inden for de seneste 12 mdr. Grundforløb del 2 20 uger Hovedforløb Andre unge under 25 år Grundforløb del 2 20 uger Hovedforløb Over 25 år EUV Grundforløb del 2 20 uger Hovedforløb

20 Grundforløbsmodel TCAA 20 + 20 uger
Hovedområder: Teknologi, byggeri og transport. . Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Uddannelsesvalg Adgangsbegrænsning Uddannelses aftale Omsorg, sundhed og pædagogik. . Grundforløb 1. del. Valg af fagretning Grundforløb 2. del Rettet mod et specifikt hovedforløb Erhvervsfag 1 2 uger Erhvervsfag 2 (4 uger) Erhvervsfag 3 ( 6 uger) Grundfag ( dansk) ( 4 uger) Valgfag ( 4 uger) i alt 18 uger Efter 9./10. klasse Ordinære forløb eller EUX-forløb Uddannelsesspecifikke-fag 12 uger Grundfag ( 4 uger) Valgfag ( 4 uger) Uddannelsesspecifikke-fag 12 uger C-niveau i 3 grundfag 20 uger 20 uger 20 uger

21 Grafisk fremstilling af EUX-forløb
Grundforløb Hovedforløb Grundforløb 1. del. Grundforløb 2. del. Hovedforløb 8 uger: C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag 12 uger: erhvervsfag Maks. 11 uger: C-niveau i matematik, it og 6. grundfag Min. 9 uger: Uddannelses specifik-undervisning Eux-bevis Efter 9./10. klasse Evt. Adgangs-begrænsning Uddannelsesaftale/ skolepraktik Gymnasial eksamen Alle som ikke kommer direkte fra 9. eller 10. kl. starter på grundforløbets del 2.

22 EUD reform 2015 - afgørende ændringer
Før optagelse Tech College Aalborg: Skærpet opmærksomhed på uddannelsesparathed og adgangskrav I Grundforløbet på Tech College Aalborg: Brede erhvervsfag Erkendelsesfag Metodefag Dannelsesfag

23 EUD reform 2015 - afgørende ændringer
Kun én gang Giver adgang til alle uddannelser Dansk niveau E G2: - Flere grundfag Højere niveauer Beståelseskrav som adgang til hovedforløbet Max 3 gange 20 uger på alle uddannelser

24 Debat ved bordene Hvordan kan vi – optimalt set – samarbejde, så vi kan leve op til regeringens målsætning om flere unge i erhvervsuddannelserne? Hvad ser du som muligheder og udfordringer i den nye reform?

25 Kontakt os Anne Juul Uddannelsesleder på Agri, Auto, Metal og Mariagerfjord College Tlf.: Mail: Tina Lindegaard Uddannelsesleder på Media, Technology og Construction College Tlf. : Mail: Lisa Svensson Uddannelsesleder på Dental, Style&Wellness og Food College Tlf.: Mail: Nyeste viden om hvordan vi gør på Tech College Aalborg vil være at finde på

26 BESØG OS! BESØG OS! ÅBENT HUS 24. JANUAR KL Vi holder åbent hus d. 24. januar 2015 kl. 10 – 13 på alle skolens afdelinger. Informationsaftner om EUX på Øster Uttrup Vej 1 : 18. november 2014 kl 13. januar 2015 kl


Download ppt "Uddannelsesorientering Tech College Aalborg EUD reform 2015"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google