Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De Jyske kommuner i Region Syddanmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De Jyske kommuner i Region Syddanmark"— Præsentationens transcript:

1 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Velkommen til stormøde om områdeklassificering og jordflytninger Kolding den 11/12, Esbjerg den 12/12 og Aabenraa den 18/

2 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Der er oprettet et ERFA-samarbejde omkring jordforurening mellem de 12 jyske kommuner i Region Syddanmark. Den første opgave vi har taget fat på, er områdeklassificering. Til dette møde har vi inviteret entreprenører, vognmænd og rådgivere, da det er jer, der har kontakten med de grundejere, der skal have gravet jord op og transporteret væk fra ejendommene. Vi vil give en overordnet gennemgang af områdeklassificeringen samt den nye jordflytnings bekendtgørelse nr. 748 af 21 juni 2007, der træder i kraft 1. januar 2008.

3 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
De 12 jyske kommuner i erfa-samarbejdet: Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa

4 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Der kom i marts 2007 en ændring af Jordforureningsloven, blandt andet som følge af strukturreformen. Af større ændringer kom §50a: områdeklassificering. Hovedindholdet i lovændringen er, at kortlægningskriteriet for forurenet jord hæves, så lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges. I stedet skal der ske en områdeklassificering af lettere forurenet jord, i større sammenhængende områder.

5 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Fra 1. januar 2008 vil al jord beliggende i byzone som udgangspunkt være klassificeret som lettere forurenet. Lettere forurenet jord er ofte et resultat af diffus forurening. Den diffuse jordforurening stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv. Områdeklassificeringen skal forhindre at lettere forurenet jord flyttes til uforurenede områder.

6 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Der vil fortsat ske en kortlægning, således at grunde med kraftigere jordforurening stadig kortlægges. Der vil i sådanne tilfælde være tale om punktkilder. Kortlægningsmyndighed er Region Syddanmark. Link til ”søg en forurenet grund”: det forudsætter, at man kender matrikelnummer og ejerlav

7 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Kommunalbestyrelserne skal undtage byzonearealer fra områdeklassificering, hvis den har viden om, at et større sammenhængende område ikke er lettere forurenet. Et større sammenhængende områder er defineret som ca. 20 ha, 200 ejendomme eller mindst 1/5 af mindre byzone arealer. Kommunalbestyrelserne skal inddrage arealer udenfor byzone i områdeklassificering, hvis der er viden om at større sammenhængende områder er lettere forurenet. Undtagelse og inddragelse sker gennem et regulativ, hvor der i forbindelse med offentliggørelsen af regulativet skal være en høring af offentligheden.

8 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Der er ingen af de 12 jyske kommuner i Region Syddanmark der har udarbejdet et regulativ, hvorfor al byzone jord i de 12 kommuner fra 1. januar 2008 pr. definition vil være områdeklassificeret. Det betyder også, at der ikke er områder udenfor byzone der er inddraget, idet de kun kan inddrages i områdeklassificeringen gennem et regulativ. Man skal fortsat forholde sig til evt. forurenet jord, herunder pligt til at standse bygge- og anlægsarbejde ved konstatering af forurening. Dette gælder også arealer udenfor byzoner.

9 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Bortskaffelse og anvendelse af jord §50 i Jordforureningsloven: ”Enhver der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver der anvender sådan jord, skal sikre, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt”. ”Jordflytningsbekendtgørelsen” Bek. nr. 748 af 21. juni 2007 træder i kraft 1. januar 2008 samtidig med at områdeklassificeringen træder i kraft. Jordflytningsbekendtgørelsen opdeler jord i 3 hovedgrupper, kategori 1 jord, kategori 2 jord samt jord der ikke kan henføres til de to kategorier.

10 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Figur 1. Kategorisering af jord. Kategori 1 jord vil i de fleste sammenhænge blive opfattet som ren kategori 2 jord svarer til lettere forurenet jord, jf. bekendtgørelsen om definition af lettere forurenet jord (Bek. nr af 14. dec ) For jord der ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, skal man altid kontakte kommunen. Kategori 1 Kategori 2 Lettere forurenet jord Kan kategoriseres af kommunen Kraftigere forurenet jord Jordkvalitetskriterium Afskæringskriterium

11 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Der skal altså fortsat ske anmeldelse ved jordflytninger: af forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet, bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet. bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet. bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet. bort fra et godkendt modtageanlæg for jord (Trådte i kraft ). Pr. 1. januar 2008 udvides anmeldepligten yderligere til også at omfatte jordflytninger: bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.

12 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Anmelderens pligter: Flytning af jord skal anmeldes af den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden eller er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren. Det betyder, at alle de der er involveret i flytningen ikke må udføre deres opgave uden at have sikret sig, at der er sket anmeldelse af jordflytningen. Anmeldelsen sker ved, at anmelderen udfylder et af kommunen anvist skema, og sender det pr. post eller til kommunalbestyrelsen. Hvis kommunen har et system til digital anmeldelse kan det også anvendes. Jordflytningen betragtes som anmeldt, når kommunalbestyrelsen har modtaget et fyldestgørende anmeldeskema vedlagt den nødvendige dokumentation.

13 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Anmeldelse af jordflytning Anmeldelse skal ske inden jordflytningen. Som hovedregel har kommunen 4-uger til at behandle anmeldelsen. 4-ugers fristen betyder, at jorden ikke må flyttes, før kommunalbestyrelsen har accepteret flytningen, eller der er gået 4 uger fra anmeldelsen. I mange tilfælde er det dog muligt at flytte jorden umiddelbart efter, at anmeldelsen har fundet sted. Akutte jordflytninger skal anmeldes senest 3 hverdage efter flytningen, inclusiv dokumentation for at flytningen har været akut. Tabel 2 indeholder en oversigt over, hvornår 4-ugers-fristen gælder, og hvornår jorden kan flyttes umiddelbart efter anmeldelsen

14 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Tabel 2 1) Der skelnes mellem, om jorden flyttes til modtageanlæg, der er godkendt til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen og alle øvrige lokaliteter, som anmelder ønsker at flytte jorden til. 2) For kortlagte arealer skelnes der mellem de jordflytninger, hvor kommunalbestyrelsen inden anmeldelsen har godkendt en plan for jordens håndtering (jordhåndteringsplan) og andre jordflytninger. Ved en jordhåndteringsplan forstås en plan for prøvetagning, analyse, sortering og videredisponering af opgravet jord. Modtagested Oprindelsessted Flyttes til modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen Flyttes til andre lokaliteter¹ Kortlagte arealer Flytning uden jordhåndteringsplan (2) ugers frist Flytning ifølge jordhåndteringsplan² Umiddelbart efter anmeldelsen 4-ugers-frist. Områdeklassificerede områder, offentlige veje, anden forurening, modtageanlæg.

15 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
En grundejer må flytte mindre jordmængder (op til 1 m³) til et kommunalt anvist sted uden forudgående anmeldelse. Man skal ikke foretage anmeldelse af jordflytningen når man ankommer til f.eks. Genbrugspladsen. Der er ikke krav om analyser fra de små partier idet man antager, at når jorden kommer fra et områdeklassificeret område og ikke er kortlagt på V1 eller V2, så vil der højest være tale om lettere forurenet jord. For jordpartier større end 1 m³, er der nye krav om udtagning af prøver, prøveantal med henblik på analyse, analyseparametre samt kategorisering.

16 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Prøveudtagning: Regler for prøvetagning og analyser er fastsat i bekendtgørelsen. Prøverne kan enten udtages på opgravningsstedet eller efterfølgende på et modtageanlæg, der er godkendt til kartering. På opgravningsstedet kan jordprøver enten udtages inden opgravning eller fra opgravet jord. Intakt jord skal adskilles fra fyldjord og overjord. Ved udtagning af jordprøver fra opgravet jord kan der udtages analyser fra hhv. jord oplagt direkte i mile/jordbunke (højest 5 meter bred og 2,5 meter høj) eller jord oplagt direkte fra opgravningen i containere.

17 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
I områdeklassificerede områder og andre arealer, hvor der ikke forventes at være hot-spots, udtages jordprøverne som blandingsprøver sammenstukket af 5 enkeltprøver, der fordeles jævnt over det givne areal eller jordlag, som formodes at have en ensartet forureningsgrad, og som prøverne skal repræsentere. I områdeklassificerede områder er den generelle regel, at der skal analyseres 1 prøve pr. 120 ton jord. I de situationer, hvor et kortlagt areal ligger i et områdeklassificeret område eller på et vejareal, vil det være kravene for kortlagte arealer, der skal anvendes. Hvis der er konstateret forurening i jorden ud over kategori 2, men arealet ikke er kortlagt, gælder samme prøvetagningsfrekvens som for kortlagte arealer.

18 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Kommunerne har mulighed for ifølge jordflytningsbekendtgørelsens §14 stk. 1. at undtage delområder som er områdeklassificerede fra analysekravet ved anmeldelse. Anmeldelse af jordflytning fra disse delområder er dog stadig obligatorisk Når sådanne områder foreligger, vil der ikke være krav om prøvetagning fra de områder som kommunen har kategoriseret i kategori 1 hhv. kategori 2. Hvis jord, som kommunen, jf. § 14, stk. 1, har kategoriseret i kategori 2, ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal dette ske på baggrund af en prøvetagningsfrekvens på 1 prøve pr. 30 tons.

19 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Tabel 3 Prøveantal¹ med henblik på analyse (tabel 1 fra Jordflytningsbekendtgørelsen) 1) Kravene til prøveantal er som udgangspunkt gældende for fyldjord og overjord. Når det på kortlagte arealer og arealer, hvor der er viden om forurening i jorden udover kategori-2 jord, jf. bilag 3, skal godtgøres, at intaktjorden fra et areal enten som helhed eller fra et bestemt niveau kan henføres til kategori 1, jf. bilag 3, skal der foreligge mindst én prøve pr. 50 m2 fra den øverste del af de intakte aflejringer. Alle jordprøver skal kunne henføres til kategori 1, jf. bilag 3. 2) Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som kommunen har godkendt. 3) Analyseresultaterne fra modtagelsen kan anvendes igen, medmindre anlægget ønsker at nedkategorisere jorden, f.eks. efter rensning. Jordens placering forud for flytning: Minimumsprøveantal ved jordflytning Anvendelse, som fordrer, at jorden er uforurenet Jord fra kortlagte arealer 1 prøve pr. 30 ton² Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer – dog ikke kortlagte arealer inden for områderne Jord fra godkendte modtageanlæg³ 1 prøve pr. 120 ton Jord som kommunalbestyrelsen jf. §14, stk. 1 har kategoriseret i kategori 1, jf. bilag 3. Ingen analyser Jord som kommunalbestyrelsen jf. §14, stk. 1 har kategoriseret i kategori 2, jf. bilag 3. Jord som kommunalbestyrelsen jf. §14, stk. 1 har kategoriseret i kategori 2, jf. bilag 3, og som ønskes nedkategoriseret til kategori 1. Jord fra godkendte modtageanlæg, som ønskes nedkategoriseret

20 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Grundejer kan efter at have foretaget en undersøgelse af ejendommen, anmode kommunen om en erklæring om ejendommens forureningstilstand (Jfl. §72c). Denne erklæring kan bruges i forbindelse med jordflytninger. Hvis undersøgelsen viser at ejendommen ikke er forurenet, kan jordflytninger foretages uden yderligere analyser.

21 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Analyseparametre: Forurenet jord analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevante for det pågældende areal. Det vil ofte også være hensigtsmæssigt at inddrage Regionen i planlægning, idet prøvetagningen i nogle tilfælde kan dokumentere, at en ejendom kortlagt på V1 ikke er forurenet.

22 De Jyske kommuner i Region Syddanmark

23 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Områdeklassificerede arealer analyseres som udgangspunkt for parametre angivet under pkt. 1.1 i tabel 4 (Historiknøglen) og vej- og rabatjord som udgangspunkt for parametre angivet i pkt. 1.2 i tabel 4. De udtagne prøver analyseres, således at prøver og analyser er repræsentative for hvert af de jordlag/jordtyper, som ønskes flyttet. For andre forureningskilder, end de Historiknøglen nævnte fastsætter kommunalbestyrelsen, hvilke parametre der skal analyseres for.

24 Tabel 5: Analyseparametre for diffus forurening og veje/rabat jord
De Jyske kommuner i Region Syddanmark Tabel 5: Analyseparametre for diffus forurening og veje/rabat jord Punkt Forureningskilder/historik Parametre, der som minimum bør analyseres for (andre parametre kan være relevante) 1.1 Diffus forurening Totalkulbrinter¹, benz(a)pyren, PAH², Cd, Cu, Pb, Zn 1.2 Veje, rabatjord m.m. Totalkulbrinter, benz(a)pyren, PAH², Cd, Cu, Pb, Zn 1) Totalkulbrinter skal kvantificeres i fraktionerne (Benzen – C10, >C10 – C25 og C25 – C 40) 2) PAH-analyser (analyser for P oly A romatiske H ydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH’er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.

25 Tabel 6. Kategorisering af forureningskomponenter¹
De Jyske kommuner i Region Syddanmark Tabel 6. Kategorisering af forureningskomponenter¹ Forureningstype/-komponent (mg/kg TS) Kategori 1² Kategori 2 Arsen (As) ≤20 Cadmium (Cd) ≤0,5 ≤5 Chrom total (Cr total) ≤500 ≤1000 Kobber (Cu) Kviksølv(Hg) (uorganisk) ≤1 ≤3 Bly (Pb) ≤40 ≤400 Zink (Zn) PAH total³ ≤4 Benz(a)pyren ≤0,3 Dibenz(a,h)antracen Ud fra de foretagne analyser 1) Forurenet jord, der er affald, som indeholder andre forureningskomponenter end de, som er angivet på listen, eller indeholder forureningskomponenter, der er indeholdt i listen, men i højere koncentrationer end på listen, kan ikke henføres til kategori 1 og 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvordan denne jord skal kategoriseres. 2) Jord, der kategoriseres som kategori 1, kan ikke anvendes i alle sammenhænge. F.eks. ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord kan der være skærpede krav. 3) PAH-analyser (analyser for PolyAromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, di-benz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH’er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.

26 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Opsummering Områdeklassificering træder i kraft 1. januar 2008. Jord indenfor klassificerede arealer betragtes som udgangspunkt som lettere forurenede. Prøvetagning: 1 pr. 120 ton for lettere forurenede arealer til godkendte modtageanlæg. og 1 pr 30 ton for kortlagte/forurenede arealer. Husk anmeldelse af jordflytninger. Vær opmærksom på analyseparametre i forhold til historik.

27 De Jyske kommuner i Region Syddanmark
Tak for opmærksomheden


Download ppt "De Jyske kommuner i Region Syddanmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google