Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opmålingsregler for udbud

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opmålingsregler for udbud"— Præsentationens transcript:

1 Opmålingsregler for udbud

2 fra bygningsdele til produktionsdele CAD-model (fagmodel) IFC-fil Tilbudsudregning mængder Kalkulations- system Tilbudslister mængder Beskrivende Mængde- Fortegnelse (BMF) Analoge tegninger beskrivel- sesposter og evt. mængder Arbejds- og bygningsdels- beskrivelser + evt. andre dokumenter UDBUD Opmålingsregler TILBUD

3 Opmålingsreglerne og Det Digitale Byggeri
Udarbejdelse af opmålingsreglerne igangsat efter færdiggørelsen af Det digitale Byggeri (de 4 bygherrekrav og Det Digitale Fundament) Der ligger i opmålingsreglerne en koordinering til 3D arbejdsmetode (bygningsmodel) DBK (Dansk Byggeklassifikation) B100 – bips beskrivelsesværktøj (som defacto-standard) IFC – som udvekslingsformat og i forhold til IFC-Quantity-Take-Off-projekt Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i nybyggeri. Krav 6a og 6b vedrørende standardisering af udbudsmateriale og beskrivende mængdefortegnelse samt mængdeudtræk fra bygningsmodel træder først i kraft den

4 Opmålingsreglerne i forhold til kravtekst - 1
Krav nr. 6a - Digitalt udbud – ved entreprisesummer over 3 mio. Standardisering af udbudsmateriale og beskrivende mængdefortegnelse Bygherren skal stille krav om, at byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelse og udarbejdes efter principperne i bips B100. at mængder til brug for beskrivende mængdefortegnelse (BMF) opgøres med anvendelse af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) at der er sammenhæng mellem poster i BMF og beskrivelsen. at BMF indeholder alle prisbærende poster, så summen fra alle prisbærende poster er lig med tilbudssummen. at opmålingsreglerne fremgår af udbudsmaterialet og udformes således, at de bydende oplyses om, hvilke ydelser hver enkelt mængde indeholder, hvordan mængden fremkommer, og hvilke ydelser de bydende skal tillægge, fx spild og svind. Berørte parter: Projekterende, Bygherrerådgiver, Entreprenør Anvendes i følgende udbudsformer: Fag-og hovedentreprise

5 Opmålingsreglerne i forhold til kravtekst - 2
Krav nr. 6b - Digitalt udbud – ved entreprisesummer over 40 mio. Standardisering af udbudsmateriale, beskrivende mængdefortegnelse samt mængdeudtræk fra bygningsmodel Kravene er skærpet på følgende områder: at mængdeudtræk til brug for den beskrivende mængdefortegnelse (BMF) skal udføres fra bygningsmodellen. at der er sammenhæng mellem poster i BMF, beskrivelsen og bygningsmodellens objekter. dette stiller både teknologiske krav det skal teknisk være muligt alle skal kunne gøre det med alle CAD-redskaber og metodemæssige krav at der projekteres ”rigtigt” objektbaseret der skal være konsistens mellem CAD- og bygningsbeskrivelsesobjekter klassifikationskodning skal være konsistent og rigtig

6 Udtræk af data fra applikationer/databaser
Beskrivelsesdatabase Byggepladsens afgrænsning Byggepladsens afgrænsning er vist på bygge-pladstegning nr. <x>. Byggepladsens indhegning <x>entreprenøren etablerer, flytter, vedligeholder og fjerner hegnet. Generelt Følgende materialer og produkter må ikke leve-res på byggepladsen, før byggeledelsens be-mærkninger til dokumentationen foreligger: <x> Generelt Krav til kontrol fremgår af udbudskontrolplanen, herfra dog undtaget projekteringskontrol. Vægkonstruktion 4.1 Orientering 4.2 Omfang 4.2.1 Summarisk beskr. 4.2.2 Lokalisering 4.2.3 Udbudsmængde - måleregel: 3.1. 4.3 Materialer, produkttyper… 4.3.1 Materiale/produkt A: materiale/produkt type form dimension B100 Ent BD Beskrivelsesposter BSB 001 ARB ENT02.24 BA 03 DBK-koder BSB ARB BYB x6 Beskrivelsesdok.print XML-skema, mængder Summering og bearbejdning af mængder iht. tilbudsliste- struktur Print af tilbudsliste - Entreprise - Fag - Lokalitet - Bygningsdel - Variant Bygningsdelsoversigt for oplistning af bygningsdelsbeskrivelser DBK-koder Produktionskort Driftskort Udtræk af informationer til: Tegningsplot CAD-model med 3D objekter BA03 B02 AA03 B04

7 BIM Building information Model(ling)
Første eksempel på problemstillinger ved Beskrivelsesdatabase Byggepladsens afgrænsning Byggepladsens afgrænsning er vist på bygge-pladstegning nr. <x>. Byggepladsens indhegning <x>entreprenøren etablerer, flytter, vedligeholder og fjerner hegnet. Generelt Følgende materialer og produkter må ikke leve-res på byggepladsen, før byggeledelsens be-mærkninger til dokumentationen foreligger: <x> Generelt Krav til kontrol fremgår af udbudskontrolplanen, herfra dog undtaget projekteringskontrol. Vægkonstruktion 4.1 Orientering 4.2 Omfang 4.2.1 Summarisk beskr. 4.2.2 Lokalisering 4.2.3 Udbudsmængde - måleregel: 3.1. 4.3 Materialer, produkttyper… 4.3.1 Materiale/produkt A: materiale/produkt type form dimension B100 Ent BD Beskrivelsesposter BSB 001 ARB ENT02.24 BA 03 DBK-koder BSB ARB BYB x6 Beskrivelsesdok.print XML-skema, mængder Summering og bearbejdning af mængder iht. tilbudsliste- struktur Print af tilbudsliste - Entreprise - Fag - Lokalitet - Bygningsdel - Variant BIM Building information Model(ling) DBK-koder Produktionskort Driftskort Udtræk af informationer til: Tegningsplot CAD-model med 3D objekter BA03 B02 AA03 B04

8 BMF-begrebet svarer ikke til dansk praksis
Begrebet BMF ”den beskrivende mængdefortegnelse” genfindes ikke som et traditionelt anvendt redskab i forbindelse med dansk udbudspraksis. Begrebet kendes mest fra udlandet, fx England og Tyskland, hvor der er en lang tradition for at udbyde på denne måde, og hvor man har en gruppe af aktører, der opgør mængder, fx de engelske quantity surveyors. I dansk udbudspraksis svarer den beskrivende mængdefortegnelse til en kombination af: en bygningsdelsbeskrivelse med angivelse af en række nødvendige specifikationer for en korrekt prissætning med en tilbudsliste med angivne udbudsmængder – fremover opgjort efter et sæt fastlagte opmålingsregler med 1:1 sammenhæng mellem posten/posterne i bygningsdels- beskrivelserne og de tilsvarende poster på tilbudslisten.

9 Mængder – forskellige opfattelser
Projektet er jf. program og bevilling begrænset til udbudsmængder mange opfatter mængder som noget forskelligt afhængig af hvor i byggeriet, man er placeret både i projektoplægget og i projektforløbet har der været anvendt forskellige udtryk for mængder derfor er det nødvendigt med nogle definitioner og uddybninger – og det har nogle konsekvenser i forhold til byggeriets nuværende praksis

10 Udbudsmængder – definition og uddybning
udbudsmængder er de mængder, en rådgiver kan udtrække af sit projekt i forhold til projektets opbygning og det niveau, projekteringen er foregået på er det detailprojekteret, så kan der opgøres detaljerede mængder på de bygningsdele, der er projekteret er der tale om tidligt udbud eller udbud på funktionskrav, er der typisk tale om angivelse af overordnede mængder udbudsmængder kan altså være meget forskellige

11 Kalkulationsmængder – definition og uddybning
kalkulationsmængder er de mængder de udførende og deres leverandører anvender til detailkalkulation, typisk svarende til produktionsdels-niveau - dvs. kombinationen af en bygningsdel med et fag Der vil typisk være tale om et mere opdelt og detaljeret niveau end udbudsmængderne, - kun en del af disse vil være et resultat af at være projekteret som produktionsdele

12 Reguleringsmængder – definition og uddybning
reguleringsmængder er de prissatte mængder, en bygherre kan ønske at regulere tilbuddet med i op- eller nedadgående retning i forhold til mer- eller mindre ydelser i forbindelse med byggeriets udførelse MEN reguleringsmængder er ikke automatisk lig med udbudsmængder – de ligger tættere på kalkulationsmængderne. I udbudsmængder kan indgå delmængder, som ved en regulering vejer mere eller mindre i forhold til reduktion eller tillæg i den overordnede udbudsmængde, fx - materielbehov eller -leje - delkomponenters antal og/eller pris

13 Reguleringsmængder – konsekvenser / løsninger
hvis der er krav til regulering af prisen, skal - der enten præcist angives de specifikke mængder med tilhørende prissætning, der ønskes at kunne reguleres på svarende til kalkulationsmængder (produktionsdelsniveau) - og/eller angives indenfor hvilken procentsats, fx 10-15% (eller en anden) hvor begge parter skal kunne acceptere et tab eller en gevinst (gynger og karruseller) - eller de tilbudsgivende skal fremlægges (tilstrækkeligt) kalkulations grundlag, for at kunne beregne den præcise og endelige reguleringspris (kan kræve yderligere regler) de juridiske og praktiske konsekvenser heraf må vurderes af byggeriets organisationer, idet både den nuværende praksis og aftalesættet (AB 92) berøres heraf

14 Sammenhænge mellem dokumenter i dag
Opmålingsregler Sammenhænge mellem dokumenter i dag Arbejds- Beskrivelser Tømrer Kalkulationssystem Bygn.dels beskrivelser (BD) Væg Tilbudsliste (TBL) Væg m kr Væg m kr Væg m kr Mængdeliste Væg GUIDnr 1 5 m2 GUIDnr 2 3 m2 GUIDnr 3 2 m2 Væg Forklare hvordan verden hænger sammen i dag I dag er Mængdeliste, Tilbudsliste og Beskrivelser selvstændige dokumenter i excel (xml) hhv. word. Hver enkel bygningsdels-beskrivelse (BD) har ÉN post i Tilbudslisten Der kan være poster i TBL som ikke har en BD Tilbudslisten indeholder kun sum mængder, evt. fordelt på lokalisering, farve etc. Sammenhænge mellem delmængder og summængder skal findes i Mængdelisten Mængdelisten indeholder alle delmængder fra CAD modellen. 3D CAD model (evt. som IFC) Manuelle mængder

15 Opmålingsregler Dataflow 2010 Arbejds- Beskrivelser i PDF Tømrer
Kalkulationssystem Bygn.dels Beskrivelser i PDF Væg Tilbudsliste i XML Væg m kr Væg m kr Væg m kr QTO / Desc. Program IFC Viewer Mængdeliste i XML Væg GUIDnr 1 5 m2 GUIDnr 2 3 m2 GUIDnr 3 2 m2 Væg Beskrivelser Væg Tilbudsliste Væg m2 Væg m2 Væg m2 Forslag til ny struktur/sammehæng mellem dokumenter Beskrivelser + TLB og Mængdeliste er samlet i en databasefil (XML). Ud fra forskellige visninger i programmet kan man generere de forskellige dokumenter ud fra samme database. Export kan foregå enten til XML filer eller PDF filer. Programmet indeholder alle arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser som det kendes fra Ludoc og B-doc. Mængder fra IFC model importeres ind i programmet Manuelle mængder så som byggeplads indtastes manuelt i programmet. Alle mængder gennemgås og bygningsdel som er ens kan lægges sammen til en post på tilbudslisten - evt. fordelt efter rum, etage etc. Hver BD beskrivelser har én og kun én post i tilbudlisten. Poster, så som byggeplads, vil normalt ikke havde en selvstændig BD beskrivelser, men vil være beskrevet i et kapitel i f.eks. B101 Byggesag. Som overordnet nummereringssystem anvendes DBK+beskrivelsestekst. 3D IFC model Udtræk til Produktionskort Manuelle mængder

16 Opmålingsregler for udbud
International Alliance for Interoperability (IAI) BuildingSMART IAI / buildingSMART mulig løsning - ligner vores

17 + Opmålingsregler Det samlede regelsæt for opmålingsregler
Vejledningstekst Mængdeudregning, generelle principper Et udbud med mængder er baseret på et projekt- materiale og dets spe- cifikationer….. 3. Fladearealer Fladeareal kan være længde x bredde på fx en rektangulær væg eller et dæk. Men fladearealer kan.. Måleregler 1.1 Styk af ens entiteter Mængden opgøres som antal styk (stk.) af ens enheder. 2.1 Gennemgående længdemål En bygningsdels længde opgøres….. 3.1 Samlet fladeareal fladeareal opgøres… BD-oversigt Vægsystem Måleregel 1.1. + specifikationer: Ydeevnekrav Vægkonstruktion Materiale/produkt Type Materiale Dimension + Opbygning af regelsæt Regler Højre/venstre side + BD oversigt med bl.a. Ydeevnekrav+Specifikationer BMF Bygningsdelsbeskrivelse Tilbudsliste Mængdeliste

18 Målereglers anvendelse i beskrivelser + tilbudslister
Bygningsdelsbeskr. Vægkonstr. 4.1 Orientering 4.2 Omfang 4.5 Mængde 4.9 Materialer og produkter Tilbudsliste Bygningsdel Mgd. Enh. Pris Vægkonstr m2 ____ Vinduesparti stk. ____ Dørpartier stk. ____ Bygningsdelsbeskr. Vægkonstrukt. Måleregel 1.1. + specifikationer: Ydeevnekrav Materiale/produkt Type Materiale Dimension Bygningsdelsbeskr. Vægkonstrukt. Måleregel 1.1. + specifikationer: Ydeevnekrav Materiale/produkt Type Materiale Dimension

19 Opmålingsregler Bygningsdelstyper i DBK - total ca. 1500 forekomster
Det er valgt at benytte bygningsdelsTYPERNE

20 Opmålingsregler Tagkonstruktion i Tagsystem Hvorfor ….

21 Opmålingsregler Gitterspær Derfor …

22 Princip for tilbudslistens strukturering
Tilbudslisten struktureres i henhold til: Entrepriseopdeling Opdeling i arbejder/fag Opdeling i arbejds/bygningsdelsbeskrivelser Eventuel opdeling på lokalitet, type eller lign. Byggesagens organisering Entrepriser Arbejder / fag Beskrivelsesopdeling Byggesagsbeskrivelse Tilbudsliste Arbejdsbeskrivelser Tilbudsliste- punkter Bygningsdels-beskrivelser Andre ydelser Mængdeudregning, generelle principper Et udbud med mængder er baseret på et projektmateriale og dets specifikationer. Projektmateriale er bygningsmodeller, tegninger beskrivelser, skemaer og lignende. Hvis en bygningsdel, skal prissættes som et punkt på en tilbudsliste skal den være et selvstændigt objekt i en bygningsmodel eller som en bygningsdels-beskrivelse, der kan være mængdebærende, eller opgøres om en specificeret ydelse, der skal leveres i forbindelse med arbejdet. Der regnes med m2, lbm, m3, stk. etc. For mængdeudregning på fx en bygningsdel skal være angivet de for bygnings-delen gældende måleregler samt et sæt specifikationer, der opgøres i en bygningsdelsbeskrivelse, som gør det muligt at beregne en pris på baggrund af den opgivne mængde. Mængder opgives som endeligt indbyggede mængder uden hensyn til spild og svind. Tilbudslisten - Der kan angives en række principper for tilbudslisten: - Den samlede sum af alle prissatte poster i tilbudslisten er lig med tilbudsgiverens tilbudssum. - Alle bygningsdele med tilhørende mængder skal fremgå af tilbudslisten. - En tilbudsliste kan indeholde prissætning af andre ydelser end bygningsdele. - Til hver entreprise hører en eller flere tilbudslister, der kan struktureres i et hierarki således: - Tilbudslister for de enkelte entrepriser kan være opdelt i en eller flere arbejder / fag (fx tømrerarbejde, snedkerarbejde, fugearbejde etc.) - Til hvert arbejde / fag hører en eller flere arbejdsbeskrivelser (fx skeletkonstruktioner, beklædninger monteret, gulve, fuger etc.) Til hver arbejdsbeskrivelse hører en eller flere bygningsdelsbeskrivelser (fx tagkonstruktion, vægbeklædning, gulvbelægning, tætningsfuge etc.) - For hver bygningsdelsbeskrivelse er der en eller flere poster i tilbudslisten. - Opdeling af en bygningsdel på flere mængdebærende poster kan fx være i forhold til lokalitet, dimension eller materiale. Det bør tilstræbes, at der anvendes så få opdelinger som muligt. Mængder CAD-model

23 Målereglers anvendelse i beskrivelser + tilbudslister
Bygningsdelsbeskr. Afløb 4.1 Orientering 4.2 Omfang xxxxxxx 4.5 Mængde 4.9 Materialer og produkter Afløbsrør i støbejern som… Jet koblinger som… Bæringer som… Gulvafløb som… xxxxxxxxx Tilbudsliste Bygningsdel Mgd. Enh. Pris Afløb sum ____ Mængdeliste Bygningsdel Mgd. Enh. Afløb Afløbsrør 15 lbm Afløbsrør 5 lbm xx Jet koblinger 4 stk xx Bæringer 20 stk Gulvafløb 2 stk

24 Målereglers anvendelse i beskrivelser + tilbudslister
Bygningsdelsbeskr. Afløb 4.1 Orientering 4.2 Omfang xxxxxxx 4.5 Mængde 4.9 Materialer og produkter Afløbsrør i støbejern som… Jet koblinger som… Bæringer som… Gulvafløb som… xxxxxxxxx Tilbudsliste Bygningsdel Mgd. Enh. Pris Afløb Afløbsrør lbm _____ xx Jet koblinger stk _____ xx Bæringer 20 stk _____ Gulvafløb stk _____ Dette må man IKKE !! Beskrivelserne bør udarbejdes mere objekt orienteret (= CAD) Man kan kun få priser på laveste fællesnævner i byg.del.beskrivelsen F.eks hvis bæringer ikke er med som et punkt i TBL, skal de så prissættes under f.eks. Afløbsrør eller Jet Koblinger ?

25 Målereglers anvendelse i beskrivelser + tilbudslister
Bygningsdelsbeskr. Afløbsrør 4.1 Orientering 4.2 Omfang 4.5 Mængde 4.9 Materialer og produkter Afløbsrør i støbejern som… Tilbudsliste Bygningsdel Mgd. Enh. Pris Afløbsrør lbm ____ Gulvafløb stk ____ Tilbudsliste Bygningsdel Mgd. Enh. Pris Afløbsrør Dim ø lbm ____ Dim ø lbm ____ Gulvafløb Farve blå stk ____ Farve rød stk ____ Bygningsdelsbeskr. Gulvafløb 4.1 Orientering 4.2 Omfang 4.5 Mængde 4.9 Materialer og produkter Gulvafløb som… Dette må man godt

26 bips Testprojekt I forbindelse med opmålingsprojektet er der gennemført et testprojekt i bips-regi. Deltagere i projektet har været projekterende virksomheder indenfor arkitekt-, ingeniør- og landskab samt deltagere fra mængdeprojektet som repræsentanter for aftagerne af de projekterede data. Dagsorden

27 Formål med test-projekt
Afprøvning af flow fra projektering til udbud på et mindre projekt. Testen afprøver sammenhængen mellem CAD-model, Beskrivelser og Opmålingsregler v.h.a. DBK-kodning. Sammenhængen er baseret på anvendelse af DBK-kodning og udveksling af data via IFC-formatet. Afprøvningen udmøntes i en række anbefalinger til fremtidige arbejdsmetoder Dagsorden

28 Forudsætninger for test-projekt
Der anvendt DBK-kodning af objekter (dog ikke for installationer) Der er lavet et første bud på en model, der er sendt til opmålingsprojektet til gennemsyn. På baggrund af tilbagemelding herfra, er der udarbejdet en revideret model Der er ikke medtaget mængder fra terræn Dagsorden

29 Oversigt over projektmaterialet
DWG-filer for El- og VVS-installationer samt terræn IFC-filer for Arkitekt samt El- og VVS-installationer Beskrivelser i MS Word og PDF-format Mængdeliste for terræn Beskrivende mængdefortegnelser for beton, installationer samt murer & tømrer Dagsorden

30 Objekter i projekt De objekter der er markeret med flueben er indlæst fra IFC-filen De resterende objekter eksisterer ikke eller mangler kodning i modellen Bortset fra inventar og terræn, der ikke behandles i denne afprøvning Kodningen af objekterne i CAD-modellen er ikke konsistent med kodningen i beskrivelserne Dagsorden

31 Indlæsning af data fra CAD-model
Dagsorden

32 Indlæsning af data fra CAD-model
Dagsorden

33 Mængdeliste i Excel Der findes en liste i hver linie i denne liste pr. mængdebærende objekt i CAD-modellen Det er den mængde, der svarer til opmålingsreglen for de enkelte objekter, der optræder i denne liste Dagsorden

34 Tilbudsliste i Excel Mængder for identiske objekter i mængdelisten er blevet summeret og overført til tilbudslisten Numrene på positionerne i tilbudslisten svarer til poster i Bygningsdelsbeskrivelsen Dagsorden

35 Opmåling Tilbudsliste CAD-model Relevante informationer findes ved at kombinere informationer i Tilbudsliste, Mængdeliste, Bygningsdelsbeskrivelse og CAD-model Det er DBK-koden, der binder informationerne sammen Bygningsdelsbeskrivelse Dagsorden Mængdeliste

36 Kvalitetssikring af projekt
Dagsorden

37 Konklusioner Objekter i CAD-modellen skal kodes med DBK-koder, da IFC-typerne er utilstrækkelige til at bestemme objekterne. Der skal etableres en praksis for hvordan man opretter objekter i CAD- modellen. Alt kan laves men jo mere anarkistisk projekteringen er, jo sværere er det at afkode data. CAD-værktøjernes IFC-implementering er stadig utilstrækkelig. Mange egenskaber udfyldes ikke. Kodningen af objekter skal være konsistent med Bygningsdelsbeskrivelsen for at relevante data kan findes. Dagsorden

38 Indlæsning af data fra CAD-model
Fundament Er tilsyneladende lavet ved at udhule en blok i CAD- modellen Dette gør det problematisk at bestemme mål Dagsorden

39 Indlæsning af data fra CAD-model
Bærelag Mål kan umiddelbart anvendes I det foreliggende tilfælde er det et åbent spørgsmål om udsparingerne skal trækkes fra Dagsorden

40 Indlæsning af data fra CAD-model
Vægge Manglende kodning gør det vanskeligt at skelne mellem elementerne Huller i vægge findes umiddelbart Dagsorden

41 Indlæsning af data fra CAD-model
Vægisolering Isolering er tilsyneladende skåret ud af blok Dette gør det mere kompliceret at bestemme målene for de enkelte dele Dagsorden

42 Indlæsning af data fra CAD-model
Vægbeklædning Areal af beklædninger kan bestemmes ud fra overflader på objekterne Dagsorden

43 Indlæsning af data fra CAD-model
Vinduer Antal og mål findes umiddelbart Dagsorden

44 Indlæsning af data fra CAD-model
Døre Antal og mål findes umiddelbart Porte er kodet som døre Problemer med orienteringen da målene ikke er egenskaber på objekterne Dagsorden

45 Indlæsning af data fra CAD-model
Dæk Relevante mål kan findes umiddelbart Dagsorden

46 Indlæsning af data fra CAD-model
Bjælker Umiddelbart problemer med orienteringen men dette kan løses Loftsunderlag er kodet som bjælke Dagsorden

47 Indlæsning af data fra CAD-model
Dækisolering Relevante mål kan umiddelbart findes Dagsorden

48 Indlæsning af data fra CAD-model
Dækoverflader Relevante mål kan umiddelbart findes Dagsorden

49 Indlæsning af data fra CAD-model
Tag Manglende kodning gør, at man ikke kan skille tingene fra hinanden Spær skal tælles i stk, beklædning som m2 etc. Dagsorden

50 Indlæsning af data fra CAD-model
Lofter Relevante mål kan umiddelbart aflæses Dagsorden


Download ppt "Opmålingsregler for udbud"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google